REGULAMENT din 7 octombrie 2011privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 5.567 din 7 octombrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011
     +  Capitolul IOrganizarea activității  +  Articolul 1(1) Palatele și cluburile copiilor sunt unități de învățământ de stat, cu personalitate juridică, specializate în activități extrașcolare, în cadrul cărora se desfășoară acțiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative.(2) Unitatea de învățământ de stat cu personalitate juridică din sistemul național de învățământ îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are un act de înființare: ordin de ministru/orice alt act emis în acest sens și respectă prevederile legislației în vigoare;b) dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);c) are cod de identificare fiscală (CIF);d) are ștampilă cu stema României și denumirea Ministerului Educației și Cercetării Științifice;e) are cont în Trezoreria Statului;f) are buget și contabilitate proprie organizată potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și altor prevederi ale legislației în vigoare.(3) Un club al copiilor se constituie ca unitate de învățământ cu personalitate juridică cu minimum 800 de copii înscriși și cu respectarea prevederilor alin. (2).(4) La nivel județean pot funcționa și structuri fără personalitate juridică arondate palatelor/cluburilor copiilor.(5) Structura menționată la alin. (4) se constituie din una până la 6 norme didactice.  +  Articolul 2(1) Denumirile oficiale ale acestor unități de învățământ sunt: palatul copiilor, clubul copiilor și Palatul Național al Copiilor din București.(2) Denumirea palatul copiilor se atribuie unității de învățământ specializate în activități extrașcolare situate în orașul reședință de județ.(3) Denumirea clubul copiilor se atribuie unităților de învățământ specializate în activități extrașcolare situate în alte localități decât orașul reședință de județ și în sectoarele municipiului București.(4) Denumirea Palatul Național al Copiilor din București se atribuie unității de învățământ specializate în activități extrașcolare situate în municipiul București.  +  Articolul 3(1) Palatele și cluburile copiilor se înființează prin decizia inspectorului școlar general, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.(2) La nivelul municipiului București funcționează câte un club al copiilor în fiecare sector.(3) Pot funcționa cluburi ale copiilor în localitățile în care numărul copiilor cuprinși într-o formă de învățământ - preșcolar, primar, gimnazial, liceal - este de cel puțin 1.000.(4) În localitățile în care numărul copiilor școlarizați este mai mic de 1000, inspectoratul școlar poate înființa structuri arondate palatelor/cluburilor, la solicitarea comunității locale, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.(5) Organizarea rețelei școlare a palatelor și cluburilor copiilor se realizează de către inspectoratele școlare cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, procesul de organizare implicând înființare/desființare/fuziune/divizare, conform legislației în vigoare și criteriilor stabilite prin metodologie.(6) Palatul, cluburile copiilor și structurile sunt subordonate inspectoratului școlar.(7) La nivelul municipiului București, cluburile copiilor sunt subordonate Inspectoratului Școlar al Municipiului București.(8) Palatul Național al Copiilor din București este subordonat direct Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin direcția generală care coordonează activitatea educativă extrașcolară.(9) Arondarea unui club al copiilor, care își pierde personalitatea juridică, la palatul copiilor sau la alt club al copiilor din județul respectiv se realizează de către inspectoratul școlar, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.(10) La nivelul municipiului București, arondarea unui club al copiilor, care își pierde personalitatea juridică, la un alt club al copiilor se realizează de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.(11) Palatul Național al Copiilor din București, palatele și cluburile copiilor, unitățile de învățământ preuniversitar și alte unități de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu/ acreditate, potrivit legislației în vigoare, în furnizarea de activități extrașcolare se pot asocia, prin parteneriate contractuale, în consorții școlare, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4(1) În baza prezentului regulament, a actelor normative care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale personalului din palatele și cluburile copiilor, palatele și cluburile copiilor își elaborează propriul regulament de organizare și funcționare.(2) Regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor conține reglementări specifice fiecărui palat/club al copiilor, inclusiv cele referitoare la frecventarea cursurilor de către preșcolari și elevi.(3) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai părinților/tutorilor legal instituiți.(4) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/tutorilor legal instituiți/asociației părinților, în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.(5) Regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor, precum și modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.(6) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor se înregistrează la secretariatul palatului/clubului copiilor. Pentru aducerea la cunoștința personalului palatului/clubului copiilor, a părinților/tutorilor legal instituiți și a elevilor, regulamentul intern de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor se afișează la avizier. Profesorii coordonatori ai cercurilor din palatul/clubul copiilor au obligația de a prezenta elevilor și părinților/tutorilor legal instituiți regulamentul de organizare și funcționare. Personalul palatului/clubului copiilor, părinții, tutorii legal instituiți și elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului intern de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor.(7) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor este obligatorie. Nerespectarea acestuia constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.(8) Regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar.(9) Regulamentul intern de organizare și funcționare al palatului/clubului copiilor conține dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile și se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale din palatul/clubul copiilor, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din palatul/clubul copiilor.  +  Articolul 5Palatul Național al Copiilor din București, palatele și cluburile copiilor au următoarele competențe:a) asigură activitatea extrașcolară/activitatea educativă nonformală a preșcolarilor și elevilor;b) atestă competențele de comunicare, lingvistice, artistice, tehnice, sportive, digitale, civice, antreprenoriale dobândite de copiii care au frecventat cercurile de profil din cadrul acestor unități de învățământ, în baza reglementărilor prevăzute la art. 13;c) organizează activități extrașcolare la nivel local, județean, regional, național și internațional;d) pot sprijini programe tip Școală după școală organizate în unități de învățământ, în calitate de furnizori de activități extrașcolare/activitatea educativă nonformală;e) oferă consultanță, consiliere și asistență în domeniul activității educative nonformale/activității extrașcolare;f) desfășoară activități de mentorat în domeniul activităților extrașcolare/activității educative nonformale;g) organizează cursuri de formare, simpozioane, ateliere de lucru în diverse domenii ale activităților extrașcolare/activității educative nonformale;h) elaborează suporturi de cursuri de formare, materiale didactice auxiliare, ghiduri metodologice, studii de cercetare, programe școlare etc. în domeniul activităților extrașcolare/ activității educative nonformale;i) colaborează cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale acreditate în furnizarea programelor de formare cu credite transferabile, în diverse domenii ale activităților extrașcolare/activității educative nonformale;j) modifică profilul și denumirea cercurilor, cu avizul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București/Ministerului Educației și Cercetării Științifice - pentru Palatul Național al Copiilor și cu respectarea altor prevederi legale în vigoare;k) palatul copiilor coordonează activitatea educativă de specialitate a cluburilor copiilor la nivel județean;l) Palatul Național al Copiilor din București coordonează activitatea educativă de specialitate a cluburilor copiilor din municipiul București.  +  Articolul 6(1) Activitatea din palatele și cluburile copiilor debutează odată cu începerea anului școlar.(2) Structura anului școlar în palatele și cluburile copiilor este similară celei din unitățile de învățământ de tip formal.(3) În perioada vacanțelor școlare, în Palatul Național al Copiilor din București, în palatele și cluburile copiilor se desfășoară activități educative prevăzute în calendarul Clubului de vacanță stabilit de fiecare palat și club al copiilor în parte.  +  Articolul 7Preșcolarii și elevii au acces liber și gratuit la activitățile organizate în palatele și cluburile copiilor. Pentru unele activități se pot percepe taxe, în condițiile legii.  +  Articolul 8Vârsta preșcolarilor și elevilor care frecventează activitățile organizate în palatele și cluburile copiilor este cuprinsă, de regulă, între 3 și 19 ani, în funcție de profilul cercului și de competențele care urmează să fie formate.  +  Articolul 9În cazul în care numărul preșcolarilor/elevilor înscriși la un cerc din palatele sau cluburile copiilor depășește capacitatea de funcționare, în bune condiții, a activității din cadrul respectivului cerc, consiliul de administrație al palatului ori clubului copiilor poate decide, la propunerea conducătorului de cerc, organizarea unor teste de aptitudini pentru departajarea celor înscriși.  +  Articolul 10(1) Activitățile din palatele și cluburile copiilor se desfășoară în cercuri din domeniile «cultural», «artistic», «civic», «tehnic», «aplicativ», «științific», «sportiv», «turistic», structurate pe catedre de specialitate/comisii metodice de tip: cultural, artistic, civic, tehnic, aplicativ, științific, sportiv și turistic. (la 05-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul I a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.032 din 9 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 05 mai 2020 ) (2) Activitatea didactică se desfășoară în săli de cercuri, ateliere, cabinete, laboratoare, săli de sport, baze sportive, parcuri școală, cartodromuri, poligoane, grădini botanice, sere, pârtii de schi, ateliere deschise, tabere etc.(3) În cadrul cercurilor, activitatea este structurată pe grupe de începători, de avansați și de performanță, în funcție de nivelul pregătirii preșcolarilor/elevilor și de competențele ce urmează a fi formate.(4) În cadrul palatelor/cluburilor copiilor și al structurilor se pot înființa noi cercuri, la solicitarea comunității locale, cu aprobarea inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București/Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Reprofilarea unui cerc se realizează în baza hotărârii consiliului de administrație al palatului/clubului copiilor și cu avizul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București/Ministerului Educației și Cercetării Științifice - pentru Palatul Național al Copiilor.(6) Un cerc poate fi reprofilat în următoarele cazuri:a) când nu mai există baza materială necesară desfășurării activității cercului;b) când nu există necesarul de solicitări pentru constituirea grupelor;c) când numărul copiilor/grupă este sub normativele menționate în prezentul regulament.(7) Propunerile pentru reprofilarea/redenumirea unui cerc se analizează în consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație al palatului/clubului copiilor.  +  Articolul 11Activitatea din cercurile palatelor și cluburilor copiilor este proiectată astfel încât să evite paralelismul și/sau suprapunerile cu conținutul tematic al programelor specifice educației formale.  +  Articolul 12(1) Activitatea fiecărui cerc se desfășoară pe baza unei planificări calendaristice, aprobate de către directorul palatului/clubului copiilor.(2) Portofoliul cadrului didactic coordonator al cercului conține:a) oferta educațională a cercului;b) planificarea calendaristică;c) documente de proiectare didactică;d) setul de competențe formate prin activitatea desfășurată în cadrul cercului, specifice fiecărui nivel de grupă;e) modalități de evaluare a activității didactice desfășurate în cadrul cercului;f) măsuri de optimizare și dezvoltare a ofertei educaționale a cercului;g) proiectul de dotări și achiziții pe termen scurt, mediu și lung;h) portofoliul de studii al elevului, care cuprinde modulele de studiu parcurse și competențele specifice acestora, formate pe parcursul frecventării activității cercului. Acest portofoliu, care conține și documentele care certifică rezultatele obținute de elev, reprezintă parte a portofoliului elevului întocmit la unitatea de învățământ pe care o frecventează.(3) Programele de studiu, conținând modulele de studiu, vor fi elaborate separat pentru grupele de inițiere/de avansați/de performanță, axându-se pe competențele specifice care urmează a fi formate, dezvoltate sau diversificate.(4) Programele de studiu elaborate de cadrele didactice coordonatoare de cerc vor fi aprobate de coordonatorul comisiei metodice/al catedrei de specialitate și avizate de consiliul de administrație al palatului/clubului copiilor.(5) Tipurile și nivelurile de competențe specifice, formate și dezvoltate la fiecare cerc în parte, vor fi stabilite de cadrul didactic coordonator al cercului, în funcție de vârsta copiilor și durata pregătirii lor, pe baza proiectării didactice pe o perioadă de minimum 3 ani.  +  Articolul 13(1) Palatele și cluburile copiilor eliberează, la cerere, certificate de competență elevilor și copiilor care au frecventat activitatea unui cerc, cel puțin 3 ani consecutiv, pe baza rezultatelor obținute și conform nivelului competențelor formate.(2) Certificatul în original, împreună cu documentele care stau la baza emiterii acestuia, face parte din portofoliul elevului, existent la unitatea de învățământ la care este școlarizat. O copie a certificatului se păstrează de către unitatea emitentă.(3) Emiterea certificatului de competențe dobândite de preșcolarii și elevii care frecventează activitatea unui cerc, cel puțin 3 ani consecutiv, se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.  +  Capitolul IIConducerea palatelor și cluburilor copiilor  +  Articolul 14(1) Conducerea palatelor și cluburilor copiilor, ca unități de învățământ preuniversitar specializate în activități extrașcolare, este asigurată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Palatele copiilor și cluburile copiilor sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. În exercitarea atribuțiilor care le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale.  +  Secţiunea 1 Consiliul de administrație  +  Articolul 15(1) Consiliul de administrație este organ de conducere. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul de administrație și directorii colaborează cu Consiliul profesoral, cu comitetul de părinți/asociațiile de părinți, cu reprezentanții minorităților naționale, unde este cazul, și cu autoritățile administrației locale.(2) Consiliul de administrație al Palatului Național al Copiilor din București este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unității de învățământ, inclusiv directorul, 1 reprezentant din cadrul direcției generale de specialitate care coordonează activitatea educativă extrașcolară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, 2 reprezentanți ai administrației publice locale, 3 reprezentanți ai părinților și 1 reprezentant al partenerilor educaționali.(3) Consiliul de administrație al palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unității de învățământ cu personalitate juridică și structuri, inclusiv directorul, 1 reprezentant al inspectoratului școlar județean - responsabil cu coordonarea activității educative extrașcolare, 2 reprezentanți ai administrației publice locale, 3 reprezentanți ai părinților și 1 reprezentant al partenerilor educaționali.(4) Consiliul de administrație al clubului copiilor este format din 7 membri, după cum urmează: 3 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unității de învățământ cu personalitate juridică și structuri, inclusiv directorul, 1 reprezentant al administrației publice locale, 1 reprezentant al partenerilor educaționali și 2 reprezentanți ai părinților.(5) Membrii consiliului de administrație sunt aleși conform procedurii menționate în actele normative în vigoare privind organizarea și funcționarea consiliului de administrației din unitățile de învățământ preuniversitar.(6) În cazul în care, în palatul și clubul copiilor activează cadre didactice aparținând minorităților naționale, fiecare minoritate va avea câte un reprezentant, cadru didactic, în consiliul de administrație.(7) La ședințele consiliului de administrație participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din palatul/clubul copiilor. De asemenea, dacă unitatea de învățământ are structuri arondate, participă ca invitați și coordonatorii acestora. Punctele de vedere ale acestora se menționează în procesul-verbal al ședinței și sunt asumate de aceștia prin semnătură.(8) Președintele consiliului de administrație este directorul palatului/clubului copiilor.(9) Membrii consiliului de administrație coordonează și răspund de domenii de activitate pe baza delegării de sarcini stabilite de președintele consiliului de administrație, prin decizie.(10) Consiliul de administrație se întrunește lunar în ședințe ordinare, pe baza unei tematici stabilite la începutul fiecărui semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului palatului/clubului copiilor ori a două treimi dintre membri ori a două treimi din numărul membrilor consiliului profesoral.(11) Consiliul de administrație este legal întrunit în ședință în prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor săi.(12) Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură.(13) Președintele consiliului de administrație desemnează ca secretar al consiliului de administrație o persoană din rândul personalului didactic din unitatea de învățământ care nu este membru în consiliul de administrație, cu acordul persoanei desemnate.(14) Responsabilitățile secretarului consiliului de administrație sunt preluate, în absența acestuia, de către o altă persoană desemnată de președintele consiliului de administrație.(15) Secretarul consiliului de administrație nu are drept de vot.(16) Secretarul consiliului de administrație îndeplinește toate atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare privind organizarea și funcționarea consiliului de administrației din unitățile de învățământ preuniversitar.(17) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin două treimi dintre membrii prezenți, mai puțin cele prevăzute la alin. (16).(18) Hotărârile privind bugetul și patrimoniul palatului/clubului copiilor/Palatului Național al Copiilor din București se iau cu majoritatea voturilor din totalul membrilor consiliului de administrație.(19) Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, cum ar fi: procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot.(20) Hotărârile consiliului de administrație privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și disponibilizarea personalului didactic se adoptă cu votul a două treimi din totalul membrilor.(21) În situații excepționale, în care hotărârile consiliului de administrație nu pot fi luate conform alin. (16), la următoarea ședință, cvorumul de ședință necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de administrație, iar hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu două treimi din voturile celor prezenți.(22) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului de administrație, toți membrii și invitații, dacă este cazul, au obligația să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Președintele consiliului de administrație răspunde de acest lucru.(23) Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale al consiliului de administrație, care se înregistrează în unitatea de învățământ pentru a deveni documente oficiale. Pe ultima foaie, președintele scrie numărul paginilor și al registrului, ștampilează și semnează, pentru autentificare.(24) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administrație este însoțit, în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale: rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc. Cele două documente oficiale, registrul și dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la președintele consiliului de administrație și la secretarul consiliului de administrație.(25) Documentele consiliului de administrație sunt:a) graficul și ordinea de zi a ședințelor ordinare ale consiliului de administrație;b) convocatoarele consiliului de administrație;c) registrul de procese-verbale al consiliului de administrație;d) dosarul care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);e) registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație;f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de președinte, înregistrate în registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație.  +  Articolul 16Pe lângă atribuțiile prevăzute în Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, și în alte acte normative, în vigoare, privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, consiliul de administrație mai îndeplinește și următoarele atribuții:a) aprobă programele de studiu ale cercurilor, conținând modulele de studiu și competențele aferente, elaborate separat pentru grupele de inițiere/de avansați/de performanță, la propunerea consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor;b) avizează proiectele de state de funcții și de buget ale palatului/clubului copiilor;c) aprobă comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârșite de personalul salariat al unității de învățământ, conform legislației în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Directorul palatului/clubului copiilor  +  Articolul 17(1) Directorul exercită conducerea executivă a palatului/clubului copiilor, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administrație al palatului/clubului copiilor, precum și cu alte reglementări legale în vigoare.(2) Directorul/Directorul adjunct al Palatului Național al Copiilor din București este degrevat de norma didactică conform procentului prevăzut de legislația în vigoare.(3) Directorul/Directorul adjunct al palatului copiilor poate fi degrevat, parțial, de norma didactică conform normelor legislative aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.(4) Directorul clubului copiilor poate fi degrevat de norma didactică, parțial, conform normelor legislative aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.(5) Funcția de director/director adjunct al Palatului Național al Copiilor/al palatelor/cluburilor copiilor se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadrele didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.(6) Directorul/Directorul adjunct poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar/al municipiului București, la propunerea a două treimi din membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a două treimi dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului/directorului adjunct al unității de învățământ.(7) În cazul vacantării funcțiilor de director/director adjunct, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanelor solicitate.(8) În condițiile în care, după desfășurarea concursului, rămân vacante funcțiile de director/director adjunct, ocuparea acestora se poate realiza prin detașare, în conformitate cu legislația în vigoare, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar respectiv.(9) Numirea directorului/directorului adjunct al Palatului Național al Copiilor se face prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.(10) Ministrul educației și cercetării științifice emite ordinul pentru ocuparea, prin detașare, a funcției de director/director adjunct al Palatului Național al Copiilor.(11) Ministrul educației și cercetării științifice poate dispune încetarea detașării din funcția de director/director adjunct al Palatului Național al Copiilor la o dată anterioară termenului detașării.(12) Eliberarea din funcția de director/director adjunct al Palatului Național al Copiilor se face de către ministrul educației naționale și cercetării științifice, în condițiile legii.(13) Directorul palatului/clubului copiilor, care are structuri arondate, desemnează un coordonator al structurii, la propunerea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație.(14) La Palatul Național al Copiilor din București funcțiile de conducere sunt: un director și 2 directori adjuncți.(15) Palatele copiilor, care au minimum 35 de norme didactice și nedidactice, inclusiv cu structurile arondate, au dreptul la un post de director adjunct.(16) Directorii palatelor și cluburilor copiilor au catedra rezervată în condițiile stabilite pentru cadrele didactice care îndeplinesc funcții de conducere, conform prevederilor legale în vigoare.(17) Directorul palatului/clubului copiilor este subordonat inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentat prin inspectorul școlar general. Directorul Palatului Național al Copiilor din București este subordonat Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin direcția generală care coordonează activitatea educativă extrașcolară. Fișa postului și fișa de evaluare a directorului sunt elaborate de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București/Ministerul Educației și Cercetării Științifice.(18) Directorul palatului/clubului copiilor reprezintă palatul/clubul copiilor, inclusiv structurile acestora în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, în limitele competențelor prevăzute de lege.(19) Directorul palatului/clubului copiilor trebuie să manifeste loialitate față de palatul/clubul copiilor, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, să încurajeze și să își susțină colegii în vederea motivării pentru formarea continuă și pentru crearea, în palatul/clubul copiilor/structură, a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ.(20) Directorul palatului/clubului copiilor/Palatului Național al Copiilor din București coordonează, direct, compartimentul financiar-contabil. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului palatului/clubului copiilor/Palatului Național al Copiilor din București și își desfășoară activitatea conform atribuțiilor stabilite de acesta, prin fișa postului.(21) Vizitarea palatului/clubului copiilor/structurii și asistența la activități, efectuate de persoane din afara palatului/clubului copiilor/structurii, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 18(1) Drepturile și obligațiile directorului palatului/clubului copiilor sunt cele prevăzute de lege, de prezentul regulament, precum și de regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor.(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului palatului/clubului copiilor se aprobă de către inspectorul școlar general.(3) Pentru Palatul Național al Copiilor din București, perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar.  +  Articolul 19Pe lângă atribuțiile prevăzute în Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, directorul palatului/clubului copiilor/Palatului Național al Copiilor din București mai îndeplinește și următoarele:a) prezintă rapoarte de evaluare semestriale și anuale în fața consiliului profesoral și consiliului de administrație;b) în cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor și este obligat să informeze în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul școlar general, respectiv direcția generală din Ministerul Educației și Cercetării Științifice, responsabilă de coordonarea activității extrașcolare;c) este ordonatorul de credite al palatului/clubului copiilor și are responsabilitățile stabilite de reglementările legale în vigoare;d) propune regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor consiliului profesoral, spre analiză, și consiliului de administrație, spre aprobare;e) elaborează planul managerial, coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare al palatului/clubului copiilor, prin care stabilește politica educațională a acestuia;f) este direct responsabil de calitatea educației furnizate de palatul/clubul copiilor/structurile arondate palatului/cluburilor copiilor;g) lansează proiecte de parteneriat educațional la nivel local, național, internațional;h) în baza propunerilor consiliului profesoral numește, prin decizii, șefii catedrelor de specialitate/comisiilor metodice, ai compartimentelor funcționale, precum și ai altor colective și comisii prevăzute în metodologiile emise de Ministerul Educației și Cercetării Științifice;i) poate propune consiliului profesoral cadre didactice care să facă parte din consiliul de administrație, conform procedurii de alegere prin vot secret;j) solicită comitetului de părinți/asociațiilor de părinți, consiliului județean/consiliului local desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al palatului/clubului copiilor;k) elaborează fișa de evaluare pentru directorul adjunct, coordonatorii structurilor, șefii catedrelor de specialitate/comisiilor metodice, șefii compartimentelor funcționale, precum și pentru cei ai altor colective și comisii prevăzute în metodologiile emise de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și le supune aprobării consiliului de administrație;l) elaborează, împreună cu membrii consiliului de administrație, fișele posturilor și fișele de evaluare pentru personalul din subordine, conform legislației în vigoare;m) elaborează proceduri interne de lucru, care se aprobă în consiliul de administrație al palatului/clubului copiilor;n) îndeplinește atribuțiile stabilite prin alte metodologii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice;o) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat și aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, cu aprobarea consiliului de administrație;p) numește și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar și nedidactic, conform legislației în vigoare;q) poate propune consiliului de administrație angajarea de personal plătit din venituri extrabugetare proprii, în vederea îmbunătățirii activității desfășurate în cadrul palatului/clubului copiilor;r) aprobă trecerea personalului salariat de la o treaptă profesională la alta, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;s) numește, prin decizie, comisiile de cercetare disciplinară aprobate de consiliul de administrație și aplică sancțiunile stabilite de aceste comisii pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul palatului/clubului copiilor/structurii conform prevederilor legale în vigoare;ș) răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă;t) elaborează proiectul de buget, de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării consiliului de administrație al palatului copiilor/clubului copiilor;ț) beneficiază de indemnizație de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 20(1) Directorul Palatului Național al Copiilor din București/al palatului/al clubului copiilor răspunde în fața consiliului profesoral, a consiliului de administrație și a organelor de îndrumare, evaluare și control de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice/inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru activitatea proprie, conform fișei postului elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.(2) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București evaluează activitatea directorului palatului/clubului copiilor și îi acordă calificativul anual, pe baza fișei de evaluare elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.(3) În cazul Palatului Național al Copiilor din București, direcția generală, care coordonează activitatea educativă extrașcolară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, evaluează activitatea directorului și îi acordă calificativul anual.  +  Articolul 21Directorul palatului copiilor poate să îndrume activitatea educativă a cluburilor copiilor la nivel județean.  +  Articolul 22(1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în subordinea directorului conform fișei postului și în concordanță cu atribuțiile stabilite prin prezentul regulament și prin regulamentul intern de organizare și funcționare a unității de învățământ.(2) Fișa postului directorului adjunct și cea de evaluare sunt elaborate conform art. 19 lit. j).(3) Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile delegate de director pe o perioadă determinată.(4) Directorul adjunct răspunde în fața directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administrație și a organelor de îndrumare, evaluare și control de la nivelul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în cazul Palatului Național al Copiilor din București, pentru activitatea proprie, conform fișei postului.(5) Inspectoratul școlar/Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin direcția generală, care coordonează activitatea educativă extrașcolară, în cazul Palatului Național al Copiilor din București, evaluează activitatea directorului adjunct, pe baza fișei de evaluare prevăzute la alin. (2), și îi acordă calificativul anual.(6) Directorul adjunct beneficiază de indemnizație de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul profesoral  +  Articolul 23(1) Consiliul profesoral este constituit din totalitatea cadrelor didactice din palatul/clubul copiilor, inclusiv din structurile arondate acestora, și funcționează conform prevederilor legale în vigoare.(2) Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.(3) Ședințele consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor se desfășoară, legal, în prezența a două treimi din numărul total al membrilor.(4) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral, și sunt obligatorii pentru personalul palatului/clubului copiilor/structurii, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.(5) Personalul didactic auxiliar al palatului/clubului copiilor/structurii poate fi invitat la ședințele consiliului profesoral.(6) La ședințele consiliului profesoral, directorul palatului/clubului copiilor poate invita, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanții desemnați ai comitetului de părinți/asociațiilor de părinți, ai autorităților locale și ai partenerilor sociali.(7) Participarea la ședințele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice din palatul/clubul copiilor/structuri. Absența nemotivată de la aceste ședințe se consideră abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor.(8) Directorul palatului/clubului copiilor numește, prin decizie, în baza votului cadrelor didactice secretarul consiliului profesoral, care are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.  +  Articolul 24Pe lângă atribuțiile prevăzute în Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, și a altor prevederi legale în vigoare, consiliul profesoral al palatului/clubului copiilor mai îndeplinește și următoarele atribuții:a) aprobă componența nominală a catedrelor de specialitate din palatul/clubul copiilor;b) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;c) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;d) analizează și dezbate Raportul de evaluare internă privind calitatea educației și Raportul general privind starea și calitatea învățământului din palatul/clubul copiilor;e) dezbate, avizează și propune spre aprobare consiliului de administrație planul de dezvoltare al palatului/clubului copiilor;f) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor în ședința la care participă cel puțin două treimi din personalul salariat din palatul/clubul copiilor;g) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, planul anual și cele semestriale de activitate ale comisiilor de specialitate constituite în palatul/clubul copiilor conform prevederilor legale în vigoare, precum și eventualele completări sau modificări ale acestora;h) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București sau din propria inițiativă, proiecte de legi ori de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă, și transmite inspectoratului școlar propunerile de modificare sau de completare;i) dezbate problemele legate de conținutul sau de organizarea activității instructiv-educative din palatul/clubul copiilor;j) propune componența nominală a comisiilor de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârșite de personalul salariat al palatului/clubului copiilor/structurii, conform legislației în vigoare;k) propune participarea unității de învățământ la programe și proiecte educative naționale și internaționale;l) propune afilierea palatului/clubului copiilor la organizații internaționale omoloage sau de profil, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;m) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;n) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și de dezvoltare profesională a cadrelor didactice;o) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de "Profesorul anului" cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în palatul/clubul copiilor/structură;p) propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;q) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;r) propune eliberarea din funcție a directorului palatului/clubului copiilor, conform legii.  +  Articolul 25Documentele consiliului profesoral sunt:a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;b) convocatoare ale consiliului profesoral;c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.  +  Secţiunea a 4-a Catedrele de specialitate/Comisiile metodice  +  Articolul 26(1) În cadrul palatelor/cluburilor copiilor, catedrele de specialitate/comisiile metodice se constituie conform art. 10 alin. (1).(2) O catedră de specialitate/comisie metodică se formează din cel puțin 4 cadre didactice.(3) Catedrele de specialitate/Comisiile metodice se subordonează directorului/directorului adjunct al palatului/clubului copiilor.(4) Ședințele fiecărei catedre de specialitate/comisii metodice se țin lunar, după o tematică aprobată, anual, de directorul palatului/clubului copiilor.  +  Articolul 27Catedra de specialitate/Comisia metodică are următoarele atribuții:a) elaborează propuneri pentru oferta educațională a palatului/clubului copiilor și strategia de implementare a acesteia;b) analizează periodic performanțele elevilor;c) elaborează, implementează, evaluează și ameliorează standardele de calitate specifice;d) elaborează seturile de competențe specifice, ce urmează a fi formate la fiecare cerc în parte, conform propunerilor cadrelor didactice coordonatoare de cerc;e) organizează schimburi de experiență sau alte activități comune cu catedrele de specialitate/comisiile metodice similare din județ, din țară ori din afara țării;f) contribuie la formarea continuă/perfecționarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic, prin organizarea activităților metodico-științifice, conform normelor metodologice în vigoare.  +  Articolul 28Coordonatorul catedrei de specialitate/comisiei metodice are următoarele atribuții:a) răspunde în fața directorului și a consiliului de administrație de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei;b) întocmește și completează dosarul catedrei (planul de dezvoltare al catedrei de specialitate/comisiei metodice, planurile de activitate anuale și semestriale ale catedrei de specialitate/comisiei metodice, planul de activități al catedrei/comisiei metodice pe perioada vacanțelor școlare, fișa profesională a fiecărui membru al catedrei de specialitate/comisiei metodice), precum și alte documente stabilite prin regulamentul intern după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice;c) stabilește atribuțiile fiecărui membru al catedrei de specialitate;d) efectuează asistențe la ore, conform planului de activitate al catedrei sau la solicitarea directorului;e) consiliază cadrele didactice în procesul de proiectare și performanță didactică;f) evaluează activitatea membrilor pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul palatului/clubului copiilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, și propune calificative;g) identifică nevoile de formare ale cadrelor didactice din comisie și recomandă participarea lor la cursuri de formare;h) organizează ședințele catedrei/comisiei metodice lunar, după o tematică elaborată la nivelul catedrei și aprobată de directorul unității de învățământ preuniversitar sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar;i) elaborează informări/rapoarte semestriale și anuale asupra activității catedrei;j) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în palatul/clubul copiilor, cu acceptul conducerii acesteia;k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.  +  Capitolul IIIRecrutarea și selecția resurselor umane din palate și cluburi ale copiilor  +  Articolul 29(1) Personalul din palatele și cluburile copiilor este format din personal didactic și personal nedidactic.(2) În palatele și cluburile copiilor pot funcționa personal didactic asociat și personal didactic pensionat.(3) Personalul didactic și asociat se definesc conform Legii nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.(4) Formarea inițială și continuă a personalului didactic se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(5) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale în vigoare.(6) Numărul de posturi/norme didactice și nedidactice se propune de către consiliul de administrație al unității de învățământ, se avizează de inspectoratul școlar și se aprobă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.  +  Articolul 30Activitatea didactică din cercurile organizate în cadrul palatelor și cluburilor copiilor este condusă de personal didactic, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 31(1) La palatul/clubul copiilor, norma didactică se poate constitui atât din grupe în profilul cercului, cât și din grupe cu alt profil.(2) Grupele cu alt profil pot fi maximum 3 și se constituie cu aprobarea consiliului de administrație al palatului/clubului copiilor.(3) Numărul de elevi/grupă poate varia în funcție de profilul cercului și de condițiile de spațiu în care se desfășoară activitatea cercului.(4) Pentru sporturile individuale, numărul de copii/nivel de grupă este după cum urmează:a) pentru grupele de începători - în medie 12 copii/tineri, dar nu mai puțin de 8;b) pentru grupele de avansați - în medie 10 copii/tineri, dar nu mai puțin de 6;c) pentru grupele de performanță - în medie 8 copii/tineri, dar nu mai puțin de 4.(5) Pentru sporturile de echipă, numărul de copii/nivel de grupă este după cum urmează:a) pentru grupele de începători - în medie 20 copii/tineri, dar nu mai puțin de 16;b) pentru grupele de avansați - în medie 18 copii/tineri, dar nu mai puțin de 14;c) pentru grupele de performanță - în medie 16 copii/tineri, dar nu mai puțin de 12.(6) Pentru cercurile de dans, numărul de copii/nivel de grupă este după cum urmează:a) pentru cercurile de dans modern, numărul mediu de elevi este de 14, dar nu mai puțin de 12;b) pentru cercurile de dans popular, numărul mediu de elevi este de 16, dar nu mai puțin de 14.(7) Pentru cercurile de muzică, numărul de copii/nivel de grupă este după cum urmează:a) pentru cercurile de muzică vocală, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puțin de 10;b) pentru cercurile de muzică instrumentală - formații, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puțin de 10;c) pentru cercurile de muzică - instrumente muzicale, numărul mediu de elevi este de 4, dar nu mai puțin de 2;d) pentru cercurile de muzică - grup vocal, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puțin de 10;e) pentru cercurile de muzică - ansamblu vocal/cor, numărul mediu de elevi este de 18, dar nu mai puțin de 14.(8) Pentru cercurile de teatru, numărul de copii/nivel de grupă este după cum urmează:a) pentru grupele de începători, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puțin de 10;b) pentru grupele de avansați, numărul mediu de elevi este de 10, dar nu mai puțin de 8;c) pentru grupele de performanță, numărul mediu de elevi este de 8, dar nu mai puțin de 6.(9) Pentru celelalte tipuri de cercuri, cu excepția celor prevăzute la alin. (4), (5), (6), (7) și (8), numărul copiilor/nivel de grupă este după cum urmează:a) pentru grupele de începători, numărul mediu de elevi este de 14, dar nu mai puțin de 10;b) pentru grupele de avansați, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puțin de 8;c) pentru grupele de performanță, numărul mediu de elevi este de 10 copii/tineri, dar nu mai puțin de 6.  +  Articolul 32(1) Un cerc cu normă întreagă, la care instruirea copiilor se realizează colectiv, are minimum 90 de copii, norma didactică fiind de 18 ore/săptămână. Un cerc cu normă întreagă condus de un maistru instructor/maistru coregraf/antrenor/ institutor are minimum 120 de copii, norma didactică fiind de 24 ore/săptămână.(2) În cercurile la care instruirea copiilor se realizează individual, numărul copiilor însumat pentru toate grupele este de minimum 36.  +  Articolul 33(1) Activitatea cu o grupă de copii se desfășoară 100 de minute/săptămână, programate în aceeași zi.(2) Cu grupele de performanță se pot desfășura, în cadrul cercului, 200 de minute pe săptămână, programate în două zile.(3) Grupele de performanță se constituie cu aprobarea consiliului de administrație al palatului/clubului copiilor, pentru elevii care, în cadrul activității organizate în cercurile din palatele și cluburilor copiilor, ating un nivel ridicat de competențe, obținând rezultate de excepție la nivel național sau internațional.(4) Grupele de performanță se pot constitui numai după minimum un an de activitate, pe baza unui portofoliu de rezultate care să confirme solicitarea înființării unei astfel de grupe.(5) Fiecare cerc poate să aibă maximum o grupă de performanță.  +  Articolul 34(1) Ocuparea posturilor didactice vacante și rezervate din palatele/cluburile copiilor/structuri se realizează conform prevederilor legale în vigoare.(2) Directorul palatului/clubului copiilor poate transfera, temporar sau definitiv, o normă didactică de la palatul/clubul copiilor la structurile arondate și invers, cu aprobarea consiliului de administrație și cu avizul inspectoratului școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.(3) Directorul, împreună cu consiliul de administrație, răspunde de selecția și angajarea personalului didactic din palatele copiilor/cluburile copiilor/structurilor.(4) Angajarea personalului didactic, asociat și cel pensionat din palatele/cluburile copiilor/structurilor se realizează prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul unității.(5) Directorul, cu aprobarea consiliului de administrație, poate angaja, pe o perioadă determinată, cadre didactice asociate și pensionate care să desfășoare activitate extrașcolară, în regim plata cu ora, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 35Concursul de ocupare a posturilor la palatele și cluburile copiilor se realizează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 36Personalul încadrat în învățământul preuniversitar, în unități care realizează activități extrașcolare, pe funcțiile didactice, beneficiază, potrivit Legii nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, de dreptul de a participa la oricare dintre formele de organizare a formării continue prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 37(1) Personalul didactic, precum și personalul de conducere, îndrumare și de control din palatele și cluburile copiilor este obligat să participe la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la intervalul consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 credite profesionale transferabile.(2) În cadrul Palatului Național al Copiilor din București se înființează Departamentul de formare a personalului didactic și didactic auxiliar din palatele și cluburile copiilor.(3) Regulamentul Palatului Național al Copiilor din București reglementează organizarea și funcționarea Departamentului de formare a personalului didactic și didactic auxiliar din palatele și cluburile copiilor.(4) Departamentul de formare a personalului didactic și didactic auxiliar din cadrul Palatului Național al Copiilor din București asigură și servicii de mentorat în domeniul activităților extrașcolare.(5) Directorul Palatului Național al Copiilor din București numește, prin decizie, coordonatorul Departamentului de formare a personalului didactic și didactic auxiliar din palatele și cluburile copiilor, la propunerea consiliului profesoral, cu avizul consiliului de administrație.(6) Palatele copiilor pot organiza programe de formare continuă a personalului didactic pentru acele domenii de activitate în care au performanțe deosebite, dispun de resursele umane și logistice necesare și au programul acreditat.(7) Departamentul de formare a personalului didactic și didactic auxiliar din cadrul Palatului Național al Copiilor din București realizează documentația aferentă autorizării/acreditării palatelor copiilor ca centre de certificare a competențelor dobândite de elevi/copii/tineri conform prevederilor art. 13 și a altor acte normative în vigoare.  +  Articolul 38(1) Personalul didactic din palatele și cluburile copiilor beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, și de alte acte normative care reglementează drepturile acestuia.(2) Personalul didactic din palatele și cluburile copiilor are obligații și răspunderi în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, și cu alte acte normative care le reglementează.  +  Capitolul IVEvaluarea activității din palatele și cluburile copiilor  +  Articolul 39(1) Evaluarea activității educative din palatele și cluburile copiilor vizează gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe-cheie ale elevilor, prin activități educative extrașcolare.(2) Evaluarea activității didactice din palatele și cluburile copiilor se realizează prin procedurile specifice inspecției școlare reglementate prin prevederile legale în vigoare, prin procedurile menționate în prezentul regulament și prin proceduri interne stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor.  +  Articolul 40Evaluarea activității educative desfășurate în cadrul cercurilor se poate realiza și prin participarea la manifestări educaționale consacrate, spectacole și serbări, expoziții, simpozioane, concerte, turnee, tabere de profil și concursuri organizate la nivel regional, național și internațional.  +  Articolul 41(1) Evaluarea activității copiilor care frecventează cercurile din palatele și cluburile copiilor se realizează pe baza unui portofoliu individual de studii care cuprinde: fișa modulelor de studii parcurse, totalitatea diplomelor, certificatelor și înscrisurilor obținute în urma evaluării competențelor dobândite sau a participării la activități de profil.(2) Rezultatele evaluării anuale a activității desfășurate de copii în palatele și cluburile copiilor sunt înscrise în documente specifice, menționate în regulamentul intern de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor.  +  Articolul 42(1) Evaluarea activității didactice curente desfășurate de cadrele didactice coordonatoare ale cercurilor din palatele și cluburile copiilor se finalizează prin acordarea unui calificativ anual.(2) Evaluarea activității personalului didactic și didactic auxiliar din palatele și cluburile copiilor se validează în consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație al palatului/clubului copiilor, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.  +  Articolul 43Evaluarea activității directorului din palatele și cluburile copiilor se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.  +  Articolul 44Evaluarea personalului nedidactic din palatele și cluburile copiilor se realizează de către persoana cu atribuții de conducere din compartimentul în cadrul căruia își desfășoară activitatea sau, după caz, care îi coordonează activitatea și se aprobă de către consiliul de administrație.  +  Capitolul VEvaluarea și acreditarea palatelor și cluburilor copiilor  +  Articolul 45(1) Evaluarea instituțională a palatelor/cluburilor copiilor se realizează de către inspectoratele școlare, în conformitate cu documentele normative elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.(2) Evaluarea instituțională a Palatului Național al Copiilor din București se realizează de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin direcția generală care coordonează activitatea educativă extrașcolară.  +  Articolul 46Palatul Național al Copiilor din București, palatele și cluburile copiilor și structurile existente sunt unități de învățământ acreditate.  +  Articolul 47(1) Evaluarea internă a calității educației furnizate în Palatul Național al Copiilor din București/palatele/cluburile copiilor se realizează conform legislației în vigoare, specifice acestui tip de unități de învățământ.(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul preuniversitar.(3) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărui palat/club al copiilor se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC), care funcționează în baza propriei strategii și a propriului regulament de funcționare aprobate de consiliul de administrație.(4) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 48(1) Evaluarea externă a Palatului Național al Copiilor din București, a palatelor și cluburile copiilor se realizează conform legislației în vigoare, specifice acestui tip de unități de învățământ.(2) Evaluarea externă a Palatului Național al Copiilor din București, a palatelor și cluburile copiilor are la bază raportul de evaluare internă.  +  Capitolul VIFinanțarea și baza materială  +  Articolul 49(1) Palatele/Cluburile copiilor și structurile acestora existente sunt finanțate de la bugetul de stat, de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice prin intermediul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Palatul Național al Copiilor din București este finanțat direct de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.(3) Palatele/Cluburile copiilor/Structurile existente/Palatul Național al Copiilor din București pot/poate fi finanțat(e) și de către autoritățile administrației publice locale și județene.(4) Consiliile județene/Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București/Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot/poate finanța activitățile desfășurate de Palatul Național al Copiilor din București, de palatele/cluburile copiilor/structuri, prin hotărâri proprii.  +  Articolul 50(1) Directorul și consiliul de administrație al palatului/clubului copiilor răspund de încadrarea în bugetul alocat conform legii.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli, care se întocmește anual, conform legislației în vigoare, se aprobă și se execută în condițiile legii.  +  Articolul 51(1) Palatul Național al Copiilor din București/Palatele/Cluburile copiilor pot/poate realiza venituri proprii extrabugetare din activități specifice, conform legii: donații, sponsorizări, închirieri de spații/interval orar/zi, servicii educaționale, activități tip plata cu ora sau din alte surse legal constituite.(2) Veniturile proprii extrabugetare nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziei consiliului de administrație al Palatului Național al Copiilor din București/palatelor/cluburilor copiilor, indiferent dacă este vorba de investiții, achiziții de mijloace fixe ori obiecte de inventar.(3) La sfârșitul anului bugetar, sumele necheltuite din venituri proprii extrabugetare rămân în contul palatului/clubului copiilor/Palatului Național al Copiilor din București care le-a realizat și se reportează pentru bugetul anului următor.  +  Articolul 52(1) Finanțarea proiectelor/activităților educative, a competițiilor, a concursurilor și festivalurilor naționale și internaționale, precum și a campionatelor naționale școlare este asigurată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în urma evaluării proiectelor depuse, conform unui regulament specific.(2) Manifestările educative menționate la alin. (1) pot fi finanțate și de autoritățile publice locale și județene.(3) Proiectele, concursurile, festivalurile, manifestările și evenimentele educaționale extrașcolare regionale și județene sunt finanțate, integral, de către autoritățile administrației publice locale și județene.  +  Articolul 53Ministerul Educației și Cercetării Științifice finanțează anual, prin Calendarul activităților educative Naționale aprobat de ministrul educației și cercetării științifice/secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, proiecte, competiții naționale și internaționale organizate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Palatul Național al Copiilor din București, palate/cluburi ale copiilor și alte unități de învățământ.  +  Articolul 54Palatul Național al Copiilor din București, palatele/cluburile copiilor pot/poate avea în patrimoniu terenuri agricole, stațiuni științifice experimentale, sere, baze și complexuri cultural-sportive, parcuri-școală de circulație, cartodromuri, sate de vacanță, cabane turistice, mijloace auto, spații de cazare, pensiuni, cantine, săli de sport, bazine de înot, pârtii de schi, centre de agrement, tabere școlare etc.  +  Articolul 55Baza materială a palatului/clubului copiilor/Palatului Național al Copiilor din București este gestionată și administrată conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 56Mutarea Palatului Național al Copiilor din București/palatelor/cluburilor copiilor în alte sedii atribuite legal se va face, numai dacă în noile sedii sunt puse la dispoziție condiții cel puțin similare, ca spațiu și funcționalitate, cu cele în care Palatul Național al Copiilor din București/palatul/clubul copiilor și-a desfășurat anterior activitatea și numai după obținerea acordului scris al Ministerului Educației și Cercetării Științifice privind această mutare.  +  Articolul 57În incinta palatelor copiilor poate funcționa Consiliul județean al elevilor/Consiliul elevilor din municipiul București, în cazul în care baza materială și logistică o permite, conform prevederilor legale privind organizarea și funcționarea Consiliului național al elevilor.----------Regulamentul a fost înlocuit cu cel prevăzut în anexa din ORDINUL nr. 4.624 din 27 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 7 august 2015, potrivit art. I din același act normativ.