REGULAMENT din 7 octombrie 2011de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011



  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.567 din 7 octombrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011.
  Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament reglementează organizarea și desfășurarea activităților educative extrașcolare/de tip nonformal, în unități de învățământ/unități de stat sau private, care oferă/furnizează educație nonformală, prin activități educative extrașcolare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.  +  Articolul 2Educația nonformală reprezintă parte integrantă a sistemului național de educație, alături de educația formală.  +  Articolul 3Educația nonformală se organizează și se desfășoară în conformitate cu idealul educațional și cu principiile prevăzute de Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 4Educația nonformală are ca scop dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice în funcție de domeniul și profilul activității extrașcolare.  +  Articolul 5În România, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii beneficiază de educație nonformală prin activități educative extrașcolare, realizate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat sau private, în palate și cluburi ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest domeniu, indiferent de condiția socială și materială, de sex, de rasă, de naționalitate, de apartenența religioasă, fără restricții care ar putea constitui discriminare ori segregare.  +  Articolul 6Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară, în afara orelor de curs, în spații aparținând unităților de învățământ, în palatele și cluburile copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement și în alte locații educaționale, culturale, științifice, sportive.  +  Articolul 7(1) În sistemul de învățământ de stat activitățile educative extrașcolare se desfășoară, conform legii, în unități de învățământ preuniversitar de stat, abilitate în domeniul educației nonformale, pe toată durata anului școlar și a vacanțelor școlare.(2) Suspendarea activităților educative în aceste unități de învățământ poate fi făcută numai în situații obiective, pe o perioadă determinată, la propunerea conducerii unităților, cu avizul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, iar în cazul Palatului Național al Copiilor din București, cu avizul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  +  Articolul 8Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare și control din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, din inspectoratele școlare județene, din Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru personalul de conducere, îndrumare, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic din unitățile de învățământ, pentru copiii care beneficiază de activitățile educative din unitățile care oferă activități extrașcolare, pentru părinții acestora și pentru partenerii implicați în activitățile educative.  +  Articolul 9Organizarea și funcționarea unităților de învățământ/unități care oferă/furnizează educație nonformală, prin activități educative extrașcolare, sunt reglementate după cum urmează:a) pentru palatele și cluburile copiilor, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, și prin alte metodologii emise de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;b) pentru alte instituții acreditate în domeniul educației nonformale, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament, prin regulamente și metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 și a altor prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 10Managementul resurselor umane în cadrul unităților de învățământ care oferă/furnizează educație nonformală, prin activități educative extrașcolare, este reglementat după cum urmează:a) pentru palatele și cluburile copiilor, conform anexei nr. 1 și prin alte acte normative în vigoare emise de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, specifice acestui tip de unități de învățământ;b) pentru alte instituții acreditate în domeniul educației nonformale, conform anexei nr. 2, prin regulamente și metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 și a altor prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 11Evaluarea internă și externă a unităților care oferă/furnizează educație nonformală, prin activități educative extrașcolare, sunt reglementate după cum urmează:a) pentru palatele și cluburile copiilor, conform anexei nr. 1 și prin alte acte normative în vigoare emise de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, specifice acestui tip de unități de învățământ;b) pentru alte instituții acreditate în domeniul educației nonformale, conform anexei nr. 2, prin regulamente și metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 și a altor prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 12Acreditarea unităților de învățământ/unităților de stat sau private nou-înființate, care oferă/furnizează educație nonformală, prin activități educative extrașcolare, se realizează conform procedurilor legale în vigoare, cu respectarea specificului fiecărui tip de unitate de învățământ/instituție.  +  Articolul 13Finanțarea unităților de învățământ/unităților de stat sau private, care oferă/furnizează educație nonformală, prin activități educative extrașcolare, este reglementată după cum urmează:a) pentru palatele și cluburile copiilor, conform anexei nr. 1 și prin alte acte normative în vigoare emise de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, specifice acestui tip de unități de învățământ;b) pentru alte instituții acreditate în domeniul educației nonformale, conform anexei nr. 2, prin regulamente și metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 și a altor prevederi legale în vigoare.  +  Anexa nr. 1la regulamentREGULAMENTprivind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor  +  Anexa nr. 2la regulament
  ORGANIZAREA
  activității educative extrașcolare în alte unități și
  instituții de stat sau private acreditate în
  domeniul educației nonformale
   +  Articolul 1(1) Activitatea educativă extrașcolară organizată și desfășurată în alte unități/instituții de stat sau private acreditate care oferă educație nonformală poate fi de tip: cultural, civic, artistic, civic, tehnic, aplicativ, științific, sportiv, turistic, antreprenorial și de voluntariat.(2) Activitatea educativă extrașcolară organizată și desfășurată în alte unități/instituții de stat sau private acreditate care oferă educație nonformală poate consta în: proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale de elevi, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, ateliere deschise etc.(3) Activitatea educativă extrașcolară se poate desfășura în baze sportive, de divertisment și de agrement, tabere, locații educaționale culturale, sportive, turistice cu această destinație.  +  Articolul 2(1) Conducerea unităților și instituțiilor de stat sau private acreditate în care se desfășoară activități educative extrașcolare, exceptând palatele și cluburile copiilor și unitățile de învățământ preuniversitar, numește, prin decizie, un coordonator al activității educative extrașcolare din unitatea/instituția respectivă.(2) Responsabilul cu activitatea educativă extrașcolară din unitățile de stat sau private acreditate în care se desfășoară activități extrașcolare, exceptând palatele și cluburile copiilor și unitățile de învățământ preuniversitar, are următoarele atribuții:a) planifică și coordonează toată activitatea educativă extrașcolară din unitate/instituție;b) colaborează și îndrumă cadrele didactice care însoțesc elevii ce desfășoară activitate educativă extrașcolară;c) răspunde întru totul de activitățile organizate și desfășurate de copii și elevi sub îndrumarea lui;d) îndeplinește alte atribuții stabilite în fișa postului de către conducerea unității/instituției.  +  Articolul 3Portofoliul coordonatorului cu activitatea educativă extrașcolară din unitățile și instituțiile de stat sau private acreditate în care se desfășoară activități educative extrașcolare, exceptând palatele și cluburile copiilor și unitățile de învățământ preuniversitar, conține minimum următoarele documente:a) planuri/programe de dezvoltare educativă extrașcolară;b) planificarea anuală a activităților educative extrașcolare;c) documente care reglementează activitatea educativă extrașcolară în unitățile și instituțiile de stat sau private acreditate, exceptând palatele și cluburile copiilor și unitățile de învățământ preuniversitar;d) evidența școlilor participante și a elevilor;e) rapoarte de evaluare a activității educative extrașcolare;f) studiu asupra activității educative extrașcolare desfășurate.  +  Articolul 4Organizarea activității educative extrașcolare în cadrul unităților și instituțiilor de stat sau private acreditate care oferă educație nonformală este reglementată prin proceduri proprii, elaborate de autoritățile competente în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale altor acte normative în vigoare.  +  Articolul 5Evaluarea activității educative extrașcolare desfășurate de copii în unitățile și instituțiile de stat sau private acreditate în care se desfășoară activități educative extrașcolare este realizată de către conducerea unității/autorității cu competențe în domeniu, iar rezultatele sunt înregistrate în documente specifice de evidență.  +  Articolul 6Evaluarea personalului ce funcționează în cadrul unor astfel de unități/instituții de stat sau private acreditate se realizează, anual, prin intermediul fișei de evaluare elaborate pe baza fișei postului, în conformitate cu procedurile proprii și metodologiile specifice emise în baza prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității/instituției de stat sau private acreditate este inclusă în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate/instituție.  +  Articolul 8Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității/instituției de stat sau private acreditate este parte a evaluării instituționale a respectivei unități/instituții.  +  Articolul 9Unitățile și instituțiile de stat sau private acreditate în care se desfășoară activități educative extrașcolare sunt obligate să angajeze personal didactic calificat în desfășurarea activității educative extrașcolare cu copiii și elevii, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.  +  Articolul 10Recrutarea, selecția și ocuparea posturilor în aceste unități și instituții de stat sau private acreditate se realizează conform procedurilor proprii și metodologiilor specifice elaborate în baza prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 11Activitatea de recrutare și selecție a personalului din aceste unități și instituții de stat sau private acreditate care desfășoară activitate educativă extrașcolară reprezintă sarcina consiliului de administrație și a conducerii unității/instituției respective.  +  Articolul 12Personalul didactic calificat în desfășurarea activității educative extrașcolare cu preșcolarii și elevii din unitățile și instituțiile de stat sau private acreditate care desfășoară activitate educativă extrașcolară beneficiază, potrivit Legii nr. 1/2011, de dreptul de a participa la oricare dintre formele de organizare a perfecționării/formării continue prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 13Finanțarea unităților și instituțiilor de stat sau private acreditate care desfășoară activitate educativă extrașcolară se realizează în conformitate cu procedurile proprii și metodologiile specifice elaborate în baza prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 14Unitățile și instituțiile de stat sau private acreditate în care se desfășoară activități educative extrașcolare pot obține venituri proprii din activități specifice, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Unitățile și instituțiile de stat sau private acreditate în care se desfășoară activități educative extrașcolare pot pune la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar, a palatelor și cluburilor copiilor, baza materială, în baza unui parteneriat sau a unui contract de închiriere.  +  Articolul 16Acreditarea unităților și instituțiilor de stat sau private care desfășoară activități educative extrașcolare se realizează în conformitate cu normele legale emise de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.--------