ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020  Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Fondul de Dezvoltare și Investiții, mecanism specific de finanțare în domeniul investițiilor publice, a trecut din gestiunea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în gestiunea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ținând cont că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 Comisia Națională de Strategie și Prognoză nu mai gestionează schemele de ajutor de stat, luând în considerare modificările și completările recente aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2020, potrivit cărora Comisia Națională de Strategie și Prognoză transferă ministerelor competențele sale în realizarea proiectelor strategice de investiții, în funcție de natura acestora,având în vedere că, potrivit intervențiilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2020 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză nu mai are resursele financiare necesare și nici dreptul de a continua procedurile în ceea ce privește realizarea investițiilor în parteneriat public-privat, ținând cont de necesitatea de a apăra un interes public, respectiv de a elimina suprapunerile de competențe între Comisia Națională de Strategie și Prognoză și alte ministere în ceea ce privește implementarea proiectelor de infrastructură și monitorizarea sumelor alocate în baza Fondului de Dezvoltare și Investiții și pentru a evita blocarea realizării investițiilor în parteneriat public-privat, precum și în domeniul schemelor de ajutor de stat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 iulie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum și de a fundamenta politicile economice elaborate de Guvernul României.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul său de activitate, Comisia Națională de Strategie și Prognoză îndeplinește următoarele funcții:a) de prognoză, prin elaborarea de studii și prognoze macroeconomice pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial;b) de monitorizare și evaluare a evoluției economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial;c) de strategie, prin fundamentarea documentelor strategice și principalelor măsuri de politică economică, în conformitate cu deciziile Guvernului și prin evidențierea tendințelor internaționale și evaluarea economiei naționale în raport cu acestea;d) de armonizare a metodelor de prognoză;e) de reglementare în domeniul său specific de activitate, precum și pentru armonizarea cu reglementările și recomandările Uniunii Europene;f) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;g) de reprezentare pe plan intern și internațional, conform obiectivelor, funcțiilor și atribuțiilor sale;h) de administrare, în ceea ce privește bunurile din patrimoniul său, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Comisia Națională de Strategie și Prognoză are independență în ceea ce privește prognoza și evaluarea macroeconomică și sectorială, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice pe care se fundamentează politicile economice ale Guvernului României. În toate activitățile sale și potrivit funcțiilor și competențelor care îi sunt conferite potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe, Comisia Națională de Strategie și Prognoză respectă principiile obiectivității, confidențialității și deontologiei profesionale, transparenței și responsabilității.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În realizarea funcțiilor sale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză are următoarele atribuții:1. elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu și lung, în corelare cu politicile publice în domeniul economic decise de Guvernul României, precum și pe baza tendințelor din economia națională și cea mondială;2. participă la elaborarea de strategii și programe de dezvoltare naționale, sectoriale sau regionale, fundamentează orientările strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare;3. participă la elaborarea și actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de țară membră a Uniunii Europene, precum Programul de convergență și Programul național de reformă;4. participă la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, constituite în domeniul propriu de competență;5. participă la toate activitățile legate de procesul de adoptare a monedei euro și asigură suport conform rolului și competențelor sale;6. participă la activitatea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, în concordanță cu decizia prim-ministrului;7. realizează analize și previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanță cu cerințele Ministerului Finanțelor Publice;8. efectuează evaluări și prognoze cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, inclusiv pe bază de modele specifice, având responsabilitatea transmiterii rezultatelor la Ministerul Finanțelor Publice;9. evaluează și elaborează prognoze privind produsul intern brut potențial, output-gap și deficitul structural, care vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor Publice în procesul bugetar;10. analizează periodic situația economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidențierii unor riscuri sau disfuncții în evoluția unor sectoare ori activități economice;11. analizează evoluțiile și politicile din domeniul productivității și al competitivității;12. efectuează analize cu privire la riscurile interne și externe ce pot afecta evoluția economiei românești;13. efectuează studii și analize privind perspectivele economiei mondiale, evidențiind principalele tendințe și posibilele lor efecte în economia României;14. elaborează și utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea și asigurarea coerenței prognozelor și scenariilor de dezvoltare;15. elaborează și/sau dezvoltă modele și metode econometrice pentru evaluarea efectelor reformelor structurale și a politicilor publice, precum modele de echilibru general și structurale;16. armonizează metodele și tehnicile de prognoză, precum și cadrul legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările și recomandările Uniunii Europene;17. evaluează impactul fondurilor structurale și al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;18. participă la evaluările ex ante, in media res și ex post ale impactului politicilor publice la nivel macroeconomic și sectorial prin metodologii specifice;19. elaborează analize și prognoze cu privire la convergența reală și nominală a României;20. realizează analize și prognoze cu privire la impactul economico-social al fondurilor europene în România, prin utilizarea de modele macroeconomice specifice;21. elaborează analize și prognoze cu privire la echilibrul energetic;22. analizează impactul politicilor financiare, monetare și bugetare asupra economiei reale;23. analizează și prognozează evoluția și efectele procesului inflaționist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;24. efectuează analize și prognoze cu privire la evoluția piețelor financiare;25. efectuează previziuni pe termen scurt, mediu și lung privind activitatea de comerț exterior și balanța de plăți externe;26. efectuează analize și prognoze privind evoluția principalelor sectoare de activitate din economie, cum ar fi industrie, agricultură, transport, comerț, comunicații, precum și altele;27. elaborează prognoze și analize referitoare la piața muncii și sistemul de asigurări sociale;28. elaborează analize și prognoze privind evoluția în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;29. efectuează analize privind impactul programelor locale de dezvoltare asupra creșterii economice;30. răspunde solicitărilor autorităților publice prin efectuarea de prognoze, la cerere;31. formulează, la cerere, puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, înainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului; 32. transmite, în domeniul propriu de competență, împreună cu Secretariatul General al Guvernului punctul de vedere referitor la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari, circumscrise problematicii economico- sociale, la solicitarea acestuia;33. participă la monitorizarea modului de realizare a programului de guvernare;34. asigură managementul și implementează proiecte cu asistență financiară nerambursabilă din surse interne și externe ce privesc întărirea capacității instituționale proprii, precum resursa umană, metode de cercetare și prognoză, dezvoltarea capacității de formulare a politicilor economice, organizare și evaluare;35. editează reviste și buletine informative în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative se suportă, în condițiile legii, din bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și din alte surse;36. asigură sau participă la formarea profesională a personalului din administrația publică centrală și locală pe problematica circumscrisă domeniului său de activitate;37. asigură, în condițiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu;38. organizează controlul financiar preventiv și monitorizează execuția bugetară;39. elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, precum și programul de investiții al instituției.4. La articolul 4, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu Institutul Național de Statistică, Banca Națională a României, cu institutele de cercetare, cu Comisia Europeană, precum și cu alte organizații internaționale de specialitate ce își fundamentează politica pe o prognoză economică..............................(4) Pentru realizarea de strategii, studii, analize și evaluări, precum și pentru fundamentarea prognozelor și direcțiilor strategice, Comisia Națională de Strategie și Prognoză poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din bugetul propriu, în condițiile legii, precum și din fonduri financiare nerambursabile.5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin ordin al președintelui, unele atribuții pot fi delegate, în condițiile legii, secretarului general sau altor persoane cu funcții de conducere din structurile interne ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1 (1) (1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general coordonează activitățile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, îndeplinind și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a instituției ori stabilite prin ordin al președintelui.8. Capitolul III - Consiliul de Programare Economică, alcătuit din articolele 7 și 8, se abrogă.9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, direcții, servicii, birouri și compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.(3) Cabinetul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză are un număr de 4 posturi.10. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Pentru activitatea de analiză și prognoză în profil teritorial se pot constitui în cadrul structurii organizatorice proprii compartimente sau birouri, stabilite prin hotărâre a Guvernului privind aprobarea structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. (2) Compartimentele sau birourile prevăzute la alin. (1) nu au personalitate juridică și fac parte din cadrul direcției de specialitate. (3) Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile prevăzute de lege, spațiile corespunzătoare necesare pentru desfășurarea activității compartimentelor regionale de prognoză.(4) Comisia Națională de Strategie și Prognoză asigură, la cerere, suportul informațional și metodologic necesar, precum și pregătirea profesională a specialiștilor autorităților administrației publice locale cu atribuții în domeniul analizei și prognozei economice.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Nicolae Cristian Stănică
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 57.----