HOTĂRÂRE nr. 328 din 23 aprilie 2020privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București se organizează și va funcționa ca persoană juridică română, în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prezentei hotărâri, în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Secretariatul General al Guvernului, în calitate de coordonator, va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații.4. La anexa nr. 2 articolul 2 alineatul (1) punctul A, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) și q), cu următorul cuprins:p) implementarea deciziilor forurilor internaționale în domeniu, în baza acreditării Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN;q) realizarea de cercetări, studii, analize, sinteze, activități de proiectare în domeniul său de competență.5. La anexa nr. 2 articolul 2 alineatul (1) punctul B, după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:e) furnizarea, pe bază de contract individual, de servicii variate de securitate pentru administrația publică, mediul de afaceri, mediul academic;f) oferirea de suport și consultanță de specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea atingerii obiectivelor specifice proiectelor de implementare a proiectelor de cercetare din domeniul serviciilor electronice;g) securizează sistemele informatice operate, asigură protecția datelor stocate aflate în procesul de stocare pe acestea în cooperare cu instituțiile care au atribuții în domeniul securității cibernetice conform legislației în vigoare;h) asigurarea testării și avizării sistemelor și echipamentelor inteligente.6. La anexa nr. 2 articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cadrul obiectului său de activitate institutul național poate colabora și la realizarea unor activități de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice și de apărare națională sau poate desfășura și alte activități conexe, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului și cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.7. La anexa nr. 2 articolul 8 alineatul (1), litera f) a alineatului (2) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Consiliul de administrație al institutului național este format din 9 membri, cetățeni români, numiți prin ordin al secretarului general al Guvernului, cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autorității de la care aceștia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit...................................................................................................f) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, după caz...................................................................................................(3) Ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt specialiști din domeniu, propuși de Secretariatul General al Guvernului.8. La anexa nr. 2 articolul 10 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care se depune la Secretariatul General al Guvernului în vederea aprobării conform reglementărilor legale;d) analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, pe care le supune spre aprobare Secretariatului General al Guvernului și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de institutul național în anul precedent;9. La anexa nr. 2, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, avizat de Secretariatul General al Guvernului. Acesta hotărăște în problemele privind activitatea institutului național, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.10. La anexa nr. 2 articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Membrii consiliului de administrație care s-au abținut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul național nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de ședințe al consiliului de administrație și dacă au anunțat în scris despre aceasta Secretariatul General al Guvernului.11. La anexa nr. 2, articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administrație prezintă Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activității desfășurate în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.12. La anexa nr. 2 articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Bilanțul contabil anual se aprobă de către Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii.13. La anexa nr. 2 articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Salariul de bază al directorului general se stabilește prin ordin al secretarului general al Guvernului potrivit reglementărilor legale în vigoare.14. La anexa nr. 2 articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractarea de credite bancare peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.15. La anexa nr. 2 articolul 32, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Institutul național hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finanțarea efectuându-se din surse proprii și din credite bancare, precum și din surse bugetare, prin Secretariatul General al Guvernului, potrivit legii.(2) Secretariatul General al Guvernului va cuprinde în bugetul său de venituri și cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, achiziționării de aparatură, echipamente și instalații pentru institut.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general al Guvernului emite ordinul prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 328.-----