ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 55 din 23 aprilie 2020privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020  Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, ținând seama de măsurile legislative luate pentru limitarea răspândirii virusului, măsuri care au vizat acțiuni în domeniul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice,luând în considerare evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și a deceselor acestora,având în vedere situațiile concrete ivite în practică, în care, pentru persoanele care la data decesului nu mai aveau calitatea de asigurat, deși au contribuit la sistemul public de pensii anterior survenirii decesului, nu se acordă ajutor de deces, și de asemenea în cazul oricăruia dintre părinți care beneficiază de indemnizație și concediu pentru îngrijire copil până la 2 ani, în cazul decesului acestora sau al copilului,ținând seama de faptul că în Registrul general de evidență a salariaților REVISAL se înregistrează doar contractele individuale de muncă, iar calitatea de asigurat se dobândește și în baza exercitării unui raport de serviciu,având în vedere necesitatea reglementării situațiilor care vizează acordarea despăgubirilor în caz de deces în baza unor documentații simplificate,având în vedere necesitatea identificării măsurilor de natură a proteja activitatea angajatorilor și de a veni în sprijinul beneficiarilor de indemnizații, în speță asigurații care beneficiază de concedii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se impun dispoziții specifice privind plata certificatelor de concediu medical acordate în perioada stării de urgență.Ținând cont de faptul că în perioada stării de urgență nu se pot elibera recomandări medicale în vederea obținerii dispozitivelor medicale reglementate de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care beneficiază de dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională,având în vedere faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În cazul persoanelor decedate în perioada instituirii stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se acordă dacă în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în respectiva lună.(2) Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului, pe perioada instituirii stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în condițiile art. VI alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, cu modificările și completările ulterioare, sau al unui membru de familie al acesteia, așa cum este definit în art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu și raportul de muncă cu entitatea angajatoare a fost suspendat.(3) În vederea stabilirii pensiilor de urmaș și acordării ajutorului de deces, ca urmare a deceselor înregistrate în perioada stării de urgență, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau ofițerul de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează astfel de servicii sunt obligate ca, în ziua înregistrării actului de deces, să transmită casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin poșta electronică. Această obligație încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.(4) De prevederile alin. (1) beneficiază și militarii, polițiștii și polițiștii de penitenciare care la data decesului nu mai aveau această calitate, indiferent de vechimea în serviciu realizată în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență. Ajutorul de deces se achită de către fostul angajator, conform art. 83 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.(2) Deciziile asupra capacității de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională rămase definitive și documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada prevăzută la alin. (1), își prelungesc valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.(3) Plata pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale asupra capacității de muncă prevăzute la alin. (2) se suspendă începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, în situația neprezentării noului document, prevăzut de lege, după caz.(4) Plata pensiei de urmaș se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, în situația copiilor urmași dacă se află în continuarea studiilor. Dovada continuării studiilor se prezintă casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgență.  +  Articolul 3Pe perioada stării de urgență asigurații care solicită dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, și pentru care nu se eliberează în perioada stării de urgență o recomandare medicală pot transmite prin poștă sau în format electronic caselor teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgență.  +  Articolul 4(1) Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență aferente cazurilor de accident de muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță de către beneficiarii de indemnizații sau de către persoanele juridice care au calitatea de angajatori.(2) În vederea recuperării indemnizațiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada stării de urgență se suspendă vizarea certificatelor de concediu medical de către direcțiile de sănătate publică pentru cazurile de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de muncă sau de medicii de medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecere temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.(3) În termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, beneficiarii de indemnizații sau persoanele juridice care au calitatea de angajatori vor depune la casa teritorială de pensii din raza administrativ-teritorială certificatele de concediu medical însoțite de documentele justificative, în original, avizate de către direcțiile de sănătate publică, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, după caz.  +  Articolul 5(1) În perioada stării de urgență despăgubirea în caz de deces reglementată de art. 45 din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se acordă la cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță.(2) Persoana îndreptățită transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate decedate sau din raza administrativ-teritorială de care aparține următoarele documente:a) cerere privind acordarea despăgubirii în caz de deces;b) copia actului de identitate al solicitantului;c) copia documentelor justificative/declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz;d) copia certificatului medical constatator al decesului în caz de boală profesională;e) dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant.(3) Plata despăgubirii în caz de deces se face prin mandat poștal - la domiciliul solicitantului sau în cont bancar, după caz, conform extrasului de cont comunicat de solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea documentelor.(4) Prevederile alin. (1)-(3) își încetează aplicabilitatea la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.  +  Articolul 6(1) Sumele necesare pentru îndeplinirea de către autoritățile administrației publice locale a obligațiilor prevăzute la art. 11 din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, se asigură din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată alocate pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Valoarea nominală a alocației de hrană și îndemnizației de cazare suportate din sumele transferate din fondul de rezervă conform alin. (1), precum și modalitatea de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 55.-----