ORDIN nr. 672 din 23 aprilie 2020pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 23 aprilie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.437/23.04.2020 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,având în vedere dispozițiile:– Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;– art. 5 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare;– art. 804 alin. (2^1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (3) pct. 1 și alin. (4) pct. 4 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Lista cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se exceptează livrările în afara teritoriului României a dispozitivelor medicale fabricate în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu care operatorul economic român are încheiat un contract de tip manufacturing sau lohn, dispozitivele medicale în tranzit, precum și livrările sub contract în cadrul unei achiziții publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.(3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul economic va prezenta la vamă:a) o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a licenței/certificatului/autorizației de funcționare pentru partenerul comercial cu sediul în afara teritoriului României; b) o declarație pe propria răspundere conform căreia dispozitivele medicale livrate nu sunt destinate pieței din România și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare;c) contractul (copie) conform căruia dispozitivele medicale sunt livrate în cadrul unei achiziții publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.(4) Pentru livrarea în afara teritoriului României a dispozitivelor medicale prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei din 14 martie 2020 de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse, autorizația se acordă de autoritatea națională responsabilă cu aplicarea politicii comerciale a Uniunii Europene. (5) Transportul ansamblelor și subansamblelor de dispozitive medicale, fabricate în România pentru beneficiarii externi, nu se supune interdicției prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2(1) Se suspendă temporar distribuția, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, a medicamentelor cuprinse în Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020, cu modificările ulterioare, precum și a medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate destinate patologiilor cronice în contextul pandemiei cu virusul SARS-Cov-2, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), medicamentele prevăzute în anexa la prezentul ordin pot fi livrate intracomunitar în afara teritoriului României în următoarele condiții:a) operatorul economic notifică Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) intenția de a livra în afara teritoriului României cu 7 zile lucrătoare înainte de efectuarea livrării, conform anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 269/2017 privind obligația de a asigura stocuri adecvate și continue de medicamente;b) ANMDMR analizează solicitarea operatorului economic și poate aproba sau respinge solicitarea acestuia în cazul unei discontinuități sau risc de discontinuitate pe piața națională. ANMDMR are în vedere discontinuitățile comunicate în ultimele două luni de către distribuitori, farmacii sau profesioniști din domeniul sănătății. ANMDMR are în vedere inclusiv situațiile în care stocul actual nu acoperă necesitățile pacienților din România;c) operatorul economic poate efectua livrarea și în cazul în care ANMDMR nu dă curs solicitării în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea notificării acestuia;d) în situația în care solicitarea operatorului economic se respinge, ANMDMR comunică acestuia motivele care au stat la baza deciziei de respingere a solicitării;e) operatorul economic poate contesta în termen de maximum două zile lucrătoare la ANMDMR decizia de respingere în situația în care consideră că decizia este neîntemeiată, prezentând în acest sens argumentele necesare; ANMDMR analizează contestația operatorului economic și emite decizia finală în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contestației.(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) și (2) medicamentele fabricate de către producătorii cu sediul în România, inclusiv cele fabricate sub contract, precum și medicamentele care tranzitează teritoriul României și care sunt destinate altor piețe din afara teritoriului României. (4) În cazul medicamentelor prevăzute la alin. (3), producătorul va prezenta la vamă:a) o copie a autorizației de fabricație însoțită de anexa nr. 8, aprobată de ANMDMR, în care sunt menționate medicamentele. În cazul în care medicamentele nu sunt prevăzute în anexa nr. 8, producătorul trebuie să furnizeze o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională după autorizația de punere pe piață/autorizația de import nevoi speciale/permisul de import aprobat de autoritatea competentă din țara de destinație;b) o declarație pe propria răspundere, conform căreia medicamentele livrate nu sunt destinate pieței din România și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare.(5) Pot fi exportate medicamentele de la alin. (3) numai în situația în care ANMDMR a vizat declarațiile de export conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman, cu modificările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.809/2006 pentru aprobarea Normelor privind avizarea declarației de export al medicamentelor de uz uman cu respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Pentru scopul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înțeles:a) export - orice livrare în țări terțe,b) livrarea în afara teritoriul României - livrare intracomunitară și/ sau livrare în țări terțe;c) distribuție - livrarea sau exportul în afara teritoriului României.  +  Articolul 4Nerespectarea dispozițiilor prezentului ordin se sancționează potrivit prevederilor art. 875 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 12 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin a fost notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și a normelor privind serviciile societății informaționale.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 672.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea
  afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar
  I. Dispozitive medicale
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medical
  1.Măști chirurgicale pentru personalul medical
  2.Măști chirurgicale pentru pacienți
  3.Concentrator de oxigen
  4.Pulsoximetru
  5.Repartitor de debit/flux, pentru alimentarea cu oxigen
  6.Debitmetre cu tub Thorpe
  7.Umidificator fără încălzire
  8.Canule nazale
  9.Catetere
  10.Mască de oxigen
  11.Mască Venturi
  12.Ventilator pacient pentru terapie intensivă
  13.Laringoscop adult/copil
  14.Laringoscop pentru nou-născuți
  15.Tub endotraheal fără manșetă gonflabilă
  16.Tub endotraheal cu manșetă gonflabilă
  17.Introducător de tub endotraheal tip Bougie
  18.Introducător de tub endotraheal tip Stylet
  19.Capnometru (detector de CO_2)
  20.Resuscitatori acționați manual, adult (balon ventilație)
  21.Resuscitatori acționați manual, copil (balon ventilație)
  22.Pipa Guedel, sterilă, de unică utilizare
  23.Sonde nazofaringiene
  24.Aspirator secreții
  25.Trusă de perfuzie
  26.Mănuși de examinare, nesterile
  27.Mănuși de examinare sau chirurgicale, sterile
  28.Ochelari de protecție
  29.Viziere
  30.Îmbrăcăminte medicală, jachete
  31.Îmbrăcăminte medicală, pantaloni
  32.Șorț cu rezistență sporită
  33.Rochie
  34.Teste pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2
  35.Medii de transport virusuri/bacterii
  II. Medicamente
  Nr. crt.Denumirea comună internaționalăForma farmaceuticăConcentrația
  0123
  1ACETILCISTEINUMCOMP.200 mg; 300 mg
  2ACICLOVIRUMCAPS.200 mg; 400 mg
  3ACIDUM ACETYLSALICYLICUMCOMPR. GASTROREZ.75 mg
  4ACIDUM TRANEXAMICUMSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 ml
  5ACIDUM VALPROICUM + SARURICAPS. MOI GASTROREZ.150 mg; 200 mg; 300 mg; 500 mg
  COMPR. ELIB. PREL.300 mg; 500 mg
  6ADENOSINUMSOL INJ./PERF.5 mg/ml
  7AMINOPHYLLINUMSOL. INJ.24 mg/ml
  8AMIODARONUMSOL. INJ.50 mg/ml
  9AMITRIPTYLINUM
  10AMLODIPINUMCOMPR.10 mg; 5 mg
  11AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/200 mg
  12AMPICILLINUM + SULBACTAMPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/500 mg
  13ATORVASTATINUMCOMPR. FILM.40 mg; 80 mg
  14ATRACURIUMSOL. INJ.10 mg/ml-5 ml
  SOL. INJ.50 mg/5 ml
  SOL INJ./PERF.10 mg/ml
  15ATROPINUMSOL. INJ.1 mg/ml
  16BACLOFENUMCOMPR.10 mg; 20 mg
  17BENZYLPENICILLINUMPULB. PT. SOL. INJ.1000000 ui
  PULB. PT. SOL. INJ.400000 ui
  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mg
  18BISOPROLOLUMCOMPR. FILM.5 mg
  19BUDESONIDUMPULB. INHAL.200 mcg/doza; 400 mcg/doza
  COMPR. ELIB. PREL.9 mg
  GRANULE GASTROREZ.9 mg
  20BUPIVACAINUMSOL. INJ.0,5%
  SOL. INJ.5 mg/ml
  21CALCII GLUCONASSOL. INJ.94 mg/ml; 95 mg/ml
  22CANDESARTANUM CILEXETILCOMPR.8 mg; 16 mg
  23CARVEDILOLUMCOMPR. FILM.6,25 mg; 12,5 mg
  COMPR.6,25 mg; 12,5 mg
  24CASPOFUNGINUMPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mg; 70 mg
  25CEFEPIMUMPULB. PT. SOL. INJ. /PERF.1 g
  26CEFIXIMUMCOMPR. FILM.200 mg; 400 mg;
  CAPS.200 mg; 100 mg
  27CEFOPERAZONUMPULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V.1 g; 2 g; 500 mg
  28CEFOTAXIMUMPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. I.M./I.V.1 g; 2 g; 500 mg
  29CEFTAZIDIMUMPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 g; 2 g
  30CEFTRIAXONUMPULB. PT. SOL. INJ./PERF.250 mg; 500 mg; 1 g; 2 g;
  PULB. PT. SOL. INJ. I.M./I.V.250 mg
  31CEFUROXIMUMPULB. PT. SOL. INJ.50 mg
  CAPS.250 mg
  COMPR.250 mg; 500 mg
  COMPR. FILM.125 mg; 250 mg; 500 mg
  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.1,5 g
  GRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 ml
  PULB. PT. SUSP. (I.M.)/SOL. INJ. (I.M., I.V.)750 mg
  32CICLOSPORINUMCAPS. MOI25 mg; 50 mg
  PIC. OFT., EMULSIE1 mg/ml
  33CIPROFLOXACINUMCOMPR. FILM.100 mg; 250 mg; 500 mg; 750 mg
  CONC. PT. SOL. PERF.100 mg/10 ml
  SOL. PERF.2 mg/ml
  COMPR. FILM. ELIB. PREL.500 mg; 1000 mg
  34CLARITHROMYCINUMCOMPR. FILM. ELIB. PREL.500 mg
  COMPR. FILM.500 mg
  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mg
  35CLINDAMYCINUMSOL. INJ. I.M., I.V.300 mg/2 ml
  SOL. INJ./PERF.150 mg/ml
  COMPR. FILM.600 mg
  CAPS.150 mg; 300 mg
  36CLONIDINUMCOMPR.0,15 mg
  37CLOPIDOGRELUMCOMPR. FILM.75 mg
  38CODEINUMCOMPR.15 mg
  39COLCHICINUMCOMPR.1 mg
  40COMBINAȚII (CEFTAZIDIMUM + AVIBACTAMUM)PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2 g/0,5 g
  41COMBINAȚII (CEFTOLOZANUM+TAZOBACTAMUM)PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1 g/0,5 g
  42COMBINAȚII (FACTORI DE COAGULARE)PULB. + SOLV. PT. SOL. PERF.500 ui; 1000 ui
  43COMBINAȚII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)CAPS.50 mg/20 mg
  44COMBINAȚII (LEVOTIROXINA SODICĂ+LIOTIRONINA SODICĂ)COMPR.100 micrograme/20 micrograme
  45DEXAMETHASONUMSOL. INJ.4 mg/ml; 8 mg/2 ml
  46DEXKETOPROFENUMSOL. INJ./CONC. PT. SOL. PERF.50 mg
  SOL. INJ./PERF.50 mg/2 ml
  47DIAZEPAMUMSOL. INJ.10 mg/2 ml
  COMPR.10 mg
  SOL. RECTALĂ5 mg/2,5 ml; 10 mg/2,5 ml
  48DICLOFENACUMSOL. INJ.75 mg/3 ml
  49DIGOXINUMSOL. INJ.0,5 mg/2 ml
  COMPR.0,25 mg
  50DILTIAZEMUMCOMPR.60 mg
  CAPS. ELIB. PREL.90 mg; 180 mg
  51DOBUTAMINUMSOL. PERF.250 mg
  52DOPAMINUMCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/ml
  53DROPERIDOLUMSOL. INJ.2,5 mg/ml
  54ENOXAPARINUMSOL. INJ.2000 ui (20 mg)/0,2 ml
  55EPINEPHRINUMSOL. INJ.1 mg/ml
  56EPTACOG ALFA ACTIVATUMPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.50 KIU
  57ERDOSTEINUMCAPS.300 mg
  58ERGOMETRINUMSOL. INJ.0,2 mg/ml
  59ERTAPENEMUMPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1 g
  60ERYTHROMYCINUMCOMPR.200 mg
  SOL. CUT.4 g/30 ml
  61ETOMIDATUMEMULSIE INJ.2 mg/ml
  62FENTANYLUMCOMPR. SUBLING.100 mcg; 200 mcg; 300 mcg; 400 mcg; 600 mcg; 800 mcg
  PLASTURE TRANSDERMIC25 mcg/h; 50 mcg/h; 100 mcg/h
  63FIBRINOGEN UMANPULB. PT. SOL. INJ. /PERF.1 g
  64FLUCONAZOLUMSOL. PERF.2 mg/ml
  PULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/ml
  65FLUMAZENILUMSOL. INJ.0,1 mg/ml
  SOL. INJ./CONC. PT. SOL. PERF.0,1 mg/ml
  66FUROSEMIDUMSOL. INJ.10 mg/ml; 20 mg/2 ml
  COMPR.40 mg
  67GENTAMICINUMSOL. INJ.40 mg/ml; 80 mg/2 ml
  PIC. OFT., SOL.3 mg/ml
  68GLUCOSUMSOL. INJ.3,3 g/10 ml
  69HALOPERIDOLUMSOL. INJ.5 mg/1 ml; 50 mg/ml
  70HEPARINUMSOL. INJ.5000 ui/ml
  71HYDROCORTISONUMSOL. INJ. I.V.25 mg/5 ml
  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.100 mg
  72IBUPROFENUMSOL. PERF.400 mg; 600 mg
  COMPR. FILM.400 mg; 600 mg
  73IDARUCIZUMABUMSOL. INJ./PERF.2,5 g/50 ml
  74IMIPENEMUM + CILASTATINUMPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/500 mg
  75IPRATROPII BROMIDUMSOL. DE INHALAT PRESURIZATĂ20 micrograme/doză
  76IRBESARTANUMCOMPR.150 mg; 300 mg
  COMPR. FILM.150 mg; 300 mg
  77ITRACONAZOLUMCAPS.100 mg
  78KALII CHLORIDUMCONC. PT. SOL. PERF.150 mg/ml
  79KANAMYCINUMUNG. OFT.10 mg/g
  80KETAMINUMSOL. INJ.50 mg/10 ml
  81KETOROLACUM TROMETHAMINSOL. INJ.30 mg/ml; 30 mg/ml - 1 ml
  82LANDIOLOLUMCONC. PT. SOL. INJ.20 mg/2 ml
  PULB. PT SOL. PERF.300 mg
  83LEVOCETIRIZINUMCOMPR. FILM.5 mg
  84LEVOFLOXACINUMSOL. PERF.5 mg/ml
  COMPR. FILM.500 mg; 250 mg
  85LEVOTHYROXINUMCOMPR.25 mcg; 50 mcg
  SOL. ORALA25 mcg/5 ml; 50 mcg/5 ml
  86LIDOCAINUMSOL. INJ.1%
  SPRAY - SOL.10%
  87LINEZOLIDUMSOL. PERF.2 mg/ml
  COMPR. FILM.600 mg
  88LORATADINUMSUSP. ORALĂ5 mg/5 ml
  SIROP1 mg/ml; 5 mg/5 ml
  89LORAZEPAMUMSOL. INJ.4 mg/ml
  COMPR.1 mg
  90MAGNESII SULFASSOL. INJ.250 mg/ml
  91MANNITOLUMSOL. PERF.20%
  SOL. PERF.200 g/l
  92MEROPENEMUMPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mg; 1000 mg
  93METAMIZOLUM NATRIUMCOMPR.500 mg
  SOL. INJ.1 g/2 ml
  94METFORMINUMCOMPR.500 mg; 850 mg; 1000 mg
  COMPR. FILM.500 mg; 850 mg; 1000 mg
  COMPR. ELIB. PREL.500 mg
  95METHADONUMCONC. PT. SOL. ORALĂ10 mg/ml
  COMPR.2,5 mg; 5 mg; 20 mg
  96METHOTREXATUMCONC. PT. SOL. INJ./PERF.100 mg/ml
  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/ml; 15 mg; 20 mg; 7,5 mg; 17,5 mg; 22,5 mg
  COMPR.10 mg; 2,5 mg
  97METHYLPREDNISOLONUMPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ /PERF.125 mg; 500 mg
  COMPR.16 mg; 32 mg
  98METHYLTHIONINII CHLORIDUMSOL. INJ.5 mg/ml
  99METOCLOPRAMIDUMSOL. INJ.1 mg/5 ml; 5 mg/ml
  100METOPROLOLUMSOL. INJ./PERF.5 mg/5 ml
  COMPR.25 mg; 50 mg
  101METRONIDAZOLUMSOL. PERF.5 g/l; 5 mg/ml; 500 mg/100 ml
  OVULE500 mg
  COMPR. FILM.250 mg
  102MICAFUNGINUMPULB. PT. SOL. PERF.50 mg; 100 mg
  103MIDAZOLAMUMSOL. INJ.5 mg/ml
  104MILRINONUMSOL. INJ.10 mg/10 ml
  CONC. PT. SOL. PERF.1 mg/ml
  105MIVACURIUMSOL. INJ./PERF.20 mg/10 ml
  106MORPHYNUMSOL. INJ.20 mg/ml
  COMPR. FILM.10 mg
  107MOXIFLOXACINUMSOL. PERF.400 mg/250 ml
  COMPR. FILM.400 mg
  108MOXONIDINUMCOMPR. FILM.0,2 mg; 0,4 mg
  109NADROPARINUMSOL. INJ.2850 ui AFXa/0,3 ml; 3800 ui AFXa/0,4 ml; 5700 ui AFXa/0,6 ml
  110NALOXONUMSOL. INJ./PERF.0,4 mg/ml
  SOL. INJ.0,4 mg/ml
  111NATRII CHLORIDUMCONC. PT. SOL. PERF.5,85%
  112NATRII HYDROGENI CARBONASSOL. PERF.8,4%
  113NEBIVOLOLUMCOMPR.5 mg
  114NEFOPAMUMSOL. INJ.20 mg/2 ml
  115NICARDIPINUMSOL. INJ.10 mg/10 ml
  116NIMODIPINUMSOL. PERF.10 mg/50 ml
  COMPR. FILM.30 mg
  117NITROGLYCERINUMSOL. PERF.1 mg/ml
  COMPR. ELIB. PREL.2,6 mg
  SPRAY SUBLINGUAL0,4 mg/doză
  118NORADRENALINUMCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/ml
  119OMEPRAZOLUMCAPS. GASTROREZ.20 mg; 40 mg
  120ONDANSETRONUMSOL. INJ./PERF.2 mg/ml
  SOL. INJ.2 mg/ml - 4 ml
  121OSELTAMIVIRUMCAPS.30 mg; 75 mg
  122OXYCODONUMCOMPR. ELIB. PREL.20 mg; 40 mg; 60 mg; 80 mg
  123PALONOSETRONUMSOL. INJ.250 mcg
  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mcg
  124PANTOPRAZOLUMPULB. PT. SOL. INJ.40 mg
  COMPR. GASTROREZ.20 mg; 40 mg
  125PARACETAMOLUMSOL. PERF.10 mg/ml
  COMP.500 mg
  126PERINDOPRILUMCOMPR. FILM.5 mg; 10 mg
  127PETHIDINUMSOL. INJ.50 mg/ml
  128PHENYLEPHRINUMSOL. INJ.50 micrograme/ml
  129PHENYTOINUMCOMPR.100 mg
  SOL. INJ./PERF.50 mg/ml
  SOL. INJ.250 mg/5 ml
  130PHYTOMENADIONUMSOL. INJ.10 mg/ml
  131PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 g; 4 g/0,50 g
  132PREGABALINUMCAPS.300 mg; 75 mg; 150 mg
  133PROPAFENONUMSOL. INJ.70 mg/20 ml
  134PROPOFOLUMEMULSIE INJ./PERF.10 mg/ml
  135PROTAMINI SULFASSOL. INJ.10 mg/ml
  136PYRIDOSTIGMINI BROMIDUMDRAJ.60 mg
  137RANITIDINUMSOL. INJ.25 mg/ml - 2 ml
  138REMIFENTANILUMPULB. PT. CONC. PT. SOL. INJ./PERF.1 mg
  139RIFAMPICINUMCAPS.150 mg; 300 mg
  140RILMENIDINUMCOMPR.1 mg
  141ROCURONIUM BROMIDESOL. INJ.10 mg/ml
  142ROPIVACAINUMSOL. INJ.2 mg/ml; 10 mg/ml
  143ROSUVASTATINUMCOMPR. FILM.10 mg; 20 mg
  144SALBUTAMOLUMSUSP. INHAL. PRESURIZATĂ100 mcg/doză
  SOL. INJ.0,5 mg/ml
  SIROP2 mg/5 ml
  145SEVOFLURANUMLICHID PT. VAPORI DE INHAL.
  146SPIRONOLACTONUMCAPS.25 mg
  COMPR.25 mg
  COMPR. FILM.25 mg
  147SUCRALFATUMCOMPR.1 g
  148SUFENTANILUM CITRATUMSOL. INJ./PERF.5 micrograme/ml; 50 micrograme/ml
  149SUXAMETHONII CHLORIDUMSOL. INJ.0,1 g/5 ml
  150THIOPENTALUMPULB. PT. SOL. INJ.1 g; 500 mg
  151TICAGRELORCOMPR. FILM.90 mg
  152TIGECYCLINUMPULB. PT. SOL. PERF.50 mg
  153TOBRAMYCINUMSOL. INHAL.300 mg/5 ml
  PIC. OFT. SOL.0,3%
  SOL. PT. NEBULIZATOR300 mg
  154TRAMADOLUMSOL. INJ.50 mg/ml - 1 ml; 100 mg
  COMPR. ELIB. PREL.100 mg; 150 mg; 200 mg
  155TRIMEBUTINUMCOMPR.100 mg
  COMPR. FILM.100 mg; 200 mg
  COMPR. FILM. ELIB. PREL.300 mg
  156VACCIN BCGPULB + SOLV. PT. SUSP. INJ.0,05 mg/doză
  157VANCOMYCINUMPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1000 mg; 500 mg
  158VASOPRESINUM (ARGIPRESINUM)CONC. PT. SOL. PERF.40 U.I./2 ml
  159VERAPAMILUMDRAJ.40 mg; 80 mg
  160VORICONAZOLUMPULB. PT. SOL. PERF.PULB. PT. SOL. PERF.
  PULB. PT. SUSP. ORALĂPULB. PT. SUSP. ORALĂ
  -----