INSTRUCȚIUNE din 21 aprilie 2020pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 23 aprilie 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.135 din 21 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 331 din 23 aprilie 2020.
     +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta instrucțiune reglementează măsurile la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, al inspectoratelor școlare și al unităților de învățământ preuniversitar în vederea continuării procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar.(2) Măsurile prevăzute de prezenta instrucțiune au scopul de a asigura desfășurarea procesului de învățare on-line.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri la nivelul Ministerului Educației și Cercetării și al instituțiilor centrale din subordine/în coordonare  +  Articolul 2Ministerul Educației și Cercetării, prin Direcția generală învățământ preuniversitar (DGIP), elaborează și adoptă Planul național de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar.  +  Articolul 3(1) Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), operaționalizează portalul Digital pe educred.ro (https://digital.educred.ro) ca totalitate a platformelor de e-learning și a resurselor de învățare on-line asigurate și, după caz, validate și recomandate de Ministerul Educației și Cercetării.(2) Portalul Digital pe educred.ro va conține o secțiune cu tutoriale și alte materiale de învățare, destinată formării și susținerii cadrelor didactice, în vederea proiectării, realizării, evaluării activităților de învățare on-line și gestionării activităților elevilor pe platforme de învățare on-line.(3) Ministerul Educației și Cercetării dezvoltă instrumente pentru toți actorii din sistemul de învățământ: preșcolari, elevi, cadre didactice, directori ai unităților de învățământ, inspectori școlari, consilieri școlari, părinți/reprezentanți legali etc., în vederea monitorizării, susținerii și îmbunătățirii accesului la învățare. (4) Informațiile relevante pentru monitorizarea, susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare vor fi completate în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) de unitățile de învățământ, în conformitate cu solicitările Ministerului Educației și Cercetării.  +  Articolul 4(1) CNPEE, pe baza datelor preluate din SIIIR, elaborează și publică, semestrial, analize privind accesul unităților de învățământ, al cadrelor didactice și al elevilor la resurse pentru învățarea on-line, precum și referitoare la pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor de e-learning și a resurselor de învățare on-line asigurate și, după caz, validate și recomandate de Ministerul Educației și Cercetării.(2) Analizele vor evidenția pentru fiecare unitate de învățământ și pentru fiecare structură subordonată:a) dotarea cu terminale de tip desktop, laptop, tabletă funcționale;b) conectarea la internet;c) gradul de acces al unităților de învățământ la platforme de învățare, instrumente și resurse necesare desfășurării activităților de învățare on-line;d) numărul și procentajul cadrelor didactice care dispun de terminale de tip desktop, laptop, tabletă și telefon inteligent, conectate la internet, în folosință exclusivă și/sau partajată cu alți membri ai familiei;e) numărul și procentajul elevilor care dispun de terminale de tip desktop, laptop, tabletă și telefon inteligent, conectate la internet, în folosință exclusivă și/sau partajată cu alți membri ai familiei;f) aspecte privind calitatea procesului didactic on-line prin valorificarea rezultatelor din instrumentele de feedback.  +  Articolul 5(1) Ministerul Educației și Cercetării va face demersurile necesare pentru introducerea în curriculumul programelor de formare psihopedagogică inițială a disciplinelor de pregătire didactică și practică de specialitate (obligatorii) pentru dezvoltarea competențelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, casele corpului didactic vor elabora programe de formare continuă destinate personalului didactic, iar Comisia specializată de acreditare (CSA) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării va acredita, cu prioritate, programe pentru dezvoltarea competențelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare, pentru cadrele didactice.  +  Articolul 6(1) Ministerul Educației și Cercetării poate decide, în cazuri justificate (de exemplu, suspendarea cursurilor ca urmare a instituirii, pe teritoriul României, a stării de urgență) și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, că evaluarea la anumite discipline/module poate fi realizată și on-line.(2) Ministerul Educației și Cercetării elaborează și diseminează, prin experții CNPEE, pe toată perioada suspendării cursurilor, resurse de antrenament de tip test și bareme de evaluare și de notare necesare pregătirii individuale pentru susținerea evaluării naționale a elevilor de clasa a VIII-a și a examenului național de bacalaureat.(3) Ministerul Educației și Cercetării actualizează actele normative care reglementează fișa postului cadrelor didactice și evaluarea acestora, incluzând atribuții specifice și indicatori de performanță, referitori la proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare on-line.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri la nivelul inspectoratelor școlare  +  Articolul 7Inspectoratele școlare județene/al municipiului București realizează următoarele activități:a) elaborează planul județean/al municipiului București de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor prin adaptare la specificul regional și local în concordanță cu planul național prevăzut la art. 2;b) monitorizează organizarea și desfășurarea activităților-suport pentru învățarea on-line în unitățile de învățământ din subordine;c) monitorizează completarea în SIIIR de către unitățile de învățământ a informațiilor relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului de educație, analizează aceste date cu scopul actualizării periodice a planului prevăzut la lit. a);d) colaborează cu autoritățile administrației publice județene și locale în vederea asigurării echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ;e) asigură, monitorizează, analizează și pune în aplicare, împreună cu unitățile de învățământ, cu casele corpului didactic și cu furnizorii programelor de formare continuă acreditate, pregătirea personalului didactic din învățământul preuniversitar;f) îndrumă, prin inspectorii școlari de specialitate/profesorii metodiști, cadrele didactice în:(ii) elaborarea unor exemple de resurse educaționale;(i) proiectarea activităților de predare-învățare-evaluare on-line;g) organizează sesiuni on-line cu cadrele didactice pentru transferul de bune practici în învățarea on-line;h) transmit Ministerului Educației și Cercetării raportări cu privire la organizarea și desfășurarea activității suport pentru învățarea on-line, conform formatului și termenelor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării;i) aplică mecanismele de colectare a feedbackului de la elevi, părinți, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării și a calității activităților desfășurate on-line.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri la nivelul unităților de învățământ preuniversitar  +  Articolul 8Conducerea unității de învățământ desfășoară următoarele activități de facilitare a învățării on-line:a) aplică planul de acțiune al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB) prevăzut la art. 7 lit. a);b) informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii și părinții acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și la modalitatea de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;c) realizează completarea în SIIIR a informațiilor relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului de educație;d) asigură accesul cadrelor didactice și elevilor la platforme educaționale, prin înregistrarea unității de învățământ (dacă este cazul);e) colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu inspectoratul școlar, pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet, în funcție de nevoile identificate;f) analizează nevoile de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice și le desemnează pe cele care trebuie să participe la programe de formare;g) stabilește, împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;h) realizează, împreună cu profesorii diriginți și cadrele didactice, un program săptămânal care include activitățile de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora;i) stabilește modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de către cadrele didactice;j) identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);k) aplică mecanismele de colectare a feedbackului de la elevi, părinți, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării și a calității activității;l) actualizează fișele posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line.  +  Articolul 9(1) Educatoarea/Profesorul pentru învățământ preșcolar/Învățătorul de la clasele pregătitoare, clasele I și clasele a II-a/Profesorul pentru învățământ primar de la clasele pregătitoare, clasele I și clasele a II-a realizează, după caz, următoarele activități:a) informează părinții preșcolarilor/elevilor cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și modalitatea de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;b) coordonează activitatea grupei/clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării preșcolarilor/elevilor la activitatea de învățare on-line;c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ la stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;d) transmite părinților preșcolarilor/elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;e) asigură comunicarea cu părinții pentru participarea preșcolarilor/elevilor la activitățile-suport pentru învățarea on-line;f) colectează feedbackul de la preșcolari/elevi și părinți, cu privire la organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, și îl transmite conducerii unității de învățământ;g) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt implicați preșcolarii/elevii grupei/clasei.(2) Învățătorul de la clasele a III-a și clasele a IV-a/Profesorul pentru învățământ primar de la clasele a III-a și a IV-a/ Profesorul diriginte realizează, după caz, următoarele activități:a) informează elevii și părinții acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și modalitatea de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;b) coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării elevilor la activitatea de învățare on-line;c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ la stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;e) menține legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la activitățile de învățare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează;f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activitățile-suport pentru învățarea on-line; g) asigură comunicarea cu părinții elevilor;h) colectează feedbackul de la elevi și părinți, cadrele didactice de la clasă, cu privire la organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, și îl transmite conducerii unității de învățământ;i) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt implicați elevii/profesorii clasei.  +  Articolul 10Cadrele didactice realizează următoarele activități:a) colectează informații necesare accesului și participării elevilor la activitatea de predare-învățare-evaluare desfășurată on-line;b) proiectează activitatea-suport pentru învățarea on-line din perspectiva principiilor didactice și a celor privind învățarea on-line;c) desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității actului educațional;d) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare on-line;e) elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevilor;f) oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru;g) raportează conducerii unității de învățământ activitatea desfășurată, ținând seama de modalitățile și termenele de raportare stabilite de către aceasta;h) participă la activitățile de formare și webinariile recomandate de către Ministerul Educației și Cercetării, ISJ/ISMB și conducerea unității de învățământ.  +  Articolul 11(1) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului/elevului la activitățile de învățare on-line organizate de unitatea de învățământ.(2) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerea echipamentelor informatice și de comunicare în situația în care acestea aparțin patrimoniului unității de învățământ.  +  Articolul 12(1) Preșcolarul/Elevul are dreptul de a avea acces gratuit la portalurile, platformele de învățare, bibliotecile virtuale și la alte resurse de învățare digitale, în funcție de nevoi.(2) Elevul are obligația de a participa la activitățile de învățare on-line stabilite de unitatea de învățământ.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții finale  +  Articolul 13Ministerul Educației și Cercetării va actualiza legislația subsecventă Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în concordanță cu prevederile prezentei instrucțiuni.  +  Articolul 14La reluarea activității de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ, activitatea-suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ/notă cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/tutorelui legal.  +  Articolul 15(1) Pentru preșcolarii/elevii din medii dezavantajate, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, cu sprijinul autorităților locale și al altor parteneri educaționali, iau măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare și a accesului la activități de învățare prin identificarea nevoilor și a soluțiilor de dotare cu echipamente informatice și conectare la internet.(2) Unitățile de învățământ vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile de învățare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor.  +  Articolul 16În organizarea și desfășurarea activităților în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.-----