HOTĂRÂRE nr. 308 din 15 aprilie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 23 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 8 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) acordă sprijin și îndrumare metodologică autorităților administrației publice locale și centrale, precum și celorlalte persoane juridice deținătoare de imobile care fac obiectul restituirii în natură sau al acordării de măsuri compensatorii, potrivit Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace dintre România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificările ulterioare, pentru aplicarea corectă și unitară a prevederilor acestor acte normative;b) monitorizează modul de aplicare a Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare;2. La articolul 2 litera c), punctele 6 și 9 vor avea următorul cuprins:6. situația despăgubirilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, precum și Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare;..................................................................................................9. situația titlurilor de plată emise potrivit Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare;3. La articolul 2 litera c), punctul 13 se abrogă.4. La articolul 2, literele d), e), h) și j) voravea următorul cuprins:d) prezintă periodic Guvernului informări privind stadiul aplicării Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare;e) elaborează și supune spre adoptare Guvernului proiectele de acte normative necesare luării măsurilor prevăzute de Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 393/2006, cu modificările ulterioare, cu excepția celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competența altor autorități;..................................................................................................h) realizează, din oficiu sau pe baza unor sesizări justificate ale persoanelor îndreptățite, controlul fazei administrative a aplicării Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare, de către entitățile învestite de lege cu atribuții în procesul de restituire a imobilelor și de stabilire a măsurilor reparatorii;..................................................................................................j) verifică modul în care comisiile locale și județene au dispus de terenul preluat de la Agenția Domeniilor Statului;5. La articolul 2, literele k), l) și o) se abrogă.6. La articolul 2, litera p) va avea următorul cuprins:p) emite titluri de plată, în condițiile Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare;7. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.8. La articolul 4, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) În subordinea președintelui și a vicepreședinților se constituie cabinetele acestora, potrivit legii. Numirea/Eliberarea din funcție a personalului încadrat la cabinetele demnitarilor se face prin ordin al președintelui.9. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Numărul maxim de posturi al Autorității este de 178, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor președintelui și vicepreședinților.10. La articolul 5, alineatele (3) și (4) se abrogă.11. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici, aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților,
  George Băeșu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 15 aprilie 2020.Nr. 308.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 572/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
  ----