ORDIN nr. 935 din 14 aprilie 2020privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020    Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 798.074 din 9.04.2020,în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 - formular 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1*) la prezentul ordin. *) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.2. Anexa nr. 2 - formular 710 „Declarație rectificativă“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2*) la prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.3. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, poziția 78 se abrogă. 4. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, capitolul I „Depunerea declarației“ se modifică după cum urmează:a) la subpunctul 1.2, litera h) se abrogă;b) la subpunctul 1.3, litera k) se abrogă. 5. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 se modifică și se completează, după cum urmează:a) la subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72 și 73 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.b) subpunctul 3.1.9 se abrogă;c) după subpunctul 3.1.9 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 3.1.10 și 3.1.11, cu următorul cuprins:3.1.10. Prin excepție de la subpct. 3.1.1 și 3.1.2, pentru pozițiile 1-3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, contribuabilii pot completa rândul 1 «Suma datorată» în conformitate cu prevederile art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.3.1.11. Prin excepție de la subpunctele 3.1, 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3, contribuabilii care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, completează suma reprezentând bonificația reglementată la art. 1 alin. (1) sau, după caz, alin. (4) din aceeași ordonanță, la rândul 1.2 «Bonificație  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 14 aprilie 2020.Nr. 935.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 587/2016)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 587/2016)-----