ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 52 din 15 aprilie 2020pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020  Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,ținând cont de evoluția situației epidemiologice la nivel național, evoluție ce reclamă acțiuni concrete în sensul diminuării efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice,dat fiind faptul că instituirea stării de urgență pe teritoriul României este de natură a genera consecințe negative în planul absorbției fondurilor europene, cu risc de a genera blocarea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile externe, respectiv amânarea sau replanificarea unor activități, aspecte ce au drept consecințe generarea riscului de pierdere a fondurilor alocate României în perioada de programare 2014-2020,luând în considerare necesitatea flexibilizării termenelor procedurale pentru diminuarea riscului de reziliere a contractelor de finanțare ca urmare a accesului limitat al beneficiarilor la resursele umane necesare pregătirii documentelor aferente prefinanțărilor/cererilor de plată/cererilor de rambursare,ținând cont de faptul că restricțiile privind circulația persoanelor ca urmare a instituirii stării de urgență vor reduce capacitatea resurselor umane, atât în ceea ce privește activitatea sistemului de management și control al fondurilor externe nerambursabile, respectiv autorități de management, organisme intermediare etc., cât și a beneficiarilor publici și privați ai proiectelor,având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgență a unor măsuri de susținere pentru categoriile de beneficiari cele mai expuse riscului în vederea asigurării un flux suplimentar de numerar, necesar constituirii de stocuri de materii prime și echipamente aferente angajamentelor legale în curs de implementare, cât și a degrevării resurselor umane existente la nivelul acestora de o serie de obligații legale cu termen redus de exigibilitate,luând în considerare iminența unui impact negativ major al măsurilor adoptate ca urmare a instituirii stării de urgență, constând în:– măsuri de carantină/izolare la domiciliu, suspendare/reducere a activității instituțiilor publice, fapt ce va determina inevitabil întârzieri în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu perturbarea fluxului financiar, respectiv depunerea cererilor de rambursare/cererilor de plată de către beneficiari sau chiar suspendarea/rezilierea contractelor de finanțare;– măsuri de prioritizare a resurselor financiare către activități legate de situația generată de epidemia COVID-19, care pot determina blocaje în implementarea proiectelor aprobate la finanțare, inclusiv imposibilitatea asigurării fondurilor necesare asigurării cofinanțării proiectelor de la bugetul de stat;– măsuri de limitare sau întrerupere a activităților socioeconomice care vor determina imposibilitatea beneficiarilor privați de a asigura resursele financiare pentru susținerea contribuției private la derularea proiectelor și, pe cale de consecință, imposibilitatea/întârzierea depunerii de cereri de prefinanțare/plată/rambursare;– perturbarea activității operatorilor economici cu impact asupra derulării procedurilor de achiziție, precum și întârzieri în prestarea serviciilor, furnizarea bunurilor și în executarea contractelor de lucrări din cauza închiderii totale sau parțiale a șantierelor, cu consecințe asupra întârzierii plăților către contractori;– restricțiile privind circulația persoanelor și a bunurilor, precum și schimbarea priorităților la nivelul instituțiilor care vor determina scăderi ale cererii de servicii și bunuri cu precădere în ceea ce privește activități care vizează inclusiv organizarea de evenimente, constând în sesiuni de formare profesională internă/externă, evenimente de comunicare și realizarea deplasărilor interne/externe, până la imposibilitatea desfășurării acestora,în considerarea faptului că aspectele anterior menționate vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 29^3 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea alin. (1), în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (2^1), (3) și (4), prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (9), sumele prevăzute la art. 29^2 alin. (1) se restituie din contul în care au fost încasate, conform mecanismului care se stabilește în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ale beneficiarilor operatori regionali de apă definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (2^1), (3), (4) și (6) ai Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la alin. (1), se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, cu condiția să existe contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.(3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și (2) transmit cererea de acordare a tranșei de prefinanțare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoțită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanțare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanțare.(4) Pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (1), sumele acordate ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare.  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarul/ liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. II alin. (2) au obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.  +  Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.(2) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) al art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, organismul intermediar/ autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.(3) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (2), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/ partenerilor.  +  Articolul V(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează în prevederile art. 4 alin. (3), în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și pentru ordonatorii de credite prevăzuți la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.  +  Articolul VI(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se autorizează autoritățile de management să emită instrucțiuni pentru beneficiari, lideri de parteneriat și/sau parteneri.(2) Instrucțiunile prevăzute la alin. (1) emise de autoritățile de management au caracter obligatoriu pentru beneficiari în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare încheiate.  +  Articolul VII(1) Autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată în avans a echipamentelor și/sau a materialelor în vederea punerii acestora în operă, în conformitate cu obiectul contractului. (2) Prevederile prezentului articol se aplică pentru contractele deja semnate în condițiile în care costul creditului luat în calcul pe o perioadă de maximum 5 ani care ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susținerea a 80% din valoarea echipamentelor și/sau materialelor care sunt plătite în avans față de prevederile inițiale ale contractului nu depășește limita de 15% din valoarea contractului de lucrări respectiv.(3) Plata se va face exclusiv cu condiția certificării livrării și depozitării pe șantier a echipamentelor și/sau materialelor care corespund clauzelor contractuale, la standardele de calitate prevăzute și în conformitate cu proiectul de execuție aprobat, moment în care acestea devin proprietatea beneficiarului.(4) Măsurile privind depozitarea în condiții optime și asigurarea pazei acestora revin în sarcina antreprenorilor. (5) Echipamentele și/sau, după caz, materialele achiziționate potrivit modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1) vor fi puse în operă în întregime prin grija antreprenorilor, în conformitate cu graficul din proiectul de execuție aprobat, fără a depăși durata de implementare a proiectului respectiv.(6) În aplicarea prevederilor alin. (2) autoritatea contractantă va întocmi o notă justificativă privind costul creditului, care va fi aprobată de conducătorul autorității contractante și înaintată autorității de management/organismului intermediar odată cu actul adițional încheiat potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul VIII(1) Autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată, în cazul în care este stabilită o valoare minimă. Această limită va fi aleasă de beneficiari în funcție de specificul contractelor, dar nu va fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro la data semnării actelor adiționale. (2) Prevederile prezentului articol se aplică în condițiile în care costul creditului/creditelor pentru diferența de valoare între nivelul minim al certificatelor interimare de plată aferente contractelor de lucrări și nivelul valorii minime pentru certificatele interimare de plată propus prin actele adiționale care urmează a fi încheiate, pentru o perioadă de maximum 5 ani, ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susținerea fluxului de numerar plătit în avans față de condițiile inițiale de contract se încadrează în limita de 15% din valoarea totală a contractului de lucrări.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) autoritatea contractantă va întocmi o notă justificativă privind costul creditului care va fi aprobată de conducătorul autorității contractante și înaintată autorității de management/organismului intermediar odată cu actul adițional încheiat potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul IX(1) Prevederile art. II-V se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2020.(2) Prevederile art. III se aplică cererilor de prefinanțare depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (3) Prevederile art. IV alin. (2) și (3) și ale art. V se aplică și pentru cererile de plată și cererile de rambursare înregistrate la autoritatea de management/organismul intermediar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul XÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 15 aprilie 2020.Nr. 52.----