ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 15 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 16 aprilie 2020  Având în vedere situația extraordinară determinată de infectarea cu COVID-19, de starea de urgență instituită la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și numărul mare de persoane care se află în carantină, se impune intervenția legislativă de urgență în sensul modificării și completării reglementărilor referitoare la condițiile și modalitatea de acordare a certificatelor de concediu medical pentru carantină și a indemnizațiilor aferente acestor certificate în vederea îmbunătățirii accesului persoanelor asigurate la prestațiile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate.Luând în considerare necesitatea introducerii unor prevederi care reglementează faptul că modul și durata de acordare a certificatelor de concediu medical de care beneficiază persoanele infectate cu COVID-19 se stabilesc în normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare,întrucât este necesar a avea în vedere toate situațiile care sunt prevăzute în protocolul de tratament al infecției cu COVID-19, astfel încât indiferent de locul de acordare a îngrijirilor medicale și forma de boală, orice persoană asigurată să poată beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,având în vedere necesitatea asigurării implementării unor măsuri privind reducerea birocrației în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru eliberarea certificatelor de concediu medical care cuprind a 91-a zi, acordate pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, precum și pentru copilul bolnav cu afecțiuni grave în vârstă de până la 16 ani, cum ar fi afecțiunile oncologice sau malformațiile congenitale ale sistemului nervos, se elimină avizul medicului expert al asigurărilor sociale.Ținând cont de necesitatea simplificării procedurii de acordare a certificatelor de concediu medical pentru situațiile în care asigurații beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoțesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, în lipsa căreia aceștia nu ar beneficia în timp util de certificatele de concediu medical și de indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor,având în vedere faptul că certificatele de concediu medical de care beneficiază asigurații în perioada stării de urgență nu vor fi eliberate la data la care a avut loc consultația, pentru evitarea prescrierii dreptului persoanelor asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical, precum și a plătitorilor de indemnizații de a solicita plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, se impune modificarea termenului de decădere în interiorul căruia se poate solicita plata, de la 90 de zile la 180 de zile de la data încetării perioadei stării de urgență.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,ținând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecințe directe asupra sănătății și vieții pacienților, prin neasigurarea accesului în timp util la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1, modul și durata de acordare a concediilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă determinată de infecția cu COVID-19, în condițiile de la alin. (1), sunt prevăzute în normele de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.2. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcția de sănătate publică.3. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1(1) În perioada situației de urgență instituite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1, cărora li se interzice continuarea activității și pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie respectiv instituționalizată, la o locație declarată de către persoana carantinată sau prin izolare, care se acordă pentru perioada și pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătății, în funcție de evoluția situației epidemiologice.(2) Pentru persoanele aflate în situațiile prevăzute la alin. (1), certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență instituite potrivit alin. (1).(3) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru situațiile prevăzute la alin. (1) reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 10.4. La articolul 27^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Certificatele de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declarația prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, în condițiile și până la duratele maxime prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară a persoanelor prevăzute la alin. (1).5. La articolul 27^2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele prevăzute la art. 27^1 alin. (2) pot fi transmise casei de asigurări de sănătate care eliberează certificatul de concediu medical de către persoanele prevăzute la alin. (1) pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanță, iar casa de asigurări, la rândul său, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, beneficiarilor/ persoanelor în drept/angajatorilor, după caz.6. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Indemnizațiile prevăzute la art. 26 alin. (1) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate prevăzută la art. 27^1 alin. (2) și a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condițiile legii, după caz.(2) Indemnizațiile prevăzute la art. 26 alin. (1^1) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate prevăzută la art. 27^1 alin. (2).7. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Durata de acordare a indemnizației prevăzute la art. 26 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepția situațiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenții chirurgicale. În aceste cazuri, durata concediului medical este stabilită de către medicul specialist în funcție de evoluția bolii.(2) Durata de acordare a indemnizației prevăzute la art. 26 alin. (1^1) este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul specialist.8. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Indemnizațiile aferente certificatelor de concediu medical acordate în perioada stării de urgență instituite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot fi solicitate pe baza actelor justificative de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1), precum și de plătitorii prevăzuți la art. 36 alin. (3) lit. a) și b), în termen de 180 de zile de la data încetării perioadei stării de urgență.9. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul indemnizațiilor solicitate potrivit alin. (1) și (1^1) se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină de care beneficiază personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19.  +  Articolul III(1) Personalul din sistemul sanitar implicat în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare și tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situației de urgență, beneficiază de indemnizație de hrană, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în cuantumul lunar stabilit, indiferent de timpul efectiv lucrat.(2) Personalul din unitățile de asistență socială, respectiv servicii sociale cu cazare publice, astfel cum sunt acestea identificate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare și tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situației de urgență, beneficiază de indemnizație de hrană, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantumul lunar stabilit conform art. 36 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de timpul efectiv lucrat.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 15 aprilie 2020.Nr. 49.-----