HOTĂRÂRE nr. 296 din 9 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) și c^2), cu următorul cuprins:c^1) actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea sa, precum și pentru cele aflate în administrarea unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Tineretului și Sportului, pe baza actelor normative aprobate în acest sens; c^2) actualizează inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al statului, pentru bunurile aflate în administrarea sa, precum și pentru cele aflate în administrarea unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Tineretului și Sportului.2. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate;3. La articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins: g^1) încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, de Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Ministerul Tineretului și Sportului încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terțe, respectiv cu organizații internaționale, în domeniile sale de responsabilitate.(4) Ministerul Tineretului și Sportului asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2017.(5) Ministerul Tineretului și Sportului asigură îndeplinirea, în domeniul de competentă, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.5. La articolul 3 alineatul (1), literele a)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) aplică politica guvernamentală pentru tineret în concordanță cu legislația în vigoare, cu programul de guvernare, strategiile naționale și europene de tineret, cu rezultatele cercetării sociologice și ale procesului de consultare publică; b) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind tineretul, în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate, în condițiile legii;c) colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, parteneri instituționali, sociali și organizaționali, în plan intern și extern, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul tineretului;d) inițiază, elaborează, organizează, finanțează, implementează, monitorizează, evaluează programe, proiecte, activități și acțiuni pentru tineret cu caracter intern și internațional și finanțează proiecte pe bază de concurs, în condițiile legii;6. La articolul 3 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins: a^1) stabilește prioritățile, tipologia proiectelor/acțiunilor/ activităților pentru tineret, bugetul pe programe, proiecte, activități și elaborează planurile de acțiune, procedurile, metodologiile, calendarele de proiecte, planurile de monitorizare și evaluare pentru activitatea de tineret;7. La articolul 3 alineatul (1), literele f), g) și ț) se abrogă.8. La articolul 3, alineatele (1^1) și (1^2) se abrogă. 9. La articolul 5 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) soluționează cererile privind recunoașterea practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României;10. La articolul 5 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g) elaborează norme metodologice privind omologarea bazelor sportive și înscrierea acestora în Registrul bazelor sportive.11. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) În cadrul Ministerului Tineretului și Sportului funcționează Comisia tehnico-economică, organism fără personalitate juridică. Comisia tehnico-economică avizează documentațiile tehnico-economice de investiții din domeniul de activitate al Ministerului Tineretului și Sportului care sunt finanțate integral sau parțial din fonduri publice, respectiv finanțate din surse proprii. (2) Componența și regulamentul de funcționare ale entității prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.12. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 13. La anexa nr. 2 punctul IV, poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 5. Complexul Sportiv Național Bascov-Budeasa;  +  Articolul IIÎncadrarea personalului Ministerului Tineretului și Sportului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului în termen de minimum 30 de zile și în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 9 aprilie 2020.Nr. 296.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Tineretului și Sportului
  Numărul maxim de posturi - 171, exclusiv demnitari și cabinetul ministrului
  ----