NORME TEHNICE din 23 ianuarie 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 bis din 13 aprilie 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 2020.

  ANEXĂ


  NORME TEHNICE

  privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024


  TITLUL I

  Dispoziţii generale

  Art. 1. - (1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:

  1. componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;

  2. terenurile aflate în proprietate sau în folosinţă, identificate pe parcele, pe categorii de folosinţă, intravilan/extravilan;

  3. terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;

  4. modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare şi alte spaţii protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp;

  5. animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii;

  6. echipamentele, utilajele şi instalaţiile/agregatele pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;

  7. aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi produselor de protecţia plantelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi;

  8. clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;

  9. atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;

  10. menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;

  11. înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;

  12. înregistrări privind contractele de arendare;


  13. înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;

  14. alte menţiuni.

  1. Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar, servicii publice de interes local şi altele asemenea.

  2. Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi:

   1. eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a animalelor şi a păsărilor;

   2. eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse;

   3. eliberarea adeverinţelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu desfăşoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute la lit. b);

   4. starea materială pentru situaţii de asistenţă/protecţie socială, pentru obţinerea unor beneficii/servicii sociale;

   5. alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.

  3. Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea, organizarea şi producerea de statistici pentru recensământul clădirilor şi ale populaţiei, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj, pentru actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole, şi altele asemenea.

  4. Registrul agricol asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor încrucişate între datele din registrul agricol şi datele înscrise în registre specifice ţinute de alte instituţii. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acesta:

   1. Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA);

   2. Registrul naţional al exploataţiilor (RNE).

  5. Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din fonduri europene şi din bugetul naţional.


  6. Toate entităţile implicate în completarea şi păstrarea registrului agricol, atât cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic, implementat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi la nivel naţional, prelucrează date cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi a legislaţiei naţionale de aplicare a acestuia.

  Art. 2. - (1) Întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008.

  1. În cuprinsul prezentelor norme tehnice, orice trimitere la forma registrului agricol se referă la cea pe suport electronic, precum şi la cea pe suport hârtie în situaţia în care consiliul local a hotărât întocmirea registrului agricol şi pe suport hârtie.

  2. Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe unităţi administrativ-teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta cu Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta.

  3. Sistemul informatic RAN este prevăzut cu:

   1. interfaţă automată pentru situaţia în care primăriile au aplicaţie informatică conectată la server judeţean;

   2. interfaţă semiautomată, caz în care prin grija primăriilor, aplicaţiile proprii se pot conecta prin internet la RAN;

   3. interfaţă manuală care are facilităţi de gestiune a datelor, pentru cazul în care primăriile nu au informatizat registrul agricol.

  4. Pentru asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi la buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, conform formularelor registrului agricol prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 985/2019.

  5. Dimensiunile registrului agricol şi ale tabelelor centralizatoare se stabilesc astfel încât rubricile să fie destul de mari, pentru a se putea încadra toate datele. În cazul în care numărul rândurilor este insuficient pentru înregistrarea informaţiilor pe parcursul celor 5 ani, indiferent la ce capitol, se foloseşte o alonjă care să conţină aceleaşi coloane.


  6. În înţelesul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

   1. bloc fizic - o suprafaţă de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, delimitată de limite naturale ori artificiale stabile şi care poate include una sau mai multe parcele agricole;

   2. bunuri - terenurile, animalele, clădirile/construcţiile, echipamentele, utilajele şi instalaţiile/ agregatele pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, astfel cum sunt detaliate la art. 3 alin. (1) lit. b)-g) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008;

   3. cod de identificare fiscală - codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală şi codul unic de identificare; categoriile de persoane cărora li se atribuie aceste coduri sunt cele prevăzute la art. 82 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

   4. cod SIRUTA - Sistemul informatic al Registrului unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă o clasificare ierarhică utilizată de Institutul Naţional de Statistică pentru a înregistra unităţile administrativ-teritoriale (UAT). Fiecare unitate administrativ-teritorială este identificată printr-un cod numeric unic de nivel 3 - cod SIRUTA - format din 5 sau 6 cifre; în cazul localităţii al cărei cod cuprinde 5 cifre, acesta se înscrie aliniat la dreapta în spaţiul rezervat, rămânând căsuţa din stânga goală. Codul SIRUTA de nivel 3, administrat la nivelul Institutului Naţional de Statistică, este publicat şi pe internet;

   5. declaraţie - un act de voinţă a persoanei fizice care angajează răspunderea juridică a sa, inclusiv pe cea penală care sancţionează falsul în declaraţii, de regulă prin completarea unui formular-tip, prin care se aduce la cunoştinţa autorităţii executive a administraţiei publice locale datele care trebuie înscrise în registrul agricol; poate avea şi denumirea de cerere-declaraţie, în cazul în care prin acelaşi document se solicită şi eliberarea unei adeverinţe ori a unui certificat, după caz, prin care se atestă un drept sau un fapt ori se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoana care solicită eliberarea unui astfel de document, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002. Pe această declaraţie se înscrie sau se aplică parafă cu menţiunea: ,,Dată în faţa noastră pentru REGISTRUL AGRICOL, volumul ..., poziţia nr. ", care

    cuprinde, lizibil şi integral, numele şi prenumele persoanei în faţa căreia se semnează, data semnăturii, precum şi semnătura sa. Este obligatorie înregistrarea declaraţiei sau a cererii-declaraţie, după caz, în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii executive a administraţiei publice locale respective. Pentru operativitate în raporturile cu cetăţeanul, formularele tipizate ale declaraţiei sau ale cererii-declaraţie, după caz, pot fi elaborate la nivelul fiecărei primării, potrivit


    cerinţelor la nivel local, asigurându-se publicarea acestora pe pagina de internet a localităţii respective;

   6. domiciliu fiscal - domiciliul persoanei fizice, reglementat potrivit dreptului comun, şi sediul social al persoanei juridice înregistrat, potrivit legii;

   7. deţinător - proprietarul şi/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică, proprietarul şi/sau utilizatorul clădirilor;

   8. gospodărie - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul ori întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată şi dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună;

   9. grădină familială - suprafaţa de teren situată în intravilan sau extravilan destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul membrilor exploataţiei agricole, numai ocazional surplusul de produse agricole provenit de pe aceste suprafeţe fiind destinat vânzării. O grădină familială poate fi alcătuită atât din teren arabil, cât şi din culturi permanente, suprafaţa acesteia fiind de cel mult 15,00 ari. Dacă suprafaţa destinată grădinii familiale este mai mare de 15,00 ari, diferenţa de suprafaţă, respectiv surplusul de suprafaţă, se înregistrează la culturile respective. Nu se admit suprafeţe cu grădini familiale la entităţile cu personalitate juridică;

   10. localitate - unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 lit. mm) şi pp) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

   11. nomenclatură stradală - totalitatea elementelor de identificare cuprinzând denumirile de drumuri şi adrese administrative din România într-un mod standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativ-teritorială şi care reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la identificarea domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui imobil - teren cu sau fără construcţii, precum şi a fiecărei clădiri;

   12. parcelă agricolă - suprafaţă continuă de teren agricol, care aparţine unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi;

   13. partidă - filele din registrul agricol afectate unei persoane fizice sau persoane juridice care face obiectul înscrierii în această evidenţă;

   14. persoane fizice - gospodăriile, exploataţiile agricole individuale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile familiale, precum şi orice alte entităţi fără personalitate juridică;


   15. persoane juridice - entităţile cu personalitate juridică, cum ar fi: societăţile comerciale, asociaţiile agricole, unităţile de învăţământ, unităţile sanitare, unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precum şi părţile componente ale acestora cu personalitate juridică, unităţile de prestări de servicii, ocoalele silvice de stat şi cele private, formele asociative, conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale, alte instituţii/autorităţi publice de la orice nivel, local, judeţean, regional sau central, după caz, precum şi orice alte entităţi cu personalitate juridică;

   16. poziţie - numărul de ordine din registrul agricol afectat unei partide;

   17. repertoriu general - listă alfabetică, sub formă de tabel, cuprinzând persoanele fizice şi juridice înscrise în registrul agricol la nivelul unei localităţi, având următoarele coloane: nr. crt., capul gospodăriei/capul exploataţiei agricole fără personalitate juridică/denumirea persoanei juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziţia, volumul şi observaţii;

   18. repertoriu de volum - pentru fiecare volum se întocmeşte o listă cuprinzând persoanele fizice/persoanele juridice înscrise în volumul respectiv, având următoarele coloane: nr. crt., capul gospodăriei/capul exploataţiei agricole fără personalitate juridică/denumirea persoanei juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziţia şi observaţii;

   19. Registrul agricol naţional (RAN) - sistemul informatic centralizat care gestionează conţinutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat şi administrat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

   20. utilizatori SNIIA - persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice sau asociaţii înregistrate legal, altele decât medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, care deţin dreptul de a utiliza Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA) în baza căruia au acces şi drept de editare utilizând aplicaţiile electronice disponibile în SNIIA a datelor privind înregistrarea animalelor pe care le deţin sau pentru care au obţinut drepturile de operare de date de la deţinătorii animalelor.

  7. În toate formularele ce fac obiectul prezentelor norme tehnice, suprafeţele se înscriu în coloana ,,ha" ca numere întregi, fără zecimale, iar în coloana ,,ari" ca numere zecimale, formate din maximum 4 cifre, două cifre la partea întreagă şi două cifre la partea zecimală, despărţite prin virgulă, pentru a se putea identifica întinderea terenului la nivel de m2. Exemple de înscriere a suprafeţelor:

   1. suprafaţa de 1.000 m2 se înscrie astfel: în coloana ,,ha" se înscrie ,,0", iar în coloana ,,ari" se înscrie ,,10,00";


   2. suprafaţa de 9.917 m2 se înscrie astfel: în coloana ,,ha" se înscrie ,,0", iar în coloana ,,ari" se înscrie ,,99,17";

   3. suprafaţa de 100.000 m2 se înscrie astfel: în coloana ,,ha" se înscrie ,,10", iar în coloana ,,ari" se înscrie ,,00,00";

   4. suprafaţa de 210.013 m2 se înscrie astfel: în coloana ,,ha" se înscrie ,,21", iar în coloana ,,ari" se înscrie ,,00,13".

  8. În cazul în care într-o localitate se întrebuinţează alte unităţi de măsură decât hectarul, cum ar fi: jugărul, prăjina fălcească, pogonul etc, toate declaraţiile date în asemenea unităţi de măsură se transformă în hectare, ari şi m2, avându-se în vedere următoarele echivalenţe:

   1. pogon = 0,50 ha = 50 ari = 5.000 m2;

   2. 1 jugăr = 57,55 ari = 5.755 m2;

   3. 1 lanţ = 5.800 m2

   4. 1 stânjen = 3,60 m2;

   5. 1 prăjină fălcească = 1,80 ari = 180 m2;

   6. 1 stânjen pătrat moldovenesc = 4,97 m2;

   7. 1 acru = 50 ari = 5.000 m2.

  9. Datele privind producţia totală pentru producţia agricolă vegetală se înscriu în formulare în tone, cu 3 zecimale, pentru a avea reprezentativitate la nivel de kilogram. Exemple de înscriere a producţiilor totale:

   1. o producţie de 1.215 kg se înscrie ,,1,215";

   2. o producţie de 500 kg se înscrie ,,0,500";

   3. o producţie de 23.998 kg se înscrie ,,23,998", fără să se rotunjească.

  10. Acolo unde se utilizează pentru măsurarea cantităţilor altă unitate de măsură, precum: dublu-decalitrul, coşul pentru porumb, se face conversia de către persoana care face înscrierea în registrul agricol, conform relaţiilor de transformare următoare:

   1. 1 dublu-decalitru de porumb = 14 kg;

   2. 1 dublu-decalitru de grâu = 15 kg;

   3. 1 dublu-decalitru de orz = 13 kg;

   4. 100 kg porumb ştiuleţi = 70 kg boabe.

  Art. 3. - (1) Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile fiind legate corespunzător, evitându-se desprinderea filelor din cauza utilizării îndelungate a registrului agricol, şi va fi înregistrat în registrul de intrare-ieşire deschis la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective.


  1. Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic, se deschide pe o perioadă de 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondenţa la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu poziţia din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv. În situaţia în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziţie în registrul agricol, se face menţiunea ,,poziţie nouă". Aceste informaţii se înscriu în continuarea casetei care cuprinde ,,Poziţia numărul".

  2. Toate datele din registrul agricol, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, au caracter de interes public şi trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietăţii termenilor utilizaţi, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.

  3. Programul informatic pentru registrul agricol trebuie să respecte întocmai prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

  4. Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuţiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având caracterul unei acţiuni de interes public. În scopul evitării/corectării unor potenţiale erori de natură umană în procesul de introducere a datelor, programul informatic pentru registrul agricol asigură compatibilitatea cu cel utilizat de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, astfel încât datele cu caracter personal:

   1. să poată fi introduse ca atare în registrul agricol;

   2. să poată fi confruntate cu datele declarate de persoanele fizice.

  5. Prin dispoziţia primarului se stabilesc persoanele din aparatul de specialitate al acestuia care colaborează direct cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau, după caz, cu oficiul teritorial, în condiţiile stabilite prin protocol de colaborare încheiat cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

  Art. 4. - (1) Conţinutul electronic al registrelor agricole care fac obiectul prezentelor norme tehnice este preluat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în sistemul RAN, în format electronic, în vederea asigurării interoperabilităţii cu sistemul de cadastru şi publicitate imobiliară.

  1. Registrul agricol în format electronic furnizează date prin intermediul serviciilor web, în format Excel şi/sau în format text. Prin formatul text se înţelege un fişier ale cărui înregistrări conţin


   un număr fix de şiruri formate din una sau mai multe cifre şi putând conţine caracterul virgulă ,,," ca separator zecimal, şiruri despărţite între ele în cadrul înregistrării printr-un caracter numit delimitator de câmp, care poate fi unul dintre caracterele: punct şi virgulă - ,,;", două puncte - ,,:", spaţiu - ,, ", şi care se prestabileşte. Înregistrările fişierului sunt despărţite de caracterele standard carriage return - CR şi line feed - LF.

  2. Registrul agricol în format electronic trebuie să furnizeze, la termenele stabilite sau la cerere, date ce pot caracteriza un rând de formular, un formular, o structură administrativ-teritorială, pentru unul sau mai mulţi ani, păstrând codurile de rând şi denumirile din cadrul formularelor registrului agricol pe suport hârtie.

  3. În perioada implementării registrului agricol în format electronic, acesta se ţine în paralel cu registrul agricol pe suport hârtie şi, cel puţin de două ori pe an, secretarul general al localităţii şi auditorii interni sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului, anume desemnate de acesta, verifică prin sondaj concordanţa dintre cele două forme de registru agricol. Aceste verificări se fac în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte concordanţa dintre datele din registrul agricol şi datele din registrul de rol nominal unic.

   Art. 5. - (1) Se completează volume separate pentru următoarele categorii de deţinători de terenuri şi animale, astfel:

   1. tipul 1 - pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu domiciliul fiscal în localitate;

   2. tipul 2 - pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde deţin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;

   3. tipul 3 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în localitate. Nu se înscriu unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciului Român de Informaţii;

   4. tipul 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde sunt bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

  1. Ori de câte ori se înscrie o persoană fizică în registrul agricol, numele se înscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima literă mare, precum şi iniţiala tatălui cu literă mare. Potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numele sau prenumele formate din două ori mai multe cuvinte se scriu cu cratimă. De exemplu: ION C. Vasile-Mihai, DAN E. Vasile-Dumitru, MARIN I. Ion, VASILESCU M. Vasile, VASILE F. Vasile, GHEORGHE V. Dumitru.

  2. Denumirea persoanei juridice se înscrie cu litere mari de tipar, fără prescurtări. Prescurtările permise sunt:


   1. SAG - societate agricolă;

   2. SA - societate pe acţiuni;

   3. SRL - societate cu răspundere limitată;

   4. AA - asociaţie agricolă;

   5. SCA - societate cooperativă agricolă;

   6. SNC - societate în nume colectiv;

   7. SCS - societate în comandită simplă.

  3. În contextul prezentelor norme tehnice, înscrierea unor nume este de strictă necesitate pentru înţelegerea textului, datele având caracter fictiv, neindicând informaţii care ar putea fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

  Art. 6. - (1) La nivelul localităţilor se înscriu datele în registrul agricol în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008.

  1. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, după cum urmează:

   1. prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol;

   2. la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din propria iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme;

   3. pe baza declaraţiei trimise prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligaţia de a fi înregistrată în registrul agricol;

   4. pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei;

   5. prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

  2. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:

   1. în faţa secretarului general al localităţii;


   2. în faţa notarului public;

   3. la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

  3. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaraţia în condiţiile alin. (1).

  4. Pentru entităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiei dată de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţită de documente care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă.

  5. Pentru terenurile din fondul forestier naţional, astfel cum este definit la art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, care sunt administrate prin ocoale silvice autorizate sau pentru care s-au încheiat contracte de prestări de servicii silvice cu ocoale silvice autorizate, după caz, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor conducătorilor ocoalelor silvice care administrează terenurile forestiere situate în raza administrativ- teritorială a localităţii. Pentru celelalte terenuri cu destinaţie forestieră, declaraţia se face de titularul dreptului de proprietate ori de împuternicitul acestuia.

  6. Modalitatea prevăzută la alin. (2) lit. e) se poate utiliza numai dacă este aprobată prin hotărâre a consiliului local, la iniţiativa primarului. Formularul tipizat al invitaţiei, având ca emitent PRIMARUL comunei/oraşului/municipiului/sectorului ....*), elaborat la nivelul fiecărei primării, potrivit cerinţelor la nivel local, asigură, în mod obligatoriu, informaţia cu privire la data şi intervalul orar în care se poate prezenta persoana invitată sau, după caz, reprezentantul persoanei juridice, purtând semnătura secretarului general al localităţii, precum şi pe cea a persoanei din aparatul de specialitate al primarului la care trebuie să se prezinte persoana invitată.

  Art. 7. - (1) Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului respectiv, obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN).

  1. Secretarul general al localităţii coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi de transmitere a datelor către Registrul agricol naţional (RAN).

  2. Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului general al localităţii.

  3. Trimestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme.


   image

   ) În locul punctelor se înscrie denumirea localităţii.


  4. Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

  5. Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din aparatul de specialitate al primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin grija conducătorului compartimentului respectiv. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acestea, sunt compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniul:

   1. administrării impozitelor şi taxelor locale;

   2. amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii.

  Art. 8. - (1) Înscrierea datelor în registrul agricol pe suport hârtie se va face numai cu cerneală/pastă albastră.

  1. Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.

  2. Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele rezultate din evidenţele de cadastru şi carte funciară, prevederile art. 7 alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător.

  3. În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

  Art. 9. - (1) Pentru gospodăriile populaţiei, înscrierea datelor se face în ordinea alfabetică a străzilor şi în ordinea crescătoare a numărului stradal, în registre separate pe sate, astfel încât să rămână, după apreciere, şi un număr suficient de file libere la fiecare sat, care vor servi pentru înscrierea gospodăriilor ce se vor înfiinţa în perioada 2020-2024. Dacă satele sunt formate dintr-


  un număr redus de gospodării, se pot înscrie într-un registru gospodăriile din două sau mai multe sate, lăsându-se între filele afectate fiecărui sat un număr suficient de file libere pentru eventualele noi gospodării ce se vor înfiinţa până la finele anului 2024.

  (2)Nu se lasă file libere între gospodării pentru terenurile virane, chiar dacă sunt numerotate. (3)Gospodăriile izolate se înscriu în satul de care aparţine terenul respectiv.

  1. La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, registrul agricol se completează pe străzi/cartiere/zone.

  2. Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al persoanelor juridice, pentru identificarea adresei domiciliului fiscal şi a imobilelor situate în intravilanul localităţilor rurale şi urbane se utilizează nomenclatura stradală aprobată şi actualizată conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale. În absenţa informaţiilor privind adresa domiciliului care să cuprindă denumirile potrivit nomenclaturii stradale, astfel aprobate şi actualizate, poziţia respectivă se consideră ca fiind eronat completată.

  3. Nomenclatura stradală se publică pe pagina de internet a localităţii, cu caracter permanent, prin grija primarului.

  4. În cazul în care denumirile unor străzi se schimbă, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, noile denumiri se înscriu în registrul agricol aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 7 alin. (3).

  5. În orice document care se eliberează şi cuprinde date din registrul agricol este obligatorie înscrierea adresei imobilului din intravilan, atât în cazul persoanei fizice, cât şi al persoanei juridice, precum şi a domiciliului fiscal sau a reşedinţei ori a punctului de lucru, după caz, potrivit nomenclaturii stradale.

  Art. 10. - (1) În registrul agricol se deschide separat câte o partidă pentru fiecare persoană fizică şi pentru fiecare persoană juridică.

  1. Persoanele care declară că locuiesc şi se gospodăresc singure, nefăcând parte din altă gospodărie, se consideră tot ca o gospodărie, dar alcătuită dintr-o singură persoană.

  2. Se consideră membri ai gospodăriei atât cei prezenţi, cât şi cei care absentează din gospodărie, indiferent de perioadă, cum sunt cei care urmează studiile în altă localitate sau sunt plecaţi pentru orice alte situaţii, dar pe care gospodăria îi consideră membri ai săi, şi care nu au domiciliul în altă localitate.

  3. Dacă la acelaşi număr de imobil sunt două sau mai multe gospodării distincte, fiecare dintre acestea se înscrie separat în registrul agricol.


  4. În cazul decesului unui membru al gospodăriei proprietar al unor bunuri care fac obiectul înscrierii în registrul agricol, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data decesului, la poziţia corespunzătoare acestuia, prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, se înscriu numărul de înregistrare a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale respective, precum şi numărul de înregistrare la notarul public care ţine opisul de evidenţă a acestora. În cazul decesului unui membru al gospodăriei care nu are înscrise în registrul agricol bunuri ce fac obiectul moştenirii, se face menţiunea ,,fără bunuri imobile". Aceste date se complinesc cu cele prevăzute la art. 243 alin (3)-(7) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 42 din prezentele norme tehnice.

  5. Menţiunea decesului unui membru al gospodăriei în registrul agricol se face prin tăierea numelui şi a prenumelui acestuia cu o linie orizontală, astfel încât să rămână lizibilă identitatea sa, înscriindu-se data decesului şi numărul actului de deces.

  Art. 11. - La defalcarea unei gospodării, la vechea poziţie se menţine gospodăria care îşi păstrează vechiul număr, corectându-se rubricile în mod corespunzător, iar pentru gospodăria care s-a înfiinţat se va deschide o nouă partidă, menţionându-se la vechea poziţie numărul la care i s-a deschis noua partidă.

  Art. 12. - (1) Dacă două sau mai multe gospodării se unesc în una singură, toate partidele corespunzătoare se închid cu menţiunea ,,unificat cu gospodăria de la numărul şi deschis partida

  la numărul ".

  (2) La efectuarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se au în vedere elementele definitorii ale gospodăriei prevăzute la art. 2 alin. (7) lit. h) şi la art. 10.

  Art. 13. - (1) În cazul în care persoanele din cadrul gospodăriei îşi schimbă domiciliul dintr- un sat în altul, respectiv dintr-o localitate componentă a oraşului sau a municipiului în alta, dar în limitele aceleiaşi comune, aceluiaşi oraş ori municipiu, se va face transferarea datelor gospodăriei la satul sau la localitatea componentă, închizându-se vechea partidă cu menţiunea ,,transferat datele în ".

  (2)În cazul în care persoanele din cadrul gospodăriei îşi schimbă domiciliul în altă localitate, se va închide partida, înscriindu-se data şi noua adresă, şi, după caz, se va trece în volumul registrului agricol tipul 2.

  (3)În cazul în care se înlocuieşte capul gospodăriei cu un alt membru din cadrul gospodăriei, ca urmare a decesului, a schimbării domiciliului sau a oricărei altei situaţii, nu se deschide altă partidă, ci se operează modificările respective.


  Art. 14. - Pentru identificarea gospodăriilor înscrise în registrul agricol se întocmesc repertoriul general şi repertoriul de volum. Conţinutul acestor repertorii este definit la art. 2 alin. (7) lit. q), respectiv lit. r).

  Art. 15. - (1) Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt cele prevăzute la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008.

  1. În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica

   «semnătura declarantului».

  2. Modelul declaraţiei privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.

  3. Modelul notei de constatare întocmite de către persoanele responsabile cu completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol cu prilejul verificărilor privind situaţia reală este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.


  TITLUL II

  Completarea registrului agricol


  CAPITOLUL I

  Modul de completare a părţii I „Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică" din registrul agricol

  Art. 16. - Pe coperta I a registrului agricol se aplică o etichetă cu datele de identificare a localităţii, pe tipurile prevăzute la art. 5 alin. (1), astfel:

  ROMÂNIA JUDEŢUL 1)

  . 2)

  . 3)

  CODUL SIRUTA I_I_I_I_I_I_I 4) TIPUL 5)

  VOLUMUL 6)

  1) Se înscrie denumirea judeţului; în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti nu se înscrie judeţul.

  2) Se înscrie denumirea localităţii.

  3) Se înscrie denumirea satului sau a localităţii componente.

  4) Se înscrie codul SIRUTA de nivel 3 al localităţii format din 5 sau 6 cifre, aşa cum este prevăzut la art. 2 alin. (7) lit. d).

  5) Se înscrie: 1, 2, 3 sau 4, după caz.

  6) Se înscrie numărul volumului.


  Art. 17. - (1) La fiecare partidă se completează datele de identificare, potrivit alin. (2)-(8).

  1. ,,Poziţia numărul" reprezintă numărul de ordine al persoanei fizice sau al persoanei juridice în volumul respectiv al registrului agricol. La fiecare volum numerotarea poziţiilor începe cu 001, prin imprimare; pentru cetăţenii români cu domiciliul în altă ţară se vor înscrie numele, iniţiala tatălui, prenumele, adresa domiciliului, ţara de domiciliu. În continuarea casetei care cuprinde

   ,,Poziţia numărul" se asigură corespondenţa atât cu registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008, coroborate cu art. 3 alin. (2) din prezentele norme tehnice.

  2. Caseta ,,Gospodărie/Exploataţie agricolă individuală/ Persoană fizică autorizată/ Întreprindere individuală/Întreprindere familială" se completează astfel:

   1. pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivă: numele şi prenumele, codul de identificare fiscală, strada şi numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, sectorul;

   2. ,,Codul exploataţiei" - codul exploataţiei din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE);

   3. ,,Nr. unic de identificare ID: RO ..." - se înscrie numărul emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor. Acest număr, format din 9 cifre, este generat o singură dată, atunci când un fermier depune cererea unică de plată la centrul judeţean/local al APIA. Particula RO este urmată de 9 cifre.

  3. În caseta ,,Cod de identificare fiscală (CIF, CUI, CNP, NIF)" se înscrie codul de identificare fiscală, potrivit art. 2 alin. (7) lit. c).

  4. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (ÎI) şi întreprinderile familiale (ÎF) nu au personalitate juridică, iar atestarea lor se face prin certificatul de înregistrare care conţine codul unic de înregistrare, document pe care au obligaţia să îl prezinte la înscrierea datelor în registrul agricol.

  5. Pentru înscrierea în registrul agricol, persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale declară denumirea formei de organizare şi codul unic de înregistrare, precum şi numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal şi adresa domiciliului său.

  6. Reprezentantul întreprinderii familiale, conform acordului de constituire, declară denumirea formei de organizare şi codul unic de înregistrare al întreprinderii familiale, precum şi datele sale personale: numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul.

  7. Pentru înscrierea în registrul agricol a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care au atribuite coduri


   unice de înregistrare, acestea trebuie să prezinte codurile de înregistrare fiscală atribuite de organul fiscal.

  8. Pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localităţi se înscriu numele, iniţiala tatălui şi prenumele, precum şi elementele de identificare a adresei domiciliului. În cazul în care deţin şi construcţii ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, se completează şi adresa unde se află aceste construcţii. De exemplu:

   Domiciliul fiscal1): VASILE F. Vasile-Ion Judeţul: BRĂILA

   Localitatea: LACU SĂRAT, Str. Codrului, nr. 3, bl. OD3, sc. A, et. 3, ap. 23

   COD SIRUTA I_I4I2I7I2I6I

  image

  1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul în alte localităţi.


  Art. 18. - Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al persoanelor juridice, adresa domiciliului fiscal, cea a clădirilor, precum şi cea a terenurilor din intravilanul localităţilor cuprind, după caz: judeţul, localitatea, strada, blocul, numărul, scara, etajul, apartamentul, potrivit nomenclaturii stradale.

  Art. 19. - Caseta ,,Entităţi cu personalitate juridică" se completează astfel:

   1. denumirea entităţii, judeţul, localitatea, codul SIRUTA de nivel 3, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, sectorul;

   2. datele de identificare a reprezentantului legal al entităţii cu personalitate juridică care are teren în proprietate, respectiv: numele şi prenumele, localitatea, codul SIRUTA de nivel 3, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;

   3. ,,Denumirea subunităţii" cuprinde denumirea acesteia, precum şi adresa sediului său;

   4. ,,Codul exploataţiei" - codul exploataţiei din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE);

   5. ,,Nr. unic de identificare ID: RO... " - se procedează conform prevederilor art. 17 alin. (3) lit. c);

   6. ,,Cod de identificare fiscală (CÎF, CUÎ, CNP, NIF)" - se procedează conform prevederilor art. 17 alin. (4).

  Art. 20. - (1) Pentru ocoalele silvice de stat, la ,,Denumire entitate" se înscrie: ,,Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva ocolul silvic ...", completându-se denumirea ocolului silvic, iar restul informaţiilor se completează potrivit art. 19.

  (2) Datele ce privesc ocoalele silvice de stat/private se înscriu pe baza comunicării scrise efectuate pe răspunderea şefului ocolului silvic respectiv, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru falsul în declaraţii.


  CAPITOLUL II

  Modul de completare a cap. I: „Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică" din registrul agricol

  Art. 21. - (1) Pentru persoanele fizice cu domiciliul în altă localitate se înscriu date numai pentru proprietar, pe rândul 01.

  1. Se completează cu date privind membrii gospodăriei numai pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivă, după cum urmează:

   1. în coloana 1 ,,Numele şi prenumele membrilor gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică" se înscriu, cu litere mari de tipar, numele, iniţiala prenumelui tatălui şi, cu prima literă mare de tipar, prenumele capului gospodăriei, indiferent dacă este de sex masculin sau de sex feminin;

   2. în continuare se înscriu membrii gospodăriei în următoarea ordine: soţ/soţie, fiu/fiică, alte rude (mamă/tată, soră/frate, nepot/nepoată etc), afini (ginere/noră, socru/soacră etc), persoane neînrudite/fără afinitate;

   3. în coloana 3 se înscrie codul numeric personal de pe actul de identitate, care cuprinde 13 caractere numerice;

   4. în coloana 4 se înscrie denumirea legăturii de rudenie sau afinitate cu capul gospodăriei: soţ/soţie, fiu/fiică, ginere/noră etc;

   5. în coloana 5 ,,Cod2)" se înscrie codul corespunzător legăturii de rudenie faţă de capul

    gospodăriei: ,,2" pentru soţ/soţie, ,,3" pentru fiu/fiică, ,,4" pentru alte rude, respectiv mamă/tată, soră/frate, nepot/nepoată etc, ,,5" pentru alte persoane neînrudite/fără afinitate cu capul gospodăriei;

   6. în coloanele 6 şi 7 ,,Menţiuni", în cazul în care fiecare membru al gospodăriei deţine teren în proprietate pe raza localităţii de domiciliu, se înscriu suprafaţa şi categoria de folosinţă ale terenului, potrivit categoriilor de teren menţionate în cap. II din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019, de exemplu: 1,5000 ha arabil, 2,3500 ha păşuni, 0,3000 ha livezi etc, respectiv în coloana 6 se înscrie suprafaţa, iar în coloana 7 se înscrie categoria de folosinţă. Din însumarea acestor date rezultă suprafeţele înscrise în cap. II din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019, coloana ,,localitatea de domiciliu/sediu".

  2. Dacă o gospodărie are mai mulţi membri decât rândurile prevăzute în registrul agricol, se va folosi o alonjă, numerotând în continuare.


  CAPITOLUL III

  Modul de completare a cap. II: a) „Terenuri aflate în proprietate" din registrul agricol

  Art. 22. - (1) Capitolul ,,Terenuri aflate în proprietate" se completează pentru toate categoriile de terenuri aflate în proprietate. Se înregistrează suprafeţele în proprietate pe destinaţii şi pe


  categorii de folosinţă, iar în cadrul acestora, pe total şi defalcate în funcţie de localitatea în care sunt situate: în localitatea de domiciliu/sediu şi în alte localităţi, inclusiv cele cu care s-au înscris în asociaţii cu personalitate juridică, cum ar fi: societăţi comerciale şi societăţi agricole.

  1. Pentru încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă adecvate se ţine seama şi de Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare.

  2. Pe rândul ,,Teren arabil (inclusiv sere şi solarii)" - cod rând 01 - se înscriu terenul care se ară în fiecare an sau la intervale mai mari, în scopul cultivării plantelor anuale ori perene, inclusiv terenurile rămase necultivate din cauza inundaţiilor, colmatărilor, altor calamităţi cu caracter temporar şi din alte cauze care nu depind de deţinător. De asemenea, din această categorie fac parte şi terenurile ocupate de sere, solarii, răsadniţe, căpşunerii, spaţii protejate pentru producerea ciupercilor.

  3. Pe rândul ,,Păşuni naturale" - cod rând 02 - se înscriu terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă răsărită pe cale naturală şi/sau regenerată prin însămânţare ori supraînsămânţare şi destinate păşunatului animalelor.

  4. Pe rândul ,,Fâneţe naturale" - cod rând 03 - se înscriu terenurile cu vegetaţie ierboasă răsărită pe cale naturală şi/sau regenerată prin însămânţare ori supraînsămânţare, care este destinată recoltării sub formă de fân.

  5. În evidenţa persoanei fizice sau a persoanei juridice, după caz, se înscriu numai păşunile şi fâneţele aflate în proprietatea acesteia. Nu se înscriu suprafeţele folosite în comun ori arendate din izlazul comunal sau din fondul silvic.

  6. Pe rândul ,,Vii, pepiniere viticole şi hameişti" - cod rând 04 - se înscriu plantaţiile viticole pe rod şi tinere, plantaţiile portaltoi, şcolile de viţă, pepinierele viticole, terenul în pregătire pentru plantaţii viticole, terenurile cu vii abandonate, hameiştile pe rod şi tinere, terenul în pregătire pentru plantaţii de hamei. Suprafeţele ocupate cu vii pe rod în declin, părăginite, se vor cuprinde la această categorie până în momentul când se vor defrişa. De asemenea, la această categorie se include şi terenul care a fost defrişat şi care, în momentul înregistrării, se găseşte în pregătire pentru replantare.

  7. Pe rândul ,,Vii pe rod" - cod rând 05 - se înscriu plantaţiile viticole pe rod.

  8. Pe rândul ,,Hameişti (total)" - cod rând 06 - se înscriu hameiştile pe rod şi tinere.

  9. Pe rândul ,,Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi" - cod rând 07 - se înscriu suprafeţele ocupate cu plantaţii pomicole pe rod şi tinere, pepiniere pomicole, plantaţiile pomicole în declin, suprafeţele defrişate şi terenul în pregătire pentru plantaţii pomicole, suprafeţele cultivate cu arbuşti fructiferi pe rod şi tineri, plantaţiile de duzi în masiv şi alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol. Pepinierele pomicole sunt terenurile destinate producerii de material săditor pomicol, iar în categoria arbuştilor fructiferi intră: coacăzi, zmeuri, muri, agrişi etc. Sunt considerate


   livezi terenurile ocupate cu pomi fructiferi, în câmp sau în jurul casei, care au cel puţin 25 de pomi fructiferi plantaţi la distanţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

  10. Pe rândul ,,Livezi pe rod" - cod rând 08 - se înscriu numai suprafeţele ocupate cu livezi pe rod.

  11. Pe rândul ,,Grădini familiale" - cod rând 09 - se înscrie suprafaţa de teren destinată grădinii familiale, aşa cum este aceasta definită la art. 2 alin. (7) lit. i). Această suprafaţă este separată de restul suprafeţelor agricole - grădina din jurul casei.

  12. Rândul ,,Teren agricol - total cod (01+02+03+04+07+09)" - cod rând 10 - reprezintă suma suprafeţelor terenurilor arabile, păşunilor naturale, fâneţelor naturale, viilor, pepinierelor viticole şi hameiştilor, livezilor de pomi, pepinierelor pomicole şi arbuştilor fructiferi şi grădinilor familiale.

  13. Rândul ,,Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră" - cod rând 11 - reprezintă suprafaţa terenurilor împădurite, a celor în curs de împădurire, a perdelelor de protecţie, a pepinierelor silvice, inclusiv răchităriile.

  14. Rândul ,,Păduri" - cod rând 12 - reprezintă terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie.

  15. Rândul ,,Drumuri şi căi ferate" - cod rând 13 - reprezintă suprafaţa de teren ocupată de drumuri şi de căile ferate.

  16. Rândul ,,Construcţii" - cod rând 14 - reprezintă suprafeţele de teren acoperite de clădiri de locuit şi/sau construcţii gospodăreşti şi curţi. Se înscriu suprafaţa construită la sol a clădirii, respectiv a construcţiei gospodăreşti, potrivit situaţiei reale, şi nu o suprafaţă standard, suprafeţele curţilor aferente, precum şi alte suprafeţe de teren care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de folosinţă prevăzute. Prin construcţie gospodărească se înţelege orice structură care are elementele constitutive ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş, indiferent de materialele din care sunt construite acestea.

  17. Din categoria construcţiilor gospodăreşti, potrivit prezentelor norme tehnice, fac parte:

   1. pătulele, hambarele pentru cereale, şurele, fânăriile, remizele, şoproanele şi altele asemenea;

   2. construcţiile-anexe situate în afara clădirii de locuit, cum sunt: bucătăriile, cămările, pivniţele, grajdurile, magaziile, garajele şi altele asemenea.

  18. Pe rândul ,,Terenuri degradate şi neproductive" - cod rând 15 - se înscrie suprafaţa ocupată de: nisipuri zburătoare, bolovănişuri, stâncării, pietrişuri, râpe, ravene, torenţi, sărături cu crustă, mocirle şi smârcuri, gropi împrumut, deponii, halde, grohotişuri, mlaştini etc.


  19. Pe rândul ,,Ape şi bălţi" - cod rând 16 - se înscrie suprafaţa ocupată de stufărişuri, iazuri, heleşteie şi alte amenajări piscicole, ape curgătoare, lacuri şi bălţi permanente, lacuri de acumulare, canale.

  20. Rândul ,,Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16)" - cod rând 17 - reprezintă suma suprafeţelor de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, drumuri şi căi ferate, construcţii, terenuri degradate şi neproductive, ape şi bălţi.

  21. Rândul ,,Suprafaţa totală - cod (10+17)" - cod rând 18 - reprezintă suma terenului agricol şi a terenului neagricol.


   CAPITOLUL IV

   Modul de completare a cap. II: b) „Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate" din registrul agricol

   Art. 23. - (1) Identificarea pe parcele/tarlale/sole a terenurilor aflate în proprietatea atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice se face după cum urmează:

   1. în coloana A se înscrie denumirea parcelei/tarlalei/solei;

   2. în coloana B numerotarea rândurilor începe cu 01 şi se continuă adăugând toate parcelele. În situaţia depăşirii numărului de linii disponibile în tabel se foloseşte o alonjă, numerotând în continuare;

   3. în coloanele 1 şi 2 se înscrie suprafaţa atât în hectare, cât şi în ari, defalcată pe intravilan şi pe extravilan;

   4. în coloana 3 se înscrie numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici;

   5. în coloana 4 se înscriu numărul cadastral/topografic şi numărul de carte funciară, în situaţia în care acestea au fost alocate, sau seria şi numărul titlului de proprietate, în cazul în care terenul este deţinut în baza unui titlu de proprietate. În situaţia în care titlul de proprietate nu a fost înscris în cartea funciară, dar a fost întocmită documentaţia cadastrală pentru atribuirea numărului cadastral, vor fi înscrise în registrul agricol datele tehnice cuprinse în planul de amplasament şi de delimitare;

   6. în coloana 5 se înscrie categoria de folosinţă conform cap. II a) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019;

   7. în coloana 6 se înscrie numărul blocului fizic care este format din 1-4 cifre şi se trece conform datelor din Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS, gestionat de APIA;

   8. în coloana 7 se înscriu, pentru o mai bună urmărire a circulaţiei terenurilor agricole, datele prevăzute la alin. (2);


   9. în coloana 8 se înscrie numele şi prenumele membrului gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, aşa cum a fost el înscris în cap. I: ,,Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică", coloana 1.

  1. Datele prevăzute la alin. (1) lit. h) sunt următoarele:

   1. modalitatea de transfer temporar a terenurilor din proprietate, respectiv: arendă, administrare, concesiune etc;

   2. înstrăinări/dobândiri de terenuri prin succesiune, vânzări/cumpărări, schimb, donaţii;

   3. pentru situaţiile privind terenurile date în arendă sau în concesiune se înscriu date în cap. XVa: ,,Înregistrări privind contractele de arendare", respectiv XVb: ,,Înregistrări privind contractele de concesiune";

   4. pentru celelalte situaţii, prevăzute la lit. a) şi b), se înscriu: tipul, numărul şi data actului de înstrăinare/dobândire, emitentul actului, în care să fie menţionate atât numele şi prenumele persoanei/lor, cât şi denumirea parcelei/parcelelor.

  2. La intravilan se înscriu: sola, parcela şi vecinătăţile, suprafaţa ocupată de grădini familiale şi de curţi-construcţii (CC).

  3. În cazul în care dimensiunile registrului agricol şi ale tabelelor centralizatoare s-au stabilit astfel încât spaţiul destinat rubricii ,,Adresa/Menţiuni" nu este suficient pentru înscrierea datelor prevăzute în prezentele norme tehnice, se folosesc alonje, file libere ataşate pentru înscrierea datelor.


  CAPITOLUL V

  Modul de completare a cap. III: „Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 24. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători, potrivit prezentului articol.

  1. Rândul ,,Suprafaţa agricolă în proprietate = capitolul II, punctul a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2, 5, 8, 11, 14" - cod rând 01 - cuprinde suprafeţele terenurilor aflate în proprietatea persoanei fizice sau a persoanei juridice, după caz, suma acestor suprafeţe fiind egală cu suprafaţa înscrisă la cap. II a) coloana A rândul 10 ,,Teren agricol - total cod (01+02+03+04+07+09)".

  2. Rândul ,,Suprafaţa agricolă primită (cod 03+...+08)" - cod rând 02 - reprezintă suma suprafeţelor primite sub diferite forme - în arendă, în parte, cu titlu gratuit, în concesiune, în asociere, sub alte forme-, respectiv suma suprafeţelor înscrise la:

   1. rândul ,,Suprafaţa agricolă primită în arendă" - cod rând 03 - cuprinde suprafeţele de teren luate în exploatare în schimbul unei arende în bani sau în natură, potrivit legii;


   2. rândul ,,Suprafaţa agricolă primită în parte" - cod rând 04 - cuprinde suprafeţele terenurilor luate în exploatare în schimbul unei cote-părţi din producţia obţinută;

   3. rândul ,,Suprafaţa agricolă primită cu titlu gratuit" - cod rând 05 - cuprinde suprafeţele terenurilor primite cu titlu gratuit;

   4. rândul ,,Suprafaţa agricolă primită în concesiune" - cod rând 06 - cuprinde suprafaţa terenului luat în exploatare printr-un contract de concesiune;

   5. rândul ,,Suprafaţa agricolă primită în asociere" - cod rând 07 - se completează numai pentru entităţile cu personalitate juridică şi cuprinde suprafeţele terenurilor cu care s-au înscris membrii acestora în asociaţii;

   6. rândul ,,Suprafaţa agricolă primită sub alte forme" - cod rând 08 - cuprinde suprafaţa terenului primit sub alte forme decât cele prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; cu titlu de exemple şi fără a se limita la acestea: suprafaţa terenului dat temporar în administrare/folosinţă, suprafeţele ce fac obiectul unor convenţii, sub semnătură privată, încheiate potrivit legii.

  3. Rândul ,,Suprafaţa agricolă dată (cod 10+...+15)" - cod rând 09 - reprezintă suma suprafeţelor date sub diferite forme, respectiv suma suprafeţelor înscrise la:

   1. rândul ,,Suprafaţa agricolă dată în arendă" - cod rând 10 - cuprinde suprafeţele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/juridice în vederea utilizării lor în schimbul unei plăţi în bani sau în natură;

   2. rândul ,,Suprafaţa agricolă dată în parte" - cod rând 11 - cuprinde suprafeţele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/juridice în vederea utilizării lor, acesta primind o cotă-parte din producţia obţinută. Cantitatea primită variază în funcţie de producţia obţinută în anul agricol respectiv;

   3. rândul ,,Suprafaţa agricolă dată cu titlu gratuit" - cod rând 12 - cuprinde suprafeţele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/juridice în vederea utilizării lor, cu titlu gratuit;

   4. rândul ,,Suprafaţa agricolă dată în concesiune" - cod rând 13 - cuprinde suprafeţele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte entităţi cu personalitate juridică în vederea utilizării;

   5. rândul ,,Suprafaţa agricolă dată în asociere" - cod rând 14 - cuprinde suprafeţele terenurilor cu care proprietarul s-a înscris într-o societate/asociaţie agricolă cu personalitate juridică, neînregistrându-se suprafeţele cuprinse la asociaţiile familiale;

   6. rândul ,,Suprafaţa agricolă dată sub alte forme" - cod rând 15 - cuprinde suprafeţele terenurilor date sub alte forme decât cele prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; cu titlu de exemple şi fără a se limita la acestea: suprafaţa terenului dat


    temporar în administrare/ folosinţă, suprafeţele ce fac obiectul unor convenţii, sub semnătură privată, încheiate potrivit legii;

   7. rândul ,,din rândul 09 - la unităţi cu personalitate juridică" - cod rând 16 - se va citi

    ,,din rândul 09 - la entităţile cu personalitate juridică" şi cuprinde suprafeţele terenurilor date, de la cod rând 09, spre utilizare entităţilor cu personalitate juridică. Nu se înregistrează suprafeţele cuprinse la asociaţiile familiale.

  4. Rândul ,,Suprafaţa agricolă utilizată cod (01+02-09)" - cod rând 17 - cuprinde suprafeţele terenurilor agricole efectiv utilizate, suprafaţa înscrisă fiind egală cu suma suprafeţelor de la cod rând 01 şi 02 minus suprafaţa de la cod rând 09.

  5. Suprafeţele din pajiştile permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sau Agenţiei Domeniilor Statului date în arendă/concesiune etc, conform celor prevăzute la art. 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 619/2015, se înscriu, după caz, atât în partida formei asociative, cât şi în partida fermierului care face dovada utilizării suprafeţei respective. Aceste suprafeţe se înscriu corespunzător în rubricile prevăzute la alin. (3) lit.

  1. şi d), precum şi la alin. (4) lit. a) şi d).


   CAPITOLUL VI

   Modul de completare a cap. IV: a) „Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii - culturi în câmp" din registrul agricol

   Art. 25. - (1) Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii se completează pentru toate categoriile de deţinători şi se exprimă conform prevederilor art. 2 alin. (8) şi (9), ţinându-se seamă şi de următoarele:

   1. se înscriu date privind suprafeţele situate pe raza localităţii, cultivate direct de persoanele fizice sau de persoanele juridice cu principalele culturi specificate, indiferent de forma de deţinere a terenurilor respective: proprietate, arendă, concesiune, cote-părţi etc;

   2. pe rândul ,,Salată" - cod rând 69 se va citi ,,Salată verde";

   3. pe rândul ,,Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, loturi semincere pentru comercializare - total cod (106+123+127+131+132+135+142+145+150+165)" - cod rând 105


  - se înscriu numai suprafeţele loturilor semincere cultivate în scopul producerii de seminţe şi seminceri, fără a se înscrie parcelele reţinute din culturile existente în vederea obţinerii de sămânţă.

  1. Se înscriu şi date privind alţi indicatori referitori la modul de utilizare a suprafeţei arabile, aşa cum sunt aceştia nominalizaţi în coloana A:

   1. pe rândul ,,Suprafaţa construită a serelor" - cod rând 172 - se înregistrează suprafaţa construită a serei, cu condiţia ca sera să fie utilizată pentru cultivarea legumelor, florilor şi altor culturi, şi nu în alte scopuri, înscrierea datelor efectuându-se conform art. 2 alin. (8);

   2. pe rândul ,,Suprafaţa construită a solariilor" - cod rând 173 - se înregistrează conform art. 2 alin. (8) suprafaţa construită a adăposturilor acoperite cu material plastic fără instalaţii de climatizare, indiferent de amplasamentul acestora, în câmp sau în grădinile familiale, în cazul cărora producţia obţinută este destinată în principal comercializării;

   3. pe rândul ,,Pajişti temporare artificiale (însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)" - cod rând 174 - se înscriu suprafeţe de teren, de regulă arabile, care se însămânţează cu specii furajere perene (graminee, leguminoase etc), în amestec sau singure, cu o utilizare de până la 5 ani;

   4. rândul ,,Câmpuri experimentale" - cod rând 175 - reprezintă suprafeţele destinate efectuării de experienţe şi diverse testări de către institutele de cercetare şi staţiuni experimentale sau de către alte unităţi. Aceste suprafeţe sunt înregistrate şi se cuprind în totaluri, la culturile de bază. În acest rând este evidenţiată în mod distinct mărimea suprafeţelor utilizate pentru diverse experimente. Nu se cuprind în această categorie terenurile utilizate pentru loturi semincere şi loturi demonstrative. Suprafeţele ocupate de aceste culturi, precum şi producţiile aferente se înregistrează la culturile respective;

   5. rândul ,,Alte culturi în teren arabil" - cod rând 176 - reprezintă suprafeţele cultivate în arabil cu alte culturi decât cele menţionate la codurile 001-171;

   6. pe rândul ,,Teren necultivat" - cod rând 178 - se înregistrează suprafeţele de teren arabil care nu au fost cultivate o perioadă de până la 2 ani, cunoscute sub denumirea de pârloage;

   7. rândul ,,Ogoare" - cod rând 180 - reprezintă suprafeţele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului anterior sau în primăvara anului curent şi nu au fost însămânţate, în scopul refacerii solului.

  2. În suprafaţa arabilă cultivată nu se cuprind terenurile situate pe marginea străzilor/uliţelor, care sunt cultivate cu cartofi, legume, plante de nutreţ etc.


   CAPITOLUL VII

   Modul de completare a cap. IV: al) „Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii" din registrul agricol


   Art. 26. - Pentru înregistrarea suprafeţelor arabile ce fac obiectul acestui capitol se respectă prevederile art. 25 alin. (1) lit. a):

   1. pe rândul ,,Culturi succesive în câmp cod (02+...+09)" - cod rând 01 - se înregistrează date cu privire la suprafeţele ocupate de culturile care se însămânţează după o cultură principală care ocupă terenul o perioadă mai îndelungată; de obicei aceste culturi, legumicole ori furajere, au ciclul de vegetaţie scurt; dacă aceeaşi cultură se însămânţează după două sau mai multe culturi principale, se vor însuma toate suprafeţele ocupate de această cultură. Nu se includ suprafeţele ocupate de culturile succesive din sere şi din grădinile familiale;

   2. pe rândul ,,Culturi intercalate - total cod (11+12+16+ ...+ 22)" - cod rând 10 - se înscriu date privitoare la culturile însămânţate pe/între rândurile de culturi în ogor propriu (culturi principale), suprafaţa lor estimându-se a fi 1/3 din suprafaţa totală a culturii principale;

   3. pe rândul ,,Culturi modificate genetic cod (24+25)" - cod rând 23 - se înregistrează suprafaţa ocupată de plante modificate genetic, aşa cum sunt definite la art. 2 din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului.


  CAPITOLUL VIII

  Modul de completare a cap. IV: bl) „Suprafaţa cultivată în sere pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 27. - Prevederile art. 25 alin. (1) lit. a) se aplică în mod corespunzător, iar suprafeţele se înscriu în m2.


  CAPITOLUL IX

  Modul de completare a cap. IV: b2) „Suprafaţa cultivată în solarii şi alte spaţii protejate pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 28. - Prevederile art. 25 alin. (1) lit. a) se aplică în mod corespunzător, iar suprafeţele se înscriu în m2.


  CAPITOLUL X

  Modul de completare a cap. IV: c) „Suprafaţa cultivată în grădinile familiale pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 29. - Se înscriu suprafeţele situate pe raza localităţii, exprimate în m2, cultivate direct de gospodării în grădinile familiale, respectând prevederile art. 25 alin. (1) lit. a).


  CAPITOLUL XI

  Modul de completare a cap. V: a) „Numărul pomilor răzleţi pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 30. - (1) Se înscrie numărul pomilor fructiferi răzleţi, pe rod şi tineri, de pe raza localităţii, inclusiv cei din grădinile familiale.

  (2) În numărul pomilor pe rod şi tineri nu se cuprind pomii fructiferi de pe aliniamentele străzilor/uliţelor, drumurilor şi căilor ferate.


  CAPITOLUL XII

  Modul de completare a cap. V: b) „Suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 31. - (1) Se completează suprafaţa şi numărul pomilor pentru toate categoriile de deţinători.

  1. Pe rândul ,,Pomi fructiferi - total cod (02+08+13+...+22+25+26)" - cod rând 01 - se înscrie suprafaţa plantaţiilor, în hectare şi în ari, şi numărul total al pomilor fructiferi din plantaţii deţinuţi de persoana fizică/persoana juridică, pe raza localităţii.

  2. Suprafaţa plantaţiilor şi numărul pomilor fructiferi pentru cod rând 01 se defalcă pe principalele specii de pomi, cod rând 02-22, unele specii defalcându-se pe soiuri.

  3. Pe rândul ,,Livezi tinere" - cod rând 25 - se înscriu suprafeţele plantaţiilor care nu au intrat pe rod şi numărul total al pomilor, indiferent de specie, aflaţi în aceste plantaţii.

  4. Rândul ,,Livezi în declin" - cod rând 26 - reprezintă suprafaţa plantaţiilor îmbătrânite care au depăşit durata normată de producţie şi care mai produc sporadic cantităţi mici de fructe, urmând să fie defrişate. Se înregistrează suprafeţele plantaţiilor respective şi numărul pomilor pe rod rămaşi.


  CAPITOLUL XIII

  Modul de completare a cap. V: c) „Alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 32. - Se completează suprafaţa ocupată cu arbuşti fructiferi pe rod, tineri, plantaţiile de duzi în masiv şi alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, inclusiv pomi de Crăciun, pentru toate categoriile de deţinători de pe raza localităţii.


  CAPITOLUL XIV

  Modul de completare a cap. V: d) „Vii, pepiniere viticole şi hameişti situate pe raza localităţii" din registrul agricol


  Art. 33. - Se completează suprafaţa ocupată cu vii pe rod - vii altoite pentru struguri de vin, vii altoite pentru struguri de masă, vii hibrizi interspecifici, vii hibrizi producători direcţi -, vii altoite neintrate pe rod, pepiniere viticole, plantaţii portaltoi, teren în pregătire pentru plantaţii viticole, terenuri cu vii abandonate, hameişti pe rod, hameişti tinere neintrate pe rod, teren în pregătire pentru plantaţii de hamei, pentru toate categoriile de deţinători de pe raza localităţii.


  CAPITOLUL XV

  Modul de completare a cap. VI: „Suprafeţele efectiv irigate în câmp, situate pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 34. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători.

  1. Se înscriu date cu privire la suprafeţele irigate efectiv, situate pe raza localităţii, cultivate de persoane fizice/juridice, indiferent de forma de deţinere a terenurilor respective: în proprietate, arendă, concesiune, cote-părţi etc.

  2. Se înscriu suprafeţele cultivate şi irigate, specificate la principalele culturi sau grupe de culturi, cod rând 02-19, ceea ce reprezintă suprafaţa arabilă totală irigată, cod rând 01, precum şi categoriile de folosinţă reprezentate de păşuni naturale şi fâneţe naturale, vii şi pepiniere viticole, hameişti, plantaţii şi pepiniere pomicole şi arbuşti fructiferi, cod rând 20-25, care însumate reprezintă totalul terenului agricol irigat efectiv - cod rând 26.


  CAPITOLUL XVI

  Modul de completare a cap. VII: „Animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii - Situaţia la începutul semestrului"

  din registrul agricol

  Art. 35. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători, indiferent de titlul în baza căruia deţin animalele ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

  1. Se înscriu date cu privire la efectivele de animale, pe total specie şi pe principalele grupe de vârstă şi de sex, existente pe raza localităţii, proprietarul având obligaţia de a prezenta un extras din Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) cu privire la efectivul de animale înregistrate în Baza naţională de date gestionată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, extras emis de utilizatorii SNIIA, potrivit prevederilor Ordinului nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare.

  2. În localităţile de unde în mod obişnuit pleacă animalele la iernat în alte localităţi, în sălaşuri la munte sau în bălţi se înscriu, pe baza declaraţiei capului gospodăriei ori a unui membru major al


   acesteia, şi animalele respective. În cazul în care un animal aparţine mai multor proprietari, acesta se înscrie la gospodăria unde se găseşte animalul în momentul înregistrării/ declarării.

  3. Înregistrarea familiilor de albine se face în registrul agricol deschis pentru localitatea unde proprietarul deţine vatra de stupină permanentă. Proprietarul stupilor are obligaţia de a depune şi înregistra la primărie o declaraţie cu privire la perioada în care se desfăşoară stupăritul pastoral.

  4. Înregistrarea datelor pentru speciile de peşte se face la terminarea campaniei de primăvară (martie-aprilie) pentru semestrul I şi la terminarea campaniei de toamnă (noiembrie- decembrie) pentru semestrul II.

  5. Completarea acestui capitol se face astfel:

   1. rândul ,,Bovine - total cod (02+08+13+26)" - cod rând 01 - cuprinde toate animalele din speciile taurine şi bubaline, indiferent de sex, vârstă sau destinaţia economică;

   2. rândul ,,Ovine - total cod (31+...+35)" - cod rând 30 - reprezintă totalitatea ovinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinaţia economică şi de locul unde se află;

   3. pe rândul ,,Caprine - total cod (37+...+40)" - cod rând 36 - se înscrie totalitatea caprinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinaţia economică şi de locul unde se află;

   4. pe rândul ,,Capre" - cod rând 37 - se înscrie totalitatea femelelor care au fătat cel puţin o dată, indiferent de vârstă;

   5. pe rândul ,,Ţapi" - cod rând 38 - se înscrie numărul de masculi din turmă;

   6. pe rândul ,,Porcine - total cod (42+43+45+49)" - cod rând 41 - se înscriu toate animalele din specia porcine, indiferent de sex, de vârstă şi de destinaţia economică;

   7. rândul ,,Cabaline - total" - cod rând 56 - reprezintă totalitatea cabalinelor de muncă, de reproducţie, atât armăsari, cât şi iepe, de sport, de agrement etc;

   8. rândul ,,Măgari" - cod rând 59 - reprezintă totalitatea animalelor din specia măgar indiferent de vârstă, sex şi destinaţie economică;

   9. rândul ,,Catâri" - cod rând 60 - reprezintă totalitatea animalelor rezultate prin încrucişarea dintre iapă şi măgar (catâr) ori dintre măgăriţă şi armăsar (bardou), indiferent de vârstă, sex şi destinaţie economică;

   10. pe rândul ,,Iepuri total din care:" - cod rând 61 - se înregistrează numărul total al iepurilor din rasele de carne, de blană, de păr etc; se evidenţiază separat iepurii femele pentru reproducţie - cod rând 62;

   11. pe rândul ,,Animale de blană - total, cod (64+...+67)" - cod rând 63 - se înregistrează animalele crescute cu această destinaţie, indiferent de categoria de deţinători;

   12. pe rândul ,,Păsări - total, cod (69+...+74)" - cod rând 68 - se cuprinde efectivul total de păsări adulte şi tinere, masculi şi femele, din toate speciile; din acest cod se evidenţiază ,,Total păsări adulte ouătoare" - cod rând 75, din care se evidenţiază ,,Găini ouătoare" - cod rând 76;


   13. pe cod rând 77 se înscriu ,,Alte animale domestice şi/sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol";

   14. pe rândul ,,Familii albine" - cod rând 78 - se cuprinde numărul total al familiilor de albine; în cazul în care stupii au mai multe familii se înscrie numărul total al familiilor existente în stupii respectivi;

   15. pentru rândurile 82, 88, 94, 100, 106, 112 şi 118, unde se evidenţiază puietul alevin, datele se înscriu în milioane bucăţi;

   16. rândurile ,,Ciprinide - total cod (81+...+85)", ,,Salmonide - total cod (87+...+91)",

  ,,Sturioni - total cod (93+...+97)", ,,Esocide - total cod (99+...+103)", ,,Percide - total cod (105+...+109)", ,,Siluride - total cod (111+...+115)", ,,Alţi peşti - total cod (117+...+121)" se vor citi respectiv, ,,Ciprinide - total cod (81+ 83+84+85)", ,,Salmonide - total cod (87+89+90+91)",

  ,,Sturioni - total cod (93+95+96+97)", ,,Esocide - total cod (99+101+102+103)", ,,Percide - total cod (105+107+108+109)", ,,Siluride - total cod (111+113+114+115)", ,,Alţi peşti - total cod (117+119+120+121)".


  CAPITOLUL XVII

  Modul de completare a cap. VIII: „Evoluţia efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate" din registrul agricol

  Art. 36. - (1) Se completează la începutul fiecărui semestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în localitate şi/sau în proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localităţii şi pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin animale pe raza localităţii: perioada de completare este 5-20 din luna imediat următoare semestrului ce s-a încheiat.

  1. Datele înscrise se referă la modificările intervenite în efectivele de animale, cum sunt produşii vii obţinuţi, cumpărări, vânzări, tăieri, animale moarte etc.

  2. Datele privind evoluţia animalelor se înscriu separat pentru fiecare semestru.

  3. Efectivele de animale din speciile prevăzute se calculează şi se înscriu la sfârşitul fiecărui semestru respectând corelaţia: efectivele pentru o specie sau categorie de animale de la sfârşitul semestrului I reprezintă efectivele aceleiaşi specii/categorii existente la începutul semestrului II. Efectivele de la sfârşitul semestrului II al anului în curs vor fi şi efectivele existente la începutul semestrului I al anului următor.

  4. În situaţia în care în unele gospodării nu sunt mişcări în cursul semestrului, efectivul de la sfârşitul semestrului va fi identic cu cel de la începutul semestrului.

  5. Pentru fermele piscicole se procedează conform art. 35 alin. (5).


  6. În legătură cu conţinutul indicatorilor privind evoluţia efectivelor de animale se fac următoarele precizări:

   1. la cod rând 02, 19, 28, 37, 46, 64 se înscrie numărul produşilor obţinuţi prin fătare, respectiv alte forme de înmulţire - cod rând 55 şi 73, în cursul fiecărui semestru. Se înscriu atât produşii obţinuţi de la femelele/familiile de albine existente în gospodărie la începutul semestrului, cât şi cei obţinuţi de la femelele/familiile de albine cumpărate ulterior;

   2. la cod rând 03, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65 şi 74 se înscrie numărul animalelor/familiilor de albine cumpărate în cursul fiecărui semestru, indiferent de scopul cumpărării - reproducţie, îngrăşare, sacrificare, obţinere de produse specifice - şi de locul de unde s-a făcut cumpărarea - de la gospodăriile din aceeaşi localitate, de la alţi operatori economici, din târguri, oboare etc;

   3. la cod rând 04, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66 şi 75 se înscriu animalele/familiile de albine primite gratuit sau prin schimb ori alte intrări, în cursul fiecărui semestru;

   4. la cod rând 05, 13, 22, 31, 40, 49, 58 şi 67 se înscrie numărul animalelor vândute vii în cursul fiecărui semestru, indiferent de felul vânzării. În cazul albinelor, la cod rând 76 se înscrie numărul familiilor de albine vândute;

   5. la cod rând 06, 14, 23, 32, 41, 50, 59 şi 68 se înscrie numărul animalelor tăiate, în cursul fiecărui semestru, în gospodărie, pentru consum propriu sau pentru comercializare;

   6. la cod rând 07, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 şi 77 se înscrie numărul animalelor moarte în cursul fiecărui semestru. Tot aici se înscriu şi animalele tăiate din necesitate care nu au putut fi valorificate în hrana oamenilor, fiind confiscate sau folosite în hrana animalelor;

   7. la cod rând 08, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70 şi 78 se înscriu, în cursul fiecărui semestru, animalele/familiile de albine date gratuit sau în schimb, precum şi cele dispărute, inclusiv cele furate;

   8. la cod rând 81 se înscrie puietul obţinut în cursul semestrului, în fermă, acolo unde este cazul;

   9. la cod rând 82 se înscriu cantităţile de puiet cumpărat în cursul semestrului.

   10. la cod rând 83 se înscriu cantităţile de peşte vândut (puiet şi peşte consum) în cursul semestrului;

   11. la cod rând 84 se înscriu pierderile de material biologic înregistrate în cursul semestrului;

   12. la cod rând 85 ,,Peşti - existenţi la începutul semestrului (cod 81+82-83-84)" se citeşte

  ,,Peşti - existenţi la sfârşitul semestrului (cod 80+81+82-83-84)" şi se înscriu date conform relaţiei de calcul.


  CAPITOLUL XVIII

  Modul de completare a cap. IX: „Utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului"

  din registrul agricol

  Art. 37. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători, indiferent de titlul cu care acestea sunt deţinute.

  1. La acest capitol din registrul agricol se includ şi orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii pentru silvicultură.

  2. Se înscriu echipamentele existente şi care sunt în stare de funcţionare sau în curs de reparaţie. Se cuprind echipamentele dobândite prin cumpărare, dotare, concesionare, moştenire etc. (4)Echipamentele în proprietatea persoanelor fizice/juridice care sunt date cu chirie altor gospodării sau altor operatori economici se înscriu la proprietar. Nu se înscriu echipamentele luate

  cu chirie.

  1. La semănători cu tracţiune animală - cod rând 24 se înscriu numai cele de fabricaţie industrială.

  2. La maşini de stropit şi prăfuit - cod rând 29-30 nu se includ echipamentele portabile.

  3. La remorci pentru tractor - cod rând 44 se înscriu toate tipurile: monoaxe, cu două sau mai multe axe.

  4. La care şi căruţe - cod rând 47 nu se cuprind trăsurile, docarele, şaretele etc.

  5. La instalaţii pentru muls mecanic - cod rând 54 se înscriu şi tancurile de răcire a laptelui.

  6. La instalaţii pentru prepararea furajelor - cod rând 55 se cuprind bucătăriile furajere, uruitoarele, tocătoarele de furaje.


  CAPITOLUL XIX

  Modul de completare a cap. X: a) „Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi a produselor de protecţia plantelor pe suprafeţe situate pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 38. - (1) Se completează anual, în perioada 5-31 ianuarie, cu date reprezentând suprafeţele pe care s-au aplicat îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte naturale, amendamente şi produse de protecţie a plantelor, precum şi cantităţile ce s-au utilizat în anul calendaristic de referinţă.

  1. Se înscriu date pentru toate persoanele fizice/juridice, pentru toate suprafeţele de teren pe care s-au aplicat îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte naturale, amendamente şi produse de protecţie a plantelor, situate pe raza localităţii, indiferent de forma de deţinere a terenurilor respective:


   1. suprafeţele de terenuri agricole, în hectare, pe care s-au aplicat îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte naturale, amendamente, produse de protecţie a plantelor - insecticide, fungicide şi erbicide;

   2. cantitatea de îngrăşăminte chimice utilizată, în kg substanţă activă;

   3. cantitatea de îngrăşăminte naturale, în kg;

   4. cantitatea de amendamente, în kg;

   5. cantitatea de insecticide utilizată, în kg substanţă activă;

   6. cantitatea de fungicide utilizată, în kg substanţă activă;

   7. cantitatea de erbicide utilizată, în kg substanţă activă, precum şi suprafeţele de grâu şi de porumb pe care s-au aplicat erbicide şi cantităţile aferente, în kg substanţă activă.

  2. Cantitatea de substanţă activă se stabileşte prin înmulţirea greutăţii produsului comercial cu procentul ce exprimă concentraţia în substanţă activă, înscris pe ambalaj ori furnizat de comerciant.


  CAPITOLUL XX

  Modul de completare a cap. X: b) „Utilizarea îngrăşămintelor chimice (în echivalent substanţă activă) la principalele culturi" din registrul agricol

  Art. 39. - (1) Se completează la 5-10 zile după încheierea recoltării pentru culturile nominalizate, odată cu înregistrarea datelor privind producţiile obţinute.

  1. Se înscriu date privind cantităţile totale de îngrăşăminte chimice - substanţă activă - aplicate - cod rând 01 şi suprafeţele pe care s-au aplicat. Suprafeţele se defalcă pe principalele culturi arabile şi culturi permanente, iar cantităţile de îngrăşăminte chimice pe tipuri, respectiv: azotoase, fosfatice şi potasice.

  2. Suprafeţele de teren agricol sunt cele utilizate şi fertilizate de persoanele fizice/juridice, indiferent de forma de deţinere a terenurilor respective: proprietate, arendă, închiriere, cote-părţi etc, situate pe raza localităţii.

  3. În cazul culturilor care se însămânţează în toamnă şi se recoltează în vara anului următor se înscriu suprafeţele pe care s-au aplicat îngrăşăminte şi cantităţile utilizate atât la pregătirea terenului, cât şi în perioada de vegetaţie.


  CAPITOLUL XXI

  Modul de completare a cap. XI: „Clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 40. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători.

  1. Se înscriu date cu privire la clădirile de locuit şi celelalte construcţii gospodăreşti deţinute în proprietate pe raza localităţii, respectiv codul materialelor de construcţii, anul terminării. În cazul


   în care o persoană deţine mai mult de şapte clădiri se adaugă alonjă pentru înscrierea tuturor clădirilor, respectând structura coloanelor.

  2. La gospodăriile care posedă construcţii de locuit ce au în prelungire încăperi care servesc drept grajd, şure etc se defalcă suprafaţa construită desfăşurată destinată pentru locuit şi suprafaţa construită desfăşurată destinată pentru adăpostul animalelor, pentru şure etc.

  3. Dacă într-o gospodărie se găsesc două sau mai multe clădiri de locuit, acestea se înscriu fiecare pe rânduri separate. Se consideră o singură clădire aceea ale cărei părţi, deşi au număr diferit de etaje şi intrări separate, constituie o construcţie unitară din punctul de vedere al sistemului constructiv.

  4. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, ale logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite, ale curţilor interioare şi/sau exterioare de lumină sau de acces mai mari de 4 m2 şi ale subsolurilor tehnice.

  5. Suprafaţa secţiunii unui nivel se determină pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al pereţilor, inclusiv suprafaţa balcoanelor şi a logiilor.

  6. În cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior al pereţilor, suprafaţa secţiunii unui nivel reprezintă suma suprafeţelor utile ale tuturor încăperilor/incintelor, inclusiv a suprafeţelor balcoanelor, a logiilor şi a suprafeţelor secţiunilor pereţilor, toate aceste suprafeţe fiind situate la acelaşi nivel; la suprafeţele utile ale încăperilor/incintelor se adună şi suprafeţele incintelor de deservire comună.

  7. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii, determinată potrivit prevederilor alin. (7), cu un coeficient de transformare de 1,20.

  8. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, anul dării în folosinţă se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

   Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic; cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

  A.1.

  1. Pentru tipul clădirii, cod rând 02, 05, 08, 11, 14, 17 şi 20, cel care corespunde semnului grafic ,,*" în registrul agricol, se folosesc următoarele coduri:   A.2.

   Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de apă,

   canalizare, electrice sau încălzire

   B.1.

   Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; cu instalaţii de

   apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

   B.2.

   Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de

   apă, canalizare, electrice sau încălzire

   C.1.

   Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din

   orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic; cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

   C.2.

   Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de

   apă, canalizare, electrice sau încălzire

   D.1.

   Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din

   vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

   D.2.

   Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din

   vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire


  2. După fiecare dintre codurile A.1.... D.2. se înscrie una dintre literele a... q, corespunzătoare destinaţiei clădirii respective, astfel cum sunt definite în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte clădiri, şi anume:


   a.

   locuinţă

   i.

   grajd

   b.

   locuinţă convenabilă

   j.

   pătul

   c.

   locuinţă socială

   k.

   magazie/hambar pentru cereale

   d.

   locuinţă de serviciu

   l.

   şură/fânărie

   e.

   locuinţă de intervenţie

   m.

   remiză/şopron

   f.

   locuinţă de necesitate

   n.

   garaj

   g.

   locuinţă de protocol

   o.

   clădire socială, de învăţământ, de sănătate, de cultură, de

   administraţie

   h.

   casă de vacanţă

   p.

   clădire industrială/socioeconomică   image

   alte clădiri, neprevăzute la lit. a-p

  q.

  1. Adresa clădirii este cea care corespunde nomenclaturii stradale, iar zona este cea determinată prin hotărâre a autorităţii deliberative, potrivit prevederilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale.


  CAPITOLUL XXII

  Modul de completare a cap. XII: „Atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate" din registrul agricol

  Art. 41. - (1) În acest capitol se înscriu date privind atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate conform celor menţionate în titlurile coloanelor.

  (2) De asemenea, în acest capitol se înscriu şi:

  1. duplicatele atestatelor de producător, în cazul în care aceste documente sunt utilizate şi de alte persoane decât titularul atestatului de producător, astfel cum este prevăzut la art. 2 lit. d) şi art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; duplicatul constituie copia legalizată de către secretarul general al localităţii sau de către persoana care în lipsa secretarului general al localităţii exercită atribuţiile acestuia, de pe atestatul de producător original, la cererea scrisă a titularului atestatului de producător;

  2. carnetele de comercializare eliberate persoanelor prevăzute prevăzut la art. 2 lit. d) şi art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014.


  CAPITOLUL XXIII

  Modul de completare a cap. XIII: „Menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici" din registrul agricol Art. 42. - În vederea comunicării către camera notarilor publici în a cărei circumscripţie

  teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, se înscriu menţiuni cu privire la sesizările pentru deschiderea procedurilor succesorale, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi:

  1. numărul actului de deces;

  2. numărul şi data înregistrării sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul general pentru înregistrarea corespondenţei de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale respective;

  3. numărul înregistrării în registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale;


  4. numărul şi data confirmării primirii de către notarul public.


  CAPITOLUL XXIV

  Modul de completare a cap. XIV: „Înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune" din registrul agricol

  Art. 43. - În acest capitol se înscriu, conform celor menţionate în titlurile coloanelor, date privind exercitarea dreptului de preempţiune.


  CAPITOLUL XXV

  Modul de completare a cap. XVa: „Înregistrări privind contractele de arendare" din registrul agricol

  Art. 44. - În acest capitol se înscriu, conform celor menţionate în titlul coloanelor, date privind contractele de arendare şi contractele încheiate în condiţiile legii de asociaţiile crescătorilor de animale cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu Agenţia Domeniilor Statului (ADS), conform art. 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul nr. 619/2015. Acolo unde este nevoie de mai multe rânduri pentru înregistrarea parcelelor date/luate în arendă se folosesc alonje.


  CAPITOLUL XXVI

  Modul de completare a cap. XVb: „Înregistrări privind contractele de concesiune" din registrul agricol

  Art. 45. - În acest capitol se înscriu, conform celor menţionate în titlurile coloanelor, date privind contractele de concesiune şi contractele încheiate în condiţiile legii de asociaţiile crescătorilor de animale cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu Agenţia Domeniilor Statului conform art. 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul nr. 619/2015. Acolo unde este nevoie de mai multe rânduri pentru înregistrarea parcelelor date/luate în concesiune se folosesc alonje.


  CAPITOLUL XXVII

  Modul de completare a cap. XVI: „Menţiuni speciale" din registrul agricol

  Art. 46. - (1) În acest capitol se înscriu modificări efectuate cu privire la situaţia juridică a terenului, modificări ce intervin pe parcursul unui an, ulterior datei întocmirii registrului agricol, cum ar fi: vânzări, cumpărări, donaţii etc.

  (2) În acest capitol se înscriu şi eventualele contracte de închiriere şi de comodat pentru bunurile care fac obiectul înregistrării în registrul agricol.

  Art. 47. - În registrele agricole, pe fiecare tip, se lasă file libere pentru persoanele fizice sau pentru persoanele juridice care fac obiectul înscrierii ulterior datei deschiderii registrului agricol.


  TITLUL III

  Centralizarea datelor din registrul agricol


  CAPITOLUL I

  Modul de completare a părţii a II-a „Tabele centralizatoare" din registrul agricol

  Art. 48. - (1) Partea a II-a ,,Tabele centralizatoare" a registrului agricol se completează într- un exemplar la nivelul localităţii.

  1. Pe baza datelor înscrise în partea I a registrului agricol se organizează evidenţa centralizată pe localitate, completându-se tabelele din partea a II-a a registrului agricol.

  2. La cap. I, II, III, IVa, IVa1, IVb1, IVb2, Va, Vb, Vc, Vd, VI, VII, VIII, IX, Xa, Xb şi XI

   centralizarea se face astfel:

   1. la gospodăriile cu domiciliul în localitate se însumează datele din volumele de tipul 1;

   2. la persoanele cu domiciliul în alte localităţi se însumează datele din volumele de tipul 2;

   3. la persoanele juridice se însumează datele din volumele de tipul 3 şi tipul 4;

   4. la capitolul I: Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, rândul ,,Poziţii ale unităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii" - cod rând 21 - se va citi ,,Poziţii ale entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii";

   5. la capitolul II: a) Terenuri aflate în proprietate pe raza localităţii, rândul ,,Grădini familiale1)" - cod rând 09 -, se va citi ,,Grădini familiale";

   6. la capitolul IVa: cod rând 177, în loc de ,,Total suprafaţă arabilă cultivată cod (01 + 20 + 27

    + 31 + 35 + 38 + 48 + 54 + 62 + 93 + 99 + 105 + 169 +...+ 176)" se va citi ,,Total suprafaţă arabilă

    cultivată cod (01 + 20 + 27 + 31 + 35 + 38 + 48 + 54 + 62 + 93 + 99 + 105 + 169 + 170 + 171 +

    172 + 173 + 175 + 176)" şi se înscriu date conform relaţiei de calcul;

   7. la capitolul VII: ,,Animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii - Situaţia la începutul semestrului1)", rândurile ,,Ciprinide - total cod (81+...+85)",

    ,,Salmonide - total cod (87+...+91)", Sturioni - total cod (93+...+97)", ,,Esocide - total cod (99+...+103)", ,,Percide - total cod (105+...+109)", ,,Siluride - total cod (111+...+115)", ,,Alţi peşti

    • total cod (117+...+121)", se vor citi respectiv, ,,Ciprinide - total cod (81+83+84+85)",

     ,,Salmonide - total cod (87+89+90+91)", ,,Sturioni - total cod (93+95+96+97)", ,,Esocide - total cod (99+101+102+103)", ,,Percide - total cod (105+107+108+109)", ,,Siluride - total cod (111+113+114+115)", ,,Alţi peşti - total cod (117+119+120+121)";

   8. la cod rând 85 ,,Peşti - existenţi la începutul semestrului (cod 81+82-83-84)" se citeşte ,,Peşti

    • existenţi la sfârşitul semestrului (cod 80+81+82-83-84)" şi se înscriu date conform relaţiei de calcul.

  3. La capitolul IVc se însumează numai datele din volumele de tipul 1.


  4. La capitolul XI se înregistrează datele după cum urmează:

   1. în coloanele ,,A" şi ,,B" se anulează, înscriindu-se semnul grafic ,,x";

   2. la cod rând 01, 04, 07, 10, 13, 16 şi 19, ,,Suprafaţa construită desfăşurată - m2 -", în coloanele 1-4 se înscriu suprafeţele însumate pe localitate, pe fiecare categorie de proprietari;

   3. la cod rând 02, ,,Tipul clădirii*", în coloanele 1-4, se înscrie ,,lit. a-g", care corespunde tipurilor de clădiri prevăzute la art. 40 alin. (11), respectiv: ,,a. locuinţă", ,,b. locuinţă convenabilă",

    ,,c. locuinţă socială", ,,d. locuinţă de serviciu", ,,e. locuinţă de intervenţie, ,,f. locuinţă de necesitate" şi ,,g. locuinţă de protocol";

   4. la cod rând 05, ,,Tipul clădirii*", în coloanele 1-4, se înscrie ,,lit. h.", care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 40 alin. (11), respectiv: ,,h. casă de vacanţă";

   5. la cod rând 08, ,,Tipul clădirii*", în coloanele 1-4, se înscrie ,,lit. i-l", care corespunde tipurilor de clădiri prevăzute la art. 40 alin. (11), respectiv: ,,i. grajd", ,,j. pătul", ,,k. magazie/ hambar pentru cereale" şi ,,l. şură/fânărie";

   6. la cod rând 11, ,,Tipul clădirii*", în coloanele 1-4, se înscrie ,,lit. m-n", care corespunde tipurilor de clădiri prevăzute la art. 40 alin. (11), respectiv: ,,m. remiză/şopron" şi ,,n. garaj";

   7. la cod rând 14, ,,Tipul clădirii*", în coloanele 1-4, se înscrie ,,lit. o", care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 40 alin. (11), respectiv: ,,o. clădire socială, de învăţământ, de sănătate, de cultură, de administraţie";

   8. la cod rând 17, ,,Tipul clădirii*", în coloanele 1-4 se înscrie ,,lit. p" care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 40 alin. (11), respectiv: ,,p. clădire industrială/socioeconomică";

   9. la cod rând 20, ,,Tipul clădirii*", în coloanele 1-4 se înscrie ,,lit. q" care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 40 alin. (11), respectiv: ,,q. alte clădiri neprevăzute la lit. a-p";

   10. la cod rând 03, 06, 09, 12, 15, 18 şi 21, coloanele 1-4 se anulează, înscriindu-se semnul grafic ,,x".

  5. Centralizarea datelor pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face în conformitate prevederile art. 12, 13 şi art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008, iar acestea, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul perioadelor prevăzute la art. 12 din acelaşi act normativ, se trimit în format electronic, după caz, direcţiilor teritoriale de statistică, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi către Registrul Agricol Naţional (RAN).

  6. Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008, se transmit în format electronic atât la direcţiile teritoriale de statistică, cât şi la direcţiile pentru agricultură judeţene, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care acestea sunt solicitate, în scris, de direcţiile respective.


  7. Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului şi a secretarului general de la nivelul fiecărei localităţi.

  8. La verificarea şi analiza datelor centralizate pe localitate pot fi consultaţi specialiştii din structura funcţională a circumscripţiei sanitar-veterinare, a punctului de însămânţări artificiale, a centrului agricol comunal, a serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură şi a oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a direcţiei pentru agricultură judeţeană, în legătură cu datele de care dispun.

  9. Datele privind producţia vegetală şi animală, respectiv cap. XII şi XIII, se stabilesc atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice cu activitate pe raza localităţii, prin calcule efectuate la nivelul localităţii pe baza datelor centralizate înscrise în capitole din partea a II-a a registrului agricol, a datelor culese cu ajutorul sondajelor şi a raportărilor tuturor entităţilor cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii.

  10. Pentru culegerea datelor de sondaj, precum şi pentru înregistrarea raportărilor tuturor entităţilor cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii au fost prevăzute două formulare-chestionar, conform anexelor nr. 3 şi 4: anexa nr. 3 ,,Chestionar privind producţia vegetală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20..." şi anexa nr. 4 ,,Chestionar privind producţia animală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20. ", pentru cap.

  XII referitor la producţia vegetală, respectiv cap. XIII referitor la producţia animală. Fiecare dintre cele două anexe se întocmeşte pentru persoanele fizice incluse în sondaje de câte ori este cazul şi separat pentru persoanele juridice, cuprinzând toate persoanele juridice care au activitate pe raza localităţii.


  CAPITOLUL II

  Modul de completare a cap. XII a): „Producţia vegetală obţinută - culturi în câmp" din registrul agricol

  Art. 49. - (1) Datele privind suprafaţa cultivată, pe culturi, se iau din partea a II-a cap. IV din registrul agricol.

  1. Producţia medie la hectar se înscrie pe baza rezultatelor sondajelor efectuate la un număr de persoane fizice, a căror suprafaţă cultivată reprezintă 10-15% din suprafaţa culturii respective pe total localitate şi a raportărilor tuturor entităţilor cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii.

  2. Sondajul şi completarea chestionarului prevăzut în anexa nr. 3 se efectuează în termen de 5-10 zile lucrătoare de la încheierea recoltării fiecărei culturi.


  3. La efectuarea sondajului şi completarea chestionarului privind producţia obţinută pot fi mobilizaţi şi specialişti din structura funcţională a centrelor agricole comunale şi a serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură.

   Art. 50. - (1) Cu titlu de exemplu:

   1. persoanele fizice din localitatea A au cultivat cu grâu 420 ha. A fost selectat un eşantion de 21 de persoane fizice care au cultivat 56 ha, adică 13,3% din suprafaţa totală cultivată cu grâu;

   2. persoana care efectuează ancheta completează chestionarul-model prevăzut în anexa nr. 3 astfel: coloanele A, B, C, D şi 1, cu date din capitolele corespunzătoare din partea I a registrului agricol - cap. IVa), a1), b1), b2), c) şi cap. Va), b), c), d), iar coloana 2, pe baza declaraţiilor persoanelor fizice din eşantion:


  Nr. crt.

  Poziţia din registrul agricol

  Numele şi prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entităţii cu personalitate juridică

  Suprafaţa cultivată

  Producţia obţinută (kg)

  Volum

  Număr poziţie

  ha

  ari

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  1

  1

  005

  ION C. Vasile

  1

  25,22

  3.500

  2

  1

  015

  MARIN I. Ion

  0

  75,00

  1.950

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  21

  1

  123

  GHEORGHE V. Dumitru

  1

  75,16

  5.250

  X

  X

  TOTAL

  56

  25,39

  159.600


  1. Producţia medie la hectar pe eşantionul format din cele 21 de persoane fizice se determină după cum urmează: producţia totală, respectiv 159.600 kg, se împarte la suprafaţa de 56,2539 ha, rezultând o producţie medie de 2.837 kg/ha.

  2. Producţia totală de grâu la nivel de localitate pentru persoanele fizice se calculează prin înmulţirea producţiei medii stabilite pe baza sondajului cu suma suprafeţelor cultivate cu grâu înscrise în coloanele ,,Gospodării/exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate" şi ,,Persoane cu domiciliul în alte localităţi" ale cap. IV din partea a II-a a registrului agricol.

  3. Pentru toate culturile se procedează potrivit prevederilor alin. (1)-(3).

  4. Producţia totală pentru toate persoanele juridice cu activitate pe raza localităţii se obţine pe baza raportărilor acestora, conform anexei nr. 3.

  5. Producţia totală pentru o cultură, la nivel de localitate, se stabileşte prin însumarea producţiilor stabilite la alin. (3) şi a producţiilor stabilite la alin. (5), rezultatul completându-se în coloanele 3, 6, 9, 12 şi 15 ale cap. XII a).

  6. Producţia medie din cap. XII a) se calculează pentru fiecare cod rând, acolo unde este cazul, astfel:

   1. (coloana 3 x 1.000): coloana 1 pentru anul 2020;


   2. (coloana 6 x 1.000): coloana 4 pentru anul 2021;

   3. (coloana 9 x 1.000): coloana 7 pentru anul 2022;

   4. (coloana 12 x 1.000): coloana 10 pentru anul 2023;

   5. (coloana 15 x 1.000): coloana 13 pentru anul 2024.

  7. Pentru producţia totală de fructe indicatorii de calcul sunt:

   1. numărul pomilor pe rod pentru pomii răzleţi din cap. V a) şi producţia medie de fructe pentru un pom, care se stabileşte similar exemplului prezentat în acest articol;

   2. suprafaţa livezilor şi producţia medie de fructe la hectar, care se stabileşte similar exemplului prezentat în acest articol.

  8. Pentru producţia de struguri indicatorii de calcul sunt suprafaţa totală a viilor pe rod şi producţia medie de struguri la hectar, care se stabilesc conform exemplelor prezentate în acest articol.


  CAPITOLUL III

  Modul de completare a cap. XII: al) „Producţia vegetală obţinută - culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii"

  din registrul agricol

  Art. 51. - Se estimează producţia medie prin comparaţie cu producţia medie obţinută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa aferentă.


  CAPITOLUL IV

  Modul de completare a cap. XII: bl) „Producţia vegetală obţinută în sere pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 52. - Se estimează producţia medie prin comparaţie cu producţia medie obţinută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa aferentă.


  CAPITOLUL V

  Modul de completare a cap. XII: b2) „Producţia vegetală obţinută în solarii şi alte spaţii protejate pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 53. - Se estimează producţia medie prin comparaţie cu producţia medie obţinută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa aferentă.


  CAPITOLUL VI

  Modul de completare a cap. XII: c) „Producţia vegetală obţinută pe suprafeţele cultivate cu legume şi cartofi în grădinile familiale pe raza localităţii" din registrul agricol


  Art. 54. - Se estimează producţia medie prin comparaţie cu producţia medie obţinută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa aferentă.


  CAPITOLUL VII

  Modul de completare a cap. XII: d) „Producţia de fructe obţinută" din registrul agricol

  Art. 55. - În acest capitol se înscriu date privind indicatorii menţionaţi în titlurile coloanelor.


  CAPITOLUL VIII

  Modul de completare a cap. XII: e) „Producţia obţinută din alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, pe raza localităţii" din registrul agricol

  Art. 56. - În acest capitol se înscriu date privind indicatorii menţionaţi în titlurile coloanelor.


  CAPITOLUL IX

  Modul de completare a cap. XII: f) „Producţia de struguri obţinută" din registrul agricol

  Art. 57. - În acest capitol se înscriu date privind indicatorii menţionaţi în titlurile coloanelor.


  CAPITOLUL X

  Modul de completare a cap. XIII: „Producţia animală obţinută" din registrul agricol

  Art. 58. - (1) Se înregistrează date conform prevederilor art. 48 alin. (10).

  (2) La cod rând 21, în loc de ,,Greutatea totală a porcinelor sacrificate" se va citi ,,Greutatea totală a altor animale sacrificate".

  Art. 59. - (1) Pentru determinarea producţiei animale obţinute de persoanele fizice cu domiciliul în localitate, primarii localităţilor organizează, cu ocazia înscrierii datelor în registrul agricol, sondaje pentru culegerea de la persoanele fizice a informaţiilor cu privire la producţia animală.

  1. Sondajul se efectuează pe un eşantion de 5% din numărul total al persoanelor fizice înscrise în registrul agricol, ceea ce înseamnă că din 20 de persoane fizice se alege una. Selectarea se face pe baza registrului agricol, conform ,,Poziţiei numărul" din cadrul acestuia. Informaţiile ce se obţin de la persoanele fizice selectate se înscriu într-un chestionar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

  2. Pentru determinarea producţiei animale obţinute de entităţile cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii se completează un chestionar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, în care se trec raportările de la toate entităţile cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii. Prin însumarea coloanelor 2, 4, 6 etc rezultă producţiile totale obţinute la nivel de localitate pentru entităţile cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii.


  3. Persoana care efectuează ancheta - sondajul pentru persoanele fizice sau centralizarea raportărilor pentru persoanele juridice - completează în chestionar în coloanele A, B, C şi D datele de identificare, iar în coloanele 1, 3, 5 etc, datele referitoare la numărul de animale sacrificate, numărul de animale - vaci, bivoliţe, oi, capre - mulse, numărul de oi tunse, numărul păsărilor - găini - care au ouat în cursul anului, numărul altor păsări - bibilici, curci, gâşte, raţe - care au ouat în cursul anului, numărul familiilor de albine de la care s-a extras mierea, datele din capitolele corespunzătoare din partea I a registrului agricol - cap. VII şi VIII. Coloanele 2, 4, 6 etc se completează pe baza declaraţiilor persoanelor fizice din eşantion, prin sondaj, şi pe baza raportărilor pentru persoanele juridice.

  4. Pentru a evita cuprinderea repetată în sondaje a aceloraşi persoane fizice se procedează astfel:

   1. pentru anul 2020 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 001, 021, 041, 061 etc;

   2. pentru anul 2021 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 003, 023, 043, 063 etc;

   3. pentru anul 2022 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 005, 025, 045, 065 etc;

   4. pentru anul 2023 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 007, 027, 047, 067 etc;

   5. pentru anul 2024 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 009, 029, 049, 069 etc

  5. Datele culese de la persoanele fizice cuprinse în sondaj sunt utilizate pentru determinarea producţiei pe total localitate, astfel:

   1. pe rândul ,,Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaje" se completează suma datelor înscrise în fiecare coloană;

   2. se calculează nivelul mediu al indicatorilor prin împărţirea datelor de pe rândul ,,Total" potrivit lit. c)-n);

   3. coloana 2: coloana 1 - pentru greutatea medie la sacrificare a bovinelor;

   4. coloana 4: coloana 3 - pentru greutatea medie la sacrificare a ovinelor;

   5. coloana 6: coloana 5 - pentru greutatea medie la sacrificare a caprinelor;

   6. coloana 8: coloana 7 - pentru greutatea medie la sacrificare a porcinelor;

   7. coloana 10: coloana 9 - pentru producţia medie de lapte de vacă;

   8. coloana 12: coloana 11 - pentru producţia medie de lapte de bivoliţă;

   9. coloana 14: coloana 13 - pentru producţia medie de lapte de oaie;

   10. coloana 16: coloana 15 - pentru producţia medie de lapte de capră;


   11. coloana 18: coloana 17 - pentru producţia medie de lână;

   12. coloana 20: coloana 19 - pentru producţia medie de ouă de găină;

   13. coloana 22: coloana 21 - pentru producţia medie de ouă de la alte păsări;

   14. coloana 24: coloana 23 - pentru producţia medie de miere;

   15. producţia animală obţinută de persoanele fizice, la nivelul localităţii, se determină prin înmulţirea producţiilor medii, rezultate prin calculele menţionate la lit. c)-n), cu numărul de animale sacrificate - bovine, ovine, caprine, porcine, numărul mediu de vaci, numărul mediu de bivoliţe, numărul de oi mulse, numărul de capre mulse, numărul de ovine tunse, numărul găinilor care au ouat în cursul anului, numărul altor păsări - bibilici, curci, raţe, gâşte - care au ouat în cursul anului, numărul de familii de albine de la care s-a extras mierea.

  6. Pentru calculul şi înregistrarea producţiei de peşte se foloseşte chestionarul prevăzut în anexa nr. 5 ,,Chestionar privind producţia de peşte obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20...", care, la nivelul localităţii, se completează pentru toţi fermierii înregistraţi cu activitate în piscicultură.

  7. Producţia animală totală, corespunzătoare indicatorilor înregistraţi în formularul din cap. XIII din registrul agricol la pct. 12.1-12.10, la nivel de localitate, se obţine prin însumarea producţiei animale obţinute de persoanele fizice cu producţia animală obţinută de persoanele juridice. Producţiile astfel determinate se înscriu în formularul din cap. XIII din registrul agricol, la rândurile cu codurile 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 25, 32, 39, 43, 47, 51, 55, 59 şi 67, în coloana corespunzătoare anului la care se referă datele.

  8. Pentru completarea chestionarelor în vederea efectuării calculelor de mai sus şi pentru completarea cap. XIII din registrul agricol se ţine seama şi de următoarele:

   1. la pct. 12.1 - cod rând 01, 04, 07, 10, 13, 16 şi 19, numărul de animale sacrificate se

    completează, pentru fiecare specie, cu datele din cap. VIII, cod rând 06, 23, 32, 41, 50, 59, 68

    coloana ,,Total localitate", Sem. 1+Sem. 2. La cod rând 03, 06, 09, 12, 15, 18 şi 21 se înregistrează greutatea totală a animalelor sacrificate, exprimată în tone greutate vie, obţinută aşa cum s-a specificat la alin. (7);

   2. la pct. 12.2 - cod rând 23 şi pct. 12.3 - cod rând 30 se înscrie numărul mediu de vaci, respectiv de bivoliţe, calculat ca medie aritmetică simplă, respectiv se adună numărul de vaci/numărul de bivoliţe existent la începutul anului şi cel de la sfârşitul anului, respectiv începutul anului următor şi se împarte la 2. Datele de la începutul anului şi cele de la sfârşitul anului se extrag din centralizatorul pe localitate - cap. VII, cod rând 20 şi cod rând 23. Exemplu pentru anul 2020: (rândul 20 din cap. VII, coloana 1, anul 2020 + coloana 9, anul 2021)/2 şi/sau (rândul 23 din cap. VII, coloana 1, anul 2020+coloana 9, anul 2021)/2. La rândurile 25, 32, 39 şi 43 se înregistrează producţia totală de lapte, obţinută aşa cum s-a specificat la alin. (7);


   3. cod rând 26 şi cod rând 33 se completează cu numărul viţeilor obţinuţi în cursul anului - cap. VIII, cod rând 02, coloana ,,Total localitate", Sem. 1+ Sem. 2;

   4. la pct. 12.4 şi 12.5 - cod rând 37 şi 41 se înscrie numărul oilor şi al caprelor mulse, care se va stabili diminuându-se efectivul de oi fătătoare, de mioare şi, respectiv, de capre existent la începutul anului cu numărul animalelor moarte în cursul anului, calculat pe baza indicelui de mortalitate;

   5. la pct. 12.6 - cod rând 45 se înscrie numărul oilor tunse, care se calculează scăzându-se din efectivul total de ovine de la începutul anului numărul ovinelor adulte vândute şi numărul ovinelor adulte moarte în cursul anului, stabilit pe baza indicelui de mortalitate;

   6. la pct. 12.7 - cod rând 49, la numărul găinilor care au ouat în cursul anului se înregistrează toate găinile ouătoare. Datele se stabilesc cu ajutorul mediei aritmetice simple, pe baza numărului găinilor ouătoare de la începutul şi sfârşitul anului, împărţit la 2. Datele de la începutul şi sfârşitul anului se extrag din centralizatorul pe localitate - cap. VII, cod rând 76;

   7. la pct. 12.8 - cod rând 53, pentru celelalte păsări ouătoare: raţe, gâşte, bibilici şi alte păsări ouătoare, se procedează conform celor prevăzute la lit. f). Datele privind numărul altor păsări ouătoare de la începutul şi sfârşitul anului se extrag din centralizatorul pe localitate - cap. VII, cod rând 68 minus cod rând 76;

   8. la pct. 12.9 - cod rând 57, pentru numărul familiilor de albine de la care s-a extras miere sursa în baza căreia se stabilesc datele este situaţia centralizată din registrul agricol privind numărul familiilor de albine, cap. VIII, cod rând 72, din care se scade numărul familiilor dispărute până la începutul primului cules;

   9. proporţia familiilor de albine dispărute este în funcţie de intensitatea iernii, condiţiile de hrănire, situaţia sanitară, de exemplu: frecvenţa şi intensitatea epizootiilor;

   10. aprecierile privind proporţia familiilor de albine dispărute în iarnă şi a producţiei medii pe familie de albine se fac împreună cu apicultorii din localitate. De asemenea, se utilizează şi informaţiile culese prin sondaj de la apicultorii de pe raza localităţii;

   11. la cod rând 59 se înscrie producţia totală de miere extrasă, stabilită în funcţie de producţia medie apreciată de organele tehnice zooveterinare în colaborare cu apicultorii din localitate, membri ai asociaţiilor crescătorilor de albine, precum şi din informaţiile culese prin sondaj de la apicultorii de pe raza localităţii;

   12. la cod rând 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 64, 65, şi 66 se

    înscriu rezultatele conform relaţiilor de calcul înscrise în formular.

  9. Exemplu pentru completarea chestionarului de sondaj prevăzut în anexa nr. 4 privind producţia animală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 2020 şi calculul mediilor indicatorilor respectivi, în cazul persoanelor fizice:


   Judeţul ...................................................

   Comuna/Oraşul/Municipiul .....................


   CHESTIONAR

   privind producţia animală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 2020   Nr. crt.


   Poziţia din registrul agricol


   Numele şi prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entităţii cu personalitate juridică

   Producţii animaliere*)

   Bovine

   Ovine

   ...

   Lapte de vacă

   Ouă de găină

   ...


   Volum


   Număr poziţie


   Nr. animale sacrificate

   Greutate totală în viu

   (kg)


   Nr. animale sacrificate

   Greutate totală în viu

   (kg)
   Nr. vaci mulse

   Producţia totală de lapte muls

   (l)

   Numărul păsărilor care au ouat în

   cursul anului

   Producţia totală de ouă (bucăţi)   A

   B

   C

   D

   1

   2

   3

   4

   1

   1

   001

   PETRU I. Nicolae

   2

   870

   5

   75   1

   1.800

   15

   1.250   2

   1

   021

   MARIN T. Ion

   -

   -

   -

   -   1

   1.900

   10

   1.020   3

   1

   041

   TĂNASE V. Ion

   -

   -

   2

   40   -

   -

   12

   900   ...
   13

   1

   241

   ADAM E. Petre

   1

   70

   -

   -   1

   2.050

   7

   630   ...
   20

   1

   381

   ILIE P. Vasile

   -

   -

   2

   70   -

   -

   -

   -   ...
   Total pentru persoanele fizice

   cuprinse în sondaj sau pentru toate persoanele juridice

   12

   3.110

   34

   784   36

   72.140

   820

   79.885   *) Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a II-a a registrului agricol.


   NOTĂ - conform art. 59 alin. (6) lit. b):

   1. coloana 2: coloana 1 - pentru greutatea medie la sacrificare a bovinelor = 3.110 : 12 = 259 kg/cap

   2. coloana 4: coloana 3 - pentru greutatea medie la sacrificare a ovinelor = 784 : 34 = 23 kg/cap

   3. ....

   4. coloana 10: coloana 9 - pentru producţia medie de lapte de vacă = 72.140 : 36 = 2004 l/cap

   5. .....

   6. coloana 20: coloana 19 - pentru producţia medie de ouă de găină = 79.885 : 820 = 97 ouă/cap.

  Art. 60. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.


  ANEXA nr. 1

  la normele tehnice


  DECLARAŢIE

  privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

  image persoane fizice (PF) image persoane juridice (PJ)


  Subsemnatul (PF)/ Împuternicit (PJ), ....................., legitimat

  prin BI/CI/AI serie ... nr. ........, CNP ............, cu domiciliul în judeţul

  ......................loc. ........................... cod poştal....................... sector ...., str. ......................................

  nr. ....., bloc .... scara ... etaj ..., ap. ...., tel. ......................, fax , adresă de e-mail

  . ,


  Subscrisa (PJ), ................, codul de identificare fiscală , cu

  sediul în judeţul .................. loc. ........................ cod poştal ................... sector...., str.........................

  nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax , adresă de e-mail

  ............., înregistrată la registrul comerţului ...................... la nr. ,


  în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:


  .....................................................................................................................

  .....................................................................................................................

  .....................................................................................................................

  .....................................................................................................................

  Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate cu originalul:

  .....................................................................................................................

  .....................................................................................................................

  .....................................................................................................................

  .....................................................................................................................

  Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.


  Dată în faţa secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale ................................................


  Data ................... Subsemnatul/Împuternicit,

  ....................

  (Numele, prenumele şi semnătura)  Judeţul .........................................

  Comuna/Oraşul/Municipiul .................................... Nr. .. din 20.

  ANEXA nr. 2

  la normele tehnice


  NOTĂ DE CONSTATARE

  întocmită cu prilejul verificărilor pe teren privind situaţia reală a datelor declarate la registrul agricol

  Astăzi, ziua ...... luna ............. anul .........., subsemnaţii, şi

  ............................................................., din cadrul Primăriei , în calitate de funcţionari cu

  atribuţii privind completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol, împuterniciţi cu legitimaţiile nr.

  ................. din ................... emise de ,

  în temeiul ,

  în urma verificărilor efectuate la deţinătorul* din

  localitatea ..............................., adresa: ............................................, judeţul ,

  aparţinând de .........................................................., cu sediul în localitatea , adresa:

  ............................................................................, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului din

  ............................................... sub nr. J/................, cod unic de înregistrare. ,

  telefon ................................., fax ............................., adresa de e-mail. ,

  în prezenţa domnului/doamnei...................................., act de identitate: seria .......... nr. ,

  CNP ..............................., în calitate de ,

  am constatat următoarele:

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  Măsuri stabilite:

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  Prezenta notă de constatare s-a încheiat în două exemplare, din care unul a fost predat deţinătorului.

  Numele, prenumele şi semnătura Numele, prenumele şi semnătura deţinătorului, reprezentanţilor Primăriei ...........................

  .......................................... ..............................................

  ..............................................

  *Deţinător: proprietarul şi/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică, proprietarul şi/sau utilizatorul clădirilor.


  ANEXA nr. 3

  la normele tehnice


  Judeţul ...............................

  Comuna/Oraşul/Municipiul ......................


  CHESTIONAR

  privind producţia vegetală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20..  Nr. crt.

  Poziţia din registrul agricol


  Numele şi prenumele capului gospodăriei / Denumirea entităţii cu personalitate juridică

  Culturile*)

  Grâu comun de toamnă

  ...

  Porumb boabe

  Rapiţă

  ...


  Volum

  Număr poziţie

  Suprafaţa cultivată

  Producţia obţinută  Suprafaţa cultivată

  Producţia obţinută

  Suprafaţa cultivată

  Producţia obţinută  ha

  ari

  kg

  ha

  ari

  kg

  ha

  ari

  kg

  ha

  ari

  kg

  ha

  ari

  kg

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaj sau pentru toate persoanele juridice
  *) Se înscriu culturile existente în cadrul localităţii, în ordinea din registrul agricol.

  image  Judeţul .........................................

  Comuna/Oraşul/Municipiul ..........................

  ANEXA nr. 4

  la normele tehnice


  CHESTIONAR

  privind producţia animală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20...  Nr. crt.

  Poziţia din registrul agricol


  Numele şi prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entităţii cu personalitate juridică

  Producţii animaliere*)

  Bovine

  Ovine

  ...

  Lapte de vacă

  Ouă de găină

  ...


  Volum


  Număr poziţie


  Nr. animale sacrificate

  Greutate totală în viu (kg)


  Nr. animale sacrificate

  Greutate totală în viu (kg)
  Nr. vaci mulse

  Producţia totală de

  lapte muls (l)

  Numărul păsărilor care

  au ouat în cursul anului

  Producţia totală de ouă (mii bucăţi)  A

  B

  C

  D

  1

  2

  3

  4

  Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaj sau pentru toate persoanele juridice

  *) Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a II-a a registrului agricol.

  image  Judeţul ...................................................

  Comuna/Oraşul/Municipiul ...............................

  ANEXA nr. 5

  la normele tehnice


  CHESTIONAR

  privind producţia de peşte obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20...  Nr. crt.

  Poziţia din registrul agricol

  Numele şi prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entităţii cu personalitate juridică


  Bazin

  Suprafaţa totală de luciu de apă (ha),

  din care:


  Suprafaţa pepinierelor (ha)


  Suprafaţa crescătoriilor (ha)

  Producţia totală de peşte (tone)


  Producţia de puiet (tone)

  Producţia de peşte consum (tone)

  Volum

  Număr poziţie

  A

  B

  C

  D

  E

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Total pentru persoanele fizice sau pentru toate persoanele juridice