ORDIN nr. 614 din 10 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 941 din 10.04.2020 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 17 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Finanțarea testării de laborator prin metoda RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul 2019-nCOV în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate, întocmite distinct și însoțite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 8^1 la prezentele norme tehnice.2. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  - mii lei -
  Programele naționale de sănătate publică Buget de stat
  Credite de angajament aprobate 2020Credite bugetare aprobate 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:367.707295.664
  Programul național de vaccinare183.078111.035
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare36.21236.212
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV137.833137.833
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei10.32910.329
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței255255
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă607607
  III. Programul național de securitate transfuzională23.93623.936
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:31.08131.081
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin3.3413.341
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică652652
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană18.68518.685
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 5.5975.597
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer2.1202.120
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D417417
  Programul național de tratament pentru boli rare183183
  Programul național de management al registrelor naționale8686
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate416416
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului5.0845.084
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2020428.831356.788
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate293.520365.563
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 2020802.613802.613
  3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea 2019nCOV efectuate: 145.165;4. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera G „Unități de specialitate care implementează“, după subpunctul 4.43 se introduc unsprezece noi subpuncte, subpunctele 4.44-4.54, cu următorul cuprins:4.44. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați;4.45. Direcția de Sănătate Publică Prahova;4.46. Spitalul Județean de Urgență Ploiești;4.47. S.C. Bioclinica - S.A., București;4.48. Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud;4.49. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Carol Davila» București;4.50. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;4.51. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;4.52. S.C. Lotus-Med - S.R.L., București;4.53. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», București;4.54. Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.NOTĂ:Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul 2019-nCOV se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.5. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezentul ordin.
   +  Articolul IIAnexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2020.Nr. 614.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 8^1 la normele tehnice)UNITATEA DE SPECIALITATE * ….........................................JUDEȚUL ….........................................
  CERERE DE FINANȚARE FUNDAMENTATĂ
  pentru Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare - testare RT-PCR
  Sursa de finanțare: buget de stat, titlul de cheltuieli**.................... pentru luna ............... Nr. .....….. din …...........
  - mii lei -
  Denumirea programului/activitățiiPrevedere bugetară aprobată pentru anul 2020Prevedere bugetară aprobată în trimestrul ……, inclusiv disponibilul din trimestrele anterioareSume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anteriorDisponibilSume necesare pentru luna curentă
  Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:Se utilizează în luna pentru care se solicită finanțarea.Total necesar pentru luna curentă, din care:Se acoperă din disponibil.Necesar de alimentat
  012345 = 4/36 = 3 – 478 = 9 + 109 = 710
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare - testare RT-PCR
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele ........... Funcția ...........................Semnătura ..........Responsabil financiarNumele și prenumele ...........Funcția ............................Semnătura .....................* Unitatea de specialitate este, după caz:a) direcția de sănătate publică (DSP);b) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății; c) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităților administrației publice locale;d) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii;e) furnizorii privați de servicii medicale; f) Institutul Național de Sănătate Publică (INSP); g) alte instituții publice aflate în relație contractuală cu direcțiile de sănătate publică. ** Se consemnează titlul de cheltuieli: a) „Bunuri și servicii - AAPL“ - pentru activitatea implementată de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităților administrației publice locale;b) „Bunuri și servicii - DSP“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de direcțiile de sănătate publică, furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, furnizori privați de servicii medicale sau Institutul Național de Sănătate Publică;c) „Transferuri’“ pentru programele naționale de sănătate publică implementate de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății.NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare titlu de cheltuieli cu încadrarea în bugetul aprobat, în două exemplare, din care unul se depune la DSP, situația în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcția de sănătate publică și, respectiv, la unități de asistență tehnică și management (UATM) din cadrul INSP, după caz.2. Cererea de finanțare fundamentată va fi însoțită de anexele: 2.1. borderou centralizator al testelor RT-PCR realizate și raportate;2.2. desfășurător privind evidența persoanelor testate RT-PCR, însoțit de exemplarele validate de direcțiile de sănătate publică;2.3. factură pentru contravaloarea testării RT-PCR realizate și raportate, în situația în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcția de sănătate publică.În situația în care recoltarea probelor se realizează în sistem comunitar, validarea numărului de teste RT-PCR realizate și raportate de o unitate de specialitate pentru care se solicită finanțarea lunară se efectuează de către direcția de sănătate publică care a transmis probele recoltate pentru depistarea persoanelor suspecte de infecția cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Documentul care atestă validarea numărului de teste RT-PCR realizate și raportate este „Desfășurătorul privind evidența persoanelor testate RT-PCR“ semnat de reprezentanții direcției de sănătate publică care a transmis probele recoltate, care se anexează cererii de finanțare fundamentată. Unitate de specialitate .....................
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al testelor RT-PCR realizate și raportate
  Raportare pentru luna ......................
  RECOLTARE ÎN SISTEM COMUNITAR: Testare RT-PCR pentruNumăr teste RT-PCR realizate și raportateTarif/test RT-PCR (lei)Sumă de decontat (lei)
  C0C1C2C3 = C1 x C2
  Direcția de Sănătate Publică 1……200
  Direcția de Sănătate Publică 2 ……200
  ……
  TOTAL 1:200
  RECOLTARE PENTRU PERSONALUL ȘI BOLNAVII PROPRII:Testare RT-PCR pentruNumăr teste RT-PCR realizate și raportateTarif/test RT-PCR (lei)Suma de decontat(lei)
  C0C1C2C3 = C1 x C2
  Personalul propriu200
  Bolnavii proprii200
  TOTAL 2:200
  TOTAL = TOTAL 1 + TOTAL 2200
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele ........... Funcția ............................ Semnătura ......................Responsabil financiarNumele și prenumele ................ Funcția .................. Semnătura .....................Coordonatorul activității/șef laborator Numele și prenumele .......................Funcția .........................Semnătura .............Unitate de specialitate ....................
  Desfășurător
  PRIVIND EVIDENȚA PERSOANELOR TESTATE RT-PCR*
  * În situația în care recoltarea probelor se realizează în sistem comunitar, validarea numărului de teste RT-PCR realizate și raportate de o unitate de specialitate pentru care se solicită finanțarea lunară se efectuează de către direcția de sănătate publică care a transmis probele recoltate pentru depistarea persoanelor suspecte de infecția cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Documentul care atestă validarea numărului de teste RT-PCR realizate și raportate este „Desfășurătorul privind evidența persoanelor testate RT-PCR“ semnat de reprezentanții direcției de sănătate publică care a transmis probele recoltate, care se anexează cererii de finanțare fundamentată.
  RAPORTARE PENTRU LUNA ......................
  A. RECOLTARE ÎN SISTEM COMUNITAR:Nr. crt.Codul Numele și prenumeleTarif/test RT-PCR (lei)Suma de decontat (lei)
  C0C1C2C3C4 = 1 x C3
  1200
  2200
  ...
  TOTAL 1 DSP .................XXX
  1200
  2200
  ...
  TOTAL 2 DSP .................XXX
  TOTAL A = Total 1 + Total 2 + ...XXX
  B. RECOLTARE PENTRU PERSONALUL ȘI BOLNAVII PROPRII:Nr. crt.Codul Numele și prenumeleTarif/test RT-PCR (lei)Suma de decontat (lei)
  C0C1C2C3C4 = 1 x C3
  1200
  2200
  ...
  TOTAL 1 PERSONALUL PROPRIU XXX
  1200
  2200
  ...
  TOTAL 2 BOLNAVI PROPRIIXXX
  TOTAL B = Total 1 + Total 2 + ...X
  TOTAL = TOTAL A + TOTAL BXXX
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legal Numele și prenumele ........... Funcția ............................ Semnătura .....................Responsabil financiar Numele și prenumele ........... Funcția ............................ Semnătura .....................Coordonatorul activității/șef laborator Numele și prenumele ........... Funcția ............................ Semnătura .....................Direcția de Sănătate Publică .....................
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al testelor RT-PCR realizate și raportate
  Raportare pentru luna ......................
  pentru sursa buget de stat, titlul bunuri și servicii DSP
  Testare RT-PCR pentruNumăr teste RT-PCR realizate și raportateTarif/test RT-PCR (lei)Sumă de decontat (lei)
  C0C1C2C3= C1 x C2
  A. Direcția de Sănătate Publică ……200
  1. furnizor public de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii200
  2. furnizor public de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii200
  .....200
  B. Total furnizori publici de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii = 1 + 2 + ...200
  1. Furnizor privat de servicii medicale .........200
  2. Furnizor privat de servicii medicale .........200
  ......200
  C. Total furnizori privați de servicii medicale = 1 + 2 + ...200
  1. UMF....200
  2. IML......200
  .......200
  D. Total alte instituții = 1 + 2 + ....200
  TOTAL = A + B + C + D200
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legal Numele și prenumele ...........Funcția ............................ Semnătura ...........Responsabil financiarNumele și prenumele ...........Funcția ............................ Semnătura ...........Coordonatorul activității/șef laborator Numele și prenumele ...........Funcția ............................ Semnătura ...........Direcția de Sănătate Publică .....................
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al testelor RT-PCR realizate și raportate
  Raportare pentru luna ......................
  pentru sursa buget de stat, titlul bunuri și servicii AAPL
  Testare RT-PCR pentruNumăr teste RT-PCR realizate și raportateTarif/test RT-PCR (lei)Sumă de decontat (lei)
  C0C1C2C3 = C1 x C2
  1. Furnizor public de servicii medicale din subordinea AAPL .........200
  2. Furnizor public de servicii medicale din subordinea AAPL .........200
  ......200
  Total furnizori publici de servicii medicale din subordinea AAPL = 1 + 2 + ...200
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legal Numele și prenumele ........... Funcția ............................ Semnătura ...............Responsabil financiar Numele și prenumele ........... Funcția ............................ Semnătura ...............Coordonatorul activității/șef laborator Numele și prenumele ........... Funcția ............................ Semnătura ...............
  ----