HOTĂRÂRE nr. 285 din 9 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind aprobarea Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă realizarea ghișeului virtual de plăți, numit «Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat», denumit în continuare SNEP, ca parte componentă a Sistemului electronic național, denumit în continuare SEN, în conformitate cu termenii și condițiile prezentei hotărâri.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Dezvoltarea, implementarea, administrarea și operarea SNEP se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.(2) Autoritatea pentru Digitalizarea României poate încheia protocoale de colaborare în vederea aplicării dispozițiilor alin. (1).(3) Autoritatea pentru Digitalizarea României va asigura corelarea evoluției tehnice a SNEP cu dezvoltarea altor sisteme informatice ale autorităților publice, pentru evitarea paralelismelor și asigurarea eficienței economice.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În vederea plății de către contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat prin utilizarea mijloacelor electronice de plată sau altor mijloace de plată, stabilite prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a acestor obligații se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea informațiilor privind cuantumul acestora și pentru asigurarea accesului la o soluție de plată electronică a respectivelor obligații.(2) Monitorizarea modalității de implementare a mijloacelor de plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.5. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Soluția de interfațare și interconectare dintre platforma de plăți și sistemul bancar, respectiv dintre platforma de plăți și instituțiile publice, precum și orice modificare a acesteia, necesară pentru implementarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 2 alin. (1), se vor stabili prin norme ce vor fi emise prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.(3) În cazul instituțiilor publice care nu dețin un sistem electronic de gestionare a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, după înscriere, utilizatorii vor avea posibilitatea de a efectua plăți cu completarea individuală, manuală, a sumei și a tipului de tranzacție.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Procedura de înregistrare, standardele și caracteristicile tehnice ale interfeței de tranzacționare online, precum și orice modificare a acesteia, necesară pentru implementarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 2 alin. (1), vor fi aprobate prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Condițiile privind constituirea și actualizarea în SNEP a informațiilor referitoare la obligațiile de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor, precum și accesul la acestea vor fi stabilite prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.(2) Informațiile minime și obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabili, precum și informațiile minime și obligatorii comunicate contribuabililor prin intermediul SNEP, aferente obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, precum și orice modificare a acestora se stabilesc prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata respectivelor obligații utilizând cardul bancar este necesar să își selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, conform legislației în vigoare.9. La articolul 9, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru încasarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, fiecare instituție publică va deschide la furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, selectat potrivit art. 8 alin. (2), un cont colector unic.(...)(4) Virarea sumelor încasate prin mijloace de plată, altele decât cele privind plata online cu cardul, se realizează potrivit metodologiei aprobate prin decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.10. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operațiunile de tranzacționare online cu cardul bancar sau alte mijloace electronice de plată, aferente încasării obligațiilor de plată către bugetul general consolidat prin intermediul SNEP, nu vor depăși tarifele maximale aprobate prin decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.11. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Reglementarea relațiilor funcționale dintre prestatorii de servicii instituții publice care efectuează prestații în baza unor taxe și entitățile colectoare ale acestor taxe, precum și identitatea electronică și orice modificare a acestora necesară în vederea asigurării implementării dispozițiilor art. 2 alin. (1) se vor stabili prin norme aprobate prin decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13Normele metodologice, precum și normele tehnice privind Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat se stabilesc prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, cu avizul Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Finanțelor Publice, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IINormele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 168/14/95/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:1. La capitolul 2 punctul 2.2 subpunctul 2.2.4, litera a) va avea următorul cuprins:a) comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentația de atribuire, nu va depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situația în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei;2. La anexa nr. 3 la normele metodologice, „Modelul cererii de înregistrare a instituțiilor publice în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar“, nota explicativă nr. 13 va avea următorul cuprins:^13 Se vor înscrie, conform celor aprobate prin hotărâre a consiliului local (sau, în cazul autorităților administrației publice centrale, prin acte normative specifice), procentul și numele complet al autorității publice care va suporta comisionul bancar la plata online.  +  Articolul III(1) Normele metodologice, precum și normele tehnice privind Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, se aprobă în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(2) La data intrării în vigoare a normelor metodologice, precum și a normelor tehnice stabilite prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, precum și Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 28 ianuarie 2011, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Sabin Sărmaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 9 aprilie 2020.Nr. 285.-----