NORMĂ nr. 22 din 2 aprilie 2020privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 10 aprilie 2020    În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) și ale art. 25 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 85 și art. 87 alin. (3) Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 1 aprilie 2020,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta normă reglementează modificarea temporară a procentului maxim al activelor care pot fi investite în instrumentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004, și la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006.(2) Prezenta normă se aplică fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private.  +  Articolul 2Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 și la art. 2 din Legea nr. 204/2006.  +  Capitolul II Limita maximă aplicabilă investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat  +  Articolul 3Administratorul poate decide ca, pe o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei norme, să investească în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent mai mare de 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii private, prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 și la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006.  +  Articolul 4(1) Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme este exonerat de obligația de a respecta limitele minime privind investițiile fondurilor de pensii private în instrumente financiare, altele decât titlurile de stat, prevăzute în prospectul schemei de pensii private sau în prospectul schemei de pensii facultative, după caz.(2) Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme este exonerat de la obligația de încadrare în gradul de risc declarat, exclusiv în sensul scăderii gradului de risc sub limita minimă și numai ca urmare a deciziei de aplicare a prevederilor acestei norme.  +  Articolul 5Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme, în termen de două zile calendaristice de la data luării deciziei, procedează astfel:a) notifică în scris Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la decizia luată și data de la care începe aplicarea prevederilor art. 3, fără a mai proceda la modificarea prospectului autorizat al schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, după caz;b) informează participanții la fondurile de pensii private pe care le administrează prin publicarea deciziei luate pe pagina proprie de internet.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 6În termen de 180 de zile calendaristice de la data expirării perioadei prevăzute la art. 3, administratorul care a aplicat prevederile prezentei norme trebuie să se încadreze în limitele prevăzute la art. 25 din Legea nr. 411/2004, la art. 87 din Legea nr. 204/2006 și de Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, după caz.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează conform cap. XIX din Legea nr. 411/2004 și/sau cap. XVII din Legea nr. 204/2006, după caz.  +  Articolul 8Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Elena-Doina Dascălu
    București, 2 aprilie 2020.Nr. 22.