ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020
  De acord
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 19 din 9.04.2020,în temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 1 - 4 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanță militară:  +  Articolul 1(1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.(4) Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin. (3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor. (6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2(1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.(3) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.  +  Articolul 3(1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4(1) Se prelungește, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanță militară, pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară - totală sau parțială - a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 8/2020 și nr. 12/2020.(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5(1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19. (2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în condițiile alin. (1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la alin. (3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6(1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru tehnica/echipamentele din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7(1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță militară.(2) Procedurile de export al produselor agroalimentare prevăzute la alin. (1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă pe perioada stării de urgență.(3) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță militară.(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8(1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9(1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Aparținătorii/Susținătorii/Reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor prevăzute la alin. (1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, după caz, la reședința aparținătorilor/susținătorilor/ reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10(1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art. 9 alin. (1) pe o perioadă de 14 zile.(2) Perioada prevăzută la alin. (1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.(3) În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.(4) În lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în subordinea autorităților administrației publice locale, și reprezentantul legal al furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.(5) În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care personalul prevăzut la alin. (3) și (4) nu există, comitetul județean pentru situații speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului serviciului.(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor prevăzute la art. 9 alin. (1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.(7) Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/ reprezentanților legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art. 9 alin. (1) este interzis.(8) Măsura prevăzută la alin. (7) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de cazare pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2), autoritățile administrației publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia, precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.  +  Articolul 12(1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art. 9 alin. (1) i se asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare.(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13(1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor prevăzute la art. 9 alin. (1), termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14(1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, al unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15(1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul energetic național, indiferent de forma de proprietate a acestora. (2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16Se recomandă autorităților administrației publice locale și proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul acestor imobile.  +  Articolul 17În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.  +  Articolul 18(1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art. 5, pe lângă sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.  +  Articolul 19(1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Măsura prevăzută la alin. (2) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 20(1) Ordonanța militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație.3. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale asigură pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrana - trei mese pe zi și apa.4. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru măsura prevăzută la art. 10.(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 1 și 3;b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art. 2;c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Poliția de Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art. 4-6;d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la art. 7 și 8;e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 9-14;f) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art. 15.(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-15 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 23Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță militară.  +  Articolul 24(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  București, 9 aprilie 2020.Nr. 8.  +  Anexa nr. 1
  Punctele de trecere a frontierei de stat închise total sau parțial
  pe întreaga perioadă a stării de urgență
  I. La frontiera româno-ungară:1. Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);2. Salonta, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);3. Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);4. Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de marfă);5. Carei, județul Satu Mare.II. La frontiera româno-bulgară:1. Negru Vodă, județul Constanța;2. Lipnița, județul Constanța;3. Dobromir, județul Constanța;4. Zimnicea, județul Teleorman; 5. Turnu Măgurele, județul Teleorman;6. Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).III. La frontiera româno-ucraineană:1. Sighetu Marmației, județul Maramureș; 2. Isaccea, județul Tulcea. IV. La frontiera româno-moldoveană:1. Rădăuți-Prut, județul Botoșani;2. Oancea, județul Galați.V. La frontiera româno-sârbă:1. Porțile de Fier II, județul Mehedinți;2. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);3. Orșova, județul Mehedinți;4. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;5. Naidăș, județul Caraș-Severin;6. Vălcani, județul Timiș;7. Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);8. Lunga, județul Timiș;9. Foeni, județul Timiș;10. Jimbolia, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă).
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  produselor agroalimentare pentru care se interzice/se suspendă exportul
  pe perioada stării de urgență
  1. grâu și meslin - cod tarifar 1001;2. orz - cod tarifar 1003;3. ovăz - cod tarifar 1004;4. porumb - cod tarifar 1005;5. orez - cod tarifar 1006;6. făină de grâu sau de meslin - cod tarifar 1101;7. boabe de soia, chiar sfărâmate - cod tarifar 1201;8. semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate - cod tarifar 1206;9. ulei de semințe de floarea-soarelui, de șofrănaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic - cod tarifar 1512;10. zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă - cod tarifar 1701;11. produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare - cod tarifar 1905;12. turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de soia - cod tarifar 2304;13. turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 sau 2305 - cod tarifar 2306.
  ----