ORDIN nr. 442 din 2 aprilie 2020privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 9 aprilie 2020    Având în vedere:– Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.357 din 2.04.2020;– Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 223 alin. (1) și (1^1), ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 6 decembrie 2018, se completează după cum urmează: După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) Adeverința de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, se poate solicita de către persoanele asigurate și se poate transmite de către angajatori către acestea și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(2) Persoanele asigurate pot solicita adeverințele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c), d) și e) și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Adeverințele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c), d) și e) se pot transmite către persoanele beneficiare și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(4) Documentele necesare eliberării adeverinței de asigurat prevăzute la art. 8 alin. (2), precum și documentele necesare stabilirii calității de asigurat, prevăzute la art. 11 alin. (1), se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(5) Casele de asigurări de sănătate au obligația de a îndeplini orice demers, potrivit domeniului lor de competență, astfel încât să nu fie împiedicat procesul de eliberare a adeverințelor de asigurat sau de acordare a calității de asigurat în cazul persoanelor care au solicitat adeverințele potrivit alin. (2), precum și în cazul celor care depun documentele necesare stabilirii calității de asigurat potrivit alin. (4).  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Adela Cojan
    București, 2 aprilie 2020.Nr. 442.----