ORDIN nr. 933 din 2 aprilie 2020privind modificarea și completarea Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 9 aprilie 2020    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 132.122 din 10.03.2020 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2), (4) și (6), art. 22, 24, art. 59 alin. (6), (6^1), (6^2) și (10) și art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 23 august 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, cu excepția arborilor afectați de doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă și de incendii, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață compactă mai mare de 0,5 ha sau în situația în care extragerea arborilor afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, prevăzuți la lit. a), determină încadrarea arboretelor în urgența 1 de regenerare. Încadrarea arboretelor în urgența 1 de regenerare se stabilește de către proiectant. Pentru suprafețele de peste 0,5 ha necesare realizării instalațiilor de scos-apropiat nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic;2. La anexa nr. 2, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, că are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafață, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), volumul de maximum 5 mc/an/ha poate fi depășit cu volumul arborilor și/sau arboretelor din fondul forestier afectați/afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori.(3) Ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și în care se află arboretele afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori prevăzute la alin. (2) realizează punerea în valoare a masei lemnoase afectate și transmite o notificare la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, însoțită de actul de punere în valoare întocmit și de fotografii relevante privitoare la afectare.(4) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj actele de punere în valoare prevăzute la alin. (3). Rezultatul verificărilor se comunică ocolului silvic care a făcut notificarea în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării.(5) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) și emiterea autorizațiilor de exploatare se fac de către șeful ocolului silvic, dar nu mai înainte de termenul de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (4).(6) Volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici aprobat spre extragere, cu care se depășește volumul de 5 mc/an/ha, se scade din volumul de recoltat în următorii ani.(7) Produsele lemnoase rezultate în urma acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori în condițiile prevăzute la alin. (2) sunt produse accidentale.(8) În cazul în care intensitatea acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori a determinat ca o suprafață cumulată de fond forestier să fie despădurită, aceasta se va reîmpăduri în maximum două sezoane de vegetație din fondul de conservare și regenerare a pădurilor, iar dacă acesta nu este suficient, pe cheltuiala proprietarului. Compoziția de împădurire se va face cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, conform datelor existente în amenajamentele silvice precedente.(9) Punerea în valoare a masei lemnoase afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, în condițiile prevăzute la alin. (2), de pe suprafețele care sunt cuprinse în arii naturale protejate, se realizează și cu respectarea, după caz, a următoarelor condiții:a) prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condițiile legii;b) notificarea administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puțin 10 zile înainte de punerea în valoare, și obținerea avizului, potrivit legii, în situația în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat.3. La anexa nr. 2, după articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8^1-8^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Recoltarea produselor secundare se face potrivit art. 59 alin. (4) și (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se stabilește că suprafața arboretelor prevăzută în amenajamentul silvic a fi parcursă cu lucrări de îngrijire și de conducere este minimală, iar volumul prevăzut prin amenajamentul silvic pentru extragere este orientativ și se recoltează cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice și în funcție de starea arboretelor.(2) Pot fi parcurse cu rărituri și arboretele care nu sunt incluse în planul decenal de recoltare a produselor secundare și îndeplinesc condițiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări, iar vârsta, actualizată cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, nu depășește ¾ din vârsta exploatabilității stabilită prin amenajamentul silvic. Intervențiile silviculturale în aceste arborete se realizează numai dacă arboretele respective au indicele de consistență, exprimat prin indicele de densitate, mai mare sau egal cu 0.9, determinat de ocolul silvic prin intermediul suprafețelor de bază sau al volumelor.  +  Articolul 8^2(1) Recoltarea produselor principale se face cu încadrarea în posibilitatea anuală sau în posibilitate, așa cum sunt definite la pct. 32 și 31 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de recoltare a volumului aferent posibilității/ posibilității anuale se face în condițiile art. 59 alin. (1)-(3), (10)-(11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referitor la recoltarea produselor principale se disting următoarele situații:a) În unitățile de gospodărire de tip G - codru grădinărit, posibilitatea este cumulul volumelor de extras pentru fiecare arboret din planul decenal de recoltare, iar posibilitatea anuală este volumul de recoltat aferent unui cupon. În cadrul acestei subunități de gospodărire este obligatorie recoltarea volumului la nivel de arboret, prevăzut de amenajamentul silvic. b) În unități de gospodărire de tip J - codru cvasigrădinărit, A - codru regulat, sortimente obișnuite, B - codru regulat, sortimente superioare, D - codru regulat, sortimente obișnuite, țeluri de protecție și V - păduri de interes cinegetic, în care reglementarea procesului de producție se face la nivel de fond de producție, posibilitatea este cea calculată prin metodele prevăzute de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor și adoptată, iar posibilitatea anuală este cea stabilită potrivit pct. 32 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. c) În unitățile de gospodărire prevăzute la lit. b) este obligatoriu ca volumul de recoltat într-un an de producție să se încadreze în posibilitatea anuală. Depășirea posibilității anuale se realizează în condițiile art. 3 alin. (1). La nivel de arboret este obligatorie respectarea tratamentului și a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic. Volumul recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale poate să difere față de cel înscris în amenajamentul silvic, cu condiția ca acest volum să rezulte prin aplicarea corespunzătoare la nivel de arboret a tratamentului și a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic, potrivit normelor tehnice specifice. Depășirea posibilității se realizează în condițiile art. 3 alin. (2).d) În unitățile de gospodărire de tip Q - crâng simplu salcâm, X - zăvoaie de plopi și sălcii și Y - crâng cu tăiere în scaun, Z - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru celuloză și cherestea și W - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru furnire, posibilitatea se stabilește prin nominalizarea, în ordinea urgențelor de regenerare, în limita posibilității stabilite pe suprafață și a arboretelor exploatabile, iar posibilitatea anuală este cea stabilită potrivit pct. 32 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) În unitățile de gospodărire prevăzute la lit. d) este obligatoriu ca volumul de recoltat într-un an de producție să se încadreze în posibilitatea anuală. Depășirea posibilității anuale se realizează în condițiile art. 3 alin. (1). La nivel de arboret este obligatorie respectarea tratamentului și a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic. Volumul recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale poate să difere față de cel înscris în amenajamentul silvic, cu condiția ca acest volum să rezulte prin aplicarea corespunzătoare la nivel de arboret a tratamentului și a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic, potrivit normelor tehnice specifice. Depășirea posibilității anuale se realizează în condițiile art. 3 alin. (1).(3) În unitățile de gospodărire prevăzute la lit. d), în situația în care volumul recoltat este la nivelul posibilității, dar nu a fost parcursă toată suprafața arboretelor incluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, se întocmește un addendum la amenajamentul silvic pentru actualizarea posibilității la nivelul întregii suprafețe care a făcut obiectul planului decenal de recoltare a produselor principale.  +  Articolul 8^3(1) Arborii extrași din interiorul și proximitatea obiectivelor militare în scopul instalării și/sau menținerii în stare de operativitate a sistemelor de securitate a obiectivelor militare se încadrează în categoria produselor extraordinare.(2) Întocmirea actelor de punere în valoare și autorizarea spre exploatare de către ocolul silvic, căruia comandantul unei unități militare i-a solicitat, în scris, extrageri de arbori în scopul instalării și/sau menținerii în stare de operativitate a unui sistem care face parte din sistemul de securitate a obiectivelor militare, se fac în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data solicitării. Extragerea arborilor se face pe amplasamentul solicitat de comandantul unității militare și transmis ocolului silvic.(3) În situația în care materialele lemnoase aparțin unității militare, transportul acestora se realizează în baza avizelor de însoțire a materialelor lemnoase emise de ocolul silvic care a realizat marcarea. (4) În categoria produselor extraordinare se introduc și arborii care periclitează obiective de interes public. Întocmirea actelor de punere în valoare și autorizarea spre exploatare se fac de către ocolul/ocoalele silvic/silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru suprafețe de fond forestier din raza administrativă a unității administrativ-teritoriale în care este amplasat obiectivul de interes public, la solicitarea proprietarului sau administratorului obiectivului.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Costel Alexe
    București, 2 aprilie 2020.Nr. 933.-----