ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 6 aprilie 2020privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2020  Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea „Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de informările emise de Grupul de comunicare strategică care indică o creștere zilnică a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,ținând cont de hotărârile Comitetului național pentru situații speciale de urgență privind măsurile de combatere a noului coronavirus, având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 și ținând cont de măsurile stabilite în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin acte normative conexe, ordonanțe militare sau în ordine, specifice stării de urgență instituite, luând în considerare prevederile art. 128 alin. (3) și art. 177 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care instituie posibilitatea prelungirii, prin lege, a mandatelor în curs ale consiliilor locale și județene în caz de război, catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri, văzând prevederile art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc posibilitatea prelungirii prin lege a mandatelor în curs ale primarilor pentru război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav, întrucât, deși prevederile legale privind posibilitatea prelungirii mandatelor în curs ale autorităților administrației publice locale sunt diferite, potrivit art. 150 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, primarii nou-aleși își încep mandatele numai de la data depunerii jurământului în ședința de constituire a consiliilor locale nou-alese, mandatele primarilor în funcție exercitându-se până la data respectivă,ținând cont de necesitatea corelării textelor legale antereferite din Codul administrativ, prin completarea prevederilor referitoare la prelungirea mandatelor primarilor în situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri,având în vedere că, în contextul epidemiologic actual, alegerile pentru autoritățile administrației publice locale nu pot fi organizate în termenul prevăzut de legislația în vigoare, deoarece operațiunile preelectorale și electorale ce presupun interacțiunea fizică a alegătorilor, candidaților și oficialilor electorali, precum colectarea semnăturilor de susținere, înregistrarea candidaturilor, finanțarea campaniei electorale, desfășurarea campaniei electorale, depunerea și înregistrarea contestațiilor, organizarea votării propriu-zise, numărarea voturilor, centralizarea rezultatelor, controlul finanțării campaniei electorale și rambursarea cheltuielilor electorale nu pot fi efectuate fără riscuri majore la adresa sănătății publice și fără încălcarea măsurilor dispuse de autoritățile medicale,dat fiind faptul că, în situația neadoptării prezentei ordonanțe de urgență, procedurile de organizare a alegerilor locale trebuie să fie demarate cel mai târziu la data de 14 aprilie 2020, începerea perioadei electorale obligând formațiunile politice și potențialii candidați independenți să colecteze cu celeritate semnăturile susținătorilor, întrucât prezentul act normativ preconizează desfășurarea alegerilor locale în anul 2020, iar, în situația actuală, activitățile preelectorale de colectare a semnăturilor de susținere pentru candidaturile la funcțiile de ales local sunt limitate intrinsec de distanțarea socială necesară limitării răspândirii epidemiei de COVID-19,văzând că, în contextul actual, pentru a nu fi asimilată unei limitări a dreptului de a fi ales, stabilirea prin ordonanță de urgență a perioadei în care vor avea loc alegerile locale trebuie să fie însoțită de măsuri previzibile care să faciliteze depunerea candidaturilor, luând în considerare volumul operațiunilor și numărul mare al candidaților înregistrat la ultimele alegeri locale,observând, totodată, că facilitarea depunerii candidaturilor se impune pentru a atenua presiunea timpului scurt și efectele negative ale cadrului restrictiv în care semnăturile de susținere trebuie colectate, ce vizează formațiunile politice și potențialii candidați independenți,dat fiind faptul că procedurile de organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale trebuie să fie demarate într-un context sigur din punct de vedere epidemiologic, ceea ce implică o evaluare tehnică a Comitetului național pentru situații speciale de urgență,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se inițiază în termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgență.  +  Articolul 2Data alegerilor prevăzute la art. 1 se stabilește conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului național pentru situații speciale de urgență.  +  Articolul 3Mandatele autorităților administrației publice locale se prelungesc până la data preluării, în condițiile legii, de către noile autorități ale administrației publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.  +  Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 și 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, numărul minim al susținătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumătate.(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 și art. 51 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători.  +  Articolul 5Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a propune candidaturi în toate circumscripțiile electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot opta să depună la Biroul Electoral Central, în cel mult 30 de zile de la începerea perioadei electorale, liste de susținători la nivel național, care cuprind un număr minim de 25.000 de alegători, din care cel puțin 500 de alegători în fiecare județ și 1.000 de alegători în municipiul București.  +  Articolul 6(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, consiliul județean, primari și președintele consiliului județean într-un județ, respectiv pentru consiliile locale, primari, Consiliul General al Municipiului București și primarul general, în municipiul București la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot opta ca, în locul depunerii listelor de susținători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul județului respectiv sau al municipiului București, după caz, a unor contribuții electorale în valoare de cel puțin 50 de salarii de bază minime brute pe țară.(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, candidatul independent poate opta ca, în locul depunerii unei liste de susținători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală a unei contribuții electorale în valoare de cel puțin 3% din valoarea maximă admisă pentru funcția pentru care candidează, conform art. 28 alin. (12) lit. b)-n) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contribuțiile electorale prevăzute de alin. (1) și (2) vor putea fi utilizate numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor putea opta să întocmească și să depună electronic, în condițiile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 47 și art. 49-51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. Listele de susținători vor putea fi semnate și depuse și electronic, în condițiile legii.(2) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, adoptată în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu consultarea Autorității pentru Digitalizarea României.  +  Articolul 8Alineatul (3) al articolului 151 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  București, 6 aprilie 2020.Nr. 44.-----