LEGE nr. 19 din 14 martie 2020privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 14 martie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu. (la 21-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) (1^1) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii. (la 03-04-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) (2) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. (3) Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înțelege:a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) adoptatorul;c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ. (la 21-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) (3^1) Beneficiază de prevederile prezentei legi și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu. (la 21-03-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) (3^2) Prevederile prezentei legi se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu. (la 21-03-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) (3^3) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (3) se află în una sau mai multe din următoarele situații:a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată. (la 21-03-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) (3^4) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestora, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-03-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ.(5) Prin unități de învățământ, în cuprinsul prezentei legi, se înțeleg și unitățile de educație antepreșcolară. (la 03-04-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 )  +  Articolul 2(1) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (3^3), precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. (la 21-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) (4) Acordarea zilelor libere pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului. (la 21-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) (5) Angajatorii din domeniile prevăzute la alin. (4) acordă zilele libere în condițiile prezentei legi, doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca. (la 21-03-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 )  +  Articolul 3(1) Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (la 03-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) (2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).(4) Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte.(5) Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plata contribuției asiguratorii pentru muncă aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) se suportă de angajator în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-03-2020, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) (6) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, indemnizația prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(7) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (1) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului. (la 21-03-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 )  +  Articolul 3^1(1) Personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1), corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1 sau în prezentul articol.(2) Pentru personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază. (la 30-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 3^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru personalul din unitățile sanitare publice majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unități ale administrației publice. (la 30-03-2020, Articolul 3^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) (3) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, majorarea prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-03-2020, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 )  +  Articolul 4Numărul de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 3^1 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 3^1. (la 21-03-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 )  +  Articolul 5Prevederile prezentei legi se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi va fi aprobată hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (7), precum și procedurile aferente decontării sumelor privind plata indemnizației prevăzută la art. 2. (la 21-03-2020, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020 ) Notă
  A se vedea articolul II și următoarele din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020, astfel cum au fost modificate prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TITUS CORLĂȚEAN
  București, 14 martie 2020.Nr. 19.-----