HOTĂRÂRE nr. 256 din 30 martie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 2 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERTRO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 2 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) CERT-RO este instituție publică cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului.2. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Directorul general este numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului.3. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.4. La articolul 12 alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) prim-ministrului;5. La articolul 12 alineatul (7), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) Secretariatului General al Guvernului;6. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale CERT-RO se asigură în conformitate cu prevederile art. II alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.7. În cuprinsul hotărârii, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) sintagma „ministrul comunicațiilor și societății informaționale“ se înlocuiește cu sintagma „prim-ministrul“, iar sintagma „prin ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale“ se înlocuiește cu sintagma „prin decizie a prim-ministrului“;b) abrevierea „MCSI“ se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului“.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ionel Dancă
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 30 martie 2020.Nr. 256.-----