ORDIN nr. 62 din 31 martie 2020pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 1 aprilie 2020    Având în vedere prevederile art. 2 pct. 25 și art. 3 lit. e) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, precum și ale art. 36 alin. (7) lit. j) și art. 65 alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile comerciale privind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., operatorii de distribuție și operatorii de măsurare elaborează, în cadrul unui proces de consultare publică, procedurile operaționale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, înainte de intrarea în vigoare a acestuia, urmând a deveni aplicabile de la 1 septembrie 2020.  +  Articolul 3Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 93/2018 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 18 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 septembrie 2020.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 31 martie 2020.Nr. 62.  +  ANEXĂREGULI COMERCIALEprivind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică