ORDIN nr. 540 din 31 martie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 1 aprilie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 244 din 31.03.2020 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 17 și 23 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Activitățile implementate de unitățile sanitare cu paturi în cadrul programelor naționale de sănătate publică pe toată perioada stării de urgență se finanțează din bugetul Ministerului Sănătății, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în condițiile prevăzute la alin. (1)-(4). În cazul în care unitățile sanitare cu paturi realizează activități în cadrul programelor naționale de sănătate publică în baza relațiilor contractuale încheiate cu direcțiile de sănătate publică, finanțarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condițiile încheierii unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, până la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, după încheierea lunii.(7) Pentru unitățile de specialitate care acordă servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate publică, în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020, finanțarea realizându-se la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, pentru care unitățile vor depune documente justificative. În cazul unităților de specialitate care, în perioada stării de urgență, acordă servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate publică în baza relațiilor contractuale încheiate cu direcțiile de sănătate publică, finanțarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condițiile încheierii unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.2. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  Programele naționale de sănătate publicăBuget de stat- Mii lei -
  Credite de angajament aprobate 2020Credite bugetare aprobate 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:361.238289.195
  Programul național de vaccinare183.078111.035
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare29.74329.743
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV137.833137.833
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei10.32910.329
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței255255
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă607607
  III. Programul național de securitate transfuzională23.93623.936
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:30.69130.691
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin3.3413.341
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică652652
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană18.29518.295
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 5.5975.597
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer2.1202.120
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D417417
  Programul național de tratament pentru boli rare183183
  Programul național de management al registrelor naționale8686
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate416416
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului5.0815.081
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2020421.969349.926
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate300.382372.425
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 2020802.613802.613
  3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea 2019-nCOV efectuate: 115.820;4. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera G „Unități de specialitate care implementează:“, punctul 4.33 se modifică și va avea următorul cuprins:4.33. Societatea Comercială Investigații Medicale Praxis - S.R.L., Iași;
   +  Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României, instituită potrivit prevederilor Decretului nr. 195/2020.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 31 martie 2020.Nr. 540.-----