ORDIN nr. 742/493/2020privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 742 din 31 martie 2020
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 493 din 31 martie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020  Având în vedere:– prevederile art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale și ministrul tineretului și sportului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea, care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Ciprian-Constantin Pasailă,
  secretar general
   +  ANEXĂSTRUCTURA SPORTIVĂ ........................................................Adresă sediu social ..................................................................Județ ........................................................................................CUI ...........................................................................................C.I.S. ........................................................................................Cont bancar nr. .........................................................................Telefon ......................................................................................E-mail .......................................................................................
  Către
  AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ ...............................
  Subsemnatul, ....................................................................................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..........................................................................................., cu sediul social în localitatea ……………….................., str. ............................... nr. …………..........................., județul ................./municipiul …………..................., sectorul …………............, identificat cu CI/BI seria ………….......... nr. ……………..............., CNP ....................................................., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020, vă solicit acordarea indemnizației ca urmare a suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, aferentă perioadei ………..……........................ pentru un număr de ………..…..................... persoane, în sumă totală brută de …….............................. lei.Plata se efectuează în contul ............................. deschis la Banca ................................................................... .Anexez:[] declarația pe propria răspundere[] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ...........................................................Semnătura ..................................................Data …………………….............................
  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza
  art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare,
  și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020,
  pe perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPNumărul și data contractului de activitate sportivăSuma brută de plată prevăzută în contract (lei)Cuantumul indemnizației (lei) (75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut)
  1
  2
  ....
  TOTAL...............*)
  *) Total sumă ce va fi plătită de Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................Semnătura ...............................................Data ...........................STRUCTURA SPORTIVĂ .........................................................Adresă sediu social ...................................................................Județ .........................................................................................CUI ............................................................................................C.I.S. .........................................................................................Cont bancar nr. ..........................................................................Telefon .......................................................................................E-mail ........................................................................................
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ............................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................................................., cu sediul social în localitatea ................., str. ............ nr. ................, județul .........................../municipiul ................................., sectorul .......... identificat cu CI/BI seria ...... nr. .............., CNP ....................................,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea sportivă constând în ...............(Se descrie pe scurt activitatea sportivă suspendată.).............. a ..............(Se menționează structura sportivă.).........................a fost suspendată ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, și că datele din lista prezentată sunt corecte, iar contractele de activitate sportivă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgență.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................Semnătura ...............................................Data ...........................
  -----