ORDIN nr. 741 din 31 martie 2020pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020  Având în vedere dispozițiile art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Violeta Victoria Alexandru
  București, 31 martie 2020.Nr. 741.  +  ANEXĂ
  CERERE
  Angajator ..............................................................................Adresă sediu social ..............................................................CUI/CIF ................................................................................Cont bancar nr. ....................................................................Telefon ...............................................E-mail ...................................................................................Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ............................./Municipiului BucureștiSubsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ................................, cu sediul social în localitatea ............................, str. .............................. nr. ......., județul ............................/municipiul .........................., sectorul ...., vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ................... .Anexez prezentei:– declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate (anexa nr. 1);– lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2).Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................Semnătura .............................................Data .........................  +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), .................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ................................., CUI/CIF ............................ cu sediul social în localitatea ............................, str. ............................... nr. ......., județul .........................../ municipiul ........................., sectorul ...., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea a fost redusă sau a fost întreruptă temporar total sau parțial.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................................Semnătura ............................................Data .........................
   +  Anexa nr. 2la cerere
  LISTA
  persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului
  potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației
  prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivelul de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*) Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgențăIndemnizația solicitată**)
  1
  2
  ....
  TOTAL
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................Semnătura ...............................................Data ...........................*) Conform Registrului general de evidență a salariaților.**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
  ----