ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 36 din 26 martie 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020  Având în vedere instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,ținând cont de necesitatea intensificării eforturilor în vederea executării misiunilor pe domeniul ordine și siguranță publică/situații de urgență, precum și a altor misiuni cu caracter special determinate de specificul situației de criză pe fondul răspândirii epidemiei COVID-19,pornind de la faptul că actualul cadru normativ care reglementează regimul disciplinar al personalului militar și polițiștilor, reprezentat de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, toate cu modificările și completările ulterioare, nu este adaptat situației nou-apărute și nu conține norme cu caracter preventiv care să conducă la adaptarea comportamentului personalului în cauză, în condițiile în care, cu titlu general, imperativul menținerii unui climat profesional corespunzător reclamă necesitatea stabilirii unor norme juridice care să consolideze mecanismele cercetării disciplinare constituite în acest scop,ținând seama de faptul că toate aceste aspecte pot constitui o vulnerabilitate a modului de intervenție a structurilor implicate în asigurarea ordinii și siguranței publice/situațiilor de urgență, văzând faptul că situațiile descrise reclamă responsabilități instituționale, care nu pot fi amânate, pentru adaptarea la cerințele operative,luând în considerare faptul că lipsa unor instrumente juridice produce consecințe negative în privința funcționării instituțiilor statului și, implicit, afectează capacitatea de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetățeni, intervine așadar obligația autorităților statului de a înlătura această vulnerabilitate printr-o intervenție legislativă care să asigure funcționalitatea prevederilor statutare, având în vedere necesitatea de a genera, prin măsuri imediate, un nivel ridicat de atractivitate care să determine, în plan social, interesul cetățenilor sau/și al rezerviștilor militari de a se alătura scopului comun de menținere a climatului de ordine și siguranță publică, în condițiile stării de urgență, precum și de prevenire a extinderii răspândirii epidemiei COVID-19, se impune o intervenție rapidă care să asigure implementarea eficientă a dispozițiilor art. 6 și 16 din Decretul nr. 195/2020. Ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar în contextul arătat demersul nu poate fi amânat existând riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, precum și faptul că aceste elemente constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Pe timpul stării de urgență și de asediu, comandanții/șefii structurilor militare pot dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale cadrelor militare în activitate din subordine, în funcție de nevoile instituțiilor militare.Pe timpul stării de urgență, comandanții/șefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parțială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru cadrele militare în activitate din subordine.La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creșterea copilului, de studii, pentru formare profesională, vacanțele și permisiile se întrerup, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unitățile militare de care aparțin, în cel mai scurt timp posibil.Pe timpul mobilizării și pe timp de război, cadrelor militare în activitate și celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii și concedii, potrivit ordinului ministrului apărării naționale.Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, comandanții/șefii stabilesc programul de lucru al cadrelor militare, în funcție de evoluția situației și misiunile încredințate.Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, cadrele militare pot efectua deplasări în alte garnizoane sau unități administrativ-teritoriale, altele decât cele din care face parte unitatea militară în care își desfășoară activitatea, ori pot părăsi teritoriul național, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției.2. La articolul 29, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, primirea în audiență și soluționarea petițiilor se suspendă.3. La articolul 35^1, după alineatul 3 se introduc trei noi alineate, alineatele 4-6, cu următorul cuprins:Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, sancțiunile disciplinare pentru cadrele militare în activitate se aplică astfel:a) avertismentul sau mustrarea scrisă - de către comandanții/șefii nemijlociți și superiorii acestora;b) diminuarea soldei de funcție sau de comandă - de către comandanții de brigăzi/similare și superiorii acestora;c) amânarea înaintării în gradul următor - comandanții de divizii/similare, comandantul Comandamentului forțelor pentru operații speciale și comandantul Comandamentului apărării cibernetice și superiorii acestora;d) retrogradarea în funcție - șefii categoriilor de forțe, comandantul Comandamentului logistic întrunit, comandantul Comandamentului comunicațiilor și informaticii.Șefii structurilor centrale aplică sancțiunile prevăzute la alin. 4 pentru întregul personal militar din subordine.Dispozițiile alin. 4 și 5 se aplică în mod corespunzător Serviciului de Informații Externe, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcțiile similare celor prevăzute la alin. 4 fiind echivalate prin ordin al conducătorului instituției.4. La articolul 35^2, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:La stabilirea sancțiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, comandantul/șeful cu competențe de aplicare a acesteia are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară și efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârșită.5. La articolului 35^3, după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele 4 și 5, cu următorul cuprins:Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, prin excepție de la prevederile alin. 2 și 3, comandanții/șefii aplică sancțiunile disciplinare în mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru fundamentarea deciziei.Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. 4, comandanții/șefii desemnează, în funcție de complexitatea faptelor, un ofițer sau o comisie, care întocmește și prezintă un raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării.6. După articolul 35^12 se introduc două noi articole, articolele 35^13 și 35^14, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^13Pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepția situațiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală.  +  Articolul 35^14Actul administrativ prin care se aplică sancțiunea pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia și poate fi contestat direct la instanța de contencios administrativ, potrivit legii.7. La articolul 76, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, mutarea cadrelor militare dintr-o unitate în alta, precum și în cadrul aceleiași unități poate fi efectuată ori de câte ori este nevoie.8. La articolului 85, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, cadrele militare nu se trec în rezervă în condițiile alin. 1 lit. a), a^1), c), d), e), e^1), g), h), i), i^1) și j).9. La articolul 109, alineatele 3 și 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:Dispozițiile art. 2 alin. 2^1 lit. A, lit. A^1, lit. B lit. a) și b), art. 5 alin. 2, art. 35^1 alin. 4 și 5, art. 36 alin. 1 lit. i) și alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 41^1, art. 48 alin. 2 și 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art. 75^1, art. 77^1 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e^1) și art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naționale................................................................................................Dispozițiile art. 2 alin. 2, art. 35^13, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcției, art. 56-59, art. 62, art. 77^1 alin. 1, art. 80 și 81 nu se aplică ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din structurile Ministerului Apărării Naționale.“  +  Articolul IILegea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 27^6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la alin. (2), în situația instituirii stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, pentru delegarea dispusă în condițiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al polițistului.2. La articolului 27^9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația instituirii stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, detașarea poate fi dispusă fără acordul polițistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăși perioada pe care s-a instituit starea de urgență, de asediu, de mobilizare și de război3. La articolul 27^25 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) a fost instituită carantina, în condițiile legii, cu excepția situațiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în care activitatea profesională se desfășoară, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemuncă4. La articolul 27^27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în situația instituirii, după caz, a stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, șeful unității poate dispune, în funcție de evoluția situației operative și de specificul activităților și necesitățile unității, încetarea suspendării dispusă în condițiile art. 27^25 alin. (1) lit. c), d) și i) ori ale art. 27^26 alin. (1) lit. b) și alin. (2). În această situație, polițistul este obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat, în cel mai scurt timp posibil.5. La articolul 44, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) La instituirea stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, polițistul aflat în concediu de odihnă, concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil șeful nemijlocit, care dispune cu privire la condițiile de întrerupere a acestor situații și de reluare a activității, în funcție de specificul acesteia și necesitățile unității.(5) În situația instituirii stării de urgență, șeful unității poate dispune/aproba, în funcție de evoluția situației operative și de specificul activităților și necesitățile unității, efectuarea totală/parțială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile de învoire plătită, după caz.6. La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, șefii unităților stabilesc programul de lucru al acestora în funcție de specificul și necesitățile unității.7. La articolul 58^4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină.8. La articolul 59^1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, polițistul desemnat întocmește proiectul raportului de cercetare prealabilă în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care se aduce la cunoștința polițistului cercetat.(6) În situația prevăzută la alin. (5), polițistul cercetat poate formula/depune obiecții și probe în apărarea sa, pe toată perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la data desemnării polițistului care efectuează cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă persoanei care a dispus-o.9. La articolul 59^3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c) și d), pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă poate aplica măsura prevăzută la art. 58^1 sau, după caz, o sancțiune disciplinară dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1).10. La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Sancțiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoștință despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripție, iar termenul de 2 ani este termen de decădere.11. La articolul 60 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe perioada și în situațiile următoare:12. La articolul 60, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) La stabilirea sancțiunii pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară și efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârșită, în contextul mobilizării, al stării de urgență, al stării de asediu sau al stării de război.13. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 60^1Pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepția situațiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală.14. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 61^1Actul administrativ prin care se aplică sancțiunea pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia și poate fi contestat direct la instanța de contencios administrativ potrivit legii.15. La articolul 69, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, raporturile de serviciu ale polițistului nu pot înceta în condițiile alin. (1) lit. a), c), d), f) și j).  +  Articolul IIILegea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Pe timpul stării de urgență și de asediu, comandanții/șefii structurilor militare pot dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare și de studii ale soldaților și gradaților profesioniști din subordine, în funcție de nevoile instituțiilor militare.(2) Pe timpul stării de urgență, comandanții/șefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parțială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru soldații și gradații profesioniști din subordine.(3) La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă suplimentare, pentru creșterea copilului și permisiile se întrerup, soldații și gradații profesioniști fiind obligați să se prezinte la unitățile militare de care aparțin, în cel mai scurt timp posibil.(4) Pe timpul mobilizării și pe timp de război, soldaților și gradaților profesioniști și celor concentrați sau mobilizați li se pot acorda permisii și concedii, potrivit ordinului ministrului apărării naționale.(5) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, comandanții/șefii stabilesc programul de lucru al soldaților și gradaților profesioniști în funcție de evoluția situației și misiunile încredințate.2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, comandanții/șefii aplică sancțiunile disciplinare în mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru fundamentarea deciziei.(4) Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. (3), comandanții/șefii desemnează, în funcție de complexitatea faptelor, un ofițer sau o comisie, care întocmește și prezintă un raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării.(5) La stabilirea sancțiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, comandantul/șeful are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară și efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârșită.(6) Actul administrativ prin care se aplică sancțiunea pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia și poate fi contestat direct la instanța de contencios administrativ, potrivit legii.3. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, soldații și gradații profesioniști se numesc, la ordin, ori de câte ori este nevoie, în funcții corespunzătoare pregătirii acestora, de către comandanții/șefii unităților militare unde sunt încadrați sau de către comandanții/șefii ierarhici superiori acestora.4. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Pe timpul pregătirii și executării misiunilor în afara teritoriului statului național, soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în rezervă ca urmare a prezentării demisiei.(2) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în rezervă în condițiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a), b), d)-j) și m).  +  Articolul IVDupă alineatul (1) al articolului 133 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, raporturile de serviciu ale polițistului nu pot înceta în condițiile prevăzute de alin. (1) lit. b), g) și q).  +  Articolul VPentru cercetarea și sancționarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul militar în activitate și polițiști pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prevederile legale în vigoare la data săvârșirii acestora.  +  Articolul VIPrevederile art. 27^9 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, și detașărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIIPolițiștilor, polițiștilor de penitenciare și cadrelor militare în activitate încadrați/încadrate în condițiile art. 6 din Decretul nr. 195/2020, la data expirării termenului pentru care au fost încadrați/încadrate, le încetează raporturile de serviciu sau, după caz, sunt trecute în rezervă, de drept.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 26 martie 2020.Nr. 36.----