ORDIN nr. 842 din 26 martie 2020privind modificarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul ILa articolul 5 punctul 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2^4) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^4) În cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2017, termenul se poate prelungi până la data de 30 aprilie 2020 în cazul în care lucrările de înregistrare sistematică nu au fost finalizate până la data de 1 septembrie 2019, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, până cel târziu la data de 20 august 2019.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Alexandru Laurențiu Blaga
    București, 26 martie 2020.Nr. 842.-----