HOTĂRÂRE nr. 247 din 26 martie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Președintele Comisiei este secretarul de stat cu atribuții de coordonare a datoriei publice din Ministerul Finanțelor Publice. În situația în care nu este desemnat un secretar de stat cu atribuții de coordonare a datoriei publice, ministrul finanțelor publice va desemna un secretar de stat care să exercite atribuția de președinte al Comisiei.2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Comisia se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie pentru analizarea cererilor și a documentațiilor aferente, primite de la unitățile administrativ-teritoriale, prin care se solicită autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi interne ori externe, inclusiv prin videoconferință sau teleconferință, după caz.3. La anexa nr. 1 articolul 1 alineatul (5), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 1.9, având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.4. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (5^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. j) și k) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în procedură de criză financiară sau insolvență și care solicită împrumuturi ori garanții pentru refinanțarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau a insolvenței, după caz, precum și cele care contractează/ garantează finanțări rambursabile pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană.5. La anexa nr. 1 articolul 3, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Anexele nr. 1.1-1.9 fac parte integrantă din prezentele norme și proceduri.(6) Anexele nr. 1.1-1.9 pot fi descărcate prin accesarea adreselor de internet ale următoarelor ministere:a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanțelor Publice;b) www.mlpda.ro, în cazul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.6. După anexa nr. 1.8 la norme și proceduri se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1.9, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.7. La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Comisia constituită conform prezentei hotărâri își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, inclusiv prin videoconferință sau teleconferință, după caz.  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică inclusiv cererilor adresate Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și aflate în curs de soluționare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 26 martie 2020.Nr. 247.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1.9 la norme și proceduri)
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), .................................., reprezentant legal al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale .............................., în calitate de ordonator principal de credite, având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială ....................................:[] nu este beneficiar de finanțări acordate din Fondul de Dezvoltare și Investiții;[] a semnat contractul de finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții nr. ............... din data ................ pentru alte obiective de investiții, care nu sunt cuprinse în destinația finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea;[] a semnat contractul de finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții nr. ............... din data ................ pentru obiectivul de investiții cuprins în destinația finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea, dar nu există finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări;[] a restituit integral finanțarea acordată din Fondul de Dezvoltare și Investiții.Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării (garantării) finanțării rambursabile, în valoare de ..................... lei*), și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.Data: .......................... Ordonator principal de credite,.........................................(prenumele și numele)
  L.S.
  NOTĂ: Se bifează cu „x“ căsuța aferentă situației declarate.Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative.*) În cazul în care finanțarea rambursabilă se face într-o altă unitate monetară decât moneda națională a României, se menționează unitatea monetară respectivă.