HOTĂRÂRE nr. 222 din 18 martie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 4 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În scopul elaborării și monitorizării implementării politicii Guvernului în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, precum și al corelării acesteia cu politicile europene, Autoritatea pentru Digitalizarea României este asistată de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul Tehnico-Economic.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic contribuie la:a) definirea strategiei guvernamentale în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale;b) asistarea Autorității pentru Digitalizarea României în relația cu autoritățile publice, în vederea realizării coerenței politicilor și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul tehnologiei informației;c) facilitarea comunicării dintre Autoritatea pentru Digitalizarea României și celelalte structuri ale administrației publice, sectorul privat și societatea civilă, pentru a da consistență politicilor și strategiilor în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale;d) armonizarea obiectivelor strategice naționale în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale cu cele europene.3. La articolul 3, literele a), b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) contribuie la elaborarea direcțiilor strategice în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, în corelare cu cele ale strategiilor naționale și ale Uniunii Europene;b) avizează strategiile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și proiectele de finanțare care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor ale instituțiilor publice în vederea asigurării interoperabilității sistemelor informatice și a eliminării finanțărilor multiple și suprapunerilor funcționale;...............................................................................................d) avizează conformitatea proiectelor de finanțare care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor cu obiectivele strategiilor naționale din domeniul tehnologiei informației, comunicațiilor și societății informaționale și cu strategia națională de securitate cibernetică, pronunțânduse inclusiv asupra oportunității acestor proiecte, inițiate de instituțiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, de companiile/societățile naționale sau societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul este acționar unic ori majoritar, precum și de institutele naționale de cercetare-dezvoltare reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;e) contribuie la evaluarea implementării strategiilor naționale din domeniul tehnologiei informației la nivelul administrației publice.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Specificațiile tehnice aferente studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice și caietelor de sarcini, pentru proiectele de finanțare prevăzute la art. 3 lit. b) și d), se supun avizului Comitetului Tehnico-Economic astfel:a) înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, în cazul proiectelor de finanțare care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri naționale;b) înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritățile competente, precum și înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, în cazul proiectelor de finanțare care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene.(2) Documentația înaintată Comitetului Tehnico-Economic va fi însoțită de fișe de proiect, anexe de securitate cibernetică și de interoperabilitate, precum și alte anexe tehnice al căror conținut va fi stabilit prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.(3) Prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, soluțiile IT C se pun în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV).5. La articolul (6), alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Comitetul Tehnico-Economic are următoarea componență:1. președinte - președintele Autorității pentru Digitalizarea României;2. vicepreședinte - secretarul de stat coordonator pentru tehnologia informației din cadrul Secretariatului General al Guvernului;3. vicepreședinte - consilierul de stat al prim-ministrului în domeniul tehnologiei informației;4. vicepreședinte - secretarul de stat coordonator pentru domeniul comunicații din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;5. membri cu statut permanent, reprezentanți cu funcții de demnitate publică ai următoarelor instituții publice:a) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;b) Ministerul Finanțelor Publice;c) Ministerul Educației și Cercetării;d) Ministerul Fondurilor Europene;e) Ministerul Afacerilor Interne;f) Ministerul Muncii și Protecției Sociale;g) Ministerul Sănătății;h) Serviciul Român de Informații;i) Serviciul de Telecomunicații Speciale;j) Agenția Națională pentru Achiziții Publice;k) Ministerul Apărării Naționale;6. membri cu statut de invitat, reprezentanți cu funcții de demnitate publică, din cadrul altor instituții publice, în situația în care exercitarea atribuțiilor ce revin Comitetului Tehnico-Economic vizează aspecte din domeniul de competență al respectivelor instituții.6. La articolul 7, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Comitetul Tehnico-Economic este condus de președinte, care este asistat de 3 vicepreședinți...................................................................................................(4) Regulamentul intern de organizare și funcționare al Comitetului Tehnico-Economic se aprobă prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, la propunerea Comitetului Tehnico-Economic.7. La articolul 8, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) În vederea pregătirii lucrărilor și analizării proiectelor de finanțare care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor supuse avizării Comitetului Tehnico-Economic se constituie o comisie tehnică, formată din specialiști din cadrul structurilor și instituțiilor publice prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 5 sau din cadrul unor instituții aflate în coordonarea sau subordinea acestora...................................................................................................(4) Secretariatul Comitetului Tehnico-Economic este asigurat de Autoritatea pentru Digitalizarea României.8. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Președintele Autorității pentru Digitalizarea României solicită structurilor și instituțiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 5 desemnarea reprezentanților care vor face parte din comisia tehnică.(6) Activitatea comisiei tehnice este coordonată de un președinte, numit prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.(7) Instituțiile care au reprezentanți cu statut de membru permanent în cadrul Comitetului Tehnico-Economic pot nominaliza maximum 2 specialiști în cadrul comisiei tehnice.9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instituțiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, cu excepția proiectelor finanțate din «Fondurile europene structurale și de investiții - fondurile ESI» care vizează acțiuni din domeniul guvernării electronice, securității cibernetice, societății informaționale și interoperabilității.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 18 martie 2020.Nr. 222.-----