HOTĂRÂRE nr. 16 din 26 martie 2020pentru completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 23 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 110 se introduce un nou articol, articolul 110^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 110^1În situații excepționale prevăzute la art. 133^1, procedura legislativă aplicabilă proiectelor de legi sau propunerilor legislative înscrise pe ordinea de zi este următoarea:a) președintele de ședință anunță titlul inițiativei legislative supuse dezbaterii;b) în cadrul dezbaterilor generale poate lua cuvântul câte un singur reprezentant al fiecărui grup parlamentar pentru maximum două minute; reprezentatul senatorilor neafiliați poate interveni pentru maximum un minut;c) după încheierea dezbaterilor generale asupra fiecărei inițiative legislative înscrisă pe ordinea de zi urmează votul final. Se vor supune unui singur vot raportul, în întregime, și inițiativa legislativă. Această procedură de desfășurare a votului final poate fi modificată de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare.2. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 133^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 133^1(1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența parlamentarilor la sediul Senatului, ședințele biroului permanent al Senatului, ședințele comitetului liderilor grupurilor parlamentare, ședințele comisiilor permanente, precum și ședințele plenului Senatului se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o procedură care va fi stabilită prin hotărâre a Biroului permanent al Senatului. Rezultatul votului va fi consemnat de către secretarul general al Senatului și transmis, de îndată, senatorilor care au participat la vot și mass-mediei. (2) Decizia declarării unei asemenea situații excepționale îi revine Biroului permanent al Senatului, după consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.  +  Articolul IIRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 23 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 26 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    TITUS CORLĂȚEAN
    București, 26 martie 2020.Nr. 16.-----