LEGE nr. 26 din 23 martie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2), (4), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) ANRE își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui ANRE. În exercitarea atribuțiilor sale de reglementare stabilite de prezentul act normativ, activitatea ANRE nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate. ....................................................(4) În numele ANRE, președintele acesteia prezintă Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior, până la data de 31 iulie, care va fi dezbătut, fără a fi supus votului, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.(5) Raportul anual de activitate este analizat de Comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minele a Senatului, Comisia economică, industrii și servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului. Comisiile întocmesc și adoptă un raport comun, care se prezintă celor două Camere ale Parlamentului. .....................................................(7) Raportul prevăzut la alin. (4) cuprinde în mod obligatoriu o secțiune cu privire la rezultatele monitorizării funcționării piețelor de energie electrică, de gaze naturale și energie termică, precum și o secțiune referitoare la determinarea și evoluția prețurilor și tarifelor reglementate de ANRE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și o secțiune cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli. Acest raport se transmite totodată Guvernului și Președintelui României, Agenției de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER, Comisiei Europene, precum și Consiliului Concurenței și se publică pe site-ul propriu al ANRE, cu respectarea confidențialității informațiilor sensibile comercial.2. La articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ANRE poate să cumpere, să închirieze imobile sau să dobândească în proprietate ori în folosință bunuri imobile pentru edificarea unui sediu central, exclusiv din venituri proprii.3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Președintele și cei 2 vicepreședinți beneficiază de pașaport diplomatic pe toată durata mandatului.4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizarea, funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, a Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale a Senatului și a Comisiei economice, industrii și servicii - Senatului, în termen de 30 de zile de la vacantarea funcției/funcțiilor respective.5. La articolul 4 alineatul (14) litera c), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență care are ca urmare perturbarea semnificativă a sectoarelor și/sau a piețelor de energie electrică, termică sau ale gazelor naturale, precum și pentru încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-credință a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin participarea la luarea unor astfel de decizii în cadrul Comitetului de reglementare de către membrii acestuia.6. La articolul 4 alineatul (14) litera c), punctul 4 se abrogă.7. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Imobilele cu destinație de locuințe de serviciu aflate în proprietatea ANRE, în vederea desfășurării activităților specifice, pot fi închiriate salariaților conform prevederilor legale și ale regulamentului de atribuire aprobat prin ordin al președintelui ANRE.8. La articolul 9 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:a^1) acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizațiile și licențele pentru operatorii economici în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;a^2) aprobă regulamentele privind acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul energiei electrice și termice și stabilește condițiile de valabilitate pentru autorizațiile și licențele acordate;9. La articolul 9 alineatul (1), literele n) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:n) aprobă regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, precum și a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, respectiv regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, inclusiv instalații de utilizare a energiei electrice; ..............................................s) acordă atestate operatorilor economici și autorizații electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, precum și verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice;10. La articolul 9 alineatul (1), litera ab) se modifică și va avea următorul cuprins:ab) determină, aprobă și transmite spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, tarifele reglementate aferente serviciilor specifice sectorului energiei electrice, în conformitate cu prevederile metodologiilor aplicabile;11. La articolul 9, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. ș) se includ în raportul prevăzut la art. 1 alin. (4). Informațiile prevăzute la alin. (5) lit. a)-g) sunt raportate și publicate la fiecare 2 ani.12. La articolul 10 alineatul (1), litera n) se abrogă.13. La articolul 10 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera q^1), cu următorul cuprins:q^1) elaborează standardele de performanță pentru prestarea serviciilor de transport, distribuție, înmagazinare și furnizare a gazelor naturale;14. La articolul 10 alineatul (1), litera r) se abrogă.15. La articolul 10 alineatul (1), litera ș) se modifică și va avea următorul cuprins:ș) soluționează neînțelegerile precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii;16. La articolul 10 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) respectarea separării efective a conturilor pentru activitățile de înmagazinare, transport, distribuție și furnizare de gaze naturale, biogaz, biometan și GNL, pentru evitarea subvențiilor încrucișate între acestea;17. La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.18. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) La solicitarea autorităților publice centrale, ANRE poate emite avize sau puncte de vedere pentru proiecte de acte normative de legislație primară - legi, ordonanțe ale Guvernului, cu privire la aspecte specifice ariei de competență a autorității. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TITUS CORLĂȚEAN
  București, 23 martie 2020. Nr. 26. -----