HOTĂRÂRE nr. 208 din 18 martie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, este instituție publică și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central și prin 3 structuri, fără personalitate juridică, la nivel teritorial.2. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 410, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia.3. La articolului 6, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) ANAP este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului.................................................................................................(3) Președintele răspunde în fața secretarului general al Guvernului pentru întreaga sa activitate.4. La articolul 6 alineatul (6), partea introductivă și literele c), f) și i) vor avea următorul cuprins:(6) Președintele reprezintă instituția în exercitarea atribuțiilor sale de stabilire a politicilor și de reglementare în domeniul achizițiilor publice, îndeplinind următoarele atribuții principale:................................................................................................c) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului;................................................................................................f) inițiază și negociază, din împuternicirea secretarului general al Guvernului, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale în domeniile sale de activitate sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;................................................................................................i) alte atribuții specifice în domeniile sale de activitate stabilite prin acte normative sau din împuternicirea secretarului general al Guvernului.5. La articolul 6, alineatele (8) și (9) vor avea următorul cuprins:(8) În cazul în care președintele, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, îl deleagă prin ordin pe secretarul general al ANAP sau pe alte persoane, în condițiile legii, să exercite aceste atribuții, cu informarea secretarului general al Guvernului.(9) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului demnitarului are statut de personal contractual.6. La articolul 6, alineatul (7) se abrogă.7. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, și alte atribuții, potrivit legii, delegate prin ordin al președintelui ANAP.8. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din credite bugetare acordate din bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului.9. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Eugen Ștefan-Dorel Cojoacă
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 18 martie 2020.Nr. 208.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015)Numărul maxim de posturi 410 posturi (exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
  ----