HOTĂRÂRE nr. 204 din 18 martie 2020privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cadrul legal și instituțional necesar aplicării Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei hotărâri se aplică definițiile prevăzute la art. 3 din Regulament.(2) În sensul prezentei hotărâri, autoritate competentă este orice autoritate cu responsabilități în aplicarea prevederilor art. 5-11 din Regulament.  +  Articolul 3Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca autoritate națională pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 4În aplicarea art. 9 din Regulament se desemnează puncte de informare despre produse în cadrul următoarelor autorități competente:a) Biroul Român de Metrologie Legală pentru produsele din domeniul metrologiei legale;b) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru produsele de construcții; c) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru categoriile de produse din aria proprie de responsabilitate, precum și pentru categoriile de produse din aria de responsabilitate a autorităților competente, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b).  +  Articolul 5(1) Autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) transmit Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri datele de identificare ale punctelor de informare despre produse în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În cazul în care intervin modificări ale datelor de identificare prevăzute la alin. (1), autoritățile prevăzute la alin. (1) le notifică Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în termen de două zile lucrătoare.  +  Articolul 6Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri transmite Comisiei Europene lista punctelor de informare despre produse.  +  Articolul 7(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 3 pct. 12 din Regulament, care optează pentru elaborarea Declarației de recunoaștere reciprocă prevăzută la art. 4 din Regulament, redactează respectivul document în limba română. (2) În scopul evaluării prevăzute la art. 5 din Regulament, Declarația de recunoaștere reciprocă este furnizată de operatorii economici pe suport hârtie sau în format electronic sau poate fi pusă la dispoziție online, conform solicitării autorităților competente.  +  Articolul 8În aplicarea art. 7 din Regulament, notificările se realizează de către:a) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în calitate de punct național de contact pentru Sistemul de schimb rapid de informații (RAPEX);b) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în calitate de punct național de contact și coordonator la nivel național al Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF).  +  Articolul 9În aplicarea art. 8 din Regulament, procedura de soluționare a problemelor - SOLVIT este gestionată de Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 10(1) Autoritățile competente, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), transmit Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri informațiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulament, după cum urmează:a) informațiile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;b) informațiile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) și c) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.(2) În cazul în care intervin modificări ale informațiilor transmise conform alin. (1), acestea se transmit Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în termen de 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 11(1) În aplicarea art. 9 alin. (3) din Regulament, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri transmite autorităților competente, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), solicitările de informații primite din partea operatorilor economici, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora. (2) Autoritățile competente prevăzute la alin. (1) transmit Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri răspunsul la solicitările de informații în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 12În aplicarea art. 10 alin. (3) din Regulament, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri facilitează contactele dintre autoritățile competente din România și autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 13Autoritățile competente au obligația de a răspunde solicitărilor Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitatea acestei instituții de autoritate națională pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 19 aprilie 2020.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 15 iunie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 18 martie 2020.Nr. 204.-----