HOTĂRÂRE nr. 1.621 din 22 decembrie 2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum și al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București se organizează și va funcționa ca persoană juridică română, în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prezentei hotărâri, în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (la 28-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020 ) (2) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București are sediul în municipiul București, bd. Mareșal Averescu nr. 8-10, sectorul 1.(3) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică -ICI București funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și conduce evidența contabilă în regim economic.  +  Articolul 2Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări științifice și dezvoltări tehnologice în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, suport al dezvoltării societății informaționale. Institutul desfășoară activități de informatizare a administrației publice, a sectoarelor economiei naționale și a societății în ansamblu, precum și activități de formare și specializare profesională în domeniul său de activitate, de comerț interior, operațiuni export-import, producție, marketing, prestări de servicii cu valoare adăugată în domeniul tehnologiilor și comunicației de date.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. (la 28-04-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 4Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București poate avea în structură subunități cu sau fără personalitate juridică, departamente, secții, laboratoare, poate dobândi calitatea de asociat sau de acționar fondator în cadrul altor societăți comerciale ori structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.  +  Articolul 5(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a construcțiilor, anexelor și a terenului aferent, aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București, situate în municipiul București, bd. Mareșal Alexandru Averescu nr. 8-10, sectorul 1, precum și a imobilului - apartament de 3 camere, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand nr. 24, bl. O7, sc. B, parter, ap. 2, județul Vâlcea, aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București, imobile identificate potrivit anexei nr. 1.(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, cu titlu gratuit, a imobilelor prevăzute la alin. (1). (la 28-04-2004, Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 544 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2004. )  +  Articolul 6Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, format din baza materială stabilită pe baza situației patrimoniului de la data de 30 iunie 2003, împreună cu construcțiile, anexele și terenul aferent, este în sumă totală de 69.587.659 mii lei.  +  Articolul 7Secretariatul General al Guvernului, în calitate de coordonator, va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații. (la 28-04-2020, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 8Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 936/1998 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 29 decembrie 1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor
  și tehnologiei informației,
  Dan Nica
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 23 decembrie 2003.Nr. 1.621.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor care trec din domeniul public al statului și
  din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
  în Informatică - ICI București în domeniul
  privat al statului și care se transmit cu titlu gratuit
  în patrimoniul Institutului Național de
  Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
  Nr. M.F.P.Codul de cla-sifi- care Denu-mireaDescri-erea tehnică(pe scurt) Vecină-tățile (după caz, pescurt) AdresaAnuldo- bân-di- rii/dă- rii în fo- lo- sin-ță Valoarea de inventar - lei - Situ-ația juri-dică Tipulbunu-lui
  96.9648.29.06TerenSupra- fața = 3.976,5mp A.D.P. Sector 1, imobil nr. 10,din strMedelni-ceru- lui, imobil nr. 12 din strMedelni-ceru- lui, Apa Nova -stațiepompareimobil nr. 1 din Intr. 1 Mai, imobil nr. 3 din Intr. 1 Mai Țara: Româ- nia, muni- cipiulBucu- rești,bd. Mare- șal Ale- xandruAve- rescu nr.8- 10, secto-rul 1 197612.300.000.000În admi-nis- trareImo- bil
  96.9658.29.06Sediucorp A S+P+7 A.D.P. Sector 1 Țara: Româ- nia, muni- cipiulBucu- rești,bd. Mare- șal Ale- xandruAve- rescu nr.8- 10, secto-rul 1 197635.586.000.000În admi-nis- trareImo- bil
  96.9668.29.06Sediucorp B S+P+1 A.D.P. Sector 1, Apa Nova - stație pompareimobil nr. 10 din str. Medelni- ceru-lui, imobil nr. 12 din str. Medelni- ceru-lui Țara: Româ- nia, muni- cipiulBucu- rești,bd. Mare- șal Ale- xandruAve- rescu nr.8- 10, secto-rul 1 1972 5.164.000.000În admi-nis- trareImo- bil
  96.9678.29.06Sediucorp C P-su- prafațădesfă- șurată =605mp,supra- față constru-ită =93 mp A.D.P. Sector 1, Apa Nova - stație pompareimobil nr. 1 din Intr. 1 Mai, imobil nr. 3 din Intr. 1 Mai Țara: Româ- nia, muni- cipiulBucu- rești,bd. Mare- șal Ale- xandruAve- rescu nr.8- 10, secto-rul 1 1973 357.000.000În admi-nis- trareImo- bil
  96.9688.29.06Apar-ta- ment 3 came-re P Țara: Româ- nia, muni- cipiulRâmni-cu Vâlceastr. Ferdi-nand nr.24,bl.O7,sc.B, parterap.2 2000 176.000.000În admi-nis- trareImo- bil
  (la 19-08-2004, Anexa 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 544 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2004, care rectifică anexa din HOTĂRÂREA nr. 544 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2004. )
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică- ICI București