NORME METODOLOGICE din 23 octombrie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 26 octombrie 2007    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.064 din 23 octombrie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 726 din 26 octombrie 2007.
     +  Articolul 1(1) Prezentele Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, denumită în continuare Lege, se aplică tuturor persoanelor care dețin sau au deținut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, denumit în continuare personal aeronavigant.(2) Perioada în care o persoană are calitatea de personal aeronavigant este perioada în care este angajată cu contract de muncă de către un angajator și este remunerată pentru prestarea activităților aeronautice civile de zbor executate în baza documentelor nominale individuale de certificare, autorizare, licență, atestat, brevet și altele asemenea, emise sau recunoscute de către Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română», denumită în continuare AACR, sau, înainte de înființarea acesteia prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările și completările ulterioare, de către instituția care avea atribuții de autoritate de stat în domeniul aviației civile în România, conform legislației în vigoare. (la 23-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 21 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 23 aprilie 2020 ) (3) Prin angajator, în sensul prezentelor norme metodologice, se înțelege orice persoană fizică rezidentă în România sau persoană juridică cu sediul principal sau secundar în România, care are sau a avut personal aeronavigant angajat cu contract individual de muncă încheiat în conformitate cu legislația din România pentru prestarea activităților aeronautice civile de zbor executate în baza documentelor prevăzute la alin. (2). (la 23-04-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 892 din 21 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 23 aprilie 2020 )  +  Articolul 2În documentele pe care le emit în temeiul Legii, toți angajatorii au obligația de a menționa categoria de personal aeronavigant din care face sau a făcut parte fiecare persoană, așa cum este denumită la art. 4 din Lege, precum și calificarea/calificările și funcția/funcțiile la bordul aeronavelor civile, conform licenței deținute.  +  Articolul 3(1) Atribuțiile AACR, prevăzute de Lege, sunt exercitate de către aceasta în mod direct ori prin persoane fizice sau juridice autorizate în acest scop, conform legilor și reglementărilor specifice în vigoare.(2) Revocarea prevăzută la art. 33 lit. b) din Lege reprezintă retragerea documentelor nominale individuale de certificare și licențiere ale personalului aeronavigant, exclusiv pentru acțiunile sau inacțiunile sale în executarea sarcinilor de serviciu, care au determinat ori pot determina producerea de accidente.  +  Articolul 4Cuantumul drepturilor cuvenite personalului aeronavigant, prevăzute la art. 17, 42 și 55 din Lege, se acordă:a) prin negociere între angajator și reprezentanții personalului aeronavigant prin contractele colective și/sau individuale de muncă, pentru societățile comerciale/regiile autonome;b) prin acte normative specifice, pentru unitățile bugetare.  +  Articolul 5(1) Prin salariu, în sensul prezentelor norme, se înțelege salariul de încadrare lunar/salariul tarifar lunar/salariul de bază lunar/salariul de bază negociat sau altfel denumit, așa cum este definit și stabilit prin contractele colective și/sau individuale de muncă, pentru societățile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative, pentru unitățile bugetare.(2) Prin salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, în sensul prezentelor norme, se înțelege salariul prevăzut la alin. (1) la care se adaugă sporurile specifice, sporul de vechime și, după caz, indemnizațiile prevăzute la alin. (5) și (6).(3) Sporurile specifice care se acordă tuturor categoriilor de personal aeronavigant de către angajatori, indiferent de forma de organizare juridică a acestora, sunt: spor de aviație, spor pentru condiții speciale de muncă, spor pentru condiții grele de muncă, spor de periculozitate și spor de stres.(4) Sporurile specifice care se acordă diferențiat personalului aeronavigant sunt: spor de radiații, pentru piloții care își desfășoară activitatea la bordul aeronavelor civile de transport; spor de radiații cosmice, pentru personalul care efectuează zboruri la altitudini de peste 8.000 m; spor de cască radio, pentru piloți; spor de condiții nocive, pentru personalul care efectuează zboruri la orice altitudine, având la bord substanțe nocive/toxice, și pentru personalul care efectuează zboruri la altitudini de peste 3000 m; spor de ecran, pentru piloții care execută zboruri pe aeronave civile care sunt dotate cu aparatură de bord cu ecran cu afișaj electronic al datelor și parametrilor de zbor; spor pentru zborul la joasă înălțime, pentru piloții care execută zboruri la joasă înălțime, conform reglementărilor aeronautice specifice; spor de tratamente aviochimice, pentru personalul care execută zboruri de tratamente aviochimice; spor de acrobație, pentru piloții care execută zboruri acrobatice; spor pentru condiții deosebite de muncă, pentru categoriile de personal stabilite prin contractele colective și/sau individuale de muncă.(5) Indemnizația orară de zbor cuprinde drepturile bănești privind plata fiecărei ore de zbor efectuate cu aeronavele civile, fiecărui start efectuat cu planorul și fiecărui salt efectuat cu parașuta. Timpul privind plata orelor de zbor reprezintă timpul scurs din momentul în care o aeronavă civilă începe procedura de pornire a motorului/motoarelor în scopul executării unui zbor sau se pune în mișcare pentru prima dată în vederea decolării și până în momentul în care aceasta se oprește în poziția desemnată pentru parcare și are toate motoarele oprite.(6) Indemnizația pe ora de serviciu pentru zbor cuprinde drepturile bănești privind plata fiecărei ore de serviciu efectuate în perioadele de timp în care personalul aeronavigant, în calitate de membru de echipaj, este solicitat să execute o misiune/misiuni de zbor care conține/conțin unul sau mai multe zboruri. O perioadă de timp pentru executarea unei misiuni de zbor începe din momentul în care membrul de echipaj se prezintă la locul stabilit de angajator, în vederea începerii unui serviciu care cuprinde unul sau mai multe zboruri, și se termină la sfârșitul ultimului zbor, după efectuarea tuturor activităților și procedurilor necesare încheierii misiunii de zbor. Această perioadă de timp cuprinde: timpul necesar pregătirii zborului/zborurilor; timpul necesar executării zborului/zborurilor; timpul cuprins între zboruri, dacă acesta nu reprezintă timp de odihnă conform reglementărilor specifice aplicabile; timpul de după ultimul zbor, alocat efectuării tuturor activităților și procedurilor necesare încheierii misiunii de zbor.(7) Sporurile specifice prevăzute la alin. (3) și (4) se aplică la salariul prevăzut la alin. (1) și pot fi evidențiate separat sau pot fi incluse în acesta, fapt stabilit prin negociere între angajator și reprezentanții personalului aeronavigant, pentru societățile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative specifice, pentru unitățile bugetare.  +  Articolul 6(1) Cheltuielile aferente concediului de odihnă suplimentar, prevăzut la art. 42 lit. d) din Lege, necesar pentru refacerea capacității de zbor și pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale ca urmare a activității de zbor, respectiv plata concediului de odihnă suplimentar, transportul, tratamentul, cazarea și masa, se suportă integral de angajator.(2) Concediul de odihnă suplimentar se efectuează în stațiuni balneoclimaterice care să asigure tratamentul necesar pentru refacerea capacității de zbor și prevenirea îmbolnăvirilor profesionale ca urmare a activității de zbor.(3) Stațiunile balneoclimaterice de tratament se stabilesc de angajator cu consultarea reprezentanților personalului aeronavigant.  +  Articolul 7(1) Costurile aferente încheierii asigurărilor prevăzute la art. 42 lit. f) și art. 55 din Lege se suportă de angajator.(2) Compensația bănească acordată în urma decesului unei persoane care deține calitatea de personal aeronavigant se acordă beneficiarului poliței de asigurare, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.  +  Articolul 8(1) Alimentația de întărire și protecție a organismului, necesară desfășurării activităților aeronautice civile în mediul aerian, se asigură de către angajator, la nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege, prin masă/mese servită/servite la bordul aeronavei sau într-o locație stabilită de angajator, la locul de muncă.(2) În situația în care masa/mesele nu poate/pot fi asigurată/asigurate în locațiile prevăzute la alin. (1) sau nivelul caloric al acesteia/acestora nu acoperă nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege, angajatorul va acorda alimente care să asigure nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege sau care să asigure completarea până la nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege.(3) Conținutul caloric al alimentației acordate se stabilește, prin grija angajatorului, de către nutriționiști specializați în domeniu, iar alimentele se stabilesc cu acordul personalului aeronavigant.(4) Angajatorul poate acorda contravaloarea în tichete de masă sau în bani a alimentelor prevăzute la alin. (1), (2) și (3), cu acordul reprezentanților personalului aeronavigant, situație în care responsabilitatea procurării alimentelor necesare și corespunzătoare desfășurării activităților aeronautice civile în mediul aerian revine personalului aeronavigant. (la 13-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 8 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.052 din 4 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 13 iunie 2018 )  +  Articolul 9(1) Diurna prevăzută la art. 42 lit. h) din Lege se acordă pentru fiecare zi calendaristică și pentru fiecare misiune. În cazul misiunilor de zbor a căror durată nu însumează 12 ore, diurna se calculează și se acordă conform reglementărilor specifice în vigoare.(2) Diurna prevăzută la alin. (1) se acordă în mod diferențiat, pe categorii de personal aeronavigant, iar cuantumul acesteia pentru fiecare categorie se stabilește:a) prin negociere între angajator și reprezentanții personalului aeronavigant, pentru societățile comerciale/regiile autonome;b) prin acte normative, pentru unitățile bugetare.  +  Articolul 10Angajatorii vor întocmi bugetul anual de venituri și cheltuieli ținând seama de sumele necesare acordării tuturor drepturilor cuvenite personalului aeronavigant prevăzute de Lege.  +  Articolul 11Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 11 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 12 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 13 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 14 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 15 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 16 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 17 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 18 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 19 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 20Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 20 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 21 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 22 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 23Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 23 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 24Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 24 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 25Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 25 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 26Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 26 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Articolul 27(1) Prin incident sau accident de aviație, în sensul aplicării prevederilor Legii, se înțelege acel eveniment definit ca atare de Codul aerian civil și care are ca rezultat o acțiune asupra corpului uman care determină decesul sau pierderea totală a capacității de muncă a unei persoane. Pierderea totală a capacității de muncă se dovedește prin documentele emise de instituții abilitate în acest sens, conform legislației muncii și legislației asigurărilor sociale.(2) Bolile profesionale sau afecțiunile medicale dobândite ca urmare a activității de zbor sau ca urmare a exercitării funcției care determină pierderea totală a capacității de muncă, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt acele boli sau afecțiuni medicale dobândite de o persoană, care determină pierderea totală a capacității de muncă a acesteia și care apar ca efect al activității de zbor asupra corpului uman sau ca efect al unor acțiuni externe asupra corpului uman pe durata programului de lucru ori pe durata deplasării de la domiciliu, respectiv de la locul de cazare la locul de muncă și retur, astfel cum sunt definite de legislația muncii și de legislația asigurărilor sociale sau de alte reglementări în domeniu.(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va întreprinde toate demersurile necesare pentru ca bolile profesionale și afecțiunile medicale prevăzute la alin. (2) să fie stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 28(1) Concediul de recuperare prevăzut la art. 17 din Lege reprezintă perioada de timp necesară recuperării capacității/aptitudinii medicale de zbor, în cazul pierderii temporare a acesteia în conformitate cu art. 53 din Lege. Concediul de recuperare și drepturile prevăzute de Lege pe perioada recuperării se acordă de angajator la solicitarea persoanei în cauză, pe baza documentului care face dovada pierderii capacității/aptitudinii medicale de zbor, emis de Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială sau de alte instituții medicale abilitate în acest sens.(2) Recuperarea și tratamentul necesar se efectuează în locațiile recomandate de medicul specialist.(3) Prin pierderea definitivă a capacității/aptitudinii medicale de zbor, prevăzută la art. 53 lit. b) din Lege, se înțelege acea pierdere a capacității/aptitudinii medicale de zbor care este stabilită și certificată ca fiind definitivă de către instituțiile abilitate în acest sens, în perioada maximă de 2 ani prevăzută de Lege pentru recuperarea capacității de zbor.(4) Compensația bănească acordată în cazul pierderii definitive a capacității/aptitudinii medicale de zbor, prevăzută la art. 53 lit. b) din Lege, se suportă de angajatorul unde persoana în cauză este salariată în momentul pierderii definitive a capacității/aptitudinii medicale de zbor.(5) Prin venitul lunar obținut ca urmare a imposibilității continuării activității de zbor, prevăzut la art. 53 lit. b) din Lege, se înțelege venitul lunar obținut în baza unui contract de muncă pentru desfășurarea unei activități, alta decât activitatea de zbor, venitul din activități efectuate ca persoană fizică autorizată, venitul din ajutorul de șomaj sau alte venituri din asigurări sociale.  +  Articolul 29(1) Inaptitudinea psihomedicală temporară de zbor prevăzută de Lege este acea inaptitudine temporară de zbor, fizică și psihică, constatată de către instituțiile medicale abilitate în acest sens sau declarată pe propria răspundere de persoana în cauză.(2) Inaptitudinea temporară de zbor declarată pe propria răspundere de o persoană nu poate depăși 48 de ore, în caz contrar fiind obligatorie confirmarea de către instituțiile medicale abilitate în acest sens.(3) Angajatorul nu poate lua nicio măsură de sancționare împotriva persoanei care nu execută o misiune de zbor din cauza incapacității temporare de zbor constatate sau declarate.  +  Articolul 30După intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice operatorii aerieni, persoane juridice române, care desfășoară activități de transport public de pasageri cu aeronave civile, în trafic intern și/sau internațional, vor adopta procedurile interne de acordare a călătoriilor gratuite prevăzute la art. 60 din Lege pentru personalul aeronavigant.  +  Articolul 31Abrogat. (la 01-07-2015, Art. 31 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Anexa nr. 1Abrogată (la 01-07-2015, Anexa 1 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Anexa nr. 2Abrogată (la 01-07-2015, Anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. )  +  Anexa nr. 3Abrogată (la 01-07-2015, Anexa 3 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 816 din 29 iunie 2015/ORDINUL nr. 1.349 din 29 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015. ) -------