ORDIN nr. 4.950 din 27 august 2019privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 6 septembrie 2019  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat național - 2020, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Examenul de bacalaureat național - 2020 se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.(2) Comisiile de bacalaureat își desfășoară activitatea în conformitate cu atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.(3) Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2020 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.(4) Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate la prevederile procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educației Naționale, și ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.124/2017.  +  Articolul 3(1) Se aprobă Programa de examen pentru proba C de evaluare a competențelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului de bacalaureat național - 2020, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Abrogat. (la 17-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 1, Alineatul (2), Articolul 3 din ORDINUL nr. 4.115 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 aprilie 2020 ) (3) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2020, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014. (la 17-04-2020, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Alineatul (2), Articolul 3 din ORDINUL nr. 4.115 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 aprilie 2020 ) (4) Abrogat. (la 17-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 1, Alineatul (2), Articolul 3 din ORDINUL nr. 4.115 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 aprilie 2020 ) (5) Abrogat. (la 17-04-2020, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 1, Alineatul (2), Articolul 3 din ORDINUL nr. 4.115 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 aprilie 2020 ) (6) Abrogat. (la 17-04-2020, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 1, Alineatul (2), Articolul 3 din ORDINUL nr. 4.115 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 aprilie 2020 )  +  Articolul 4Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaștere și echivalare și cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiate pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile speciale din România, finalizate cu diplomă de acces general în învățământul superior german și diplomă de bacalaureat, secții care funcționează în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a examenului în vederea obținerii Diplomei de acces general în învățământul superior german și a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.262/2009 privind secțiile/școlile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul superior german și Diplomă de bacalaureat.  +  Articolul 6(1) Inspectoratul școlar va aronda elevii din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu la o unitate de învățământ liceal de stat din localitate/județ/sector/municipiul București în care funcționează specializări/calificări acreditate identice cu cele ale elevilor arondați.(2) În cazul în care, la nivelul unui județ există unități de învățământ liceal de stat în care funcționează clase cu specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu și, la nivelul județului respectiv, nu există nicio altă unitate de învățământ liceal de stat care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele autorizate să funcționeze provizoriu vor fi arondați de către inspectoratul școlar, cu acordul Comisiei Naționale de Bacalaureat, la unități de învățământ de stat din alte județe care au acreditate specializările/calificările respective.(3) Pentru a permite candidaților arondați să susțină probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în unitățile de învățământ în care funcționează ca elevi, în cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale de la nivelul unității de învățământ în care sunt arondați elevii de la specializările/calificările autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care își va desfășura activitatea în unitatea de învățământ de unde provin acești elevi, în care vor fi incluși obligatoriu profesori examinatori din această unitate.(4) Candidații care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu vor susține probele scrise în centrele de examen la care sunt arondate unitățile de învățământ de proveniență ale acestora sau chiar la unitățile de învățământ de proveniență dacă acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizați în săli separate de ceilalți candidați din centru. La nivelul fiecărui centru de examen în care susțin probe scrise candidații care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu se constituie câte o subcomisie care va fi inclusă în decizia centrului de examen la care acești candidați sunt arondați.  +  Articolul 7(1) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București asigură dotarea cu camere de supraveghere video și audio funcționale a sălilor în care se desfășoară activități specifice examenului de bacalaureat: susținerea probelor, descărcarea și multiplicarea subiectelor, predarea și preluarea lucrărilor scrise, amestecarea, numerotarea și introducerea în plicuri a lucrărilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.(2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.(3) Activitatea de monitorizare a desfășurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat.(4) În vederea asigurării desfășurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen și comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menționate la alin. (1), din centrul respectiv.(5) Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (4), se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaților din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunță comisia de bacalaureat județeană/Comisia de bacalaureat a municipiului București, care propune eventualele măsuri de sancționare și informează Comisia Națională de Bacalaureat.  +  Articolul 8(1) Președinții comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din învățământul preuniversitar. Comisia Națională de Bacalaureat elaborează procedura de selecție și numire a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare.(2) Președintele comisiei regionale/județene/a municipiului București de contestații este numit de către comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București.(3) Comisia Națională de Bacalaureat poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri în vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de bacalaureat - 2020.  +  Articolul 9(1) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București răspund(e) pentru buna organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.(2) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București stabilesc/stabilește componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință publică la care sunt invitați în scris, în mod obligatoriu, reprezentanți ai consiliului județean/al municipiului București al elevilor, ai asociațiilor reprezentative ale elevilor, ai organizațiilor reprezentative la nivel național ale părinților și reprezentanți ai sindicatelor afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale. (3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unități de învățământ decât cele din care provin candidații arondați centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale.(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.  +  Articolul 10Comisia Națională de Bacalaureat stabilește prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor și de transmitere a lucrărilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat.  +  Articolul 11(1) În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.(2) În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:– președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;– după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se semnează de către evaluatori;– președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note - valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează. (3) În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2). În situația în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată la alin. (1)-(3), nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.  +  Articolul 12(1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.(2) Comisia Națională de Bacalaureat va transmite comisiei de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București modelul cererii-tip pentru depunerea contestației care include și declarația-tip menționată la alin. (1).  +  Articolul 13(1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3)-(5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen“, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.(9) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).  +  Articolul 14(1) Rezultatele examenului național de bacalaureat se fac publice prin afișare. (2) Informațiile ce conțin datele de identificare a candidaților și rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenului de bacalaureat național, care se afișează atât în format letric, la avizierul unităților de învățământ-centre de examen, cât și pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare, sunt următoarele: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul; promoția; forma de învățământ absolvită; specializarea; rezultatul/notele obținute la fiecare probă de examen susținută sau echivalată; media generală; rezultatul final: „reușit“/„respins“/„neprezentat“/ „eliminat din examen“.(3) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ-centre de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării. (4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.(5) Comisiile din unitățile de învățământ-centrele de examen informează candidații prin afișare, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, asupra prelucrării datelor cu caracter personal.  +  Articolul 15Completarea și eliberarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar în vigoare.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul 17Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Direcția generală economică, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 27 august 2019.Nr. 4.950.  +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL
  examenului de bacalaureat național - 2020
  Sesiunea iunie - iulie 2020
  25-29 mai 2020Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  29 mai 2020Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
  9-10 iunie 2020Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
  11-12 iunie 2020Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
  15-17 iunie 2020Evaluarea competențelor digitale - proba D
  18-19 iunie 2020Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
  22 iunie 2020Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  23 iunie 2020Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  24 iunie 2020Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  25 iunie 2020Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  30 iunie 2020Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)
  1-6 iulie 2020Rezolvarea contestațiilor
  7 iulie 2020Afișarea rezultatelor finale
  Sesiunea august - septembrie 2020
  13-27 iulie 2020Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
  18 august 2020Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  19 august 2020Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  20 august 2020Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  21 august 2020Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  24-25 august 2020Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
  25 august 2020Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
  26-27 august 2020Evaluarea competențelor digitale - proba D
  27-28 august 2020Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
  28 august 2020Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)
  29 august 2020Rezolvarea contestațiilor
  2 septembrie 20203 septembrie 2020Afișarea rezultatelor finale
  NOTĂ:La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de Bacalaureat a Municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.
   +  Anexa nr. 2
  PROGRAMA DE EXAMEN
  pentru disciplina limba chineză
  I. Statutul disciplineiÎn conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, absolvenții de liceu, toate profilurile și specializările, au dreptul să susțină proba C din cadrul examenului de bacalaureat național la oricare limbă modernă studiată pe parcursul învățământului liceal.Astfel, proba C de evaluare a competențelor lingvistice la limba chineză se susține în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, după cum urmează:a) proba scrisă;b) proba orală;c) proba de înțelegere a unui text audiat.Precizări metodologiceExamenul de bacalaureat la Limba chineză se organizează pe baza unei programe de examen construite pe baza programelor școlare pentru disciplina Limba chineză - limba modernă 1 și limba modernă 2, clasele a IX-a - a XII-a.Conform programelor școlare în vigoare de Limba chineză, la finalul ciclului liceal, nivelurile-țintă vor fi echivalente cu următoarele niveluri din Cadrul european comun de referință pentru limbi:• limba modernă 1: la finalul ciclului liceal, elevii care studiază limba modernă 1 vor avea structurate competențe de comunicare de nivel A2 și vor fi început structurarea unor achiziții incipiente specifice nivelului B1, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi (CECRL);• limba modernă 2: la finalul ciclului liceal, elevii care studiază limba modernă 2 vor avea structurate competențe de comunicare de nivel A1 și vor fi început structurarea unor achiziții incipiente specifice nivelului A2, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi (CECRL).II. Competențe de evaluatCompetențe generaleCompetențele generale sunt aceleași pentru toate filierele/profilurile/specializările pentru cele două niveluri, L1 și L2:1. receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare;2. producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare;3. realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă;4. transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare.Competențe specificeCompetențele specifice se diferențiază pe cele două niveluri, L1 și L2, astfel:LIMBA MODERNĂ 11. Receptarea mesajelor transmise oral și în scris în diverse situații de comunicare1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte familiare1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale pe teme familiare, clar articulate1.3. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile1.4. Desprinderea semnificației generale a unui mesaj rostit cu viteză normală în limba standard1.5. Desprinderea semnificației globale, a ideilor generale și a unor detalii din scurte discuții între vorbitori nativi/înregistrări radio pe subiecte de interes1.6. Extragerea ideilor principale și a unor detalii din texte de informare, în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru1.7. Selectarea informațiilor relevante din diferite fragmente/texte în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea interlocutorului2.2. Relatarea, oral și/sau în scris a unei activități/a unui fapt divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj2.4. Explicarea folosirii unui produs/a aplicării unei proceduri și răspunsul la întrebări de clarificare2.5. Formularea de întrebări și răspunsuri și de opinii argumentate despre ceea ce îi place/nu îi place, pe o temă dată2.6. Prezentarea unui monolog pe o temă dată, structurat, susținut de exemple din viața personală sau din alte surse2.7. Redactarea de texte funcționale variate, aducând argumente și exemple în sprijinul opiniilor exprimate3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală și scrisă3.1. Preluarea și transmiterea unui mesaj audiat, când este permisă cererea pentru repetarea unor cuvinte în scopul clarificării3.2. Oferirea de răspunsuri și informații la întrebări simple în cadrul unui interviu/chestionar3.3. Reformularea unui mesaj/unor instrucțiuni, la cererea interlocutorului3.4. Exprimarea acordului și dezacordului într-o discuție formală sau informală pe teme cunoscute3.5. Redactarea unei scurte scrisori de răspuns la anunțuri din mass-media/la o scrisoare oficială3.6. Identificarea intenției vorbitorului/a tipului de relație instituită de acesta în interacțiunea verbală4. Transferarea și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă a unor mesaje foarte simple pe teme din viața cotidiană4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine/despre alții4.3. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri)4.4. Rezumarea, oral și/sau în scris, a unui text cunoscut, pe baza unui plan dat4.5. Traducerea unor mesaje simple, din limba chineză în limba maternă și invers, în situații de comunicare familiareLIMBA MODERNĂ 21. Receptarea mesajelor transmise oral și în scris în diverse situații de comunicare1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte familiare1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale pe teme familiare, clar articulate1.3. Desprinderea semnificației globale, a ideilor generale și a unor detalii din scurte discuții între vorbitori nativi/înregistrări radio pe subiecte de interes1.4. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile1.5. Selectarea informațiilor relevante din diferite fragmente/texte în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea interlocutorului2.2. Relatarea, oral și/sau în scris, a unei activități/a unui fapt divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj2.4. Povestirea/relatarea oral și/sau în scris a unor experiențe/întâmplări personale2.5. Prezentarea unui monolog pe o temă dată, structurat, susținut de exemple din viața personală sau din alte surse2.6. Redactarea de texte funcționale variate, structurate după model, aducând argumente și exemple în sprijinul opiniilor exprimate3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală și scrisă3.1. Orientarea în spațiu pe baza unui set de instrucțiuni simple articulate clar și rar3.2. Preluarea și transmiterea unui mesaj audiat, când este permisă cererea pentru repetarea unor cuvinte în scopul clarificării3.3. Reformularea unui mesaj/unor instrucțiuni, la cererea interlocutorului3.4. Exprimarea acordului și dezacordului într-o discuție formală sau informală pe teme cunoscute4. Transferarea și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Redactarea de mesaje simple despre sine/despre alții4.2. Rezumarea, oral și/sau în scris, a unui text cunoscut, pe baza unui plan dat4.3. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri) folosind fraze simple4.4. Traducerea unor mesaje simple, din limba chineză în limba maternă și invers, în situații de comunicare familiareIII. ConținuturiLIMBA MODERNĂ 1 ȘI LIMBA MODERNĂ 21. Teme• Relații interumane• Viața personală (alimentație, sănătate, educație, activități de timp liber)• Universul tinerilor (cultură, sport)• Obiective turistice în China• Aspecte din viața contemporană (sociale, culturale etc.)• Mass-media• Obiceiuri chinezești• Aspecte legate de profesie• Activități din viața cotidiană• Viața culturală și lumea artelor (film, muzică, teatru, expoziții)• Repere de cultură și civilizație ale spațiului cultural sinic• Stiluri de viață în lumea est-asiatică2. Funcții comunicative ale limbii• A saluta• A (se) prezenta (pe cineva)• A identifica un obiect• A localiza elementar• A felicita• A mulțumi• A număra• A solicita și a oferi informații legate de completarea unui formular• A solicita și a oferi informații despre produse și servicii (inclusiv despre costuri, prețuri etc.)• A solicita și a oferi informații despre fenomene, evenimente, experiențe, acțiuni și activități profesionale• A oferi informații despre vreme• A solicita/oferi informații despre diverse evenimente• A formula comparații între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activități, evenimente, procese• A exprima și a argumenta refuzul de a face o acțiune• A întrerupe în mod politicos• A solicita și a da instrucțiuni• A solicita și a da sfaturi• A solicita și a formula propuneri, sugestii• A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul• A corecta/încuraja/avertiza pe cineva• A exprima acordul/dezacordul cu un curs de acțiune• A caracteriza persoane, fapte, acțiuni• A formula concluzii• A exprima obligația/necesitatea/interdicția de a face ceva• A refuza o ofertă/invitație• A exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine• A exprima condiții• A exprima cauze și consecințe• A exprima intenții, dorințe, preferințe• A exprima atitudini emoționale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere• A exprima o hotărâre sau o promisiune• A solicita opinii/puncte de vedere personale• A exprima și a motiva acordul/dezacordul față de opiniile altora• A cere și a da clarificări pentru înțelegerea unui mesaj• A cere și a da detalii și explicații• A solicita repetarea și reformularea3. Elemente de construcție a comunicăriiLIMBA MODERNĂ 1• Normele de pronunție, sunetele specifice limbii chineze standard (Putonghua), ordinea scrierii caracterelor• Tonurile limbii chineze• Interogația cu particulele ma și ne, interogația cu pronumele interogativ, interogația alternativă• Pronumele personal - forma de singular și cea de plural, pronumele de politețe, pronumele demonstrative, pronumele interogativ• Predicatul adjectival• Exprimarea posesiei cu sau fără ajutorul particulei de• CCL - exprimarea locului cu ajutorul prepoziției zai• CCT - topica unităților de timp în propoziția în limba chineză• Exprimarea orei/exprimarea datei• Numeralul de la 1 la 99• Clasificatorii• Interogația cu haishi• Substantivele postpoziții• Exprimarea locului cu ajutorul verbelor zai, you și shi• Reduplicarea verbelor• Acțiunea în curs de desfășurare (folosirea lui zheng/zhengzai/zhengzai...ne)• Aspectul perfectiv al verbelor, particula modală le, viitorul proxim• Verbele optative• Elementul complementar de grad• Elementul complementar de măsură a acțiunii verbale• Indicarea experienței trecute cu ajutorul particulei aspectuale guo• Propozițiile impersonale (fără S)• Particula modală le pentru schimbarea de situație• Construcția cong...dao, structura yi...jiu• Aspectul continuu al unei acțiuni verbale• Particula structurală de pentru formarea adverbelor• Comparația cu ajutorul prepoziției bi, a verbului you și a structurii gen...yiyang• Elementul complementar de rezultat, elementul complementar de direcție simplu, elementul complementar de posibilitate• Elementul complementar de direcție complex• Interogația retorică• Construcția de întărire shi...de• Prepoziția ba• Propoziția pasivă marcată și pasivă nemarcată• Folosirea conjuncțiilorLIMBA MODERNĂ 2• Normele de pronunție, sunetele specifice limbii chineze standard (Putonghua), ordinea scrierii caracterelor• Tonurile limbii chineze• Interogația cu particulele ma și ne, interogația cu pronumele interogativ, interogația alternativă• Pronumele personal - forma de singular și cea de plural, pronumele de politețe, pronumele demonstrative, pronumele interogativ• Predicatul adjectival• Exprimarea posesiei cu sau fără ajutorul particulei de• CCL - exprimarea locului cu ajutorul prepoziției zai• CCT - topica unităților de timp în propoziția în limba chineză• Exprimarea orei/exprimarea datei• Numeralul de la 1 la 99• Clasificatorii• Interogația cu haishi• Substantivele postpoziții• Exprimarea locului cu ajutorul verbelor zai, you și shi• Acțiunea în curs de desfășurare (folosirea lui zheng/zhengzai/zhengzai...ne)• Aspectul perfectiv al verbelor, particula modală le, viitorul proxim• Verbele optative• Elementul complementar de grad• Indicarea experienței trecute cu ajutorul particulei aspectuale guo• Propozițiile impersonale (fără S)• Particula modală le pentru schimbarea de situație• Construcția cong...dao, structura yi...jiu• Aspectul continuu al unei acțiuni verbale• Comparația cu ajutorul prepoziției bi, a verbului you și a structurii gen...yiyang• Elementul complementar de rezultat, elementul complementar de direcție simplu• Elementul complementar de direcție complex• Prepoziția ba• Propoziția pasivă marcată și pasivă nemarcată• Folosirea conjuncțiilor4. Texte pentru comunicarea orală și scrisăLIMBA MODERNĂ 1 ȘI LIMBA MODERNĂ 2Surse și tipuri de mesaje orale/scriseTexte de lungime variabilă care conțin și elemente de vocabular nefamiliare, de dificultate medie:• texte/fragmente autentice de informare generală și de specialitate, pagini de internet;• prezentări orale/scrise;• dialoguri, conversații, interviuri;• emisiuni radio, înregistrări audio;• texte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate;• texte funcționale (reclamă, anunț).Tipuri de texte care trebuie produse:• prezentare orală/scrisă;• dialog, discuție, opinii, conversații;• descrieri/comparări de obiecte, persoane;• texte funcționale (reclamă, anunț, cerere, invitație);• rezumat, povestiri;• scrisoare, mesaj e-mail.NOTĂ:Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2020 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.
  -----