ORDIN nr. 1.549 din 29 noiembrie 2018privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 6 decembrie 2018    Având în vedere:– Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 5.180/28.11.2018;– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 145/2018;– Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 223 alin. (1) și (1^1) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 19 septembrie 2014, se abrogă.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Liliana Maria Mihai
    București, 29 noiembrie 2018.Nr. 1.549.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICE pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat