NORME din 8 august 2018de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 4 septembrie 2018  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 3.147/C din 8 august 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 761 din 4 septembrie 2018.
   +  Articolul 1 Definirea unor expresiiÎn sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) bloc alimentar reprezintă un complex de încăperi cu destinații specifice în care se asigură prepararea hranei persoanelor private de libertate;b) bilet de subzistență reprezintă documentul prin care se precizează tipul de hrană de care beneficiază persoanele private de libertate pe durata transferului dintre unitățile din sistemul administrației penitenciare;c) bun distribuit reprezintă cantitățile de produse agroalimentare eliberate din magazia de alimente pentru prepararea hranei persoanelor private de libertate;d) externalizarea hrănirii persoanelor private de libertate reprezintă procesul prin care activitatea de preparare a hranei persoanelor private de libertate este realizată de către operatori economici specializați;e) lista zilnică de alimente reprezintă documentul în care se regăsesc totalitatea produselor agroalimentare necesare preparării hranei persoanelor private de libertate într-o zi, în funcție de structura efectivelor; f) meniu zilnic reprezintă totalitatea felurilor de mâncare și a alimentelor servite într-o zi, repartizate pentru dimineață, prânz și seară;g) plan meniu decadal este documentul de planificare prin care se stabilesc meniurile, rațiile zilnice de alimente, numărul de calorii aferent, pentru fiecare normă de hrană în parte, pentru o perioadă de 10 zile;h) situație privind repartizarea alimentelor în meniul zilnic este documentul prin care se repartizează zilnic alimentele din cadrul fiecărui meniu, pentru micul dejun, prânz și seară; i) stoc de siguranță reprezintă cantitățile de produse agroalimentare cu termen lung de conservare, care se constituie peste cantitățile destinate nevoilor de consum lunare;j) culte religioase sunt cultele recunoscute în România, potrivit legislației speciale.  +  Articolul 2 Dispoziții generale(1) Prezentele norme reglementează structura normelor de hrană specifice persoanelor private de libertate din sistemul administrației penitenciare, precum și regulile de aplicare a acestora.(2) Hrănirea persoanelor private de libertate se face prin alocarea de hrană preparată sau hrană rece, pe bază de norme de hrană specifice, cu încadrare între baremul caloric minim și maxim al fiecărei norme de hrană în parte. Normele de hrană și plafoanele calorice pe categorii de persoane private de libertate sunt prezentate în anexa nr. 1.(3) Structura normelor de hrană a persoanelor private de libertate este stabilită în concordanță cu nevoile nutritive și energetice ale fiecărei categorii, în funcție de eforturile depuse, vârstă și starea de sănătate. Structura normelor de hrană a persoanelor private de libertate este prezentată în anexa nr. 2.(4) Blocurile alimentare pentru prepararea hranei persoanelor private de libertate se organizează, funcționează și se conduc potrivit regulilor stabilite prin prezentele norme.(5) În cazuri bine justificate, serviciul de hrănire a persoanelor private de libertate poate fi externalizat. Prin cazuri bine justificate se înțeleg următoarele situații:a) blocul alimentar își întrerupe activitatea pentru efectuarea unor lucrări de reparații capitale sau investiții, neexistând posibilitatea ca hrana să fie furnizată de către o altă unitate din sistemul administrației penitenciare și nici alte variante de preparare a hranei pentru persoanele private de libertate;b) în cadrul unor proiecte-pilot, în funcție de existența unor resurse financiare corespunzătoare.(6) Externalizarea serviciilor de hrănire a persoanelor private de libertate se aprobă prin ordin al ministrului justiției și se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează achizițiile publice și cu dispozițiile prezentelor norme.(7) Spațiile, bunurile și utilitățile aferente preparării hranei persoanelor private de libertate, aflate în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, se pot închiria sau pune la dispoziția titularilor contractelor de externalizare, în limita normelor interne de înzestrare, întrebuințare și consum, pe perioada derulării contractului.(8) Obligația de întreținere și reparare a spațiilor, bunurilor și a utilităților puse la dispoziție în condițiile alin. (7) revine în sarcina titularilor contractelor de externalizare a serviciului de hrănire a persoanelor private de libertate.(9) Utilizarea bunurilor prevăzute la alin. (7) în alte scopuri decât pentru hrănirea persoanelor private de libertate este interzisă.(10) Hrănirea de către unitățile din sistemul administrației penitenciare a persoanelor private de libertate aflate în stare de reținere, arest sau detenție în instituții din afara sistemului administrației penitenciare se poate realiza în limita posibilităților existente. În acest caz hrănirea persoanelor private de libertate se realizează pe bază de convenții încheiate între unitățile din sistemul administrației penitenciare și instituțiile din afara sistemului administrației penitenciare, cu decontarea valorii alimentelor și a cheltuielilor aferente preparării hranei, pentru fiecare normă de hrană în parte.(11) Compunerea și valoarea calorică a alimentelor din structura normelor de hrană a persoanelor private de libertate sunt prevăzute în tabelul din anexa nr. 5.(12) Pentru situații neprevăzute, unitățile penitenciare pot constitui un stoc de siguranță din produse agroalimentare cu termen lung de păstrare, calculat pentru 30 de zile. În cazul locurilor de detenție izolate, stocul de siguranță poate fi asigurat pentru maximum 7 luni. Unitățile penitenciare izolate și perioada pentru care se constituie stocul de siguranță se aprobă, anual, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, la solicitarea acestora.(13) Aprovizionarea cu produse alimentare destinate hrănirii persoanelor private de libertate în perioada sezonului rece se poate face în cantitățile necesare până la noua recoltă, fără a depăși nevoile de consum pentru un an. Aceste produse și perioada de consum sunt prevăzute în anexa nr. 3. Cartofii de toamnă și ceapa uscată se vor aproviziona pentru întreaga perioadă prevăzută în anexa nr. 3 doar în condițiile în care unitățile penitenciare dețin spații de depozitare adecvate care să permită conservarea corespunzătoare a produselor până la sfârșitul perioadei, în vederea eliminării perisabilităților.(14) Persoanele private de libertate au dreptul, simultan, la o singură normă de hrană și un singur supliment de hrană, cu următoarele excepții:a) suplimentul pentru zile festive care se acordă persoanelor private de libertate complementar normei de bază și eventual suplimentului aferent;b) suplimentul norma de hrană nr. 17 C care se acordă în cazul persoanelor private de libertate care prestează activități productive (munci ușoare, medii sau grele) în atmosferă toxică sau în condiții de noxe profesionale. Locurile de muncă în care activitatea se desfășoară în atmosferă toxică sau condiții de noxe profesionale sunt prezentate în anexa nr. 9.(15) În situația în care persoanele private de libertate prestează activități productive în condiții de temperatură joasă (sub 5°C), pot primi 0,5 l ceai fierbinte de persoană. Din punct de vedere caloric, zahărul aferent acestei cantități de ceai se va asigura prin diminuarea corespunzătoare a altui produs din norma de hrană la care au fost alocate respectivele efective.(16) Substituirile de produse în cadrul normelor de hrană a persoanelor private de libertate se efectuează în funcție de prevederile normei de hrană nr. 14 B. Alte substituiri impuse și neprevăzute în norma de hrană nr. 14 B se vor efectua la echivalent valoric, urmărindu-se și încadrarea între baremul caloric minim și maxim al normelor de hrană.(17) Baremul caloric zilnic efectiv realizat al fiecărei norme de hrană poate oscila pe parcursul unei luni calendaristice, în limita a 25% din baremul caloric minim aferent unei zile, astfel încât la sfârșitul lunii baremul caloric mediu realizat să se încadreze între baremul caloric minim și maxim al normelor de hrană.  +  Articolul 3 Alocarea și scoaterea la și de la drepturi de hrană a persoanelor private de libertate(1) Alocarea la scoaterea de la drepturi de hrană a persoanelor private de libertate se face în baza notei de efective prevăzute în anexa nr. 4. Acest document conține repartizarea zilnică a efectivelor de persoane private de libertate pe fiecare normă de hrană în parte. Nota de efective se întocmește de către șeful de tură și se aprobă de directorul adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar și se transmite compartimentului hrănire, cu o zi înainte, până cel târziu la ora 11,00.(2) Persoanele private de libertate care urmează a fi transferate între unitățile penitenciare se alocă pe durata transferului la hrană rece, respectiv la normele de hrană nr. 19 sau 20, ținând cont de starea de sănătate și religie. Numărul de persoane private de libertate ce urmează a fi transferate se comunică unității de destinație cu 24 de ore înainte de efectuarea transferului. Pentru persoanele private de libertate diagnosticate cu diabet zaharat se va specifica afecțiunea medicală în biletul de subzistență. Formularul biletului de subzistență este prezentat în anexa nr. 11.(3) Pentru persoanele private de libertate prezentate la organele judiciare, în funcție de perioada necesară prezentării, se poate aloca pentru ziua respectivă hrană rece, respectiv normele de hrană nr. 19 sau 20. În asemenea situații, hrănirea asigurată persoanelor private de libertate va ține cont și de starea de sănătate și religia acestora. (4) În cazul internării în spitale, altele decât cele din sistemul administrației penitenciare, alocarea la sau scoaterea de la drepturile de hrană se va face în baza unei note de informare întocmite de medicul-șef.(5) În situația în care unele persoane private de libertate au fost alocate la drepturi de hrană, dar pleacă din unitate datorită unor împrejurări care nu puteau fi prevăzute, retragerea alimentelor nu mai este posibilă deoarece au fost supuse prelucrării, fiind considerate „Bun distribuit“.(6) Cu ocazia zilelor festive, persoanele private de libertate sunt alocate la norma de hrană nr. 12 C1. Se consideră zile festive: 1 Ianuarie, 8 Martie (pentru persoanele private de libertate de sex feminin), prima și a doua zi a Sărbătorilor Pascale, Sfinții Petru și Pavel, 1 Decembrie, 25 Decembrie și 31 Decembrie. Nu beneficiază de această normă persoanele alocate la normele de hrană nr. 22 și 23. Prevederile normei de hrană nr. 12 C1 se pot aplica și în alte situații, numai cu aprobarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. (la 08-04-2020, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 1.485/C din 8 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 08 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.485/C din 8 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 297 din 8 aprilie 2020, în anul 2020, pentru prima și a doua zi a Sărbătorilor Pascale, valoarea financiară maximă pentru Norma de hrană nr. 12 C1 - Supliment zile festive se stabilește în cuantum maxim de 8,26 lei/zi/persoană, exclusiv TVA.
  (7) Persoanele private de libertate aflate în refuz de hrană se alocă zilnic la norma de hrană potrivit categoriei din care fac parte. Administrația locului de deținere, prin personalul său, are obligația ca la ora servirii mesei să ofere hrana respectivă persoanelor private de libertate aflate în refuz de hrană, care au posibilitatea fie de a primi, fie de a refuza hrana.(8) În cazul în care persoanele private de libertate solicită în scris mâncare de post, administrația locului de deținere poate asigura meniuri corespunzătoare, în limita valorilor financiare minime și maxime ale normelor de hrană. Hrănirea persoanelor private de libertate care solicită un asemenea regim alimentar se poate asigura prin eliminarea din structura normelor de hrană a alimentelor care nu sunt indicate, respectiv: brânză telemea, carne, slănină, subproduse sau preparate din carne, untură ori altele asemenea și înlocuirea acestora cu produse adecvate meniului de post. Alocarea persoanelor private de libertate la regimul alimentar cu mâncare de post se face pe baza solicitării scrise adresate directorului unității penitenciare și numai dacă există posibilitatea pentru prepararea, transportul și distribuirea separată a hranei. (9) În cazul persoanelor private de libertate care solicită în scris regimuri alimentare vegetariene, administrația locului de deținere poate asigura meniuri corespunzătoare, în limita valorilor financiare minime și maxime ale normelor de hrană. Hrănirea persoanelor private de libertate care solicită un asemenea regim alimentar se poate asigura prin eliminarea alimentelor interzise, fiind folosite numai fructe, legume și produse lactate. (10) În cazul persoanelor private de libertate adepte ale altor religii (decât creștinismul) sau culte religioase, unitatea penitenciară poate asigura meniuri corespunzătoare, în limita valorilor financiare minime și maxime ale normelor de hrană. Hrănirea persoanelor private de libertate care solicită un asemenea regim alimentar se poate asigura prin eliminarea alimentelor interzise.(11) În situațiile prevăzute la alin. (10), în limita posibilităților existente, rația de carne de porc din norme se substituie în echivalent cantitativ prin carne de vită, oaie, pasăre etc. În situația în care se pot efectua aceste substituiri, este necesară încadrarea între baremurile calorice minime și maxime ale normelor de hrană respective. Prin posibilități existente se înțelege:a) existența stocurilor de produse alimentare necesare substituirilor;b) existența resurselor financiare necesare achiziționării de carne de vită, oaie, pasăre, pește etc.;c) existența, în sectorul zootehnic din cadrul gospodăriei agrozootehnice a unității din sistemul administrației penitenciare, a efectivelor de bovine, ovine sau păsări care îndeplinesc condițiile de sacrificare; d) capacitatea blocului alimentar pentru prepararea, distribuirea și servirea separată a hranei.(12) În situațiile prevăzute la alin. (10), atunci când nu există posibilitatea substituirilor, hrana asigurată acestor efective poate fi preparată adecvat, prin eliminarea rațiilor produselor alimentare interzise - similar preparării mâncării de post, în limita valorilor financiare minime și maxime ale normelor de hrană.(13) Alocarea persoanelor private de libertate la regimuri alimentare adecvate acestor religii sau culte religioase se realizează:a) în baza declarației date la depunerea în locul de deținere;b) pe parcursul executării pedepsei, prin aderarea liber consimțită și dovedită printr-o declarație pe propria răspundere, precum și prin actul de confirmare a apartenenței la religia sau cultul respectiv.(14) În cazul aparținătorilor unor religii și culte religioase recunoscute de statul român, cu particularități de preparare a hranei, inclusiv de sacrificare a animalelor din care se prepară hrana, și care reclamă condiții speciale pentru servire, veselă specifică, condiții deosebite de păstrare a alimentelor înainte și în timpul preparării efective a hranei, administrația locului de deținere asigură, în limita posibilităților, respectarea specificului de aprovizionare, depozitare, preparare și servire a hranei, astfel încât meniurile să se încadreze între baremurile calorice minime și maxime ale normelor de hrană. Dacă nu există posibilitatea asigurării parțiale sau totale a condițiilor mai sus menționate, administrația locului de deținere are obligația de a asigura hrănirea persoanelor private de libertate prin alocarea acestora la o normă de hrană în structura căreia se regăsesc alimente care nu sunt interzise de religia sau cultul respectiv.(15) În cazul persoanelor private de libertate care sunt diagnosticate cu diabet zaharat, medicul unității stabilește regimul alimentar specific, pentru fiecare caz în parte, ținând seama și de indicațiile specificate în nota de la norma de hrană nr. 18.
   +  Articolul 4 Planificarea hrănirii, repartizarea, distribuirea și justificarea consumului alimentelor(1) Hrănirea persoanelor private de libertate se realizează pe bază de meniuri zilnice. Persoanele private de libertate au dreptul la trei mese pe zi, servite în porții individualizate, cu excepția normelor de hrană care au prevăzută hrană rece. Mesele se servesc la intervale de timp ce nu pot fi mai mici de 4 ore și nu pot depăși 8 ore. Persoanele private de libertate care prezintă anumite afecțiuni medicale și au recomandarea medicului în acest sens pot primi hrana zilnică repartizată pe mai mult de trei mese.(2) Administrația locului de deținere asigură condiții de servire a hranei, în limita posibilităților, în spații special amenajate, precum și inventarul necesar pentru prepararea, transportul, distribuirea și servirea meselor. În situația în care nu există spații pentru servirea hranei, mâncarea se distribuie și se servește în camerele de detenție.(3) Meniurile zilnice se stabilesc de către un colectiv format din responsabilul compartimentului hrănire, bucătarul desemnat, un cadru medical și șeful serviciului/biroului logistic, se avizează de către medicul-șef și directorul adjunct economico-administrativ/șeful serviciului economico-administrativ și se aprobă de directorul unității penitenciare. (4) În cazul unor afecțiuni medicale ale persoanelor private de libertate, medicul instituției penitenciare poate propune meniuri individualizate, ținând cont de posibilitățile existente pentru prepararea acestora. Aceste meniuri se avizează de directorul adjunct economico-administrativ/șeful serviciului economico-administrativ și se aprobă de directorul instituției penitenciare. Prin posibilități existente se înțelege:a) existența stocurilor de produse alimentare necesare substituirilor;b) existența resurselor financiare pentru achiziționarea produselor alimentare necesare substituirilor;c) capacitatea blocului alimentar pentru prepararea, distribuirea și servirea separată a hranei.(5) Meniurile zilnice se grupează în planul meniu decadal (anexa nr. 6), care se întocmește atât pentru perioada de iarnă, cât și pentru perioada de vară, separat pentru fiecare normă de hrană, în 2 exemplare, cu următoarele destinații:a) un exemplar se păstrează la responsabilul compartimentului hrănire și servește pentru întocmirea documentelor justificative contabile privind distribuția produselor agroalimentare din depozitul unității;b) un exemplar se repartizează responsabilului blocului alimentar și servește ca document de planificare și organizare a activităților specifice.(6) Cantitățile de produse din planul meniu decadal pot fi modificate în funcție de substituirile efectuate sau de necesitatea încadrării între baremul caloric minim și maxim al normelor de hrană.(7) Produsele din planul meniu decadal pot fi modificate prin efectuarea de substituiri, justificate de:a) lipsa unor stocuri de produse;b) necesitatea diversificării meniurilor zilnice.(8) Repartizarea, distribuirea și justificarea consumului alimentelor se fac pe baza planului meniu decadal și a documentului justificativ „Lista zilnică a alimentelor“.  +  Articolul 5 Organizarea preparării hranei prin blocuri alimentare(1) Hrănirea persoanelor private de libertate se asigură sub coordonarea cel puțin a unei persoane calificate. Necesarul de personal se stabilește în funcție de capacitatea de deținere a unității, structura normelor de hrană ori alte asemenea elemente.(2) Personalul destinat blocurilor alimentare este prevăzut în statele de organizare și se asigură potrivit acestora. Necesarul de personal se poate completa cu persoane private de libertate calificate în meseriile de bucătar sau ajutor de bucătar.(3) Persoanele private de libertate necalificate se folosesc pentru activități de deservire, transport alimente, curățat și spălat legume, spălatul vaselor, prepararea hranei etc. Programul de lucru în blocul alimentar se organizează pe schimburi, numărul acestora fiind determinat de numărul persoanelor private de libertate, capacitatea de preparare a hranei, specificul unității și gradul asigurării cu personal angajat.(4) Atribuțiile personalului implicat în activitatea de hrănire a persoanelor private de libertate sunt prevăzute în anexa nr. 7. Aceste atribuții pot fi adaptate și completate în funcție de specificul fiecărei unități. (5) Activitățile desfășurate de persoanele private de libertate în blocul alimentar se execută sub îndrumarea, supravegherea și controlul bucătarului de serviciu și/sau al supraveghetorului blocului alimentar.(6) Prepararea hranei se face cu respectarea proceselor tehnologice, a circuitelor privind mișcarea alimentelor și a produselor finite, a normelor igienico-sanitare și a celor privind securitatea și sănătatea în muncă. (7) Pentru asigurarea controlului calității hranei preparate, pentru fiecare fel de mâncare, bucătarul/supraveghetorul blocului alimentar răspunde de recoltarea probelor de mâncare, care se păstrează timp de 48 de ore în frigidere anume destinate. Probele se recoltează în recipiente de sticlă, pe care se lipesc etichete care vor avea înscrise pe ele denumirea felului de mâncare și data recoltării. Cantitățile de mâncare care se vor lua ca probe sunt: pentru felul I cca 250 grame, pentru felul II cca 150 grame, pentru felul III cca 150 grame sau o bucată.(8) Certificarea calității hranei și aprobarea dării în consum se fac zilnic de către personalul medical și șeful de tură (locțiitorul șefului de tură). La această activitate participă și un reprezentant al persoanelor private de libertate, care este înlocuit lunar. Concluziile acestor verificări sunt consemnate într-un registru aflat la blocul alimentar.(9) După aprobarea dării în consum a hranei, bucătarul/supraveghetorul blocului alimentar dispune și verifică porționarea și repartizarea hranei, pe care o predă responsabililor cu distribuția hranei pe secțiile de detenție. (10) Servirea hranei se face cu articole de veselă adecvate (confecționate din inox), curate și dezinfectate. Articolele de veselă se distribuie odată cu hrana preparată și sunt retrase după servirea mesei, pentru spălat și dezinfectat. Articolele de veselă folosite în infirmerii, secții de boli infecțioase sau TBC se marchează în acest sens și se păstrează, se curăță și se spală separat de restul veselei. Atunci când persoanele private de libertate nu vor să servească mâncarea folosind articolele de veselă asigurate de unitatea penitenciară, vor da o declarație scrisă în acest sens. (11) Greutatea unei porții de mâncare este, de regulă, 400-500 grame felul I și 250-300 grame felul II.  +  Articolul 6 Externalizarea hrănirii persoanelor private de libertate(1) Externalizarea hrănirii persoanelor private de libertate se face prin contract de prestări servicii atribuit conform legislației privind achizițiile publice. (2) Fundamentarea încheierii unui contract prevăzut la alin. (1) se face de către Administrația Națională a Penitenciarelor, cu luarea în considerare a unor aspecte relevante precum: aspectele generale, necesitatea și oportunitatea externalizării, fezabilitatea tehnică, implicațiile financiare.  +  Articolul 7 Norme de dotare cu bunuri materiale specifice activității de hrănire a persoanelor private de libertateNormele de dotare cu bunuri materiale specifice activității de hrănire a persoanelor private de libertate sunt prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 8 Considerente privind organizarea efectivă a activității de hrănire a persoanelor private de libertate(1) Activitatea de hrănire a persoanelor private de libertate se realizează pe baza normelor de hrană specifice, diferențiate pe categorii de efective.(2) Organizarea activității de hrănire se realizează în următoarele etape:I. Determinarea drepturilor de hranăÎn funcție de datele prezentate în „Nota de efective“ se întocmește „Lista zilnică de alimente“, în care se calculează:a) drepturile de hrană ale persoanelor private de libertate;b) structura necesarului de produse alimentare pentru fiecare normă de hrană în parte, precum și totalul acestora;c) valoarea financiară a normelor de hrană; d) încadrarea între baremurile calorice minime și maxime ale normelor de hrană. "Lista zilnică de alimente" este însoțită de „Situația privind repartizarea alimentelor în meniul zilnic“ (anexa nr. 12), repartizate pentru mesele de dimineață, prânz și seară.II. Distribuirea produselor alimentare din magazia de alimenteÎn baza „Listei zilnice de alimente’’ se distribuie produsele alimentare din magazia de alimente, de obicei, cu o zi înainte de data la care urmează să se prepare hrana.La eliberarea produselor alimentare din magazia de alimente participă bucătarul/supraveghetorul blocului alimentar și/sau șeful de tură, care au/are obligația de a verifica respectarea cantităților de produse alimentare prevăzute în „Lista zilnică de alimente’’ și calitatea acestora.După preluarea produselor alimentare, trebuie asigurat transportul acestora în condiții de siguranță și igienă până la blocul alimentar.III. Prelucrarea produselor alimentareÎn funcție de „Situația privind repartizarea alimentelor în meniul zilnic“, produsele alimentare se repartizează în mod corespunzător, pentru prelucrarea și prepararea meselor de dimineață, prânz și seară.În situația în care unele alimente nu pot fi introduse în totalitate în marmite (spre exemplu: orez, paste făinoase, fasole), se comunică directorului adjunct economico-administrativ/șefului serviciului logistică, iar, după obținerea aprobării, responsabilul compartimentului hrănire întocmește bonul de predare-transfer-restituire pentru cantitățile respective.IV. Distribuirea hranei Hrana preparată se transvazează în recipiente din inox corespunzător structurii efectivelor de persoane private de libertate din secțiile de detenție.Bucătarul/Supraveghetorul blocului alimentar are obligația ca această activitate să fie realizată astfel încât să se asigure o repartizare uniformă a hranei în fiecare recipient în parte.Mâncarea se transvazează în stare fierbinte, se acoperă cu capac și trebuie consumată în următoarele două ore. Prin excepție, în cazul în care persoanele private de libertate sunt la instanțele de judecată sau la punctele de lucru și nu pot ajunge în timp util, pentru servirea mesei se vor lua măsuri corespunzătoare de păstrare a hranei.Mâncarea aferentă fiecărei secții de detenție este preluată de supraveghetorul de pe secția respectivă, care are obligația să asiste la distribuirea ei în camere, verificând ca aceasta să fie distribuită în mod uniform și egal întregului efectiv existent.V. Reguli privind prelucrarea produselor alimentare necesare preparării hraneiCalitatea hranei care se asigură efectivelor de persoane private de libertate este influențată direct nu numai de produsele alimentare care o compun, ci și de modalitatea în care acestea sunt prelucrate.Astfel, pentru prepararea corespunzătoare a felurilor de mâncare care compun structura meniurilor zilnice, este necesar ca marmitele din inox să asigure câte 1-1,3 l de apă/om, din care:– 0,6 l-0,8 l de apă pentru felul I;– 0,4 l-0,5 l de apă pentru felul II.Produsele alimentare necesare preparării hranei vor fi depozitate în spațiul special amenajat din blocul alimentar, în condiții corespunzătoare, până în momentul prelucrării lor.Cantitățile de cartofi, legume și zarzavaturi vor fi depozitate direct în spațiile destinate prelucrării.Carnea și derivatele din carne se spală bine cu apă rece și se tranșează corespunzător pentru a asigura o distribuție uniformă în cadrul felurilor de mâncare care compun structura meniurilor zilnice. Carnea congelată se va introduce în procesul de prelucrare numai după decongelare. Procesul decongelării poate fi realizat prin două metode: normal și rapid. Decongelarea normală durează cca 24-36 de ore și se realizează în încăperi bine aerisite. În perioada de vară, la geamurile de la ferestrele blocului alimentar vor fi montate plase protectoare. Carnea congelată se atârnă în cârlige, în așa fel ca bucățile să nu se atingă unele de altele sau de pereți, iar sub ele se așază tăvi pentru colectarea sucurilor care rezultă din procesul de decongelare.Decongelarea rapidă durează 3-4 ore. În acest caz, carnea congelată se introduce mai întâi timp de 5 minute în apă fiartă, în vederea formării unui strat de protecție care să împiedice scurgerea sucurilor, după care carnea se păstrează timp de 3-4 ore în recipiente cu apă rece. Se recomandă ca procedeul decongelării rapide să fie folosit numai în situații deosebite, deoarece determină diminuarea calităților nutritive ale cărnii. Carnea se consideră decongelată atunci când cuțitul pătrunde ușor prin bucățile mari.Carnea decongelată se va introduce imediat în procesul de prelucrare termică, fiind interzisă păstrarea acesteia sub formă decongelată. Este cu desăvârșire interzisă recongelarea cărnii.Ouăle de găină vor fi folosite în alimentație după o spălare și dezinfectare prealabilă.Cartofii, înainte de a fi curățați, se triază pentru îndepărtarea bulbilor necorespunzători, se spală de 2-3 ori după care se introduc în mașina de curățat sau se curăță manual. În cazul prelucrării mecanice este necesară o sortare preliminară a cartofilor în funcție de dimensiune, astfel încât în mașină să fie introduși cartofi de mărimi apropiate, pentru obținerea unei curățări uniforme.Prelucrarea mecanică a cartofilor va fi urmată de curățarea manuală în vederea îndepărtării părților necorespunzătoare. Cartofii curățați se vor păstra în apă rece cca 2-3 ore. Este interzisă curățarea cartofilor cu o zi înainte și păstrarea în apă până a doua zi, deoarece astfel pierd o mare parte din proprietățile nutritive.Rădăcinoasele, înainte de a fi curățate, se spală pentru îndepărtarea pământului și a nisipului. După curățarea și înlăturarea părților alterate, se spală din nou, tăindu-se apoi corespunzător felurilor de mâncare pentru care se pregătesc.Cartofii și rădăcinoasele curățate vor fi păstrate numai în vase cu apă rece pentru a preveni fenomenul de oxidare și de distrugere a vitaminelor în contact cu aerul.VI. Reguli generale privind întreținerea blocului alimentar și a articolelor de veselă folosite la prepararea hraneiÎn cadrul blocului alimentar trebuie respectate următoarele reguli:a) în funcție de locul de desfășurare a activităților, personalul va purta echipament de protecție (halate, bonete, șorțuri, cizme, mănuși);b) este interzisă intrarea în grupul sanitar cu echipamentul de protecție;c) personalul trebuie să se spele cu apă și săpun înainte de începerea lucrului și după folosirea toaletei;d) medicul instituției penitenciare va efectua zilnic triajul epidemiologic al personalului care lucrează la blocul alimentar și controlul periodic al acestuia;e) toate încăperile și anexele blocului alimentar vor fi spălate și dezinfectate zilnic.În vederea prevenirii producerii unor toxiinfecții alimentare, articolele de veselă necesare preparării, transportului și servirii hranei trebuie menținute în stare de curățenie.O spălare corectă a articolelor de veselă se realizează prin:a) îndepărtarea resturilor alimentare prin folosirea apei calde, a periei sau buretelui de sârmă sau plastic;b) îndepărtarea petelor de grăsime prin spălare cu apă caldă, detergent sau produse degresante;c) clătirea cu apă fierbinte fie prin scufundare, fie sub jet continuu.Diferitele utilaje folosite la prepararea hranei, după întrebuințare, se curăță prin demontarea pieselor componente și îndepărtarea resturilor de alimente și se spală.Mesele de lucru și bazinele de spălat se curăță și se spală zilnic cu detergent sau alte produse degresante.Vesela curățată va fi păstrată în poziție verticală, pe rafturi, iar vasele de bucătărie pe rastele sau în dulapuri închise.Articolele de veselă folosite în infirmerii, secții de boli infecțioase sau TBC se curăță și se spală separat de restul veselei și se vor dezinfecta prin scufundare într-o soluție de cloramină de 2% timp de 30 de minute. Aceste articole de veselă trebuie marcate și păstrate separat de restul veselei.VII. Reguli privind unele aspecte de tehnologie culinară folosite la prepararea hraneiCarnea și derivatele de carne care urmează a fi folosite la prepararea supelor, ciorbelor și sosurilor se introduc în apă rece. Pe parcursul fierberii se înlătură în mai multe rânduri spuma care se formează la suprafață.Zarzavaturile și legumele se introduc în procesul de prelucrare termică în ordinea timpului de fierbere a acestora.Cartofii se pun la fiert în apă clocotită pentru a-și păstra cât mai bine calitățile nutritive și a nu se sfărâma.La felurile de mâncare pe bază de fasole boabe sarea se introduce după terminarea prelucrării termice.Verdețurile se introduc cu puțin înainte de terminarea fierberii, pentru a da gust mâncării și a se păstra conținutul de vitamine.Borșul se fierbe separat și se introduce în mâncare când zarzavatul este fiert.Sosurile se prepară prin amestecarea făinii de grâu cu o parte din grăsimi până când se obține o pastă omogenă, după care se adaugă în restul de mâncare cu circa o jumătate de oră înainte de terminarea prelucrării termice. Restul de grăsimi reci se adaugă cu 10-15 minute înainte de terminarea prelucrării termice.VIII. Sortimentele de produse care se pot aproviziona de unitățile penitenciare în cadrul produselor înscrise în normele de hrană sub denumiri generice sunt prezentate în anexa nr. 10.IX. Timpul de pregătire a alimentelor este prezentat în anexa nr. 13.X. Normele de hrană pentru animalele de serviciu aflate în GAZ-urile unităților penitenciare sunt prezentate în anexa nr. 14.XI. Tabelul cu activitățile productive considerate ca fiind munci grele este prezentat în anexa nr. 15.XII. Variantele de mâncăruri recomandate pentru diferite boli sunt prezentate în anexa nr. 16.  +  Articolul 9 Dispoziții finaleAnexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme și cuprind:– anexa nr. 1 - Norme de hrană și plafoane calorice pe categorii de persoane private de libertate;– anexa nr. 2 - Structura normelor de hrană a persoanelor private de libertate;– anexa nr. 3 - Tabel cu perioadele de consum la legumele de sezon și produsele pentru perioada de toamnă-iarnă;– anexa nr. 4 - Nota de efective;– anexa nr. 5 - Tabel cu compunerea și valoarea calorică a alimentelor;– anexa nr. 6 - Plan meniu decadal;– anexa nr. 7 - Atribuțiile personalului implicat în activitatea de hrănire;– anexa nr. 8 - Norme de dotare cu bunuri materiale specifice activității de hrănire;– anexa nr. 9 - Tabel cuprinzând locurile de muncă și activitățile care dau dreptul la lapte antidot;– anexa nr. 10 - Tabel cu sortimentele de produse agroalimentare care se pot aproviziona în cadrul produselor înscrise în normele de hrană sub denumiri generice;– anexa nr. 11 - Bilet de subzistență;– anexa nr. 12 - Lista zilnică de alimente;– anexa nr. 13 - Tabel cu timpul de pregătire a unor alimente;– anexa nr. 14 - Norme de hrană pentru animalele de serviciu din unitățile penitenciare;– anexa nr 15 - Tabel cu încadrarea pe munci grele a persoanelor private de libertate care muncesc;– anexa nr. 16 - Variante de mâncăruri recomandate în diferite afecțiuni medicale.  +  Anexa nr. 1 la norme
  Norme de hrană și plafoane calorice pe categorii de persoane private de libertate
  Normele de hrană și plafoanele calorice pe categorii de persoane private de libertate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. II - Norme de hrană specifice Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor ale persoanelor private de libertate din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2la norme
  Structura normelor de hrană a persoanelor private de libertate
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 12 C1
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Carne de porc semigrasăg40408080
  2Drojdie de bere comprimatăg2222
  3Făină de grâu albăg36,736,75050
  4Fructe proaspeteg100100170170
  5Ouăbuc.1111
  6Preparate din carne g40407070
  7Ulei comestibilg5555
  8Zahărg10101515
  Total calorii/zi600600925925
  Media calorică zilnică600925
  NOTĂ: Supliment zile festive1. Această normă se acordă persoanelor private de libertate în zilele de: 1 Ianuarie, 8 Martie (pentru persoanele private de libertate de sex feminin), prima și a doua zi a Sărbătorilor Pascale, Sfinții Petru și Pavel, 1 Decembrie, 25 Decembrie și 31 Decembrie. (la 08-04-2020, Punctul 1. din nota Supliment zile festive a Normei de hrană nr. 12 C1, Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 1.485/C din 8 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 08 aprilie 2020 ) 2. Acordarea acestei norme de hrană se poate face și prin achiziționarea de pe piață a unor produse specifice (cozonac, prăjituri, produse de patiserie etc.), fără a se depăși valoarea financiară aprobată a baremului caloric maxim al normei.3. Persoanele private de libertate diagnosticate cu diabet zaharat se pot aloca la această normă numai la recomandarea medicului pentru a nu se afecta tratamentul specific acestei afecțiuni.4. Persoanele private de libertate alocate la normele de hrană nr. 22 și 23 nu beneficiază de suplimentul de hrană nr. 12 C1.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 14 BPentru substituiri de alimente (calculate la 100 grame de produs)
  Nr. crt.Produsul care se substituieProdusul cu care se substituie
  Denumirea produsuluig/mlDenumirea produsuluig/ml
  1Biscuiți100Făină de grâu albă115
  Marmeladă amestec182
  Marmeladă extra140
  Pâine albă177
  Pâine semialbă175
  Zahăr100
  2Borș instant100Borș proaspăt2.500
  3Brânză proaspătă de vaci100Brânză telemea56
  Brânză topită66
  Cașcaval55
  Iaurt517
  Lapte de vacă304
  Ouă de găină (buc.)2
  Smântână52
  Unt proaspăt24
  4Brânză telemea100Brânză proaspătă de vaci177
  Brânză topită117
  Cașcaval97
  Iaurt913
  Lapte de vacă537
  Lapte praf55
  Ouă de găină (buc.)4
  Margarină36
  Pate de ficat107
  Preparate din carne (cârnați, salamuri etc.)71
  Smântână91
  Unt proaspăt43
  5Carne de porc (semigrasă)100Brânză telemea97
  Brânză topită114
  Brânză proaspătă de vaci173
  Brânză telemea (vacă, oaie)98
  Cașcaval94
  Carne de vită (slabă)294
  Carne de oaie, miel148
  Carne de pasăre227
  Jumări446
  Lapte de vacă525
  Lapte praf54
  Margarină36
  Organe de porc și vită (conform pct. 4 din note)-
  Ouă3, 4/5
  Pește446
  Pește afumat187
  Pește sărat298
  Preparate din carne (cârnați, salamuri etc.)69
  Subproduse din carne de porc268
  Subproduse din carne de vită sau pasăre446
  Slănină (sărată, afumată sau crudă)44
  Specialități din carne de porc și vită (mușchi, mușchiuleț)294
  Untură de porc29
  Unt42
  6Carne de porc (slabă)100Carne de oaie, miel50
  Carne de vită (slabă)100
  Carne de pasăre77
  Carne de porc semigrasă34
  Conserve din carne de porc cu fasole boabe66
  Conserve din carne de porc în suc propriu41
  Conserve din carne de vită în suc propriu67
  Conserve din pește în ulei35
  Conserve din pește în sos tomat72
  Margarină12
  Organe de porc și vită (conform pct. 4 din note)-
  Pește afumat64
  Pește proaspăt (congelat)152
  Pește sărat101
  Preparate din carne (cârnați, salamuri etc.)23
  Specialități din carne de porc și vită (mușchi, mușchiuleț)100
  Unt14
  7Carne de vită (slabă)100Carne de oaie, miel50
  Carne de porc (slabă)100
  Carne de pasăre77
  Carne de porc semigrasă34
  Conserve din carne de porc cu fasole boabe66
  Conserve din carne de porc în suc propriu41
  Conserve din carne de vită în suc propriu67
  Conserve din pește în ulei35
  Conserve din pește în sos tomat72
  Margarină12
  Organe de porc și vită (conform pct. 4 din note)-
  Pește afumat64
  Pește proaspăt (congelat)152
  Pește sărat101
  Preparate din carne (cârnați, salamuri etc.)23
  Specialități din carne de porc și vită (mușchi, mușchiuleț)100
  Unt14
  8Carne de pasăre100Carne slabă (de vită, porc)130
  Organe de porc și vită (conform pct. 4 din note)-
  Pește afumat82
  Pește proaspăt (congelat)197
  Pește sărat131
  9Cartofi100Cartofi deshidratați21
  Conserve de legume în apă sau bulion228
  Fasole uscată boabe24
  Conserve de legume în ulei77
  Fulgi de cartofi20
  Legume proaspete304
  Legume deshidratate32
  Mazăre boabe23
  Murături811
  Orez21
  Paste făinoase simple20
  Paste făinoase cu ou18
  Piure de cartofi instant21
  Varză murată405
  Varză proaspătă304
  10Ceapă100Conserve de legume în apă sau bulion94
  Ceapă deshidratată11
  Legume proaspete125
  Praz55
  Usturoi25
  11Compot100Băuturi răcoritoare158
  Citrice260
  Dulceață23
  Fructe proaspete133
  Gem27
  Suc natural din fructe98
  Zahăr16
  12Conserve de legume în apă sau bulion100Cartofi44
  Cartofi deshidratați9
  Fasole uscată boabe10
  Legume proaspete133
  Legume deshidratate14
  Paste făinoase simple9
  Paste făinoase cu ou8
  Praz59
  Varză murată178
  Varză proaspătă133
  Slănină (crudă, sărată sau afumată)16
  13Ceai100Cafea instant250
  Cafea naturală300
  14Drojdie proaspătă de bere100Drojdie de bere uscată75
  15Făină de grâu albă100Făină de porumb (mălai)100
  Făină de grâu semialbă108
  Griș100
  Orez101
  Paste făinoase simple98
  Paste făinoase cu ou91
  Pâine de grâu albă153
  Pâine de grâu semialbă151
  16Fasole uscată boabe100Cartofi415
  Cartofi deshidratați86
  Conserve de legume în apă sau bulion947
  Fulgi de fasole67
  Fasole bătută instant87
  Legume proaspete1.262
  Orez decorticat86
  Mazăre boabe94
  Paste făinoase simple84
  Paste făinoase cu ou78
  17Fructe proaspete100Compot75
  Citrice200
  Dulceață18
  Fructe uscate17
  Gem20
  Halva9
  Marmeladă amestec22
  Marmeladă extra18
  Sirop de fructe18
  Suc natural din fructe74
  Zahăr12
  18Fructe uscate100Compot449
  Dulceață105
  Fructe proaspete596
  Gem120
  Halva53
  Marmeladă amestec130
  Marmeladă extra100
  Sirop de fructe133
  Zahăr71
  19Gem100Bomboane diferite60
  Dulceață88
  Marmeladă amestec108
  Marmeladă extra84
  Rahat72
  Zahăr60
  20Griș100Cartofi484
  Făină de grâu albă100
  Făină de grâu semialbă108
  Orez decorticat101
  Paste făinoase simple98
  Paste făinoase cu ou91
  21Iaurt100Brânză proaspătă de vaci19
  Brânză telemea11
  Brânză topită13
  Lapte de vacă59
  Lapte praf6
  Smântână10
  22Lapte de vacă100Brânză telemea19
  Brânză topită22
  Cașcaval18
  Iaurt170
  Lapte praf10
  Smântână17
  Ouă (buc.)3/4
  23Lămâi100Mandarine79
  Portocale61
  Sare de lămâie1
  24Lapte praf100Brânză telemea181
  Brânză proaspătă de vaci321
  Lapte de vacă978
  25Legume proaspete100Cartofi33
  Cartofi deshidratați7
  Conserve de legume în apă sau bulion75
  Legume deshidratate11
  Legume murate (murături)267
  Orez7
  Praz44
  Rădăcinoase57
  Varză proaspătă100
  26Marmeladă amestec100Bomboane diferite55
  Biscuiți55
  Fructe proaspete459
  Fructe uscate77
  Gem92
  Marmeladă extra77
  Rahat66
  Zahăr55
  27Margarină100Brânză telemea273
  Slănină (crudă, sărată sau afumată)122
  Ulei comestibil de floarea-soarelui80
  Unt118
  Untură de porc81
  28Murături (legume murate)100Legume proaspete37
  Varză proaspătă37
  Varză murată50
  29Orez100Cartofi481
  Conserve de legume în apă sau bulion1.097
  Fasole uscată boabe116
  Legume proaspete1.462
  Paste făinoase simple97
  Paste făinoase cu ou91
  Varză proaspătă1.462
  30Oțet 9°100Esență de oțet6
  Sare de lămâie6
  31Ouă de găină (buc.)(un ou = min. 50 g)1Brânză telemea26
  Carne de porc (slabă)77
  Carne de vită (slabă)77
  Carne de porc semigrasă26
  Carne de pasăre59
  Conserve din pește (în ulei)28
  Conserve din pește (în sos tomat)56
  Pate de ficat28
  Praf de ouă12
  Preparate din carne (cârnați, salamuri etc.)18
  32Pâine de grâu albă100Biscuiți56
  Pâine de grâu semialbă99
  Făină de grâu albă65
  Făină de porumb (mălai)66
  33Pastă de tomate100Conserve de legume în apă și bulion291
  Conserve de roșii în bulion465
  Piure de roșii (bulion)150
  Pătlăgele roșii389
  34Paste făinoase (simple)100Cartofi493
  Cartofi deshidratați103
  Fasole uscată boabe119
  Făină de grâu albă102
  Făină de grâu semialbă110
  Orez102
  Paste făinoase cu ou93
  35Preparate din carne (cârnați, salamuri etc.)100Brânză telemea141
  Brânză topită165
  Carne de porc (slabă)424
  Carne de vită (slabă)424
  Carne de porc semigrasă146
  Conserve din carne porc cu fasole boabe282
  Conserve din carne de vită în suc propriu286
  Conserve din carne de porc în suc propriu172
  Conserve din pește în ulei148
  Conserve din pește în sos tomat309
  Unt proaspăt61
  Slănină (sărată sau afumată)63
  36Rădăcinoase100Cartofi57
  Cartofi deshidratați12
  Conserve de legume în apă sau bulion131
  Legume proaspete175
  Legume deshidratate18
  Rădăcinoase deshidratate18
  37Slănină (crudă, sărată sau afumată)100Brânză telemea224
  Jumări1.022
  Margarină82
  Ulei comestibil de floarea-soarelui66
  Untură de porc66
  Preparate din carne (cârnați, salamuri etc.)159
  38Subproduse din carne de porc100Carne de porc semigrasă38
  Jumări167
  Subproduse din carne de vacă167
  Untură de porc11
  39Ulei comestibil de floarea-soarelui100Slănină (crudă, sărată sau afumată)152
  Untură de porc100
  40Unt proaspăt100Brânză telemea231
  Brânză proaspătă de vaci409
  Lapte de vacă1.243
  Lapte praf127
  Margarină85
  Slănină (sărată sau afumată)103
  Smântână211
  Ulei comestibil de floarea-soarelui68
  Untură de porc68
  41Usturoi100Ceapă407
  Legume proaspete508
  42Varză murată100Cartofi25
  Cartofi deshidratați21
  Conserve din legume în apă sau bulion56
  Fasole uscată boabe6
  Orez5
  Legume deshidratate9
  Paste făinoase (simple, cu ou)5
  Varză proaspătă75
  43Varză proaspătă100Cartofi33
  Cartofi deshidratați25
  Conserve din legume în apă sau bulion75
  Fasole uscată boabe8
  Legume proaspete100
  Legume deshidratate10
  Orez7
  Varză murată133
  44Zahăr100Bomboane diferite101
  Dulceață148
  Fructe proaspete837
  Gem168
  Marmeladă amestec182
  Marmeladă extra140
  Miere de albine122
  Rahat120
  NOTE: 1. Norma de hrană nr. 14 B pentru substituiri se aplică în oricare din următoarele situații, luate separat sau cumulate, indiferent de ordine:a) când produsele agroalimentare prevăzute de normele de hrană lipsesc temporar sau parțial;b) pentru realizarea unor meniuri variate, chiar dacă produsele din norme sunt asigurate;c) pentru realizarea unor meniuri dietetice, conform prescripțiilor medicale.2. Când se substituie pâinea cu făină de porumb (mălai), pentru fiecare kilogram de făină de porumb se vor distribui câte 25 grame de sare în plus față de rația prevăzută de norme.3. Orice alte substituiri decât cele prevăzute de norma nr. 14B se fac la echivalent valoric, excepție fiind în cazul art. 3 alin. (11) din Normele de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 3.147/C/2018.În cazul substituirilor la echivalent valoric trebuie respectată încadrarea între baremul caloric minim și maxim al normei respective.4. Substituirile se realizează în funcție de valoarea calorică individuală a organelor de porc și de vită.5. În cazul când se folosește margarină dietetică (vegetală) sau pate de ficat vegetal se ține cont de valoarea calorică specifică, inscripționată pe fiecare produs în parte.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 15
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Amelioratori pentru preparate culinareg10101010
  2Arome, condimente, ingredienteg1111
  3Biscuiți g5050100100
  4Brânză telemeag40404040
  5Carne de porc semigrasăg5050100100
  6Carne de vităg40404040
  7Cartofi g400400400400
  8Ceai din planteg2222
  9Ceapăg45454040
  10Conserve de legume în apă sau buliong0700100
  11Drojdie de bere comprimatăg0,50,50,50,5
  12Fasole boabeg60606060
  13Făină de grâu albăg25253030
  14Fructe proaspeteg100100100100
  15Marmeladă amestecg30303030
  16Grișg10101515
  17Lapte de vacăml200200250250
  18Legume proaspeteg40004500
  19Margarinăg10101010
  20Legume murate g020045
  21Orezg10101515
  22Oțet alimentarml2222
  23Ouă buc.1111
  24Pâine de grâu semialbăg400400500500
  25Pastă de tomateg30303535
  26Paste făinoase simpleg20202020
  27Preparate din carne g30305050
  28Rădăcinoase g3050100100
  29Sare comestibilăg10101010
  30Ulei comestibilg10151515
  31Usturoi g5544
  32Varză muratăg01250150
  33Slănină sărată sau afumatăg10121015
  34Zahărg20202525
  Total calorii/zi2.9903.0083.8283.814
  Media calorică zilnică3.0003.820
  NOTE: 1. Această normă se acordă persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.2. În situația în care se solicită mâncare de post, atunci meniurile se pot prepara în mod adecvat prin eliminarea următoarelor rații de produse din normă:– brânză telemea;– carne de porc semigrasă;– carne de vită;– lapte de vacă;– ouă;– slănină sărată sau afumată;– preparate din carne.Alocarea pentru mâncarea de post se face pe baza solicitării scrise adresate directorului unității penitenciare și dacă există posibilități pentru prepararea, transportul și distribuirea separată a hranei.În cazul preparării mâncării de post se pot asigura meniuri corespunzătoare, cu încadrare între valoarea financiară minimă și maximă a normei de hrană.3. Hrănirea persoanelor care sunt adepte ale altor religii (decât creștinismul) sau culte religioase poate fi asigurată în mod adecvat, substituindu-se în limita posibilităților produsele alimentare care sunt interzise de respectivele precepte religioase.În cazul preparării hranei pentru aceste categorii de persoane, rațiile produselor alimentare din normă pot fi modificate în funcție de structura meniurilor care se prepară și de substituirile efectuate, cu încadrare între baremul caloric minim și maxim al normei. Atunci când nu există posibilitatea substituirilor, hrana asigurată acestor efective poate fi preparată prin eliminarea rațiilor produselor alimentare interzise, cu încadrare între valoarea financiară minimă și maximă a normei de hrană. 4. În cazul în care se solicită regim vegetarian prin cerere aprobată de directorul unității, meniurile se pot prepara în mod adecvat, prin folosirea exclusiv a produselor de origine vegetală (legume, fructe) și a lactatelor.În cazul preparării hranei pentru aceste categorii de persoane, rațiile produselor alimentare pot fi modificate în funcție de structura meniurilor care se prepară, cu încadrare între valoarea financiară minimă și maximă a normei de hrană.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 16
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Amelioratori pentru preparate culinareg10101515
  2Arome, condimente, ingredienteg6755
  3Biscuițig20202020
  4Brânză telemeag20204040
  5Carne de porc semigrasăg40407070
  6Carne de vităg20204040
  7Cartofig400400500500
  8Ceai din planteg2211
  9Ceapăg35353535
  10Conserve din legume în apă sau bulion g0450100
  11Fasole boabeg50506060
  12Făină de grâu albăg5544
  13Fructe proaspeteg50505050
  14Marmeladă amestecg30303030
  15Legume proaspeteg30004000
  16Legume murate (murături)g050050
  17Margarinăg10101515
  18Orez g20202525
  19Oțet alimentarml2211
  20Pâine de grâu semialbăg350350400400
  21Pastă de tomateg30303535
  22Paste făinoase simpleg20202020
  23Preparate din carneg10203030
  24Rădăcinoase g5050100100
  25Sare comestibilăg10101010
  26Slăninăg0101010
  27Subproduse din carne de porcg10202020
  28Tărâțe de grâug5555
  29Ulei comestibilg10101515
  30Usturoi g3445
  31Varză muratăg01000150
  32Zahărg20202020
  Total calorii/zi2.2062.2822.8732.842
  Media calorică zilnică2.2502.855
  NOTE: 1. Această normă se acordă persoanelor majore reținute, arestate preventiv, aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, aflate în centre de detenție sau centre educative. 2. În situația în care se solicită mâncare de post, atunci meniurile se pot prepara în mod adecvat prin eliminarea următoarelor rații de produse din normă:– brânză telemea;– carne de porc semigrasă;– carne de vită;– lapte de vacă;– ouă;– slănină sărată sau afumată;– preparate din carne.Alocarea pentru mâncarea de post se face pe baza solicitării scrise adresate directorului unității penitenciare și dacă există posibilități pentru prepararea, transportul și distribuirea separată a hranei.În cazul preparării mâncării de post, celelalte rații din norme pot fi modificate, în funcție de felurile de mâncare care se prepară, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.3. Hrănirea persoanelor care sunt adepte ale altor religii (decât creștinismul) sau culte religioase poate fi asigurată în mod adecvat, substituindu-se în limita posibilităților produsele alimentare care sunt interzise de respectivele precepte religioase.În cazul preparării hranei pentru aceste categorii de persoane, rațiile produselor alimentare din normă pot fi modificate în funcție de structura meniurilor care se prepară și de substituirile efectuate, cu încadrarea între baremul caloric minim și maxim al normei. Atunci când nu există posibilitatea substituirilor, hrana asigurată acestor efective poate fi preparată prin eliminarea rațiilor produselor alimentare interzise, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.4. În cazul în care se solicită regim vegetarian prin cerere aprobată de directorul unității penitenciare, meniurile se pot prepara în mod adecvat, prin folosirea exclusiv a produselor de origine vegetală (legume, fructe) și a lactatelor.În cazul preparării hranei pentru aceste categorii de persoane, rațiile produselor alimentare pot fi modificate în funcție de structura meniurilor care se prepară, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 17
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Amelioratori pentru preparate culinareg10101515
  2Arome, condimente, ingredienteg6755
  3Biscuițig20202020
  4Brânză telemeag20204040
  5Carne de porc semigrasăg40407070
  6Carne de vităg20204040
  7Cartofig400400500500
  8Ceai din planteg2211
  9Ceapăg35353535
  10Conserve din legume în apă sau bulion g0450100
  11Fasole boabeg50506060
  12Făină de grâu albăg5544
  13Fructe proaspeteg50505050
  14Marmeladă amestecg30303030
  15Legume proaspeteg30004000
  16Legume murate (murături)g050050
  17Margarinăg10101515
  18Orez g20202525
  19Oțet alimentarml2211
  20Pâine de grâu semialbăg350350400400
  21Pastă de tomateg30303535
  22Paste făinoase simpleg20202020
  23Preparate din carneg10203030
  24Rădăcinoase g5050100100
  25Sare comestibilăg10101010
  26Slăninăg0101010
  27Subproduse din carne de porcg10202020
  28Tărâțe de grâug5555
  29Ulei comestibilg10101515
  30Usturoi g3445
  31Varză muratăg01000150
  32Zahărg20202020
  Total calorii/zi2.2062.2822.8732.842
  Media calorică zilnică2.2502.855
  NOTE: 1. Această normă se acordă persoanelor majore condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.2. În situația în care se solicită mâncare de post, atunci meniurile se pot prepara în mod adecvat, prin eliminarea următoarelor rații de produse din normă:– brânză telemea;– carne de porc semigrasă;– carne de vită;– lapte de vacă;– ouă;– slănină sărată sau afumată;– preparate din carne.Alocarea pentru mâncarea de post se face pe baza solicitării scrise adresate directorului unității penitenciare și dacă există posibilități pentru prepararea, transportul și distribuirea separată a hranei.În cazul preparării mâncării de post, celelalte rații din norme pot fi modificate, în funcție de felurile de mâncare care se prepară, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.3. Hrănirea persoanelor care sunt adepte ale altor religii (decât creștinismul) sau culte religioase poate fi asigurată în mod adecvat, substituindu-se în limita posibilităților produsele alimentare care sunt interzise de respectivele precepte religioase.În cazul preparării hranei pentru aceste categorii de persoane, rațiile produselor alimentare din normă pot fi modificate în funcție de structura meniurilor care se prepară și de substituirile efectuate, cu încadrarea între baremul caloric minim și maxim al normei. Atunci când nu există posibilitatea substituirilor, hrana asigurată acestor efective poate fi preparată prin eliminarea rațiilor produselor alimentare interzise, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei. 4. În cazul în care se solicită regim vegetarian prin cerere aprobată de directorul unității penitenciare, meniurile se pot prepara în mod adecvat, prin folosirea exclusiv a produselor de origine vegetală (legume, fructe) și a lactatelor.În cazul preparării hranei pentru aceste categorii de persoane, rațiile produselor alimentare pot fi modificate în funcție de structura meniurilor care se prepară, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 17 A
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  I. Hrană rece
  1Biscuițig44,5505056
  2Pâine de grâu semialbăg100100100100
  3Slănină sărată sau afumatăg25305555
  Total calorii/zi569622776800
  Media calorică zilnică600790
  II. Hrană caldă
  1Carne de vităg50507070
  2Carne de porc semigrasăg30303030
  3Fasole boabeg30303030
  4Pâine de grâu semialbăg100100150150
  5Paste făinoase simpleg910,61818,4
  6Slănină sărată sau afumatăg1011,51515
  7Ulei comestibilg5555
  Total calorii/zi591606789791
  Media calorică zilnică600790
  NOTE: 1. Această normă se acordă persoanelor private de libertate care prestează munci ușoare și medii.2. Norma de hrană nr. 17 A se acordă pentru întreaga perioadă cât persoanele prestează activitatea. Această normă nu se acordă în zilele de întrerupere scurtă a muncii (1-3 zile) așa cum este cazul repausului duminical, al sărbătorilor legale sau când persoanele private de libertate nu sunt scoase la muncă din cauza intemperiilor.3. În situația în care persoanele private de libertate prestează munci în condiții de temperatură joasă (sub 5 grade Celsius) pot primi 0,5 l de ceai fierbinte de persoană. Din punct de vedere caloric, zahărul aferent acestei cantități de ceai se va asigura prin diminuarea corespunzătoare a altui produs din suplimentul de hrană.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 17 B
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  I. Hrană rece
  1Biscuițig75758090
  2Pâine de grâu semialbăg150150200200
  3Slănină sărată sau afumatăg13,7304040,2
  Total calorii/zi7428421.0401.083
  Media calorică zilnică8001.065
  II. Hrană caldă
  1Carne de porc semigrasăg40405050
  2Carne de vită g30307070
  3Marmeladă amestecg20202020
  4Pâine de grâu semialbăg150150200200
  5Paste făinoase simpleg20202020
  6Slănină sărată sau afumatăg12,7202020
  7Ulei comestibilg551010
  8Zahărg10101415,4
  Total calorii/zi7748191.0621.067
  Media calorică zilnică8001.065
  NOTE: 1. Această normă se acordă persoanelor private de libertate care prestează munci grele.2. Norma de hrană nr. 17 B se acordă pentru întreaga perioadă cât persoanele prestează activitatea. Această normă nu se acordă în zilele de întrerupere scurtă a muncii (1-3 zile) așa cum este cazul repausului duminical, al sărbătorilor legale sau când persoanele private de libertate nu sunt scoase la muncă din cauza intemperiilor.3. În situația în care persoanele private de libertate prestează munca în condiții de temperatură joasă (sub 5 grade Celsius), pot primi 0,5 l de ceai fierbinte de persoană. Din punct de vedere caloric, zahărul aferent acestei cantități de ceai se va asigura prin diminuarea corespunzătoare a altui produs din suplimentul de hrană.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 17 C
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Lapte de vacăml500500804804
  Total calorii/zi225225410410
  Media zilnică a caloriilor225410
  NOTE:1. Această normă se acordă persoanelor private de libertate care prestează activități productive în atmosferă toxică sau în condiții de noxe profesionale.2. Persoanele private de libertate care beneficiază de acest supliment se stabilesc prin decizie a directorului unității, la propunerea medicului. Acest supliment se distribuie numai în zilele când persoanele respective prestează activitatea în aceste condiții.3. Persoanele private de libertate care beneficiază de suplimentele prevăzute de norma de hrană nr. 17A sau 17B primesc și suplimentul de la norma de hrană nr. 17C, dacă activitățile productive respective se desfășoară în atmosferă toxică sau în condiții de noxe profesionale.4. În situația în care nu se poate asigura lapte proaspăt, se poate substitui cu lapte praf. Nu se admit alte substituiri.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 18
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Amelioratori pentru preparate culinare (fără sare)g10101010
  2Biscuiți g30305050
  3Brânză telemeag25255050
  4Carne de porc semigrasăg5060100100
  5Carne de vităg30305050
  6Cartofi g400400400400
  7Ceai din planteg1111
  8Ceapăg35355050
  9Conserve de legume în apă sau buliong0800100
  10Făină de grâu albăg5555
  11Fructe proaspeteg100100100100
  12Grișg15151515
  13Marmeladă amestecg30303030
  14Lapte de vacăml200200200200
  15Legume proaspeteg30004000
  16Margarinăg15202020
  17Orez g25253030
  18Ouăbuc.1111
  19Oțet alimentarml1111
  20Pâine de grâu semialbăg350350400400
  21Pastă de tomateg30303535
  22Paste făinoase simpleg20203030
  23Preparate din carne g20305060
  24Rădăcinoase g205050110
  25Tărâțe de grâug5555
  26Sare comestibilăg5555
  27Ulei comestibilg10101515
  28Zahărg20202020
  Total calorii/zi2.4602.5293.1753.175
  Media calorică zilnică2.5003.175
  NOTE:1. Această normă se acordă următoarelor categorii de persoane private de libertate:– persoanele private de libertate - femei gravide, în lunile 1-4 inclusiv;– persoanele private de libertate diagnosticate cu afecțiuni acute sau cronice și care au primit, din partea medicului de unitate sau a medicului specialist, recomandare pentru diferite regimuri alimentare.Pentru prepararea diferitelor regimuri alimentare, la recomandarea medicului, rațiile din normă pot fi diminuate, eliminate, majorate sau se pot introduce produse alimentare noi, cu încadrarea între baremul caloric minim și maxim al normei, precum și între valoarea financiară minimă și maximă a normei.La prepararea meniurilor dietetice (de regim) nu se vor folosi rântașuri și nici prăjeli, alimentele fiind preparate numai prin fierbere, coacere sau înăbușire.În prescrierea diferitelor regimuri alimentare trebuie să se țină seama de posibilitățile existente în fiecare unitate penitenciară, respectiv:– existența stocurilor de produse alimentare pentru prepararea diferitelor meniuri;– existența resurselor financiare necesare achiziționării produselor alimentare noi;– capacitatea blocului alimentar pentru prepararea, distribuirea și servirea separată a acestor regimuri.Persoanele private de libertate bolnave care nu beneficiază de normele de hrană 18A-18E, dar prestează diferite activități pot beneficia în plus de:– 470 calorii, pentru munci ușoare și medii;– 745 calorii, pentru munci grele.2. În funcție de aprecierea medicului unității, persoanele private de libertate care suferă de obezitate se pot aloca la un regim hipocaloric (800-1.000 calorii/zi/om), dar echilibrat din punct de vedere nutritiv. În cazul în care persoanele private de libertate refuză să primească acest regim hipocaloric, vor semna o declarație în acest sens și vor fi alocate la norma de hrană nr. 18.3. În cazul în care o persoană privată de libertate are recomandare pentru un anumit regim alimentar, dar refuză primirea acestuia, va semna o declarație în acest sens și va fi alocată la norma de hrană nr. 17.4. Regimurile alimentare indicate diferitelor afecțiuni medicale sunt precizate în anexa nr. 16 la norme.5. În situația în care regimurile alimentare nu recomandă folosirea rației de sare, în prepararea meniurilor, aceasta poate fi eliminată.6. Persoanele private de libertate care necesită diferite regimuri alimentare nu au voie să cumpere, de la punctul comercial al unității penitenciare, alimente care nu sunt indicate în respectivele regimuri. În acest scop, medicul unității va stabili lista alimentelor interzise pentru fiecare caz în parte.7. În situația în care se solicită mâncare de post, atunci meniurile se pot prepara în mod adecvat, prin eliminarea următoarelor rații de produse din normă:– brânză telemea;– carne de porc semigrasă;– carne de vită;– lapte de vacă;– ouă;– slănină sărată sau afumată;– preparate din carne.Alocarea pentru mâncarea de post se face pe baza solicitării scrise adresate directorului unității penitenciare, în cazul în care există posibilitatea pentru prepararea, transportul și distribuirea separată a hranei.În cazul preparării mâncării de post, celelalte rații din norme pot fi modificate, în funcție de felurile de mâncare care se prepară, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.8. Hrănirea persoanelor care sunt adepte ale altor religii (decât creștinismul) sau culte religioase poate fi asigurată în mod adecvat, substituindu-se în limita posibilităților produsele alimentare care sunt interzise de respectivele precepte religioase.În cazul preparării hranei pentru aceste categorii de persoane, rațiile produselor alimentare din normă pot fi modificate în funcție de structura meniurilor care se prepară și de substituirile efectuate, cu încadrarea între baremul caloric minim și maxim al normei. Atunci când nu există posibilitatea substituirilor, hrana asigurată acestor efective poate fi preparată prin eliminarea rațiilor produselor alimentare interzise, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei. 9. În cazul în care se solicită regim vegetarian prin cerere aprobată de directorul unității penitenciare, meniurile se pot prepara în mod adecvat, prin folosirea exclusiv a produselor de origine vegetală (legume, fructe) și a lactatelor.În cazul preparării hranei pentru aceste categorii de persoane, rațiile produselor alimentare pot fi modificate în funcție de structura meniurilor care se prepară, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.10. În cazul persoanelor private de libertate diagnosticate cu diabet zaharat, medicul unității penitenciare stabilește regimul alimentar specific, pentru fiecare caz în parte, ținând seama de recomandările medicului diabetolog. În cazul în care unitatea penitenciară nu are medic diabetolog, hrănirea persoanelor private de libertate diagnosticate cu diabet zaharat se poate realiza ținând cont de prevederile din anexa nr. 16 la norme, precum și de prevederile pct. 11 din prezentele note „Caracteristici generale ale alimentației bolnavului de diabet“.11. Caracteristici generale ale alimentației bolnavului de diabetObiectivele dietei în diabetul zaharat se referă la următoarele:a) restabilirea valorilor normale ale glicemiei;b) prescrierea și eșalonarea corespunzătoare a meniurilor și a gustărilor în concordanță cu toleranța individuală la glucide (hidrocarbonate) a bolnavului și tipul clinic de diabet;c) stabilirea unei diete specifice fiecărui individ în parte, în vederea asigurării unei stări optime de nutriție;d) în cazul persoanelor supraponderale, dieta trebuie să contribuie la reducerea greutății corporale la standardele optime și, corespunzător, în cazul persoanelor subponderale, la creșterea greutății corporale.Alimente care se pot consuma fără a fi cântărite:a) brânzeturi - brânzeturile fermentate;b) carne și pește - carne (50-250 grame/zi), produse din carne (mezeluri), pește, conserve de pește;c) conserve - din carne de porc, vită sau pasăre;d) ouă - permise fără exces (excepție fac cele prăjite);e) legume - cele cu un conținut de max. 5% glucide (varză albă, varză roșie, conopidă, spanac, dovlecei, urzici, ridichi, ciuperci, ardei gras verde, gulii, castraveți, praz, untișor, ștevie, fasole verde, sparanghel, salată verde, vinete, roșii), sub formă de salate de crudități, soteuri, budinci, mâncăruri de legume și pireuri.Alimente interzise:– zahăr (99,9% glucide), bomboane (78,7-99% glucide), rahat (83,1% glucide), miere de albine (81% glucide), biscuiți (70,3% glucide), făină (63,1-74,6% glucide), dulceață (67,1% glucide), fructe uscate (67% glucide), gemuri (59% glucide), ciocolată (57,9% glucide), sirop de fructe (53% glucide), halva (43% glucide), prăjiturile, înghețata, mustul, pepsi-cola, coca-cola sau alte băuturi cu adaos de zahăr.Alimente care trebuie consumate numai cântărite:a) fructe proaspete: - cu o concentrație medie de 10% glucide (mere, fragi, căpșuni, zmeură, caise, vișine, cireșe timpurii, pere, gutui, piersici, pepene verde, citricele - grepfrut, mandarine, portocale, lămâi);b) legume: - cele cu un conținut de 5-10% glucide (sfeclă, țelină și morcov fiert);c) cartofi, orez, griș, paste făinoase, mazăre și fasole uscată;d) pâinea: semialbă și albă;e) lapte, produse lactate.Alcătuirea meniurilor:Structurarea meniurilor pentru bolnavii de diabet zaharat se realizează ținând cont de necesarul mediu de glucide care variază, de regulă, între 200 și 300 grame glucide/zi/om.Alcătuirea meniurilor se realizează în următoarele etape:a) Determinarea necesarului energetic (calorii/om) în funcție de masa corporală ideală și de consumul caloric impus de activitatea fizică depusă În acest sens, recomandările orientative sunt următoarele:– 25 calorii/kilocorp pentru o persoană aflată în repaus la pat sau care nu desfășoară nicio activitate (muncă) fizică;– 30 calorii/kilocorp pentru o persoană care desfășoară o activitate (muncă) cu caracter sedentar;– 35-40 calorii/kilocorp pentru o persoană care prestează o muncă ușoară;– 45-50 calorii/kilocorp pentru o persoană care prestează o muncă grea. Aceste recomandări se vor corela cu greutatea bolnavului (subponderal sau supraponderal), cu starea lui fiziologică sau cu alte eventuale boli asociate.b) Structurarea meniurilor în funcție de necesarul mediu de glucide, respectiv 200-300 grame/zi/omc) În cazul în care se face insulinoterapie, necesarul zilnic de glucide pe cele 5-6 mese se repartizează după cum urmează:– 15-20% la micul dejun ;– 10% la gustările de dimineață și după-amiază ;– 30% la prânz ;– 25-30% seara.Dacă bolnavului i se administrează insulină ordinară, glucidele se vor repartiza în cantitate mai mare la mesele înaintea cărora i se face injecția, rămânând ca în rest (mesele de la orele 11,00 și 17,00) necesarul să fie acoperit numai cu 10-15 grame glucide.Principii gastronomice 1. În locul zahărului sau al derivatelor se va folosi zaharina - care se va adăuga numai la sfârșitul pregătirii culinare sau capsule de aspartam.2. Produsele alimentare de origine animală se prepară numai prin fierbere, frigere sau coacere. Prăjirea în grăsime încinsă este contraindicată.3. Produsele alimentare de origine vegetală pot fi consumate crude sau prin fierbere în vapori sub presiune.4. Sosurile se prepară, de preferință, fără făină. Pentru îngroșare se pot folosi legume trecute prin sită. Dacă se folosește făina, se va ține seama de aportul glucidic.5. Cruditățile vor fi cât mai des folosite în hrănirea bolnavului de diabet zaharat, ele având o cantitate însemnată de vitamina C și minerale.6. Pentru diversificarea meniurilor, în loc de fructe se poate aloca compot îndulcit cu zaharină.Particularități ale unor tipuri de dietă în diabetul zaharatDiabetul zaharat insulinodependentServirea meniurilor va fi sincronizată cu insulinoterapia, mesele fiind programate la aceleași ore în fiecare zi.Diabetul zaharat insulinoindependent Aportul caloric va fi proporțional cu greutatea corporală, reducerea ponderală fiind obiectivul principal al dietoterapiei la bolnavi supraponderali.Diabetul zaharat asociat cu alte boliÎn aceste cazuri se va urmări asigurarea unei diete adaptate atât diabetului zaharat, cât și bolilor asociate (boli cardiovasculare, gastrointestinale, renale, alte boli metabolice etc.).Coexistența unei alte boli sau a unei complicații poate impune o schimbare importantă a dietei, necesitând administrarea unei cantități mai mari de glucide care va trebui compensată cu insulină.În cazul unor afecțiuni cu caracter cronic, regimul se va întocmi astfel încât să țină cont de afecțiunea cea mai gravă, deoarece metabolismul glucidelor este cel mai ușor de compensat, grație insulinei.Alte precizări1. Regimurile prezentate sunt structurate pentru o marjă medie de 200-300 grame glucide. Aceste valori pot fi modificate de la caz la caz. Respectiv, sub 200 grame glucide - dar nu mai puțin de 150 grame glucide se pot prescrie, pentru o perioadă strict determinată, bolnavului supraponderal, care nu muncește sau prestează o muncă sedentară.Peste 300 grame glucide se pot prescrie bolnavului subponderal, meniurile astfel alcătuite contribuind la creșterea greutății corporale la standardele optime.2. Pentru determinarea conținutului de glucide din structura meniurilor zilnice se va ține seama de prevederile din Tabelul privind compoziția produselor alimentare și valoarea calorică (anexa nr. 5 la norme).Meniuri orientative pentru bolnavii de diabet zaharatÎntre orele 6,00-7,00Ceai cu zaharină + pâine cu unt + măr Ceai cu zaharină + pâine cu margarină + ou + măr Lapte + pâine cu margarină + ouLapte + pâine cu margarină + caș dulce Lapte + pâine cu margarină Ora 10,00Lapte + pâinePâine cu unt + ardei gras + portocală (măr)Pâine + preparate din carne (mezeluri)+ mărPâine + preparate din carne (mezeluri) + roșii + mărPâine + pateu de ficat + mărPâine + preparate din carne (mezeluri) + castravete + mărPâine cu unt + caș + mărPâine + brânză topită + mărPâine + iaurt degresatPâine + brânză de vaci + mărÎntre orele 12,00-13,00Felul ICiorbă de dovleceiCiorbă de spanacCiorbă de varzăCiorbă de fasole verde (cu/fără smântână)Ciorbă de perișoareSupă de roșii cu fulgi de ou Supă de legumeBorș rusescBorș de legumeFelul IIChiftele marinate + cartofi naturFicat la tavă + piure de cartofiFriptură de pasăre + pilaf Friptură de porc + cartofi boulanger Friptură la grătar + cartofi naturGhiveci de legumeMâncare de cartofi Mâncare de dovleceiMusaca de cartofi cu carne Piure cu carne de vităPilaf cu carne de pasăre + salată de sfeclăRasol de vită + spaghete cu sosRuladă de carne + cartofi natur Sarmale cu mămăliguțăSpaghete cu carne și sosVarză a la Cluj cu mămăliguțăSalate de: varză, salată verde, salată de sfeclă, salată de castravețiÎntre orele 15,00-16,00Pâine + mărPâine cu unt (margarină)+ roșie/ardei+ măr/portocalăÎntre orele 18,00-19,00Mămăligă cu brânză telemea și smântânăCartofi gratinați cu brânză telemeaFriptură + garnitură de orezGăluște cu griș cu brânză de vaci și smântânăGhiveci de legumeMâncare de dovleceiMâncare de fasole verdeMâncare de roșii și ardeiMâncare de varzăMămăligă cu brânză telemea și smântânăOuă ochiuri + piure de spanacOuă ochiuri + mâncare de spanac Pilaf sârbescSalată orientalăSpaghete cu telemea Sufleu de dovlecei cu telemea și smântânăSufleu de griș cu brânză de vaci și smântânăVarză călită cu carneOra 21,00Iaurt + pâineLapte + pâine
  Recomandări de meniuri în diabetul zaharat
  Meniuri pentru bolnavii de diabet zaharat - cu 200 - 300 grame glucide (meniuri de cruțare gastrică) și 5-6 mese
  I. Meniu 6 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Lapte + pâine + margarină și brânză de vaciLapte Pâine albă Margarină Brânză de vaci250 ml80 g 20 g 30 g128185150471038-1
  10,00Măr copt + pâine + brânză de vaciMărPâine albăBrânză de vaci100 g40 g50 g59927813192
  12,00-13,00Supă de legume cu fulgi de ouRasol de pasăre + piure de cartofi + pâineLegumeOuUleiCarne pasăreCartofiLapteMargarinăPâine albă150 g1/5 buc.5 g50 g200 g50 ml10 g40 g361445591462675926---322-19
  15,00-16,00Măr copt (compot) + pâineMărPâine albă100 g40 g59921319
  18,00-19,00Budincă de macaroane cu brânză de vaci + smântânăOmletă dietetică + pâine + laptePaste făinoase simpleBrânză de vaciOuMargarinăSmântânăOuBrânză de vaciLaptePâine albă100 g50 g1/10 buc.10 g20 g1/2 buc.30 g100 ml40 g360787756035475192762--1-1419
  21,00Lapte + pâineLaptePâine albă250 ml20 g128461010
  Total2.362297
  II. Meniu 5 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Ceai cu zaharină + pâine + margarină + brânză telemea vacă Pâine albăMargarină Brânză telemea de vacă Ceai40 g15 g50 g1 g92112122-19---
  10,00Lapte + pâine + ou fiertLaptePâine albăOu 250 ml40 g1 buc.12892701019-
  12,00-13,00Ciorbă de legumeMâncare de cartofi cu carne + salată de varză + pâine + mărLegumeCeapăUleiPâine albăCartofiCeapăUleiCarne (porc, vită)RoșiiUleiMărSare150 g20 g5 g20 g150 g20 g10 g100 g100 g5 g100 g2 g366474611069391244759-61-10241--4-13-
  15,00-16,00Lapte + pâineLaptePâine albă250 ml40 g128921019
  18,00-19,00Budincă de macaroane cu brânză de vaciMâncare de fasole verdePaste făinoase simpleBrânză de vaciOuMargarinăFasole verdeCeapăRoșiiUleiPâine albăSare100 g50 g1/10 buc.10 g300 g20 g100 g10 g20 g2 g36078775936249346-762--1514-10-
  Total2.183244
  III. Meniu 6 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Ceai cu zaharină + pâine + margarină + brânză telemea + mărPâine albă Margarină Brânză telemea de vacă Măr Ceai80 g 20 g 30 g 100 g 1 g185 150 73 59 -38 - - 13 -
  10,00Lapte + pâineLapte Pâine albă100 g 40 g51 924 19
  12,00-13,00Ciorbă de legume Mâncare de cartofi cu carne + salată de varză + pâineLegume Ulei Cartofi Ceapă Ulei Carne (porc, vită) Bulion Varză Pâine albă Sare150 g 5 g 200 g 20 g 10 g 200 g 5 g 150 g 40 g 2 g36 47 146 6 93 182 3 36 92 -6 - 32 1 - - 1 6 19 -
  15,00-16,00Măr + pâineMăr Pâine albă150 g 40 g74 9220 19
  18,00 - 19,00Budincă de macaroane cu telemea Mâncare de fasole verdePaste făinoase simple Brânză telemea de vacă Ou Margarină Fasole verde Ceapă Roșii Ulei Pâine albă Sare100 g 50 g 1/10 buc. 10 g 220 g 20 g 100 g 10 g 20 g 2 g360 122 7 75 68 6 24 93 46 -76 - - - 11 1 4 - 10 -
  21,00Lapte + pâineLapte Pâine albă250 ml 20 g128 4610 10
  Total2.392300
  IV. Meniu 6 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Lapte + pâine + margarină + ou fiertLapte Pâine albă Margarină Ou250 ml 80 g 15 g 1 buc.128 185 112 7010 38 - -
  10,00Cartofi copți + margarinăCartofi Margarină150 g 10 g110 7524 -
  12,00-13,00Ciorbă de fasole verde Pilaf cu carne de pui + salată verde + măr Legume Ceapă Roșii Ulei Orez Ulei Carne de pasăre Salată verde Ulei Pâine albă Măr Sare150 g 20 g 50 g 5 g 100 g 10 g 70 g 50 g 5 g 40 g 100 g 2 g36 6 12 47 351 93 83 6 47 92 59 -6 1 2 - 76 - - 1 - 19 13 -
  15,00-16,00Lapte + pâineLapte Pâine albă250 g 40 g128 9210 19
  18,00-19,00Budincă de cartofi cu brânză de vaci Ghiveci de legume Cartofi Brânză de vaci Ou Margarină Legume Ceapă Roșii Ulei Pâine albă Sare100 g 50 g 1/10 buc. 10 g 300 g 20 g 100 g 10 g 40 g 2 g73 78 7 75 72 6 24 93 92 -16 2 - - 12 1 4 - 19 -
  21,00Măr + pâineMăr Pâine albă100 g 20 g59 4613 10
  Total2.357296
  V. Meniu 6 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Lapte + pâine + margarină + preparate din carneLapte Pâine albă Margarină Preparate din carne250 ml 40 g 15 g 50 g128 92 112 19310 19 - -
  10,00Măr + pâine + brânză de vaciMăr Pâine albă Brânză de vaci100 g 60 g 100 g59 139 15513 29 2
  12,00-13,00Supă de roșii cu fulgi de ou Mâncare de varză cu carne + mămăligă Legume Ulei Ou Varză Roșii Ulei Carne de porc Mălai Sare150 g 5 g 1/5 buc. 100 g 100 g 10 g 100 g 50 g 2 g36 47 14 24 24 93 91 176 -6 - - 4 4 - - 36 -
  15,00-16,00Măr + pâineMăr Pâine albă100 g 20 g59 4613 10
  18,00-19,00Budincă de macaroane cu brânză telemea Tocăniță de legume Paste făinoase simple Brânză telemea de vacă Ou Margarină Roșii Ardei gras Ceapă Ulei Pâine albă Sare100 g 50 g 1/10 buc. 10 g 100 g 150 g 20 g 10 g 20 g 2 g360 122 7 75 24 35 6 93 46 -76 1 - - 4 6 1 - 10 -
  21,00Lapte Lapte200 ml1028
  Total2.358252
  VI. Meniu 5 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Ceai + margarină + ou + brânzăBrânză telemea de vacă Margarină Pâine albă Ou Ceai50 g 30 g 40 g 1 buc. 1 g122 224 92 70 -1 - 19 - -
  10,00Măr + pâine + pate de ficatMăr Pâine albă Pate de ficat 100 g 40 g 40 g59 92 10213 19 1
  12,00-13,00Supă de tăiței, brânză de vaci Piure cu carne de vităCarne de vită Făină Subproduse din vită Ceapă Cartofi Verdeață Ardei gras Brânză de vaci Margarină Rădăcinoase Lapte Ou Ulei Sare Pâine albă200 g 20 g 20 g 20 g 500 g 5 g 15 g 40 g 3 g 55 g 20 ml 1/5 buc. 5 g 4 g 40 g182 71 12 6 365 1 3 62 22 23 10 14 47 - 92- 15 - 1 80 - 1 1 - 5 1 - - - 19
  15,00-16,00Pâine + ou fiertPâine albă Ou40 g 1 buc.92 7019 -
  18,00-19,00Macaroane cu brânzăBrânză telemea de vacă Ceapă Paste făinoase simple Pastă de tomate Preparate din carne Unt10 g 20 g 65 g 10 g 20 g 15 g24 6 234 9 77 95- 1 49 2 - -
  Total2.278247
  VII. Meniu 5 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Ceai + margarină + ou + pâineCeai Margarină Pâine albă Ou1 g 50 g 40 g 1 buc.- 374 92 70- - 19 -
  10,00Lapte + pâine + preparate din carneLapte Pâine albă Preparate din carne100 ml 40 g 30 g51 92 1164 19 -
  12,00-13,00Ciorbă țărănească Cartofi natur cu carne de vităCondimente Carne de vită Cartofi Ceapă Roșii Verdeață Pastă de tomate Rădăcinoase Sare Lapte Ulei Unt Pâine albă0,5 g 100 g 450 g 20 g 50 g 5 g 5 g 60 g 6 g 30 ml 10 g 20 g 40 g- 91 329 6 12 1 5 25 - 15 93 127 92- - 72 1 2 - 1 5 - 1 - - 19
  18,00-19,00Sote cu carne de vităCarne de vită Subproduse din vită Legume Ceapă Verdeață Usturoi Pastă de tomate Lapte Pâine albă Sare150 g 30 g 50 g 80 g 5 g 3 g 5 g 15 ml 80 g 3 g137 18 12 24 1 4 5 8 185 -- - 2 5 - 1 1 1 38 -
  21,00Lapte + pâineLapte Pâine albă100 ml 40 g51 924 19
  Total2.128214
  VIII. Meniu 6 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Ceai + ou + brânză + pâineCeai Brânză telemea de vacă Ou Pâine albă1 g 50 g 1 buc. 80 g- 122 70 185- 1 - 38
  10,00Pâine + unt + ardei gras + mărPâine albă Unt Ardei gras Măr 40 g 20 g 100 g 100 g92 127 23 5919 1 4 13
  12,00-13,00Supă de vită cu ou Ghiveci de legume cu carneCondimente Carne de vită Cartofi Ceapă Legume Făină Verdeață Conserve de legume în apă sau bulion Pastă de tomate Pâine albă Rădăcinoase Sare Ou Varză Ulei 0,5 g 200 g 40 g 30 g 100 g 10 g 5 g 25 g 10 g 80 g 95 g 7 g 1/3 buc. 40 g 25 ml- 182 29 9 24 35 1 8 9 185 40 - 23 10 233- - 6 2 4 7 - 1 2 38 8 - - 2 -
  15,00-16,00Pâine + preparate de carnePâine albă Preparate din carne80 g 40 g185 15438 -
  18,00-19,00Paste făinoase cu sosCondimente Ceapă Paste făinoase Pastă de tomate Sare Ulei0,2 g 20 g 70 g 10 g 2 g 15 g- 6 252 9 - 140- 1 53 2 - -
  21,00Pâine + mărPâine semialbă Măr 40 g 100 g94 5919 13
  Total2.365272
  IX. Meniu 5 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Ceai + margarină + brânză + pâineBrânză telemea de vacă Ceai Margarină Pâine albă50 g 1 g 50 g 80 g122 - 384 1851 - - 38
  10,00Lapte + pâine + ou fiertLapte Pâine albă Ou100 ml 40 g 1 buc.51 92 704 19 -
  12,00-13,00Ciorbă de cartofi Pilaf cu carne de vităCondimente Carne de vită Subproduse din carne de vită Cartofi Ceapă Legume Făină Verdeață Orez Usturoi Paste făinoase simple Pastă de tomate Pâine albă Rădăcinoase Sare Ulei Tărâțe de grâu Unt0,6 g 240 g 20 g 200 g 55 g 100 g 10 g 15 g 60 g 3 g 10 g 10 g 80 g 35 g 7 g 20 g 5 g 10 g- 218 12 146 17 24 35 4 211 4 36 9 185 15 - 186 - 63- - - 32 3 4 7 - 45 1 8 2 38 3 - - - -
  18,00-19,00Tocană de legumeCartofi Ceapă Roșii Verdeață Orez Rădăcinoase Sare Ulei50 g 20 g 40 g 5 g 10 g 50 g 3 g 15 g37 6 10 1 35 21 - 1408 1 2 - 8 4 - -
  21,00Lapte + pâineLapte Pâine albă100 ml 40 g51 924 19
  Total2.462251
  X. Meniu 6 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Ceai + ou + brânză + pâineBrânză telemea Ceai Pâine albă Ou 50 g 1 g 80 g 1 buc.122 - 185 701 - 38 -
  10,00Pâine + unt + mărPâine albă Unt 40 g 20 g92 12719 1
  12,00-13,00Supă cu orez Piure cu carneCarne de porc Subproduse din carne de vită Cartofi Ceapă Făină Verdeață Margarină Orez Pastă de tomate Pâine albă Rădăcinoase Sare Lapte Ulei10 g 5 g 40 g 2 g 5 g 5 g 10 g 15 g 20 g 80 g 25 g 4 g 20 ml 5 g91 30 292 6 18 1 75 53 19 185 11 - 10 47- - 64 1 4 - - 11 3 38 2 - 1 -
  15,00-16,00Pâine + mărPâine albă Măr40 g 100 g92 5919 13
  18,00-19,00Macaroane cu sos + brânzăCondimente Brânză telemea de vacă Ceapă Paste făinoase simple Pastă de tomate Sare Ulei0,2 g 25 g 20 g 70 g 10 g 2 g 15 g- 1 6 252 9 - 140- - 1 53 2 - -
  21,00Lapte + pâineLapte Pâine albă100 ml 40 g51 924 19
  Total2.136294
  XI. Meniu 6 mese
  OraMeniuAlimenteCantitateCaloriiGlucide
  6,00-7,00Ceai + margarină + ou + pâineCeai Margarină Ou Pâine albă1 g 50 g 1 buc. 80 g- 374 70 185- - - 38
  10,00Măr + pâine + pate de ficatMăr Pâine albă Pate de ficat100 g 40 g 40 g59 92 10213 19 1
  12,00-13,00Supă de vită Tocană de legume cu carneCondimente Carne de vită Carne de porc Subproduse din carne de vită Cartofi Roșii Ceapă Verdeață Usturoi Pastă de tomate Sare Ulei Ardei gras Pâine albă Făină Rădăcinoase Ou0,5 g 50 g 100 g 20 g 200 g 80 g 80 g 5 g 3 g 10 g 3 g 15 g 40 g 100 g 20 g 35 g 1/3 buc.- 46 91 12 146 19 24 1 4 9 - 140 9 231 71 15 23- - - - - 32 3 5 - 1 2 - - 2 48 15 3
  15,00-16,00Măr + pâineMăr Pâine albă100 g 20 g59 4613 10
  18,00-19,00Macaroane milanezeBrânză telemea de vacă Ceapă Paste făinoase simple Pastă de tomate Sare Preparate din carne Unt20 g 20 g 100 g 10 g 2 g 20 g 15 g49 6 360 9 - 77 95- 1 76 2 - - -
  21,00LapteLapte200 ml10210
  Total2.526292
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 18 A
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Biscuițig16,5203530
  2Fructe proaspeteg5050150150
  3Lapte de vacăml100100100100
  4Ouă buc.1111
  5Legume murateg00060
  6Pâine de grâu semialbăg100100100100
  7Preparate din carneg0206060
  8Zahărg001616
  Total calorii/zi447538869854
  Media calorică zilnică500860
  NOTĂ:Supliment pentru gravide Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5-9 inclusiv, sau care au născut și nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naștere).
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 18 B
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Biscuițig20303030
  2Brânză telemeag002020
  3Carne de porc semigrasăg006060
  4Fructe proaspeteg5050100100
  5Lapte de vacăml200200200200
  6Legume murateg00040
  7Ouă buc.1111
  8Pâine de grâu semialbăg100100200200
  9Preparate din carneg20203535
  10Zahărg562222
  Total calorii/zi5826131.2531.256
  Media calorică zilnică6001.255
  NOTĂ:Supliment Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei care au născut și alăptează copilul până la 1 an.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 18 C
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Marmeladă amestecg150150160,5175
  2Miere de albineg20203030
  3Pâine de grâu semialbăg120120200200
  4Zahărg50546060
  Total calorii/zi8909071.1761.209
  Media calorică zilnică9001.195
  NOTĂ:Supliment Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulinoterapie până la starea de comă.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 18 D
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Carne porc semigrasăg35357070
  2Brânză telemeag40404040
  3Făină de grâu albăg551010
  4Marmeladă amestecg20202020
  5Lapte de vacăml200200200200
  6Pâine de grâu semialbăg100100200200
  7Paste făinoase simpleg10101010
  8Preparate carneg40404040
  9Rădăcinoaseg37375555
  10Ulei comestibilg551010
  11Untg10101010
  12Zahărg20202020
  Total calorii/zi1.0001.0001.4001.400
  Media calorică zilnică1.0001.400
  NOTĂ:Supliment Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 18 E
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Carne de porc semigrasăg70707070
  2Brânză telemeag15155050
  3Făină de grâu albăg551010
  4Marmeladă amestecg15152525
  5Legume proaspeteg10001000
  6Orezg20202323
  7Preparate carneg20405050
  8Rădăcinoaseg65100105100
  9Zahărg20202020
  Total calorii/zi561628840814
  Media calorică zilnică600825
  Supliment Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, distrofice.  +  NOTĂ (la normele de hrană nr. 18 A-18 E):Persoanele private de libertate care îndeplinesc condițiile pentru suplimentele de hrană prevăzute de normele de hrană 18 A-18 E inclusiv vor fi alocate la aceste drepturi prin decizie a directorului instituției penitenciare, la recomandarea scrisă a medicului.În cazul prestării de activități productive, aceste categorii de persoane private de libertate nu mai beneficiază de suplimentele de hrană care se acordă pentru muncă ușoară, medie sau grea.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 19
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Biscuițig100100100100
  2Brânză telemeag5050120120
  3Preparate din carneg100100130130
  4Margarinăg25264040
  5Marmeladă amestecg45455556
  6Ouăbuc.1111
  7Pâine de grâu semialbăg300300400400
  8Slănină sărată sau afumatăg60708080
  Total calorii/zi2.3602.4293.1593.161
  Media calorică zilnică2.4003.160
  NOTE:1. Se acordă ca hrană rece persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.2. Această normă se asigură persoanelor private de libertate, în următoarele situații:a) când nu se poate prepara hrană caldă;b) pe timpul transferurilor între unitățile penitenciare;c) pe timpul transportului la instanțele de judecată, în funcție de perioada necesară prezentării.3. Hrănirea se poate realiza conform acestei norme pe o perioadă de maximum 5 zile consecutiv.4. Alocarea la această normă de hrană a persoanelor private de libertate adepte ale altor religii (decât creștinismul) sau culte religioase se poate realiza prin eliminarea produselor neindicate de respectivele precepte religioase și substituirea lor în limita posibilităților cu alimente care pot fi consumate ca hrană rece, cu încadrarea între baremul caloric minim și maxim al normei.În situația în care nu se pot efectua substituirile respective, alocarea la această normă se face cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.5. Persoanele private de libertate diagnosticate cu diabet zaharat se pot aloca la această normă de hrană, folosind produsele alimentare indicate pentru acest tip de afecțiune și care pot fi consumate ca hrană rece, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.6. Persoanele private de libertate care beneficiază de regim alimentar de tip vegetarian se pot aloca la această normă de hrană, folosind produsele alimentare indicate și care pot fi consumate ca hrană rece, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 20
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Biscuițig100100100100
  2Brânză telemeag5050140140
  3Preparate din carneg100100120120
  4Marmeladă amestecg20204044
  5Ouăbuc.1111
  6Pâine de grâu semialbăg300300400400
  7Slănină sărată sau afumatăg4041,66060
  Total calorii/zi1.9942.0042.7202.729
  Media calorică zilnică2.0002.725
  NOTE:1. Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reținute, arestate preventiv și celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.2. Această normă se asigură persoanelor private de libertate în următoarele situații:a) când nu se poate prepara hrană caldă;b) pe timpul transferurilor între unitățile penitenciare;c) pe timpul transportului la instanțele de judecată, în funcție de perioada necesară prezentării.3. Hrănirea se poate realiza conform acestei norme pe o perioadă de maximum 5 zile consecutiv.4. Alocarea la această normă de hrană a persoanelor private de libertate adepte ale altor religii (decât creștinismul) sau culte religioase se poate realiza prin eliminarea produselor neindicate de respectivele precepte religioase și substituirea lor în limita posibilităților cu alimente care pot fi consumate ca hrană rece, cu încadrarea între baremul caloric minim și maxim al normei.În situația în care nu se pot efectua substituirile respective, alocarea la această normă se face cu încadrarea între valoarea minimă și maximă a normei.5. Persoanele private de libertate diagnosticate cu diabet zaharat se pot aloca la această normă de hrană, folosind produsele alimentare indicate pentru acest tip de afecțiune și care pot fi consumate ca hrană rece, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.6. Persoanele private de libertate care beneficiază de regim alimentar de tip vegetarian se pot aloca la această normă de hrană, folosind produsele alimentare indicate și care pot fi consumate ca hrană rece, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 22
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Carne de vităg30307070
  2Biscuițig002020
  3Cartofig50505050
  4Flori de teig2222
  5Fructe proaspeteg165165165165
  6Lapte prafg105105105105
  7Lămâig65656565
  8Morcovig50505050
  9Orezg20202020
  10Rădăcinoase albeg50505050
  11Ulei comestibilg5555
  12Untg001010
  13Zahărg202041,541,5
  Total calorii/zi9209201.1901.190
  Media calorică zilnică9201.190
  NOTE:1. Această normă se acordă copiilor în vârstă de 0-5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție.Alimentația acestora se va face sub îndrumarea medicului instituției penitenciare sau a unui medic de familie.2. Rația de carne de vită se poate substitui numai prin carne de pasăre.
   +  NORMA DE HRANĂ nr. 23
  Nr. crt.Denumirea produselorU.M.Rații zilnice minimaleRații zilnice maximale
  varaiarnavaraiarna
  1Carne de vităg50505050
  2Biscuițig30303030
  3Brânză de vacig70707575
  4Cartofig100100100100
  5Flori de teig5555
  6Fructe proaspeteg100100185185
  7Gemg10101010
  8Iaurtg100100100100
  9Lapte prafg6060100100
  10Lămâig50505050
  11Morcovig100100100100
  12Orezg25254040
  13Ouăbuc.1/21/21/21/2
  14Paste făinoase simpleg15152323
  15Rădăcinoase albeg20,520,54949
  16Ulei comestibilg551010
  17Untg10101010
  18Zahărg25254040
  Total calorii/zi1.2001.2001.6501.650
  Media calorică zilnică1.2001.650
  NOTE:1. Această normă se acordă copiilor între 6 -12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție.2. În situația alcătuirii meniurilor dietetice prescrise de medic copiilor care beneficiază de această normă, rațiile pot fi eliminate (parțial sau integral) sau majorate, cu încadrarea între baremul caloric minim și maxim al normei.3. Rația de carne de vită se poate substitui numai prin carne de pasăre.
   +  Anexa nr. 3la norme
  TABEL
  cu perioadele de consum ale produselor pentru perioada de toamnă-iarnă
  Nr. crt.Denumirea produselorPerioada de consumNumărul de zile în cadrul unui an
  1Cartofi de toamnă1 octombrie-31 mai243
  2Ceapă uscată1 septembrie-30 aprilie242
  3Conserve de legume în apă sau bulion1 noiembrie-30 septembrie365
  4Rădăcinoase1 noiembrie-31 mai212
  5Murături1 noiembrie-31 mai212
  6Varză murată1 noiembrie-31 mai212
  7Pastă de tomate1 octombrie-30 septembrie365
  8Fasole uscată1 noiembrie-31 octombrie365
  NOTĂ:1. Produsele care au perioada de consum mai mică de un an pot fi consumate și în afara perioadelor de consum, dacă condițiile climatice au favorizat fie apariția timpurie, fie prelungirea duratei de recoltare.2. La darea în consum a produselor cuprinse în prezentul tabel se va ține seama și de substituirile pentru diversificarea meniurilor, care pot influența perioadele de consum (de exemplu: legumele proaspete se pot substitui, pentru variație, cu conserve de legume în apă și bulion, în orice perioadă a anului).
   +  Anexa nr. 4la normeMinisterul Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Unitatea …………………………………
  UNICAT
  Se predă la evidența Compartimentului hrănire.

  NOTA DE EFECTIVE
  Seria………. Nr. ……..
  Se alocă la drepturi de hrană ……………………………………… pe data de ……………… .
  Nr. crt.DenumireaNorma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr.Total efective la drepturi
  Total

  Aprobat
  Director adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar
  ………………….
  (semnătură)
  Întocmit
  Șef tură
  ………………..
  (semnătură)
   +  Anexa nr. 5la norme
  TABEL
  cu compunerea și valoarea calorică a alimentelor (la 100 grame produs comestibil)
  Nr. crt.Denumirea produsuluiProtide %Lipide %Glucide % Calorii
  1Arome, condimente, ingrediente----
  2Amelioratori pentru preparate culinare----
  3Apă minerală----
  4Baton de cereale5,14,874,8355
  5Biscuiți9,09,070,3409
  6Bere2,5-3,324
  7Boia de ardei----
  8Bomboane de ciocolată733,856,3574
  9Bomboane diferite (drajeuri)--99405
  10Brânză telemea (vacă, oaie)13,922,81,0274