GHID DE FINANȚARE din 27 februarie 2020a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 3 martie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 324 din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024(1) Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program.(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) sursa de finanțare și durata de aplicare a programului;b) cuantumul și condițiile de acordare a primei de casare;c) categoriile de persoane eligibile și criteriile de eligibilitate;d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.  +  Articolul 2Definiții și acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) aplicația PSIPAN - software administrat de către Autoritate și având dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului și a primelor de casare acordate în cadrul acestuia; de stocare și verificare a informațiilor privind proprietarii înscriși și autovehiculele uzate;b) Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;c) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;d) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;e) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, motocicletă, care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou-achiziționat prin program poate fi: termic (cu motor cu ardere internă), hibrid;g) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, care îndeplinește cumulativ următoarele:– este înmatriculat/înmatriculată în România;– conține cumulativ componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație);– are în cursul anului înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;h) autovehicul hibrid - autovehicul cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme de stocare de energie (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia;i) beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care a achiziționat un autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată, inclusiv persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociații familiale, parteneriate sau asociații care desfășoară activități economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; j) colector autorizat - operator economic, cu personalitate juridică sau entitate juridică fără personalitate juridică, autorizat să desfășoare activități de colectare, colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare;k) comercializarea autovehiculului nou - operațiunile constând în încheierea formalităților de vânzare-cumpărare, emiterea facturii, certificatului de conformitate și cărții de identitate a autovehiculului, predarea-primirea autovehiculului de către producătorul validat, în nume propriu sau în numele și pentru acesta, prin puncte de lucru/agenți/parteneri autorizați;l) contract de finanțare nerambursabilă - contractul încheiat între beneficiarul final și Autoritate, cu excepția persoanelor fizice, denumit în continuare contract de finanțare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.2 la prezentul ghid; m) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între producătorul validat și Autoritate, denumit în continuare contract de participare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;n) criterii de eligibilitate - cerințe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;o) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;p) dosar de participare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la producătorul validat de către proprietar, în vederea achiziționării autovehiculului nou;q) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;r) ecobonus - reducere din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou cu anumite caracteristici ale sistemului de propulsie, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată simultan cu prima de casare;s) ecotichet - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul electric nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;ș) microbuz - autovehicul aparținând categoriei de folosință M2 sau M3, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 de locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;t) motocicletă - autovehiculul aparținând categoriei de folosință L3e sau L4e cu două sau trei roți, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc și a cărui viteză maximă, prin construcție, depășește 45 km/h;ț) persoană eligibilă - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplinește criteriile de eligibilitate;u) prima de casare - parte din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;v) producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului;w) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;x) proprietar - persoana fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, ori, după caz, moștenitorii săi; persoana juridică română, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;y) proprietar acceptat - proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;z) proprietar înscris - proprietarul menționat la lit. y) care a obținut de la producătorul validat nota de înscriere;aa) notă de înscriere - documentul generat de aplicația PSIPAN, eliberat de către producătorul validat cu ocazia înscrierii în program a proprietarului autovehiculului uzat, persoană fizică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1 și pentru persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform formularului prevăzut în anexa la contractul de finanțare nerambursabilă;bb) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;cc) solicitant - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care intenționează să achiziționeze unul sau mai multe autovehicule noi sub beneficiul primei de casare și al eventualelor ecobonusuri prin depunerea, în acest sens, a documentelor necesare;dd) unitate - valoare ce reprezintă echivalentul primei de casare;(2) În sensul prezentului ghid, autovehiculul uzat având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone și în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin construcție transportului simultan de persoane și mărfuri în compartimente separate) este asimilat autoutilitarei ușoare, definită la alin. (1) lit. d).(3) În sensul prezentului ghid, prin proprietar înscris și proprietar acceptat se înțelege și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, iar prin autovehicul înmatriculat se înțelege și autovehiculul aparținând acesteia, ce a fost supus unei proceduri specifice de înregistrare în circulație.(4) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) orice referire la sintagma „prima de casare“ implică și sintagma „ecobonus“ dacă nu se prevede contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;b) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor. (5) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) A - autoturism;b) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;c) ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului;d) ASU - autospecială/autospecializată ușoară;e) AU - autoutilitară ușoară;f) CO_2 - dioxid de carbon;g) COC - certificatul de conformitate al autovehiculului;h) DRPCIV - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;i) g/km - grame per kilometru;j) NEDC - New European Drive Cycle, utilizat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei;k) PSIPAN - Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;l) TVA - taxa pe valoarea adăugată;m) RAR - Registrul Auto Român;n) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;o) WLTP - World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, stabilită în Regulamentul (UE) 2017/1.151 al Comisiei.  +  Articolul 3Obiectul, scopul și obiectivele programului, indicatorii de performanță(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.(2) Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin înnoirea Parcului auto național.(3) Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecție a mediului de interes general:a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehiculele uzate;b) diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele uzate;c) prevenirea generării deșeurilor și atingerea obiectivelor privind recuperarea și valorificarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.(4) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului ghid:a) pentru anul 2020: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2012, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;– pentru anul 2021: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2013, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;– pentru anul 2022: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2014, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;– pentru anul 2023: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2015, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;– pentru anul 2024: autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2016, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;b) autovehiculul uzat cu număr de înmatriculare și/sau certificat de înmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006.(5) Indicatorii de performanță și eficiență a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 îi reprezintă:a) numărul de autovehicule uzate casate;b) reducerea anuală a emisiilor de CO_2 calculată ca produs între: (1) numărul de autovehicule casate/achiziționate anual, (2) numărul mediu de km parcurși anual de un autovehicul și (3) diferența între media emisiilor de CO_2/km aferentă autovehiculelor uzate, casate și media emisiilor de CO_2/km aferentă autovehiculelor achiziționate anual, în cadrul Programului.  +  Articolul 4Caracterul programului și aria geografică de aplicare(1) Programul are caracter multianual și se aplică la nivel național.(2) Programul se desfășoară în perioada 2020-2024.  +  Articolul 5Sursa de finanțare și suma prevăzută pentru derularea programului(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.(2) Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.  +  Articolul 6Prima de casare(1) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, exceptând motocicletele, pentru care prima de casare este de 3.500 lei.(2) Prima de casare se acordă în funcție de cantitatea de emisii de CO_2 km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, în regim de funcționare mixt, astfel:a) în anul 2020 se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC;b) în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 140 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt;c) în anul 2020 se acordă pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 125 g CO_2/km WMTC, conform informațiilor înscrise în COC, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (11).(3) La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiții:a) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;b) în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;c) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 2.500 lei.(4) În situația în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplinește una dintre caracteristicile prevăzute la alin. (3), ecobonusurile se pot cumula.(5) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO_2 km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49, pct. 1 (valorile NEDC) sau alte documente relevante. Excepție fac autovehiculele categoria L3e/L4e, pentru care cantitatea de emisii de CO_2 km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la rubrica 4.0.3.(6) În cazul în care proprietarul este acceptat în cadrul programului și dorește să achiziționeze un autovehicul electric nou sau electric hibrid nou prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare. Programul nu se cumulează cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate, cu excepția Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.(7) Proprietarul beneficiază de prima de casare la achiziționarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.(8) Proprietarul poate achiziționa mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare.(9) Lista colectorilor autorizați să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015, cu modificările ulterioare, întocmită și actualizată periodic de către ANPM, va fi furnizată Autorității la solicitarea acesteia.(10) Lista colectorilor se publică pe pagina de internet a Autorității odată cu publicarea listei producătorilor validați care au încheiat contracte cu Autoritatea și se republică ori de câte ori este actualizată de către ANPM.(11) Prima de casare se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar.(12) Acordarea primei de casare proprietarului operator economic cu personalitate juridică sau entitate juridică fără personalitate juridică se face în baza schemei intitulate „Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național“, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(13) Schema de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(14) În situația în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (12) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, Autoritatea comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(15) Proprietarul prevăzut la alin. (12) poate solicita prin cererea de finanțare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.  +  Articolul 7Condiții de acordare a primei de casare(1) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are domiciliul sau reședința în România;b) nu are obligații de plată la bugetul local;c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere;d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) e) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) f) a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) g) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.(2) Beneficiază de prima de casare orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are domiciliul sau reședința în România;b) nu are obligații de plată la bugetul local;c) i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică dreptul de beneficiu asupra primei de casare;d) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.(3) Prin dobândirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizică menționată la alin. (2) se substituie în drepturile și obligațiile proprietarului înscris, fiind supus condițiilor și termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, exceptând prevederile alin. (2) lit. c).(4) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) a obținut din partea Autorității aprobarea dosarului de acceptare;b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehiculul nou, obținând nota de înscriere;c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) d) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) e) a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; (la 07-04-2020, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) f) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere;g) a semnat contractul de finanțare.(5) În condițiile și la termenele prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, proprietarul persoană fizică poate ceda, în favoarea unei alte persoane fizice, dreptul de a beneficia de prima de casare la achiziționarea unui autovehicul nou.(6) Proprietarul prevăzut la alin. (4) nu are dreptul să cedeze către o altă persoană, fizică sau juridică, dreptul de a beneficia de prima de casare.  +  Articolul 8Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor și acceptării proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică sau organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării producătorilor se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității.(3) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării, precum și sumele destinate finanțării în cadrul programului se aprobă, anual, prin dispoziție a președintelui Autorității.(4) Dispoziția prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare.(5) Dispoziția prevăzută la alin. (3) se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum 2 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare/înscriere.(6) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanțării pe categorii de proprietari eligibili se face prin dispoziție a președintelui Autorității.(7) Înscrierea proprietarului persoană fizică se face potrivit opțiunii acestuia, la unul dintre producătorii validați care au perfectat contractul de participare cu Autoritatea.  +  Capitolul II Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate și participarea în cadrul programului  +  Secţiunea 1 Producătorul  +  Articolul 9Eligibilitate(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;b) are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511 și/sau comercializarea motocicletelor, conform CAEN rev. 2, cod 4540;c) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, în caz contrar, producătorul angajându-se ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu Autoritatea;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.(2) Producătorul care întrunește, cumulativ, criteriile de eligibilitate poate depune dosar de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.(3) Este exclusă deținerea în cadrul programului a dublei calități, și anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului și, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeași marcă a autovehiculului nou.  +  Articolul 10Conținutul dosarului de validareDosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de validare a producătorului, completat integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;c) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; (la 07-04-2020, Litera c) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) d) actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată „conform cu originalul“. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată;e) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, în copie certificată „conform cu originalul“; prin excepție, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu Autoritatea, în original și copie certificată „conform cu originalul“ (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare.  +  Articolul 11Depunerea dosarului de validare(1) Dosarul de validare se depune paginat și opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la registratura Autorității.(2) Plicul conținând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conținând dosarul de validare va avea înscrise următoarele informații:a) denumirea completă a producătorului și adresa sediului social;b) titlul: „Dosar de validare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru perioada 2020-2024“ - producător;c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.(4) La data recepționării plicului conținând dosarul de validare, acesta din urmă primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.(5) Nedepunerea dosarului în condițiile prevăzute la alin. (1), cu excepția celei referitoare la paginație și opis, determină respingerea acestuia.  +  Articolul 12Validarea producătorului(1) Validarea producătorului se face pentru perioada 2020-2024 și are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de validare.(2) Comisia de validare se constituie prin dispoziție a președintelui Autorității.(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate, completând grila de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ghid.(4) Atrag respingerea dosarului de validare:a) cererea de validare și documentele ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații ce se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(5) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorității lista dosarelor propuse spre validare și lista dosarelor propuse spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(6) Comitetul director analizează și aprobă lista dosarelor propuse spre respingere și lista dosarelor propuse spre validare.(7) Lista dosarelor de validare respinse și lista dosarelor de validare aprobate se publică pe pagina de internet a Autorității.(8) În vederea perfectării contractelor de participare, Autoritatea stabilește programarea producătorilor. (9) Programarea prevăzută la alin. (8) se publică pe pagina de internet a Autorității.  +  Articolul 13Contractul de participare în vederea decontării(1) Contractul de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea primelor de casare acordate beneficiarilor în cadrul programului.(2) Prin contract se stabilesc:a) marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;b) data depunerii documentelor necesare decontării;c) drepturile și obligațiile Autorității, precum și drepturile și obligațiile producătorului validat.(3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid.(4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional.(5) Contractul se redactează și se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la data de 15 iunie 2025, sub condiția menținerii de către producător a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.(7) Se consideră renunțare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului la termenul stabilit conform dispozițiilor art. 12 alin. (8) și (9).(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original, în baza actului de identitate.(9) După încheierea contractului, Autoritatea furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicația PSIPAN.(10) Lista producătorilor validați în cadrul unei sesiuni de validare, care au încheiat contracte cu Autoritatea, se publică pe pagina de internet a Autorității în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii contractelor de participare.  +  Articolul 14Solicitarea unităților de către solicitanții persoane fizice(1) Solicitarea unităților de către proprietarul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în condițiile prevăzute la art. 21, dar nu mai târziu de 31 decembrie a fiecărui an aferent desfășurării programului, cu excepția anului 2024, când data-limită de înscriere la unul din producătorii validați este 20 noiembrie.(2) Finanțarea unităților solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate proprietarilor persoane fizice.(3) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația PSIPAN facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate.  +  Articolul 15Solicitarea unităților de către solicitanții persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică și solicitanții organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale(1) Proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităților numai după includerea sa în lista proprietarilor acceptați, publicată pe pagina de internet a Autorității.(2) Solicitarea unităților de către proprietarii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică sau proprietarii organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, dar nu mai târziu de 31 decembrie a fiecărui an aferent desfășurării programului, cu excepția anului 2024, când data-limită de înscriere la unul din producătorii validați este 20 noiembrie.(3) Finanțarea unităților solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică și proprietarilor organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.(4) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația PSIPAN facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate.  +  Articolul 16Înscrierea proprietarului(1) Producătorul validat care a perfectat contractul cu Autoritatea și se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10) poate efectua înscrierea proprietarului persoană fizică, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (2), și a proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică și proprietarilor organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în baza dosarului de participare constituit de către acestea în condițiile prevăzute la art. 51 alin. (3).(2) Înscrierea proprietarului persoană fizică constă în:a) identificarea proprietarului și, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare și constatarea eligibilității acestuia, în baza documentelor prezentate;b) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;c) introducerea în aplicația PSIPAN a următoarelor date:1. atributele de identificare a proprietarului persoană fizică și, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail;2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO_2 NEDC, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;3. numărul de înregistrare și data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente, cu menționarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidențele fiscale ale autorității publice locale emitente, și, după caz, numărul de înregistrare și data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul;4. declarația proprietarului înscris prin care acesta își exprimă în mod neechivoc opțiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare și de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declarația proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare și declarația beneficiarului prin care se obligă să achiziționeze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere;5. datele privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;d) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid, și eliberarea acesteia proprietarului și/sau, după caz, beneficiarului.(3) Înscrierea proprietarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau a proprietarului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale constă în îndeplinirea următoarelor formalități:a) identificarea proprietarului în baza documentelor prezentate;b) verificarea includerii acestuia în lista proprietarilor acceptați de către Autoritate și corespondența cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului uzat; în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor solicita documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate;c) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;d) introducerea în aplicația PSIPAN a următoarelor date:1. atributele de identificare a proprietarului persoană juridică: denumire, forma juridică de organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerțului/registrul asociațiilor și fundațiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, e-mail;2. datele de identificare ale autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1, M1/N1, N1 marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO_2 NEDC, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;e) generarea automată a contractului de finanțare și a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.2 la prezentul ghid, și eliberarea acestora proprietarului.(4) Se consideră renunțare la finanțare neprezentarea persoanei juridice de drept privat, entității juridice fără personalitate juridică și organizației profesionale care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale la producătorul validat în vederea perfectării contractului de finanțare și obținerii notei de înscriere, în termen de 60 de zile de la afișarea aprobării pe pagina de internet a Autorității, dar nu mai târziu de data prevăzută la art. 15 alin. (2).(5) În cazul reprezentării proprietarului înscris, se introduc în aplicația PSIPAN și atributele de identificare ale împuternicitului (numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail, numărul și data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale și denumirea biroului notarului public).(6) Nota de înscriere se întocmește câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în două exemplare: unul pentru producătorul validat și unul pentru proprietarul înscris sau, după caz, în trei exemplare, respectiv unul și pentru beneficiarul persoană fizică. Pentru beneficiarul persoană juridică, contractul de finanțare și nota de înscriere se întocmesc câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în trei exemplare: unul pentru producătorul validat, unul pentru proprietarul înscris și unul pentru Autoritate.(7) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăși 25 noiembrie, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.(8) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere.(9) Retragerea proprietarului persoană fizică din program atrage excluderea autovehiculului uzat din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia la același sau la un alt producător validat.(10) Epuizarea fondurilor destinate programului determină imposibilitatea introducerii în aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (2)-(4). În acest caz, producătorul validat nu eliberează notă de înscriere și/sau contractul de finanțare.(11) Responsabilitatea privind înscrierea proprietarului persoană fizică și juridică în program revine, în integralitate, producătorului validat. De asemenea, producătorul validat are obligația de a nu depăși sumele aprobate de Autoritate cu titlu de primă de casare și ecobonus, pentru persoanele juridice aprobate.(12) Documentele cuprinse în dosarul de participare rămân în păstrarea producătorului validat cel puțin 60 de luni de la data încetării contractului de participare.(13) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum și în termen de 60 de luni de la data încetării contractului de participare orice document depus de către proprietarul înscris și aflat în păstrarea producătorului validat.  +  Articolul 17Confirmarea informațiilor introduse în aplicația PSIPAN(1) După introducerea informațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) sau, respectiv, alin. (3) lit. d), aplicația PSIPAN face imposibilă modificarea și/sau completarea informațiilor existente.(2) În termen de maximum 5 zile de la data introducerii informațiilor menționate la alin. (1), aplicația PSIPAN verifică corectitudinea și realitatea informațiilor privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat în evidența informatizată a DRPCIV și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia.(3) Producătorul validat are obligația de a urmări zilnic situația confirmărilor sau infirmărilor generate de aplicația PSIPAN.(4) În situația confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul proprietarului înscris și, după caz, beneficiarului, precum și faptul că are la dispoziție un termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, un termen de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea și radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului. (la 07-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (5) În situația infirmării, la data afișării acesteia ori cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat procedează mai întâi la verificarea existenței unei eventuale erori, iar dacă se constată existența unei astfel de situații comunică de îndată acest fapt proprietarului, precum și Autorității, căreia îi poate solicita corectarea erorii introduse în aplicația PSIPAN în termenul prevăzut la alin. (7) și în condițiile prevăzute la alin. (11).(6) În termen de maximum 5 zile de la data efectuării corectării prevăzute la alin. (5), aplicația PSIPAN verifică informațiile privind proprietarul și autovehiculul uzat și afișează rezultatul, astfel:a) confirmă corectitudinea și realitatea informațiilor, cu afișarea datei confirmării, situație în care producătorul validat va proceda în conformitate cu prevederile alin. (4);b) infirmă, din nou, corectitudinea și realitatea informațiilor, iar producătorul validat comunică de îndată acest fapt proprietarului.(7) În termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, în termen de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN:a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;b) data radierii. (la 07-04-2020, Alineatul (7) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (8) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN datele privind:a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, /L3e/L4e marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, capacitatea cilindrică a motorului, tipul combustibilului, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC, exprimată în g/km, cuantumul ecobonusului solicitat, dacă este cazul);b) în situația finanțării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se menționează numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing;c) informații privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății). Nu se vor introduce informații privind facturi eliberate pentru avans.(9) În situația infirmării datelor introduse, prevăzute la alin. (1), precum și în cazul neintroducerii în aplicația PSIPAN a datelor prevăzute la alin. (7) și, respectiv, alin. (8), în termenele stabilite, nota de înscriere va fi anulată, iar autovehiculul va fi exclus din program, fapt ce va fi comunicat proprietarului de către producătorul validat.(10) Responsabilitatea în ceea ce privește corectitudinea și realitatea datelor introduse în aplicația PSIPAN, precum și introducerea acestora în termenele stabilite aparține, în integralitate, producătorului validat.(11) În situația erorilor de completare, inclusiv în situația în care apar diferențe între datele de identificare a autovehiculului uzat și/sau autovehiculului nou introduse de producător, conform documentelor prezentate, și datele de identificare a autovehiculului uzat furnizate de către DRPCIV, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, respectiv, alin. (8), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorității, pe bază de solicitare scrisă, însoțită de documente justificative, care se transmite de către producătorul validat la sediul AFM și este supusă aprobării acesteia. În cazul în care, în termen de 7 zile de la solicitarea prin e-mail a personalului responsabil cu implementarea, producătorul validat nu depune documentele necesare soluționării neconcordanțelor din cererile de decontare, se vor propune la finanțare numai acele facturi fiscale care îndeplinesc condițiile de la art. 18 alin. (3) și (4), urmând ca după remediere producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) și facturile fiscale pentru care s-au depus ulterior documente justificative clarificatoare.(12) Datele de identificare ale autovehiculelor achiziționate prin program vor fi verificate prin compararea lor cu evidența informatizată a DRPCIV și RAR. (13) Etapele validării facturilor și efectuarea decontului se desfășoară astfel:1. introducerea în aplicație de către producătorul validat a datelor despre autovehiculul nou, inclusiv seria de șasiu a acestuia și data emiterii facturii;2. declanșarea de către Autoritate a comenzilor de verificare a datelor referitoare la seriile de șasiu ale autovehiculelor noi pentru aflarea stării din evidența informatizată a DRPCIV și/sau RAR;3. obținerea stării de „Validat“ sau „Invalidat“ se face prin compararea datelor autovehiculului nou cu evidența informatizată a DRPCIV și/sau RAR.3.1. Facturile validate pot fi propuse la decont de către producătorul validat.3.2. Pentru facturile invalidate se poate solicita de către producător corectarea informațiilor introduse în aplicație, situație în care Autoritatea reia verificarea corespondenței cu evidența informatizată a DRPCIV și/sau RAR.3.3. Producătorul nu poate propune la decont facturi pentru care nu s-a obținut validarea și va susține din surse proprii cuantumul redus al autovehiculului vândut către beneficiar.(14) Propunerea facturilor la decont se efectuează astfel:1. Autoritatea verifică corectitudinea datelor din lista depusă de către producător în vederea decontării, prin compararea cu datele din aplicație și cu documentele atașate facturii. Dacă toate datele corespund, Autoritatea aprobă decontul. În caz contrar, solicită producătorului validat clarificarea/corectarea informațiilor. 2. În situația în care producătorul solicită corectarea informațiilor referitoare la datele autovehiculului nou, acestea vor fi verificate în evidența informatizată a DRPCIV și/sau RAR și se va genera validarea sau invalidarea facturilor. În cazul invalidării se aplică prevederile alin. (13) pct. 3.2.  +  Articolul 18Decontarea primei de casare(1) Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validați a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către Autoritate.(2) Cererea de decontare se înregistrează și se depune la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:a) lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta și certificată „conform aplicației PSIPAN“ de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorității;b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi, în original/în copii certificate „conform cu originalul“ de către aceștia; facturile depuse nu se restituie producătorului validat;c) declarațiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii își exprimă în mod explicit opțiunea de a achiziționa autovehiculele noi pe numele lor la sfârșitul perioadei de leasing, în cazul în care aceștia au obținut finanțare în baza unor contracte de leasing financiar; declarația trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a proprietarului; datele de identificare a autovehiculului nou, marca și modelul, numărul de identificare, numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing; achiziționarea autovehiculului prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național; denumirea și codul de identificare fiscală ale producătorului validat;d) contractul de finanțare, în original sau copie legalizată, după caz;e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, în copie certificată „conform cu originalul“, după caz, la solicitarea Autorității.(3) În factura autovehiculului nou-emisă beneficiarului, producătorul validat trebuie să evidențieze prețul de vânzare și, distinct, să facă mențiunea: „Suma de ....... lei, din care ....... lei reprezintă prima de casare și ....... lei reprezintă ecobonus, se suportă de către Administrația Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național“, sub rubrica „Total de plată“ se înscrie textul „Diferență de plată beneficiar“ și se menționează suma rămasă de achitat de către proprietar.(4) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) atributele de identificare a producătorului validat;b) atributele de identificare a beneficiarului: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reședință;c) atributele de identificare a societății de leasing, în cazul finanțării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar;d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC, exprimată în g/km, tipul sistemului de propulsie și tipul combustibilului).(5) Lista beneficiarilor trebuie să conțină următoarele informații:a) în cazul beneficiarului persoană fizică:1. informațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c);2. informațiile prevăzute la art. 17 alin. (7) și (8);b) în cazul beneficiarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale:1. informațiile prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. d);2. informațiile prevăzute la art. 17 alin. (7) și (8).(6) Lista beneficiarilor persoane fizice se prezintă separat de lista beneficiarilor persoane juridice sau entități juridice fără personalitate juridică și organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispozițiilor legale speciale.(7) Responsabilitatea în ceea ce privește corectitudinea și realitatea datelor și/sau informațiilor înscrise în documentele depuse la Autoritate aparține, în integralitate, producătorului validat.(8) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 20 a fiecărui luni, cu excepția anului 2024 când data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 25 noiembrie; decontul depus în luna noiembrie 2024 este ultimul din cadrul programului.(9) Producătorul validat garantează vânzarea autovehiculului nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare, către proprietarul înscris sau, după caz, către beneficiarul primei de casare, care, în condițiile și termenele prevăzute de prezentul ghid, a completat dosarul de participare cu toate documentele obligatorii și s-a prezentat în vederea efectuării formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou.(10) Beneficiarii de ajutor de minimis se regăsesc în Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, publicată pe pagina de internet a Autorității.(11) În cazul în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligația de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării notei de înscriere, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare.(12) Documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenți/parteneri autorizați, vor purta în mod expres mențiunea că sunt emise în numele și pentru producătorul validat, în caz contrar acestea fiind nule.  +  Secţiunea a 2-a Proprietarul  +  Articolul 19Eligibilitate(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.(2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat:a) unitatea administrativ-teritorială;b) unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată;c) instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;d) organizația neguvernamentală;e) unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România;f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic;g) societatea profesională de avocați cu răspundere limitată;h) unitățile medico-sanitare înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.i) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.(3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înțelege și subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.(4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul programului următoarele categorii de entități juridice fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:a) persoana fizică autorizată;b) întreprinderea individuală;c) întreprinderea familială;d) instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.(5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizațiile profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispozițiilor legale speciale.  +  Articolul 20Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului persoana fizică care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), respectiv alin. (2) și are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21Obținerea notei de înscriere de către persoana fizică(1) După publicarea listei producătorilor validați care au încheiat contract cu Autoritatea, proprietarul se poate prezenta la oricare dintre aceștia în vederea înscrierii în program.(2) Pentru înscriere, proprietarul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:a) actul proprietarului și, după caz, actul persoanei căreia ia fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“;b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; (la 07-04-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; (la 07-04-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat; (la 07-04-2020, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidențele fiscale ale autorității publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligații de plată la bugetul local; după caz, se prezintă și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare; (la 07-04-2020, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) f) declarație pe propria răspundere a proprietarului înscris prin care își exprimă în mod neechivoc opțiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare și de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declarația pe propria răspundere a proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare și declarația pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziționeze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.(3) În cazul unor situații particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (2), proprietarul prezintă producătorului validat și alte documente, după caz:a) certificatul de moștenitor sau, în situația succesiunii pe cale judecătorească, sentința civilă definitivă, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; atunci când certificatul de moștenitor ori sentința civilă atestă existența mai multor moștenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program; (la 07-04-2020, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; în cazul moștenitorului/comoștenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program; (la 07-04-2020, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; în cazul persoanei puse sub interdicție sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program; (la 07-04-2020, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; (la 07-04-2020, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) e) documentul, în copie certificată «conform cu originalul», care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, în situația în care adresa de domiciliu ori de reședință înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a autovehiculului uzat, sau prezentarea unei declarații pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, semnată de către proprietar; (la 07-04-2020, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 21 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) f) împuternicirea notarială, în original, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program; în această situație se va prezenta și actul care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“.(4) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea proprietarului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă și oficială a programului.(5) Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicația PSIPAN, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3) și introducerea în sistemul PSIPAN a datelor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c).  +  Articolul 22Casarea autovehiculului uzat pentru persoanele fizice(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăsește în lista operatorilor economici autorizați, elaborată și publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere.(2) Certificatul de distrugere a autoturismului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23Radierea autovehiculului uzat pentru persoanele fizice(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (4), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) și casarea autovehiculului uzat, proprietarul înscris procedează la radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat.(2) Abrogat. (la 07-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 23 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (3) Certificatul de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat se eliberează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare.(4) Abrogat. (la 07-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 23 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 )  +  Articolul 24Completarea dosarului de participareDupă radierea din circulație a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), proprietarul transmite producătorului care a eliberat nota de înscriere informații referitoare la distrugerea și radierea autovehiculului uzat. (la 07-04-2020, Articolul 24 din SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 )  +  Articolul 25Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare(1) În cadrul programului, proprietarul persoană fizică poate ceda dreptul său de beneficiu asupra primei de casare pentru efectuarea achiziționării autovehiculului nou.(2) Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) completează rubrica prevăzută la pct. V.2 din nota de înscriere, prevăzută în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid;b) a completat dosarul de participare în termenul prevăzut la art. 16 alin. (7);c) informațiile privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat sunt confirmate de aplicația PSIPAN;d) cedarea se face numai în favoarea unei persoane fizice care și-a exprimat în mod neechivoc intenția de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.(3) Prin excepție, în cazuri justificate, proprietarul poate ceda dreptul de beneficiu asupra primei de casare prin reprezentare.(4) În sensul alin. (3), prin cazuri justificate se înțelege:a) existența mai multor moștenitori; în acest caz, este necesară prezentarea împuternicirii notariale, în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, prin care persoana care s-a înscris în program este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condițiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat; (la 07-04-2020, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 25 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) b) existența moștenitorului/comoștenitorului minor; în acest caz este necesară prezentarea deciziei emise de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul acestuia, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condițiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat; (la 07-04-2020, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 25 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) c) lipsa din țară sau existența unei situații de natură medicală care face imposibilă prezentarea proprietarului la producătorul validat; în acest caz, este necesară împuternicirea notarială, în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, prin care proprietarul mandatează o altă persoană ca în numele, pe seama și în interesul său să procedeze în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru perioada 2020-2024, în conformitate cu prevederile prezentului ghid, la: cedarea beneficiului asupra primei de casare, înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat și radierea autovehiculului uzat din evidența circulației. (la 07-04-2020, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 25 , SUBSECȚIUNEA a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (5) Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare are caracter irevocabil.  +  Articolul 26Achiziționarea autovehiculului nou de către persoana fizică(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), producătorul validat și proprietarul înscris persoană fizică sau, după caz, beneficiarul efectuează formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.(2) La achiziționarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura și certificatul de conformitate.(3) Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.  +  Articolul 27Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului unitatea administrativ-teritorială care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, potrivit declarației din cererea de finanțare; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar, inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 28Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera f) din Articolul 28 , SUBSECȚIUNEA a 3-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) g) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).  +  Articolul 29Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică, conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 30Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera g) din Articolul 30 , SUBSECȚIUNEA a 4-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) h) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unității/instituției de învățământ, în copie certificată „conform cu originalul“;i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).  +  Articolul 31Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără personalitate juridică ce îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică, conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 32Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera g) din Articolul 32 , SUBSECȚIUNEA a 5-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) h) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată „conform cu originalul“; având în vedere caracterul secret al actului administrativ de numire al conducătorului instituției din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, se depune extras din ordinul de numire/adeverință, în original, din care să rezulte conducătorul instituției;i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).  +  Articolul 33Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului organizația neguvernamentală care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere și nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică, conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 34Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată, sau emis în spațiul privat virtual;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera g) din Articolul 34 , SUBSECȚIUNEA a 6-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) h) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată „conform cu originalul“;i) adeverință/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat;j) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;k) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice);l) actul de înființare, în copie certificată „conform cu originalul“ (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv, statut etc., după caz).  +  Articolul 35Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România și care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de desființare, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai sus și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică, conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 36Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“;d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“;e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;h) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera h) din Articolul 36 , SUBSECȚIUNEA a 7-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);j) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispoziția, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unității de cult, în copie certificată „conform cu originalul“;k) hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) și actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată „conform cu originalul“;l) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;m) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).  +  Articolul 37Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic, care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;e) desfășoară activități economice pe teritoriul României și, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;j) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 38Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; în situația în care cererea de finanțare este semnată de către Directorul general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ din care rezultă că acesta are atribuții de reprezentare a societății în relația cu terții, în copie certificată conform cu originalul;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată, sau emis în spațiul privat virtual;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera g) din Articolul 38 , SUBSECȚIUNEA a 8-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) h) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; (la 07-04-2020, Litera h) din Articolul 38 , SUBSECȚIUNEA a 8-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).  +  Articolul 39Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului societatea profesională cu răspundere limitată înființată potrivit Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică, conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;j) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 40Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată „conform cu originalul“;d) certificat de înregistrare a societății profesionale de avocați cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată „conform cu originalul“;e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera i) din Articolul 40 , SUBSECȚIUNEA a 9-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) j) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;k) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).  +  Articolul 41Criterii de eligibilitate(1) Poate participa în cadrul programului unitatea medico-sanitară, înființată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Criteriile de eligibilitate, precum și conținutul dosarului de acceptare sunt cele prevăzute la art. 37 și 38 aferente operatorului economic cu personalitate juridică.  +  Articolul 42Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului entitatea juridică fără personalitate juridică, respectiv persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are sediul profesional în România și desfășoară activități economice pe teritoriul României;d) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;e) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;g) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;k) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 43Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;e^1) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată, pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social/profesional al proprietarului; (la 07-04-2020, Articolul 43 din SUBSECȚIUNEA a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera f) din Articolul 43 , SUBSECȚIUNEA a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; (la 07-04-2020, Litera g) din Articolul 43 , SUBSECȚIUNEA a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) h) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).  +  Articolul 44Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale și care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;d) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;e) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;g) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar, inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică, conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;k) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 45Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);g) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera g) din Articolul 45 , SUBSECȚIUNEA a 12-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) h) adeverință eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original;i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).  +  Articolul 46Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului orice persoană juridică română, de drept public ori de drept privat, alta decât cele prevăzute la art. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42 și 44 din prezentul ghid, care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x);b) acționează în nume propriu;c) are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;d) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;e) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;g) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar, inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică, conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;k) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 47Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată „conform cu originalul“;d) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“;e) actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“;f) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);j) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 07-04-2020, Litera j) din Articolul 47 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) k) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția etc., după caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispozițiilor legale speciale, în copie certificată „conform cu originalul“;l) adeverință/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat;m) actul de înființare, în copie certificată „conform cu originalul“ (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz);n) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată „conform cu originalul“; extras din ordinul de numire/adeverință, în original, din care rezultă numirea în funcție a conducătorului instituției (unde este cazul);o) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;p) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).  +  Articolul 48Depunerea dosarului de acceptare(1) Dosarul de acceptare se depune paginat și opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la registratura Autorității.(2) Plicul conținând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conținând dosarul de acceptare va avea înscrise următoarele informații:a) denumirea completă a proprietarului și adresa sediului/sediului social/sediului profesional;b) titlul: „Dosar de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul ........“ - proprietar;c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.(4) La data recepționării plicului conținând dosarul de acceptare, acesta primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.(5) Nedepunerea dosarului în condițiile prevăzute la alin. (1), cu excepția celei referitoare la paginație, determină respingerea acestuia.  +  Articolul 49Proceduri privind analiza documentelor depuse de către proprietar, în vederea aprobării finanțării(1) Acceptarea are loc ca urmare a analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare, care înaintează propunerile sale Comitetului director.(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziție a președintelui Autorității.(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate, completând, în funcție de categoria proprietarului, grilele de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8 și 9.1-10 la prezentul ghid.(4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:a) formularul cererii de finanțare, anexele și documentele care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(5) Cu condiția îndeplinirii și a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat în situația în care, din două sau mai multe autovehicule uzate menționate în cererea de finanțare, cel puțin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obțină acceptarea.(6) În cazul în care solicitantul se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, precum și în situația prevăzută la art. 48 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului. (la 07-04-2020, Alineatul (6) din Articolul 49 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (7) În situația prevăzută la alin. (6), președintele comisiei de acceptare va publica săptămânal, în vederea remedierii, pe pagina de internet a Autorității, lista solicitanților propuși spre respingere cu posibilitatea de remediere.(8) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (7), solicitantul are posibilitatea să depună documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare.(9) Nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (8) duce la respingerea cererii de finanțare.(10) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi depuse în plic sigilat la registratura Autorității. Plicul cuprinzând toate documentele necesare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură recepționarea și înregistrarea acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei prevăzute la alin. (8).(11) În situația în care, din analiza cererii de finanțare, rezultă un motiv de respingere și un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanțare va fi respinsă.(12) Comisia de acceptare analizează documentele depuse în condițiile alin. (6), (8) și (9) și propune acceptarea/respingerea dosarului de acceptare.(13) Președintele comisiei de acceptare va transmite centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare structurii de specialitate responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, în vederea verificării regulii de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Centralizatorul va cuprinde atributele de identificare ale solicitanților propuși spre aprobare, codurile CAEN ale activităților principale și codurile CAEN ale activităților pentru care au fost solicitate finanțările, cuantumul sumelor aprobate spre finanțare la acel moment, precum și mențiunea dacă solicitantul activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri.(14) Centralizatorul cuprinzând solicitanții care încalcă prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, privind regula de cumul a ajutoarelor de minimis, transmis de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, va fi înaintat Comitetului director cu propunerea de respingere a acestora de către Președintele comisiei de acceptare.(15) Ca urmare a analizei documentelor transmise în vederea remedierii motivelor publicate, comisia de acceptare va propune acceptarea sau respingerea cererii de finanțare. În acest caz, sunt aplicabile prevederile alin. (16).(16) Președintele comisiei de acceptare înaintează Comitetului director al Autorității: dosarele de acceptare propuse spre aprobare, însoțite de centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre acceptare, centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre respingere în urma analizei, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii de respingere, precum și centralizatoarele cuprinzând solicitanții care nu respectă regula de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Comitetul director analizează și aprobă lista proiectelor propuse spre respingere. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre respingere, Comitetul director poate solicita Comisiei orice document relevant. Comitetul director poate propune Comitetului de avizare aprobarea unuia sau mai multor proiecte care au fost înaintate de către președintele comisiei de acceptare cu propunere de respingere.(17) Comitetul director avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității proiectele propuse spre aprobare, însoțite de centralizator cuprinzând solicitanții propuși spre acceptare.(18) Comitetul de avizare aprobă finanțarea dosarelor de acceptare propuse spre aprobare în baza propunerii Comitetului director. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre acceptare, Comitetul de avizare poate solicita Comitetului director orice document relevant. Comitetului de avizare poate respinge unul sau mai multe proiecte care au fost înaintate de către Comitetul director cu propunere de acceptare.(19) Aprobarea finanțării proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora și prevăzute prin schema de minimis.(20) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis în baza schemei de minimis.(21) Lista proprietarilor acceptați, precum și sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorității.(22) Lista proprietarilor respinși se publică pe pagina de internet a Autorității.(23) Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, în baza documentelor depuse la dosar, se publică pe pagina de internet a Autorității.  +  Articolul 50Monitorizarea finanțării(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității și are în vedere urmărirea respectării condițiilor prevăzute la art. 26 alin. (3) de către beneficiarii persoane fizice, respectiv art. 54 alin. (2) pentru beneficiarii persoane juridice.(2) În cazul în care autovehiculul pentru care a fost acordată finanțarea este achiziționat în sistem leasing, monitorizarea coincide cu perioada în care autovehiculul se află în leasing și se încheie la data la care beneficiarul a înmatriculat permanent autovehiculul pe numele său.(3) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată.(4) În situația în care Autoritatea constată nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 26 alin. (3) și art. 54 alin. (2), notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective. În situația în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența, Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanțate, fără însă a anula dreptul producătorului validat de a deconta primele de casare și ecobonusurile acordate beneficiarilor.(5) Recuperarea sumelor prevăzută la alin. (4) se realizează în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de recuperare a finanțării prevăzută în anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu“ și „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“.  +  Articolul 51Perfectarea contractului de finanțare și obținerea notei de înscriere de către persoanele juridice(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 49 alin. (21), proprietarul acceptat se poate înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea și se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10), cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2). Excepție face proprietarul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege.(2) În cazul în care, între data publicării listei proprietarilor acceptați, prevăzută la art. 49 alin. (21), și data-limită pentru solicitarea unităților de către proprietarii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, prevăzută la art. 15 alin. (2), este o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), diferența până la împlinirea termenului de 60 de zile se calculează începând cu data publicării dispoziției prevăzute la art. 8 alin. (3) referitoare la sumele aprobate, anual, destinate finanțării în cadrul programului. Prevederile prezentului alineat nu se aplică în anul 2024.(3) Pentru înscriere, proprietarul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat și să achiziționeze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat și achiziționează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“;d) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie;e) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie;f) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul.(4) La momentul perfectării contractului de finanțare prevăzut în anexa 4.2 la ghid, proprietarului acceptat i se eliberează nota de înscriere, anexă la contract.(5) Este exclusă înscrierea proprietarului acceptat, în același timp și cu același autovehicul uzat, la 2 sau mai mulți producători validați. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor contractelor de finanțare și a notelor de înscriere astfel obținute și excluderea proprietarului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.(6) Proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se poate înscrie la orice producător validat și achiziționează autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (7).(7) Proprietarul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), dar până la data predării și casării autovehiculului uzat. (la 07-04-2020, Alineatul (7) din Articolul 51 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (8) La data retragerii dosarului de participare, proprietarul depune la producătorul validat contractul de finanțare și nota de înscriere, în original. Producătorul anulează contractul de finanțare și nota de înscriere și introduce în aplicația PSIPAN informațiile privind anularea acestora și retragerea dosarului de participare.(9) Proprietarul care și-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la același sau la un alt producător validat, în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.(10) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea proprietarului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.  +  Articolul 52Casarea autovehiculului uzat(1) Proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăsește în lista operatorilor economici autorizați, elaborată și publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1). Proprietarul căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege.(2) Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 53Radierea autovehiculului uzat pentru persoanele juridice(1) Radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat se face de către proprietarul înscris, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (4), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) și casarea autovehiculului uzat.(2) Abrogat. (la 07-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 53 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (3) Certificatul de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat se eliberează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Abrogat. (la 07-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 53 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) (5) După radierea din circulație a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (4), proprietarul transmite producătorului care a eliberat contractul de finanțare și nota de înscriere cu informații referitoare la distrugerea și radierea autovehiculului uzat. (la 07-04-2020, Alineatul (5) din Articolul 53 , SUBSECȚIUNEA a 13-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 )  +  Articolul 54Achiziționarea autovehiculului nou de către persoanele juridice(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), producătorul validat și proprietarul înscris efectuează formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.(2) Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.  +  Articolul 55Contestarea rezultatului(1) Producătorul/Proprietarul al cărui dosar de validare/acceptare a fost respins în condițiile art. 12 alin. (6) sau art. 49 alin. (16) poate introduce contestație la decizia Autorității.(2) Contestația, formulată în scris de către producător, se înregistrează la Autoritate în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei producătorilor respinși. Pentru proprietari, contestația, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei proprietarilor respinși. Termenul se calculează fără a se ține cont de prima și ultima zi.(3) Contestația poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).(4) La data recepționării contestației, aceasta primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare.(5) Contestația trebuie să cuprindă:a) atributele de identificare a contestatarului;b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorității dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază;e) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia și semnătura.(6) În situația în care, din analiza cererii de finanțare rezultă un motiv de respingere și un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanțare va fi respinsă.(7) În cazul în care contestația depusă este aprobată pentru motivul de respingere, dosarul de finanțare va fi transmis comisiei de acceptare, în vederea analizei documentelor aferente motivului de respingere cu posibilitate de remediere.(8) Aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor se face prin dispoziție a președintelui Autorității.(9) Soluționarea contestațiilor formulate se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(10) Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestației. În situația avizării contestației de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere.(11) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestației, solicitantul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 56Păstrarea documentelor(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) Documentele depuse de către producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera producătorului validat sau proprietarului acceptat copii ale documentelor depuse.(3) Pe bază de solicitare scrisă către președintele comisiei de validare, respectiv președintele comisiei de acceptare, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost respins.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanțare, precum și declarațiile pe propria răspundere ale reprezentantului legal nu pot face obiectul restituirii.  +  Articolul 57Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) Administrația Fondului pentru Mediu pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Datele cu caracter personal ale beneficiarilor și ale terților sunt prelucrate respectând prevederile legale. Autoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin înscrierea la producătorul validat sau depunerea cererii de finanțare, beneficiarul declară că este de acord cu privire la prelucrarea, de către Autoritate și producătorul validat, a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.(2) Prin depunerea cererii de validare și încheierea contractului de participare, producătorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(3) În vederea verificării corectitudinii și realității datelor vizând solicitanții participanți la program, Autoritatea poate încheia, în condițiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituții sau autorități publice, competente material și teritorial.  +  Articolul 58Reguli de publicitate(1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național derulat de Autoritate și finanțat din Fondul pentru mediu.(2) Orice reducere de preț, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta și prima de casare.(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai și în cazul proiectului sau programului promovat de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 59Publicarea informațiilor relevante(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorității, www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare - Rabla.(2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate și/sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 60Prevederi privind eventuale decalări ale termenelorDacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncționalități ale aplicației PSIPAN), terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 61Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 62AnexeAnexele nr. 1-3, 4.1, 4.2, 5-8, 9.1-10 fac parte integrantă din prezentul ghid. Notă
  Reproducem prevederile art. III, V și VI din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2020:  +  Articolul III(1) Prin excepție de la prevederile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, pe perioada situației de urgență declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, sunt aplicabile următoarele reglementări:1. Nota de înscriere, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, este valabilă 180 de zile de la data emiterii.2. În situația confirmării informațiilor introduse în aplicația PSIPAN, în cel mai scurt timp, producătorul validat comunică proprietarului înscris și, după caz, beneficiarului rezultatul, precum și faptul că are la dispoziție un termen de maximum 90 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, un termen de maximum 180 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea și radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului.3. În termen de maximum 90 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, în termen de maximum 180 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN: a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea; b) data radierii.4. Certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul/reședința proprietarii persoane fizice și persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială își au sediul solicitanții, precum și certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate se transmit, în termen de valabilitate la data comunicării, către producătorul validat sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz, inclusiv dacă au fost obținute prin forme de emitere și/sau comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță.5. În situația în care nu pot fi obținute certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul/reședința proprietarii persoane fizice și persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială își au sediul solicitanții, precum și certificatele de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberate de autoritățile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate, se transmite producătorului validat sau Administrației Fondului pentru Mediu, după caz, împreună cu celelalte documente prevăzute de ghid, o declarație pe propria răspundere de unde să rezulte că sunt îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.6. Declarația prevăzută la pct. 5 va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații, va fi datată și va fi asumată prin semnătură de către persoana fizică, în cazul în care declarația se transmite producătorului validat, sau de către reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care se transmite Administrației Fondului pentru Mediu.7. Cererile de decontare depuse de către producătorii validați în cadrul contractelor de participare în vederea decontării se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate, se înregistrează la aceștia și se transmit, împreună cu documentele aferente, Administrației Fondului pentru Mediu exclusiv prin intermediul poștei electronice. De asemenea, listele beneficiarilor care însoțesc cererile de decontare vor fi semnate electronic pe fiecare filă de către reprezentanții legali ai producătorilor validați sau de către persoanele împuternicite de către aceștia.(2) Termenele și perioadele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pct. 1-3 sunt aplicabile în condițiile în care notele de înscriere sunt emise în interiorul perioadei declarate stare de urgență.(3) Transmiterea documentelor potrivit prevederilor alin. (1) pct. 4 și 5 se aplică în condițiile în care acestea au fost emise în interiorul perioadei declarate stare de urgență.  +  Articolul V(1) Pe perioada situației de urgență declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, transmiterea documentelor/informațiilor în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, și Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, la Administrația Fondului pentru Mediu se realizează prin intermediul poștei electronice, poștei și/sau serviciilor de curierat, cu excepțiile prevăzute la art. III alin. (1) pct. 5 și la art. IV alin. (1) pct. 3 din prezentul ordin.(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (1) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.  +  Articolul VI(1) Pe perioada situației de urgență declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, toate termenele prevăzute în programele/proiectele finanțate din Fondul pentru mediu aflate în derulare sau în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate sau viitoare, aferente respectivelor programe/proiecte, inclusiv cele pentru care au fost emise documente la data prezentului ordin, cu excepția perioadelor de desfășurare a sesiunilor de finanțare, se suspendă.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, și Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020.(3) Termenele prevăzute la alin. (1) încep să curgă în 30 de zile de la data încetării situației de urgență pe teritoriul României.(4) Administrația Fondului pentru Mediu și solicitanții și/sau beneficiarii programelor/proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu aflate în derulare la data prezentului ordin pot continua activitățile necesare desfășurării programelor/proiectelor. În acest caz, transmiterea documentelor/informațiilor în cadrul programelor/proiectelor se realizează exclusiv prin intermediul poștei electronice/poștei și/sau serviciilor de curierat, cu respectarea condițiilor impuse de ghidurile de finanțare specifice referitoare la forma și conținutul documentelor.(5) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (4), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni de aplicare a prevederilor alin. (4) se elaborează și se aprobă la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției.
   +  Anexa nr. 1la ghid
  CERERE
  de validare a producătorului
  Nr. de înregistrare la AFM ....../....../..........Denumirea completă a producătorului solicitant ....................................................Forma juridică de organizare ..............................................................................Forma de proprietate ........................................................................ (publică/privată)Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .................. cu nr. de ordine ....../....../......, cod de identificare fiscală ..................., cont nr. ....................... deschis la Trezoreria ........................................ .Adresa sediului social: localitatea ................., str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ................, cod poștal .............., telefon (fix și mobil) ................., fax ....................., e-mail .........................., website ......................, reprezentat/reprezentată legal de .......................... (persoana care reprezintă) în calitate de .................................. (calitatea/funcția persoanei care reprezintă).Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ...................... (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită), cod numeric personal ..................., posesor al actului de identitate seria ..... nr. .........., eliberat de către .............. la data de .............., domiciliat/cu reședința în localitatea ................., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul .............., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) ...................., fax .................., e-mail ......................... .Prin prezenta cerere solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, și perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).În cadrul programului, societatea noastră intenționează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:
  Nr. crt.Categoria de folosință, marcaSistem de propulsieAutonomie [km] între ....-....Emisii de CO_2[g/km] între ....-....Preț de bază cu TVA inclus [euro]
  Tip*)Capacitate cilindrică [cmc] între ....-....Putere maximă [kW]/[CP] între ....-....
  1.
  2.
  3.
  „n“
  *) Se înscrie, după caz:– termic (motor cu ardere internă);– hibrid.
  Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau, în numele și pentru noi, prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenții/partenerul/partenerii autorizat(ți), având următoarele atribute de identificare:1. Denumirea ........................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ....................., fax .................., e-mail .........................., obiect de activitate ................................................................... (comerțul cu autovehicule)2. Denumirea ........................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ....................., fax .................., e-mail .........................., obiect de activitate ................................................................... (comerțul cu autovehicule)3. Denumirea ........................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ....................., fax .................., e-mail .........................., obiect de activitate ................................................................... (comerțul cu autovehicule)Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) societatea pe care o reprezint este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;b) societatea pe care o reprezint are ca obiect de activitate producția și comercializarea/comercializarea autovehiculelor noi;c) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activități economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;d) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. c) și nici pentru orice altă situație similară;e) societatea pe care o reprezint are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în original și copie;f) nu am furnizat informații false/documente false; (la 07-04-2020, Litera f) din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) g) mă oblig să păstrez confidențialitatea tuturor informațiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor prelucrate.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și în toate celelalte formulare și documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societății noastre de către AFM în cadrul programului.Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ..................
  Funcția ........................
  Semnătura ........................
  Data ...................
  NOTĂ:Cererea de validare care conține ștersături ori modificări, nu este completată integral prin tehnoredactare, precum și cea incompletă sau care conține date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.
   +  Anexa nr. 2la ghid
  GRILĂ
  de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului
  Denumirea producătorului solicitant: ................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: .......................
  Nr. crt.I. Conformitatea documentelorDaNuComentarii
  1.Dosarul de validare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din ghid.
  2.Dosarul de validare al producătorului cuprinde:
  2.1.Formularul cererii de validare, conform anexei nr. 1 la ghid, în original, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
  2.2.Împuternicirea notarială, dacă este cazul, în original
  2.3.Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare
  2.4.Actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată „conform cu originalul“. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată.
  2.5.Documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, în copie certificată „conform cu originalul“; prin excepție, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu AFM, în original și copie certificată „conform cu originalul“ (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare.
  II. EligibilitateDaNuComentarii
  3.Este operator economic cu personalitate juridică română
  4.Are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511 și/sau comercializarea motocicletelor, conform CAEN rev. 2, cod 4540
  5.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
  (la 07-04-2020, Tabelul din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) NOTE:1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.5 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare.2. Se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriului de eligibilitate, și se înscriu comentariile de rigoare.3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.4. Neîndeplinirea condiției referitoare la paginație și opis din cadrul criteriului prevăzut la pct. 1 din grilă nu atrage respingerea cererii de validare.5. Grila este evaluată de către consilierul juridic.
  Concluzii
  REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂȚII PRODUCĂTORULUI
  PROPUS SPRE VALIDAREPROPUS SPRE RESPINGERE

  Consilier juridic,
  ..................................
  Data ..................................
  Semnătura ..................................
  Președintele comisiei de validare, ..................................
  Data ..................................
  Semnătura ..................................
   +  Anexa nr. 3la ghid
  CONTRACT
  de participare în vederea decontării
  Nr. .............. din ..........................
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, cod de identificare fiscală ............, cont nr. ................ deschis la Trezoreria Statului Sector 6, București, reprezentată legal prin ................................. - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,și................................. - S.R.L./S.A., cu sediul social în ................, cod poștal ........, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ............. cu nr. ..........., cod de identificare fiscală ..........., cont nr. ................... deschis la Trezoreria .........................., reprezentată legal prin ................................. - administrator, în calitate de producător validat, denumită în continuare producător,a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. Prin prezentul contract, AFM plătește producătorului sumele solicitate în cererea de decontare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, sub forma decontării primelor de casare și a ecobonusurilor obținute de către beneficiarii programului, denumiți în continuare proprietari.1.2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizați termenii consacrați prin ghid.1.3. Cuantumul unitar al primei de casare este de ........... lei.1.4. Prima de casare se acordă în funcție de cantitatea de emisii de CO_2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou achiziționat, în regim de funcționare mixt, astfel:a) în anul 2020 se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum ....... g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC;b) în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum ...... g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt;c) în anul 2020 se acordă pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum ...... g CO_2/km WMTC, conform informațiilor înscrise în COC, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare.1.5. La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiții:a) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum ...... g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;b) în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou exceptând motocicletele al cărui sistem de propulsie generează maximum ...... g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020.c) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 2.500 lei.1.6. În situația în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplinește una dintre caracteristicile prevăzute la pct. 1.5, ecobonusurile se pot cumula.1.7. Prima de casare și ecobonusul se scad de către producător din prețul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou.1.8. Prima de casare se poate cumula cu ecotichetul acordat în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, în condițiile prevăzute prin ghidurile celor două programe. În această situație, cumularea ecobonusului este exclusă.1.9. Decontarea sumelor se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi, marca:a) .........................., cu sistem de propulsie .........................;b) .........................., cu sistem de propulsie .........................;c) .........................., cu sistem de propulsie ......................... .  +  Articolul 2Durata contractuluiPrezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de 15 iunie 2025 inclusiv.  +  Articolul 3Modalitatea de decontare și plată3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM și creditarea contului nr. ........... deschis la Trezoreria ................. de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoțită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 18 alin. (2) din ghid, în condițiile în care cererea de decontare și documentele aferente sunt complete și corect întocmite. Plata se efectuează până la acoperirea integrală a sumelor la care este îndreptățit producătorul, în condițiile respectării de către acesta a clauzelor prezentului contract.3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid.3.4. Programul se derulează pe o perioadă de 5 ani, 2020-2024, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.3.5. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în ordinea depunerii cererilor de decontare de către producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de AFM.3.6. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ............ a fiecărei luni, cu excepția lunii noiembrie 2024, când cererea de decontare se depune la data de .............Cererea de decontare depusă în luna noiembrie 2024 este ultima din cadrul programului.3.7. În situația în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită pentru depunerea cererii de decontare este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea se depune în următoarea zi lucrătoare.3.8. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.  +  Articolul 4Obligațiile părților4.1. Producătorul se obligă:a) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;b) să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului, numai prin punctele de lucru/agenții autorizați/partenerii autorizați declarate/declarați în cererea de validare aprobată de AFM; în cazul în care producătorul validat dorește să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului și prin alte/alți puncte de lucru/agenți autorizați/parteneri autorizați care nu au fost declarate/declarați în cererea de validare, va solicita în scris AFM actualizarea listei;c) să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă acestea sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenți autorizați/parteneri autorizați, vor purta în mod expres mențiunea că sunt emise în numele și pentru producător;d) să plătească toate taxele, impozitele, contribuțiile și amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale și în termenele prevăzute de acestea;e) să permită reprezentanților AFM accesul la sediul său social și punctele sale de lucru, precum și la sediul social și punctele de lucru aparținând agenților sau partenerilor săi autorizați, pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;f) să informeze AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive și/sau la informațiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;g) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care este supus procedurii de insolvență sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricționate activitățile economice, ori se află într-o altă situație similară legal reglementată;h) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă și/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;i) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării; (la 07-04-2020, Litera j) din Punctul 4.1. , Articolul 4 , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) k) să nu comercializeze, fără aprobarea prealabilă a AFM, autovehicule noi având alte caracteristici (marcă și sistem de propulsie), în afara celor declarate prin cererea de validare; să prezinte AFM, în vederea aprobării, solicitarea privind introducerea unor noi autovehicule (marcă și sistem de propulsie) spre a fi comercializate prin program, situație în care va pune la dispoziția AFM orice alt document relevant pentru aprobarea solicitării;l) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;m) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informații sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;n) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu;o) să prezinte orice reducere de preț, indiferent de denumirea sub care este promovată, în așa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta și reducerile acordate din Fondul pentru mediu sub forma primei de casare și ecobonusului; regula se aplică întocmai și în cazul unui eventual proiect sau program destinat casării autovehiculelor uzate și promovat de către producător, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu;p) să pună la dispoziția solicitanților, potențiali beneficiari ai programului, informații cu privire la condițiile și termenele de desfășurare a programului;q) să verifice, la înscrierea proprietarilor, autenticitatea documentelor prezentate, precum și concordanța și realitatea datelor cuprinse în acestea;r) să justifice în scris proprietarului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera contractul de finanțare și/sau nota de înscriere sau, dacă aceasta i-a fost eliberată, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou;s) să prelucreze, în condițiile legii, datele cu caracter personal aparținând solicitanților participanți în cadrul programului și să păstreze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia;ș) în situația în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării valabilității notei de înscriere, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul primei de casare și, dacă este cazul, cuantumul ecobonusului;t) să răspundă pentru implicațiile, de orice natură, generate de necomunicarea proprietarului înscris a rezultatului verificării informațiilor, a termenului stabilit pentru achiziționarea autovehiculului nou sau cedarea beneficiului primei de casare, precum și pentru implicațiile, de orice natură, generate de refuzul efectuării formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou;ț) să înscrie proprietarii în program numai după cuprinderea sa în lista producătorilor validați care au încheiat contracte de participare, publicată pe pagina de internet a AFM;u) să respecte integral condițiile, etapele și termenele stabilite în cuprinsul ghidului.4.2. AFM se obligă:a) să asigure decontarea în condițiile menționate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziția producătorului informațiile legate de decontarea și plata sumelor solicitate de acesta;c) să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicația PSIPAN;d) să permită accesul producătorului la aplicația PSIPAN în vederea introducerii informațiilor sau corectării ori completării acestora, în condițiile prevăzute prin ghid;e) să informeze producătorul, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenție tehnică a personalului propriu asupra aplicației PSIPAN și care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aplicație.4.3. În situația în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele și/sau informațiile furnizate de către producător referitoare la autovehiculul uzat/nou și/sau proprietarul înscris, AFM, prin personalul cu atribuții în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicației PSIPAN, dar numai în baza documentelor transmise de către producător.  +  Articolul 5Răspunderea contractuală5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale producătorului:a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului și în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;b) nu introduce în aplicația PSIPAN, în mod corect și în timp util, informațiile privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat, în conformitate cu datele cuprinse în documentele ce fac obiectul dosarului de participare;c) nu comunică proprietarului înscris rezultatul verificării informațiilor, la data afișării acestuia de către aplicația PSIPAN sau, cel mai târziu, în următoarea zi lucrătoare.5.3. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.5.4. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera contractul de finanțare și/sau nota de înscriere proprietarului solicitant sau pentru refuzul de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou proprietarului înscris.5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente.5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.5.7. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficiențele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:a) sistarea temporară a decontării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;b) sistarea definitivă a plăților și rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma plătită, la care se adaugă dobânda legală la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.  +  Articolul 6Încetarea contractului6.1. Prezentul contract încetează de drept:a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe;d) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva producătorului a fost demarată procedura de executare silită, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională sau i-au fost suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situație similară legal reglementată;e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. d), precum și pentru orice altă situație similară;f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.6.2. Încetarea prezentului contract în condițiile pct. 6.1 lit. d)-f) are drept consecință recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma decontată începând cu data producerii evenimentului care determină încetarea, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.  +  Articolul 7Forța majoră și cazul fortuit7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7.7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.  +  Articolul 8CesiuneaPrezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parțiale.  +  Articolul 9Litigii9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 10Dispoziții finale10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031;b) pentru producător: ..............., cod poștal ............; în cazul în care producătorul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menționată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia. Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax la următoarele numere telefonice:a) pentru AFM: ........................;b) pentru producător: ................ .10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanții legali ai producătorului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.10.4. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional.10.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ............., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  .....................................
  Direcția economică
  Director,
  .....................................
  Direcția generală proiecte
  Director general,
  .....................................
  Direcția implementare proiecte
  Director,
  .....................................
  Direcția juridică
  Director,
  .....................................
  Referent de specialitate,
  .....................................
  Societatea ............ - S.A./S.R.L.
  .....................................
  Prin reprezentant legal/împuternicit,
  .....................................
   +  Anexa nr. 4.1la ghidNr. de înregistrare ........./.............(Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul și data generate de aplicația PSIPAN.)
  NOTA DE ÎNSCRIERE
  a proprietarului persoană fizică
  I. ÎNSCRIEREPrin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă,Societatea .............................. - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ....................., str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ................, fax ...................., e-mail: ........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr. ...../..../.........., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ..................., deschis la Trezoreria .................., prin reprezentant legal^1) ....................... - , având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ..../..../....... încheiat cu AFM, confirmă înscrierea, în cadrul programului, a domnului/doamnei ................................, cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., având domiciliul/reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., fax ..........., e-mail ................., denumit/denumită în continuare proprietar înscris, și a domnului/doamnei .................., cod numeric personal ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ...., seria ..... nr. ...., eliberat de către .............., la data de ..........., având domiciliul/reședința în România, localitatea .............., str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ........., cod poștal ..............., telefon (fix și mobil) ................., fax ..............., e-mail ......................, denumit/denumită în continuare beneficiar/nu este cazul, în baza dosarului de participare constituit și înregistrat cu nr. ....../......... și care cuprinde următoarele documente: a) actul de identitate tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în copie;b) certificatul de înmatriculare nr. ................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat (după verificarea conformității se va restitui originalul);c) cartea de identitate a vehiculului seria ......, nr. ........., eliberată de către ......... la data de.........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat (după verificarea conformității se va restitui originalul);d) actul doveditor cu titlul .........., înregistrat cu nr. ....../........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor .........., în original/nu este cazul;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ......./.........., eliberat de către .........., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ......./.........., eliberat de către .........., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul/nu este cazul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;g) certificatul de moștenitor/sentința civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ...... nr. ........, emis/emisă de către ............. la data de .................., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, care atestă calitatea de moștenitor/comoștenitori a următoarei/următoarelor persoane (numele și prenumele, cod numeric personal): ............./nu este cazul;h) împuternicirea notarială autentificată cu nr. ....../........... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că persoana înscrisă este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul; i) Decizia nr. ......./................, emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul;j) certificat de căsătorie/act administrativ, în copie legalizată, seria .... nr. ......, eliberat de către .........., care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, din .......... în ........./nu este cazul;k) documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. și care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reședință sau declarație pe propria răspundere/nu este cazul;l) împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ............., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama și în interesul proprietarului, procedează la înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat, radierea autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționarea autovehiculului nou/cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul; m) act de identitate tip .........., seria ...... nr. ........., eliberat de către .......... la data de .........., pe numele împuternicitului ........, având domiciliul/reședința în România, localitatea ........................, str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ........, fax ........, e-mail ........../nu este cazul; n) declarația pe propria răspundere prin care proprietarul își exprimă în mod neechivoc opțiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare și de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere/nu este cazul (DA/NU);o) declarația pe propria răspundere a proprietarului înscris privind cedarea beneficiului asupra primei de casare/nu este cazul (DA/NU); p) declarația pe propria răspundere prin care beneficiarul se obligă să achiziționeze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere/nu este cazul (DA/NU). Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2) și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ................. Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ......... .^1) Poate fi completată și semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire.^2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicația PSIPAN, AFM verifică informațiile privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia.
  Declarația proprietarului înscris Subsemnatul/Subsemnata, ........................, în calitate de proprietar/împuternicit al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, declar că informațiile înscrise în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine. Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare.Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
  Data: ................Semnăturile autorizate ale producătorului validat..................................Proprietar înscris,..................................
  Declarația beneficiarului căruia i-a fost cedat beneficiul asupra primei de casare/nu este cazul Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., în calitate de beneficiar, declar că am luat cunoștință de informațiile înscrise în prezenta notă.Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare.Sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau personae juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici. Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar că mă oblig să achiziționez autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere. Mă oblig să înmatriculez permanent, pe numele meu, autovehiculul nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată finanțarea, este achiziționat în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat..................................Beneficiar,..................................Proprietar înscris,..................................
  II. VERIFICAREA ÎNSCRIERIILa data de .............., aplicația PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I lit. a)-d) și a generat rezultatul ................ Observații: .........................................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat ..................................Proprietar înscris, ..................................Beneficiar, ..................................
  NOTĂ:În urma corectării datelor, la data de .............., aplicația PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I lit. a)-d) și a generat rezultatul ............................................................Observații: ...............................................................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat ..................................Proprietar înscris, ..................................Beneficiar, ..................................
  III. COMPLETAREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERESocietatea .............................. - S.R.L./S.A. confirmă că proprietarul înscris/beneficiarul a transmis următoarele informații cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I lit. a)-d):a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;b) data radierii autovehiculului uzat.Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: Subsemnatul/Subsemnata, ........................., în calitate de proprietar/împuternicit al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la pct. I, declar că informațiile înscrise în cadrul prezentului punct din prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine. Data: ................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat ..........................Proprietar înscris, ..................................Beneficiar, ..................................
  IV. VERIFICAREA COMPLETĂRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE La data de .........., aplicația PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III și a generat rezultatul ................. Observații: .................................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat ..........................Proprietar înscris, ..................................Beneficiar, ..................................
  V. BENEFICIARV.1. În cazul păstrării dreptului de beneficiu asupra primei de casare și calității de proprietar înscris Subsemnatul/Subsemnata, .............................., cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ...., serie ..... număr ......, eliberat de către .......... la data de ........, în calitate de proprietar înscris, îmi exprim intenția de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.Data: ................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat ..........................Proprietar înscris, ..................................
  V.2. În cazul cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare și calității de proprietar înscrisa) Subsemnatul/Subsemnata ............................, cod numeric personal ....................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..., seria .... nr. ......, eliberat de către .......... la data de ..........., de bunăvoie și potrivit opțiunii mele/conform mandatului acordat de către proprietarul înscris, cedez dreptul de beneficiu asupra primei de casare în favoarea domnului/doamnei ................., cod numeric personal ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..., seria ... nr. ......., eliberat de către .......... la data de .................. .b) Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., cod numeric personal ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ..... nr. ......., eliberat de către .......... la data de .........., îmi exprim intenția de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere și, de bunăvoie și potrivit opțiunii mele, primesc dreptul de beneficiu asupra primei de casare de la domnul/doamna ..................., cod numeric personal ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..., seria ..... nr. ....., eliberat de către .......... la data de .................. .c) Societatea .................. - S.R.L./S.A. confirmă înscrierea domnului/doamnei ..................., cod numeric personal ................, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către ........ la data de .........., având domiciliul/reședința în România, localitatea ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ......., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ............, fax ..........., e-mail ...................... .A fost constituit dosarul de participare înregistrat cu nr. ...../........., care conține următoarele documente ale beneficiarului:a) actul de identitate tip ....., seria ........ nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în copie;b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ......./.........., eliberat de către ............, în original;c) declarația beneficiarului prin care se obligă să achiziționeze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.Data: ................Proprietar cedent, ..................................Beneficiar,..................................Semnăturile autorizate ale producătorului validat..................................
  (la 07-04-2020, Tabelul din Anexa nr. 4.1 a fost modificat de Punctele 28 și 29, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două/trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru proprietarul înscris, iar, după caz, unul pentru beneficiar.
   +  Anexa nr. 4.2la ghidNr. de înregistrare ........./.............(Se completează la eliberarea contractului de finanțare și notei de înscriere cu numărul și data generate de aplicația PSIPAN.)
  CONTRACT
  de finanțare nerambursabilă
  Nr. ....../N/..................
  Între părțile contractante: Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. RO23TREZ70620I185000XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM, (la 07-04-2020, Preambulul din Anexa nr. 4.2 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) și solicitantul având datele de identificare din nota de înscriere, anexă la prezentul contract, în calitate de beneficiar al finanțării, denumit în continuare beneficiar,a intervenit prezentul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract, în baza Ghidului de finanțare al Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, denumit în continuare program.  +  Articolul 1Obiectul contractuluiAFM acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea autovehiculului nou, conform datelor din nota de înscriere, anexă la prezentul contract.  +  Articolul 2Durata contractuluiPrezentul contract se încheie concomitent cu nota de înscriere, anexă la contract, și produce efecte de la data semnării lui de către beneficiar și până la stingerea tuturor obligațiilor asumate de părți în cadrul programului, prevăzute în Ghidul de finanțare și actele subsecvente.  +  Articolul 3Modalitatea de finanțare și obligațiile părților(1) AFM se obligă să asigure finanțarea și plata aferentă acesteia în condițiile prevăzute în Ghidul de finanțare și actele subsecvente.(2) Beneficiarul se obligă să respecte prevederile Ghidului de finanțare și ale notei de înscriere, anexă la contract, în vederea obținerii finanțării.(3) Beneficiarul se obligă să transmită:a) în maximum 7 zile de la primirea solicitării de la AFM, orice informație legată de participarea în program;b) în maximum 2 zile de la apariția unei situații care poate să atragă nerespectarea obligațiilor asumate prin participarea în program, cum ar fi procedura de dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională.  +  Articolul 4Răspundere contractuală(1) În cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin participarea în cadrul programului, AFM îl notifică pe acesta pentru remedierea deficiențelor constatate.(2) În situația în care beneficiarul nu remediază deficiențele în termen de maximum 30 de zile de la recepționarea notificării, AFM are dreptul să demareze procedurile de recuperare a finanțării acordate, potrivit art. 11 alin. (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), contractul se reziliază.  +  Articolul 5Forța majoră și cazul fortuit(1) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale. (2) Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații: a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției; b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă; c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare; d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. (3) Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării. (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. (5) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă. (6) Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune: a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese; b) modificarea contractului. (7) Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.  +  Articolul 6Jurisdicție(1) Prezentul contract se supune legislației române. (2) Orice neînțelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă. (3) În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești competente material în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 7NotificăriOrice notificare, solicitare sau sesizare se face numai în scris, la adresele părților, stipulate în prezentul contract:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, e-mail: afm@afm.ro, fax: 031.438.16.65;b) pentru beneficiar: conform datelor introduse în nota de înscriere.  +  Articolul 8Dispoziții finale(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații. (2) Prezentul contract, semnat cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al AFM, a fost încheiat în două exemplare, ambele având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.
  Beneficiar .....................
  Reprezentant legal/Împuternicit,
  Numele și prenumele
  ................................
  AFM,
   +  ANEXĂla contractul de finanțare nr. ..............
  NOTĂ DE ÎNSCRIERE
  I. ÎNSCRIERE Societatea ........................... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ................, str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .........., cod poștal ....., telefon (fix și mobil) ..........., fax ............, e-mail .............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ............... cu nr. ...../....../..........., cod de identificare fiscală ....................., cont nr. .......... deschis la Trezoreria .............., prin reprezentant legal^1) .................................., având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare în vederea decontării, nr. ..../..../......, încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă înscrierea în cadrul programului a ............................................................................................, (denumirea persoanei juridice sau a entității juridice fără personalitate juridică) înregistrat/înregistrată la ..................... cu nr. .........., cod de identificare fiscală ..........., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ...................., str. ......................... nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ................, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............, fax ............., e-mail ...................., reprezentat/reprezentată de către ......................., cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......, seria ......... nr. .........., eliberat de către ............ la data de ..............., domiciliat/cu reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..........., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............, fax ............, e-mail ....................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare proprietar, în baza dosarului de participare la program înregistrat cu nr. ..../........ și care cuprinde următoarele documente: a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat și să achiziționeze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie; b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat și achiziționează autovehiculul nou, în copie/nu este cazul; c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“; d) Certificatul de înmatriculare/înregistrare nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în copie; e) cartea de identitate a autovehiculului seria ......... nr. ............, eliberată de către .......... la data de .........., dacă aceasta există, în copie; f) actul doveditor cu titlul ........., înregistrat cu nr. ......./........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor ..................., în copie certificată „conform cu originalul“/actul doveditor cu titlul ............., înregistrat cu nr. .../...., eliberat de către structura proprie de specialitate ......... (în cazul instituției din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranță națională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;g) suma aprobată de către AFM cu titlu de primă de casare: .........; h) numărul de unități alocate: ......... . Menționăm că proprietarul a fost aprobat în ședința Comitetului de avizare din data de .........., la poziția ......... . Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2) și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .................. . Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data ............. . Declarația proprietarului înscris Subsemnatul/Subsemnata, .............., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, declar că informațiile înscrise în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine. Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinim pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare. Mă oblig să înmatriculez permanent, pe numele societății/instituției, autovehiculul nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată finanțarea, este achiziționat în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.Sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici. Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu ne-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct. ^1) Poate fi completată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire. ^2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicația PSIPAN, AFM verifică informațiile privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia. Data: ..............
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat ..........................Proprietar înscris,..........................
  II. VERIFICAREA ÎNSCRIERII La data de ................, aplicația PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. I și a generat rezultatul .................. .Observații: ...............................................................................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat..........................Proprietar înscris,..........................
  III. COMPLETAREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE Societatea ............................. - S.R.L./S.A. confirmă că proprietarul înscris a transmis următoarele informații cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I lit. a)-d):a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;b) data radierii autovehiculului uzat.Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .................... . Subsemnatul/Subsemnata, ................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la pct. I, declar că informațiile înscrise în prezentul punct sunt verificate și corespund celor prezentate de mine. Data: .........................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat ..........................Proprietar înscris, ..........................
  IV. VERIFICARE COMPLETARE DOSAR DE ÎNSCRIERE La data de ................., aplicația PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III și a generat rezultatul ................ Observații: ...............................................................................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat ..........................Proprietar înscris, ..........................
  (la 07-04-2020, Tabelul din Anexa din Ghidul de finanțare a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 )
   +  Anexa nr. 5la ghidNr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)....../....../............
  CERERE DE DECONTARE
  Denumirea completă a producătorului validat solicitant ...................Forma juridică de organizare ............................................Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .................. cu nr. de ordine ...../...../.............., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. .............., deschis la Trezoreria .....................Adresa sediului social: localitatea ........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., județul/sectorul .................., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) .........., fax ........., e-mail ............, website ..................Reprezentat/Reprezentată legal de .................., în calitate de .........., prin .................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ...................., cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip ....., seria ...... nr. .................., eliberat de către ...................... la data de ................., domiciliat/cu reședința în localitatea ..........................., str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) ..........., fax ............, e-mail ..................În baza Contractului de participare nr. ......../....../.........., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ................. lei (în cifre și litere).Prezenta cerere este însoțită de:a) lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta și certificată „conform aplicației PSIPAN“ de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi, în original/în copii certificate „conform cu originalul“ de către aceștia; facturile depuse nu se restituie producătorului validat;c) declarațiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii își exprimă în mod explicit opțiunea de a achiziționa autovehiculele noi pe numele lor la sfârșitul perioadei de leasing, în cazul în care aceștia au obținut finanțare în baza unor contracte de leasing financiar; declarația trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a proprietarului; datele de identificare a autovehiculului nou, marca și modelul, numărul de identificare, numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing; achiziționarea autovehiculului prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național; denumirea și codul de identificare fiscală ale producătorului validat;d) contractul de finanțare, în original sau copie legalizată;e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, în copie certificată „conform cu originalul“, după caz, la solicitarea AFM.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020.Îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de decontare, în listele proprietarilor beneficiari, inclusiv documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ...........................
  Funcția .......................................
  Semnătura .....................................
  Data ..........................................
  Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu:
  Președinte
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Direcția economică
  Director
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Direcția generală proiecte
  Director general
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Direcția implementare proiecte
  Director
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Serviciul implementare ........................
  Șef serviciu
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura .....................................
  Referent de specialitate
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ....................................
   +  Anexa nr. 6la ghidNr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)........./......../.......
  CERERE DE FINANȚARE
  1. Date generaleDenumirea completă a proprietarului: ........................Forma juridică de organizare: .......................Autoritate contractantă, în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare: NU [ ] DA [ ]** În situația în care această rubrică nu este completată, se va considera că solicitantul nu este autoritate contractantă în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și va respecta termenul prevăzut la art. 51 alin. (1) din ghidul de finanțare. Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz, ..../.../....., cod de identificare fiscală ..........., cont nr. .........., deschis la Trezoreria/Banca ..............Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........, str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ........., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) .........., fax ..........., e-mail ..............., website ..................Reprezentant legal .........................../Împuternicit al reprezentantului legal (dacă cererea de finanțare și documentele aferente sunt semnate de către persoana împuternicită) ........................, cod numeric personal ................, posesor al actului de identitate tip ...... seria .... nr. ........, eliberat de către ............ la data de ............, domiciliat/cu reședința în localitatea ................, str. .................. nr. ...., bl. ......., sc. ........., et. ........., ap. ......., județul/sectorul ............., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) ............, fax .............., e-mail ....................2. Finanțare solicitatăPrin prezenta solicităm:(1) o finanțare nerambursabilă în sumă totală de ......... lei, formată din:a) suma de ................. lei, reprezentând prime de casare** 6.500 lei pentru autovehicul exceptând motocicleta sau 3.500 lei pentru motocicletă.b) suma de ......... lei, reprezentând ecobonusuri, după cum urmează:– un număr de ....... ecobonusuri, acordate în funcție de cantitatea de emisii de CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt, sau motorizare GPL/GNC a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi pe care îl/le voi achiziționa prin program;– un număr de ...... ecobonusuri pentru achiziționarea de autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid.(2) Date de identificare ale autovehiculelor uzate, deținute în proprietate de solicitant, pentru care se solicită finanțarea:
  Nr. crt.Categoria de folosință, marca și modelulNumărul de înmatriculareNumărul de identificareAnul primei înmatriculări în RomâniaAnul fabricațieiNumărul și seria certificatului de înmatricularePrimăria/Consiliul local/Sectorul/Orașul/Municipiul unde este înregistrat fiscal autovehiculul uzat
  1.
  2.
  3.
  „n“
  (3) Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al .............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) prezenta cerere de finanțare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării autovehiculului/autovehiculelor nou/noi în cadrul programului;b) solicitantul finanțării nu se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;c) solicitantul finanțării nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. b) și nici pentru orice altă situație similară;d) solicitantul finanțării nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene;e) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;f) autovehiculele noi achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;g) solicitantul finanțării nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program;h) solicitantul finanțării nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;i) solicitantul finanțării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;j) solicitantul finanțării este de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea lui ori cu privire la datele autovehiculului/autovehiculelor uzat/e cu care participă în cadrul programului;k) solicitantul finanțării deține în proprietate autovehiculele uzate având datele de identificare declarate în prezenta cerere;l) nu am furnizat informații false/documente false; (la 07-04-2020, Litera l) din Alineatul (3) , Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 ) m) solicitantul finanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;n) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici.o) societatea pe care o reprezint are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare. (la 07-04-2020, Alineatul (3) din Punctul 2. , Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 )
  Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte formulare și documente depuse.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de finanțare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 cu titlu de primă de casare și ecobonus.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului
  .......................................
  Semnătura
  .......................................
  NOTĂ:Nu este obligatorie aplicarea ștampilei.
   +  Anexa nr. 7la ghid
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
  Subsemnatul, ........................., cod numeric personal .................., posesor al actului de identitate tip ............., seria ............. nr. ..............., eliberat de către ....................... la data de ................., având domiciliul/reședința la adresa ......................................, în calitate de reprezentant legal al ............................, operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ......./.../......, cod de identificare fiscală ..............., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente; prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:I. Solicitantul finanțării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024) de la Administrația Fondului pentru Mediu și/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:NU [ ] DA [ ] după cum urmează:I.1. anul .............................................,tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .................lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.2. anul ............................................,tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.3. anul .......................................tranșa 1 ................ lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 .................lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................. II. Declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“, așa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, sunt următoarele:1. Denumirea societății ....................................................., CUI ..........................2. Denumirea societății ...................... ........................................., CUI .......................... (...)n. Denumirea societății ......... ...................................................., CUI ..........................În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.III. De asemenea, declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“ au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:Denumirea societății ...........................I.1. anul .............................................,tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .................lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.2. anul ............................................,tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.3. anul .......................................tranșa 1 ................ lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 .................lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..................................................................................sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................. .
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  .....................................
  Semnătura
  NOTĂ:Nu este obligatorie aplicarea ștampilei.
   +  Anexa nr. 8la ghid
  GRILĂ
  de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității solicitanților
  în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 pentru sesiunea aferentă anului .............
  Denumirea proprietarului solicitant: .....................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanțare:Suma solicitată prin cererea de finanțare: ........................... lei  +  Etapa IGrilă pentru evaluare economică
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitateÎndeplinirea criteriului de eligibilitate
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  1.Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual
  2.Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual
  3.Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
  4.Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
  5.Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță
  6.Declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la ghid
  7.Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la ghid, în original, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului. (Se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice.)
  II. ELIGIBILITATE
  8.Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
  9.Nu figurează cu fapte înscrise în certificatul de cazier fiscal.
  10.Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat solicitantul pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri).
  11.Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
  11.1.Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, solicitantul nu activează în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.
  12.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național.
  12.1.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul finanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României.
  13.Solicitantul își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia se solicită finanțarea).
  (la 07-04-2020, Tabelul din Anexa nr. 8 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 07 aprilie 2020 )  +  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid.
  Propus spre remediereMotive
  Nu este cazul.
  Referent de specialitate (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Etapa IIIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
   +  Etapa IVPropunere înaintare Comitet director
  Propus spre acceptare
  Propus spre respingere
  Referent de specialitate (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Anexa nr. 9.1la ghid
  GRILĂ
  de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate
  administrativ-teritorială pentru sesiunea aferentă anului .................
  Denumirea proprietarului solicitant: ....................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanțare: ..........................................  +  Etapa IGrilă pentru analiza juridică
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitateEvaluator
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  1.Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 alin. (1) din ghid
  2.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  2.1.Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
  2.2.Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
  II. ELIGIBILITATE
  3.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
  4.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
  5.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
  6.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
  7.Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației.
   +  Etapa IIPropunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid
  Propus spre remediereMotive
  Nu este cazul.
  Consilier juridic (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Etapa IIIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
   +  Etapa IVPropunere înaintare Comitet director
  Propus spre acceptare
  Propus spre respingere
  Consilier juridic (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Anexa nr. 9.2la ghid
  GRILĂ
  de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate
  sau instituție de învățământ, de stat ori privată pentru sesiunea aferentă anului ...............
  Denumirea proprietarului solicitant: ............................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanțare: .......................  +  Etapa IGrilă pentru analiza juridică
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitateEvaluator
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  1.Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 alin. (1) din ghid
  2.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  2.1.Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
  2.2.Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
  2.3.Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unității/instituției de învățământ, în copie certificată „conform cu originalul“
  II. ELIGIBILITATE
  3.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
  4.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
  5.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
  6.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
  7.Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației și data primei înmatriculări a acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.
   +  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid
  Propus spre remediereMotive
  Nu este cazul.
  Consilier juridic (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Etapa IIIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
   +  Etapa IVPropunere înaintare Comitet director
  Propus spre acceptare
  Propus spre respingere
  Consilier juridic (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Anexa nr. 9.3la ghid
  GRILĂ
  de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului instituție publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare
  înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără
  personalitate juridică pentru sesiunea aferentă anului ..............
  Denumirea proprietarului solicitant: ............................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanțare: ..........................  +  Etapa IGrilă pentru analiza juridică
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitateEvaluator
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  1.Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 alin. (1) din ghid
  2.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  2.1.Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
  2.2.Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
  2.3.Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz), prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată „conform cu originalul“; extras din ordinul de numire/adeverință, în original din care rezultă numirea în funcție a conducătorului instituției din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
  II. ELIGIBILITATE
  3.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
  4.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
  5.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
  6.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
  7.Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației.
   +  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid
  Propus spre remediereMotive
  Nu este cazul.
  Consilier juridic (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Etapa IIIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
   +  Etapa IVPropunere înaintare Comitet director
  Propus spre acceptare
  Propus spre respingere
  Consilier juridic (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Anexa nr. 9.4la ghid
  GRILĂ
  de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului
  organizație neguvernamentală pentru sesiunea aferentă anului .............
  Denumirea proprietarului solicitant: ...................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanțare: ...................................  +  Etapa IGrilă pentru analiza juridică
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitateEvaluator
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  1.Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 alin. (1) din ghid
  2.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  2.1.Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
  2.2.Împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
  2.3.Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată „conform cu originalul“
  2.4.Adeverință/Extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat
  2.5.Actul de înființare, în copie certificată „conform cu originalul“
  II. ELIGIBILITATE
  3.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
  4.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
  5.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
  6.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
  7.Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare are în cursul anului înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației și data primei înmatriculări a acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.
   +  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid
  Propus spre remediereMotive
  Nu este cazul.
  Consilier juridic (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Etapa IIIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid
  Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa IObservații
   +  Etapa IVPropunere înaintare Comitet director
  Propus spre acceptare
  Propus spre respingere
  Consilier juridic (numele și prenumele)SemnăturaData
  Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)SemnăturaData
   +  Anexa nr. 9.5la ghid
  GRILĂ
  de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate
  aparținând unui cult religios recunoscut în România pentru sesiunea aferentă anului ...................
  Denumirea proprietarului solicitant: .................................................Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanțare: ..........................................  +  Etapa IGrilă pentru analiza juridică
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitateEvaluator
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE
  1.Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 48 alin. (1) din ghid
  2.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
  2.1.Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
  2.2.Împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
  2.3.Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“
  2.4.Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“
  2.5.Actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unității de cult, în copie certificată „conform cu originalul“
  2.6.Hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) și actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată „conform cu originalul“
  II. ELIGIBILITATE
  3.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
  4.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
  5.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de desființare, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai sus și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de fi