HOTĂRÂRE nr. 89 din 28 ianuarie 2020privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 alin. (2) și art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, al art. 1, 2, 4 și 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare ADR, se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, având rolul de a realiza și coordona implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale. (2) ADR are sediul principal în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5 și sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.(3) Pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților sale, ADR poate înființa structuri teritoriale, fără personalitate juridică, prin decizie a președintelui ADR.  +  Articolul 2ADR exercită, în domeniul său de competență, următoarele funcții:a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul transformării digitale și societății informaționale;b) de reglementare, prin care reglementează participarea la elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniul transformării digitale și societății informaționale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituțiilor publice;c) de avizare;d) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale, europene și internaționale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor în domeniul său de competență;f) de administrare și gestiune; g) de promovare, coordonare, monitorizare, control și evaluare a realizării politicilor în domeniul său de competență, precum și a cadrului național de interoperabilitate;h) de comunicare, prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât și cu sectorul privat și societatea civilă; i) de implementare și gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și a programelor și proiectelor finanțate din fonduri naționale și alte surse legal constituite;j) de organism intermediar, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru „Creșterea competitivității economice“ și Programul operațional „Competitivitate“ în condițiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu privire la alte programe cu finanțare europeană.  +  Articolul 3ADR are următoarele obiective: a) contribuie la transformarea digitală a economiei și societății românești; b) realizează guvernarea electronică la nivelul administrației publice din România, prin operaționalizarea standardizării și interoperabilității tehnice și semantice a sistemelor informatice în administrația publică centrală și implementarea principiilor Declarației ministeriale de la Tallinn privind guvernarea electronică din 2017; c) contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru România ale programelor de asistență financiară ale Uniunii Europene în domeniul său de competență.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) serviciu public electronic - serviciu prestat către sectorul public, sectorul privat sau societatea civilă de către o entitate publică sau de către o entitate privată în numele unei entități publice, în condițiile legii, utilizând soluții oferite de tehnologia informației;b) transformare digitală - utilizarea de către o entitate publică sau privată a soluțiilor oferite de tehnologia informației pentru transformarea optimală a fluxurilor operative necesare îndeplinirii obiectului activităților specifice, precum și utilizarea de către un ansamblu de entități a soluțiilor oferite de tehnologia informației pentru asigurarea interoperabilității tehnice și semantice a fluxurilor de date și informații; c) interoperabilitate - capacitatea instituțiilor și autorităților publice de a partaja informații și cunoștințe, prin intermediul sistemelor informatice, atât în interiorul administrației publice, cât și cu sectorul privat și societatea civilă, în condițiile legii, în scopul furnizării de servicii publice electronice;d) cloud - rețea partajată de resurse informatice care pot fi puse la dispoziție sau eliberate în mod rapid și flexibil, minimizând efortul managerial și interacțiunea cu furnizorul serviciului de acces la aceste resurse.  +  Articolul 5ADR, în îndeplinirea obiectivelor sale, are următoarele atribuții principale și responsabilități: a) Strategie și planificare1. elaborează strategia națională în domeniul transformării digitale și coordonează implementarea acesteia, asigurând inclusiv monitorizarea acțiunilor întreprinse și evaluarea rezultatelor obținute, în scopul asigurării eficienței și eficacității efortului național de îmbunătățire a rezultatelor măsurate prin indicele economiei și societății digitale al Comisiei Europene - DESI și de avansare a României în clasamentul european aferent;2. elaborează și coordonează implementarea strategiei naționale pentru automatizare, robotizare și inteligență artificială, inclusiv prin includerea și coordonarea cu centrele de inovare digitală aliniate la obiectivele Programului Europa Digitală 2021-2027 al Comisiei Europene.3. elaborează planul național pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României și asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorități competente, cu sectorul privat și cu societatea civilă, în condițiile legii;4. elaborează planul național pentru dezvoltarea competențelor digitale în cadrul administrației publice și asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorități competente, în condițiile legii;5. asistă și coordonează autoritățile publice în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale pentru transformarea digitală a României, în linie cu strategia prevăzută la pct. 1, cu excepția strategiilor naționale sectoriale care privesc:(i) rețele și sistemele informatice destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate;(ii) rețele și sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;(iii) rețele și sistemele informatice specifice managementului situațiilor de urgență;6. coordonează politicile publice aferente derulării programelor în domeniul transformării digitale, al societății informaționale și al interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice;7. elaborează politici privind înființarea și dezvoltarea de centre de inovare și incubatoare de afaceri, centre de transfer tehnologic și altele asemenea, în domeniul său de competență, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului;8. elaborează politica în vederea asigurării administrării, gestionării și utilizării eficiente a numelor de domenii și adreselor internet în România, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului.b) Raportare1. realizează, publică și actualizează anual, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului, Catalogul serviciilor publice, instrument pentru monitorizarea progresului transformării digitale a administrației publice și pentru informarea deciziilor strategice ale Guvernului României în materie de transformare digitală;2. întocmește raportul periodic pentru transformarea digitală a României, denumit în continuare raportul digitalizării, în următoarele condiții:(i) raportul digitalizării se întocmește trimestrial;(ii) raportul digitalizării se înaintează spre aprobare prim-ministrului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului;(iii) președintele ADR prezintă raportul digitalizării în cadrul unei ședințe de Guvern, la nu mai mult de 10 zile calendaristice de la aprobarea de către primministru;(iv) raportul digitalizării conține, cel puțin, următoarele informații despre perioada vizată: sumarul activității ADR; progresul înregistrat în implementarea strategiilor naționale pentru transformare digitală și societate informațională; progresul înregistrat în implementarea strategiilor sectoriale pentru transformare digitală; analiza oportunităților și amenințărilor în ceea ce privește desfășurarea procesului de transformare digitală; gradul de conformare al instituțiilor publice cu prevederile legale din domeniul de competență al ADR;(v) raportul digitalizării se publică pe site-ul web al ADR, într-o secțiune dedicată;3. înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele privind accesibilitatea.c) Promovare1. promovează adoptarea tehnologiilor avansate, din spectrul robotizării, inteligenței artificiale, big data, internetului lucrurilor, în procesul de transformare digitală a României;2. promovează și sprijină în mod activ creșterea interoperabilității între sistemele informatice utilizate la nivelul administrației publice, standardizarea, reducerea costurilor și accelerarea transformării digitale a administrației publice;3. promovează dezvoltarea comunităților inteligente (smart city) în România;4. promovează sistemul educațional bazat pe instrumente digitale, în colaborare cu instituțiile abilitate potrivit legii.d) Reprezentare 1. coordonează aplicarea acordurilor internaționale la care România este parte în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale;2. participă la întâlniri și evenimente organizate, la nivel intern și internațional, și reprezintă România, pe bază de mandat aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, în organisme internaționale de cooperare, în domeniul său de competență, în condițiile legii;3. colaborează, pe bază de mandat aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, cu instituții și organizații din alte state și cu instituții și organizații regionale sau internaționale, în domeniul său de competență și încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente;4. susține participarea României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale din domeniul său de competență.e) Afaceri europene1. pe bază de mandat, aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de competență, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;2. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;3. elaborează cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul societății informaționale, tehnologiei informației, al interoperabilității sistemelor informatice și al transformării digitale, în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene;4. contribuie la negocierea și definirea programelor de finanțare, inclusiv programele operaționale cu impact asupra domeniului transformării digitale și societății informaționale.f) Reglementare, supraveghere și control1. elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de competență, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului;2. supraveghează și controlează respectarea obligațiilor prevăzute de actele normative din domeniul său de competență;3. stabilește standardele și reglementările tehnice în domeniul guvernării electronice, societății informaționale și interoperabilității, prin decizie a președintelui ADR, cu aprobarea prim-ministrului și avizul Secretariatului General al Guvernului, care devin obligatorii la nivelul întregii administrații publice odată cu publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, și verifică implementarea acestora, dispunând, prin decizie a președintelui ADR, remedierea deficiențelor constatate;4. emite, avizează și aprobă, după caz, ghiduri, individual sau împreună cu alte entități relevante, în domeniul său de competență;5. avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi cu incidență asupra domeniului său de competență;6. este cooptată de autoritățile competente în procesul de elaborare a actelor normative cu incidență asupra sistemelor informatice pe care le administrează și prin intermediul cărora furnizează servicii electronice;7. avizează sau autorizează, după caz, serviciile societății informaționale, inclusiv centrele de date, platformele online de transport alternativ, platformele de schimb de monede virtuale, în conformitate cu legislația în vigoare;8. supraveghează și controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comerțului electronic, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare;9. supraveghează și controlează respectarea prevederilor legale referitoare la înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice;10. exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;11. exercită atribuțiile de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificați stabiliți pe teritoriul României, precum și luarea măsurilor, după caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificați stabiliți pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;12. instituie, menține și publică liste care includ informații referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificați pentru care este responsabilă, împreună cu informații referitoare la serviciile de încredere calificate prestate de aceștia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014;13. exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;14. exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul activității electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale;15. exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;16. avizează instrumentele de plată cu acces la distanță, de tipul internet banking, home-banking, phone-banking sau mobile-banking;17. reglementează funcționarea registrului pentru numele de domenii „.ro“, prin decizie a președintelui ADR;18. exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, având următoarele competențe:(i) are acces la orice documente, orice date sau orice informații pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.394, indiferent de forma sau formatul acestora și indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care sunt stocate;(ii) impune oricărei persoane fizice sau persoane juridice, publică sau privată, obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancționată prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 și pentru a stabili detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare și de date, al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date și al luării la cunoștință de informații privind conturile bancare și al identificării proprietarilor de site-uri web;(iii) efectuează inspecțiile la fața locului necesare și pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecție pentru a-și desfășura activitatea comercială, economică, meșteșugărească sau liberală sau solicită altor autorități să facă acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obține copii ale informațiilor, ale datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; confiscă orice informații, date sau documente pe durata necesară și în măsura necesară inspecției; cere oricărui reprezentant sau membru al personalului comerciantului vizat de inspecție explicații privind fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și înregistrează răspunsurile acestuia;(iv) achiziționează bunuri sau servicii, dacă este necesar, sub o altă identitate, în scopul de a detecta încălcări sancționate prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 și de a obține mijloace de probă;(v) realizează orice alte activități necesare îndeplinirii prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.394;19. exercită controlul respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea siteurilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019, a obligațiilor impuse prin actele normative emise în aplicarea ordonanței de urgență anterior menționate, în limitele competențelor legale de monitorizare sau de verificare.20. exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012;21. exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 2017/1.128 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne;22. îndeplinește atribuțiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operaționalizarea și administrarea Punctului de contact unic electronic, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;23. sprijină instituțiile și structurile cu atribuții de control din cadrul administrației publice centrale pentru acțiunile a căror tematică include și domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, la solicitarea acestora. g) Programe și proiecte1. avizează proiectele cu o componentă de tehnologia informației, prin intermediul Comitetului tehnico-economic pentru Societatea informațională;2. realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activități de proiectare în domeniul său de competență;3. inițiază, conduce, asigură finanțarea, monitorizează și/sau implementează programe și proiecte în domeniul transformării digitale, al societății informaționale și interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice, în condițiile legii;4. implementează măsurile din Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ și Programul operațional „Competitivitate“, în calitate de organism intermediar, prin delegare de atribuții de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice, respectiv pentru Programul operațional „Competitivitate“ și alte programe cu finanțare europeană;5. coordonează participarea României în cadrul Programului Europa Digitală al Comisiei Europene, sub toate aspectele, dar în mod prioritar în ceea ce privește componenta creării și dezvoltării centrelor de inovare digitală în România;6. stabilește relații cu sectorul privat în vederea consultărilor pe domenii de interes comun și derularea de proiecte de parteneriat public-privat;7. stabilește relații cu mediul academic și cu societatea civilă în vederea consultărilor și pentru derularea unor proiecte pe domenii de interes comun;8. participă, la solicitarea altor autorități și instituții publice, la elaborarea și realizarea de programe și proiecte privind furnizarea de servicii publice electronice;9. monitorizează și acordă asistență instituțiilor publice în vederea realizării proiectelor de implementare a serviciilor publice electronice;10. elaborează curriculum și realizează programe și proiecte de informare și educare a cetățenilor și companiilor cu privire la beneficiile oferite de tehnologia informației și de serviciile publice electronice;11. organizează cursuri de instruire de competență și poate asigura certificarea în domeniul său de competență; procedura de certificare se stabilește prin decizie a președintelui ADR;12. implementează proiectul „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE - SITUE“, cod SMIS 2014 + 120197;13. implementează proiectul „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare“ COD: SIPOCA 20;14. implementează proiectul „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă SIIEASC“, cod SMIS 2014 + 120025;15. implementează în calitate de partener proiectul „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea“, Cod MySMIS2014 +: 127682;16. implementează în calitate de partener proiectul „Sistem Informatic Național pentru Adopție - SINA“, Cod MySMIS2014+: 131382;17. implementează proiectul „Sistem integrat de management pentru o societate informațională performantă (SIMSIP)-COD SIPOCA 391;h) Sisteme informatice și servicii electronice1. dezvoltă și implementează sisteme și aplicații informatice destinate transformării digitale a României, în concordanță cu strategiile și politicile în domeniu;2. dezvoltă sisteme de autentificare informatică și coordonează interconectarea sistemelor informatice publice;3. furnizează servicii publice electronice care valorifică mecanisme tehnice de certificare a autenticității și de asigurare a protecției datelor;4. implementează, operează și promovează adoptarea de tehnologii specifice și modele de exploatare partajată a resurselor informatice, pentru susținerea implementării și furnizării serviciilor publice electronice, inclusiv pe baza platformelor de tip cloud;5. implementează, operează și promovează adoptarea de mecanisme de acces din domeniul tehnologiei informației la serviciile publice electronice în regim de mobilitate și neutralitate tehnologică, pentru maximizarea adresabilității acestora;6. proiectează, implementează și operează sisteme informatice necesare pentru facilitarea interacțiunii digitale și asigurarea interoperabilității la nivelul administrației publice centrale;7. dezvoltă și operează următoarele sisteme informatice, accesibile la adrese de internet aprobate prin decizii ale președintelui ADR, asigurând din punct de vedere tehnic și procedural funcționarea:(i) sistemului e-guvernare și cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului electronic național - SEN;(ii) sistemului „Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor“ - SNEP din cadrul Sistemului electronic național;(iii) sistemului electronic de achiziții publice din cadrul Sistemului electronic național;(iv) sistemelor informatice pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport internațional rutier de marfă și pentru atribuirea electronică a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene și interjudețene - portalul SAET;(v) sistemului „Punctul de contact unic electronic“ - PCUe;(vi) cloud-ului guvernamental;(vii) altor sisteme informatice de utilitate publică desemnate în condițiile legii;8. asigură securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme, în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniul securității cibernetice, în condițiile legii;9. realizează centrul de suport pentru sistemele informatice operate.i) Asistență tehnică1. sprijină instituțiile și structurile cu atribuții în domeniul achizițiilor publice din cadrul administrației publice centrale pentru elaborarea de soluții tehnice în cadrul proiectelor de tehnologia informației, la solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile;2. acordă consultanță de specialitate, inclusiv în procesul de analiză a fluxurilor operative, în vederea transformării digitale, pentru instituții și organizații naționale, regionale și internaționale, la solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile;3. selectează și publică, sub condiția deținerii tuturor drepturilor patrimoniale de autor de către o instituție publică sau a disponibilității sub Licența publică a Uniunii Europene (EUPL) sau o altă licență compatibilă în temeiul art. 5 din Licența publică a Uniunii Europene, având ca licențiator o entitate publică din cadrul Uniunii Europene, blocuri funcționale de aplicație informatică, sub formă de cod sursă sau cod obiect, cu un potențial ridicat de reutilizare în cadrul sistemelor informatice ale administrației publice în vederea eliminării finanțărilor multiple sau a suprapunerilor funcționale, analizează periodic adecvarea acestora și impune reutilizarea lor prin mecanismul avizelor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională;4. este depozitar al codului-sursă pentru aplicațiile informatice dezvoltate, la cerere, pentru administrația publică centrală, pentru care preia, pe bază de protocol, drepturile patrimoniale de autor și pe care îl poate extinde, modifica, adapta și reutiliza conform nevoilor instituțiilor administrației publice centrale.j) Altele1. administrează și gestionează patrimoniul său și alte bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient, în condițiile legii;2. exercită oricare alte atribuții din domeniul său de competență stabilite de către prim-ministru și Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) Lista personalului împuternicit cu atribuții de control din cadrul ADR se stabilește prin decizie a președintelui ADR.(2) În exercitarea atribuțiilor de control, personalul împuternicit din cadrul ADR sau din unitățile teritoriale ale acesteia are dreptul să solicite documente, iar operatorii economici și unitățile din sectorul public și privat au obligația să prezinte documente și să răspundă altor solicitări necesare verificării modului în care se aplică legislația din domeniul său de competență, în condițiile legii.  +  Articolul 7În scopul interconectării autorităților publice ale statului prin utilizarea infrastructurii de comunicații electronice, ADR colaborează cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 8(1) Conducerea ADR este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat prin decizie a prim-ministrului. (2) Președintele conduce întreaga activitate a ADR și reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate. (3) Președintele ADR este ordonator terțiar de credite. (4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele ADR emite decizii. (5) Președintele ADR este ajutat în activitatea de conducere de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați prin decizie a prim-ministrului. (6) Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților ADR se stabilesc prin decizie a președintelui ADR. (7) Președintele ADR poate delega, prin decizie, o parte dintre atribuțiile sale, în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Pentru buna funcționare a structurilor și activităților cu caracter funcțional, ADR are un secretar general. (2) Secretarul general al ADR este înalt funcționar public numit și eliberat de prim-ministru în condițiile legii și asigură stabilitatea funcționării autorității, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ADR. (3) Răspunderile și atribuțiile secretarului general al ADR se stabilesc prin decizie a președintelui ADR.  +  Articolul 10În structura ADR funcționează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de organism intermediar pentru Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“, Programul operațional „Competitivitate“ și alte programe cu finanțare europeană.  +  Articolul 11(1) În cadrul ADR se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de implementare a proiectului, în vederea implementării proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a președintelui ADR.(3) Președintele ADR numește, în condițiile legii, personalul unităților prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 12(1) În condițiile legii, la nivelul ADR se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcționare pentru fiecare UMP și, după caz, numărul de unități se vor stabili prin decizie a președintelui ADR.  +  Articolul 13(1) Numărul maxim de posturi este 216, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (2) Structura organizatorică a ADR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin decizie a președintelui, se pot organiza servicii, birouri și/sau alte compartimente, în condițiile legii. În cadrul Organismului intermediar pentru promovarea societății informaționale, prin decizie a președintelui, se pot organiza direcții, servicii, birouri și/sau alte compartimente, în condițiile legii. (la 07-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 13 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 263 din 30 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 07 aprilie 2020 ) (3) Personalul ADR este compus din funcționari publici și din personalul contractual. (4) Statul de funcții se aprobă de către președintele ADR, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Organizarea și atribuțiile compartimentelor din cadrul ADR se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și se aprobă de către președintele ADR, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(6) Atribuțiile și responsabilitățile personalului se stabilesc prin fișa postului, în condițiile legii.  +  Articolul 14(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ADR preia, pe bază de protocol de predare-preluare, toate drepturile și obligațiile Agenției pentru Agenda Digitală a României (AADR), precum și cele ale Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aferente domeniului tehnologiei informației, societății informaționale și interoperabilității, inclusiv litigiile, personalul, disponibilul bănesc și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, respectiv, proprietatea acestora. (2) Încadrarea personalului preluat se realizează prin decizie a președintelui ADR, cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.  +  Articolul 15ADR este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în condițiile legii.  +  Articolul 16(1) ADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:a) tarife aferente serviciilor prestate prin intermediul sistemelor informatice pe care le administrează și le operează, încasate potrivit legii;b) taxe de participare la cursurile de instruire organizate;c) valorificarea proprietății intelectuale generate de activitățile proprii, în condițiile legii;d) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activitățile desfășurate în domeniul său de activitate, în condițiile legii;e) alte venituri ce se pot realiza în condițiile legii;f) donații, sponsorizări și legate, în condițiile legii.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) se stabilesc prin decizia președintelui ADR.(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al ADR se aprobă de către Secretariatul General al Guvernului.(4) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor, în condițiile legii.(5) Pentru efectuarea încasărilor și plăților necesare, ADR dispune de conturi și subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului, în condițiile legii.  +  Articolul 17(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ADR colaborează cu sectorul privat și societatea civilă.(2) Se înființează Consiliul național pentru transformare digitală - CNTD, organ consultativ al ADR, fără personalitate juridică.(3) Ședințele CNTD sunt conduse de președintele ADR.(4) Secretariatul CNTD este asigurat de către ADR.(5) CNTD conține cel puțin cinci reprezentanți ai sectorului privat și cel puțin cinci reprezentanți ai societății civile.(6) Statutul de membru al CNTD se aprobă prin decizie a președintelui ADR, pe baza unei solicitări fundamentate primite din partea entității care dorește a fi reprezentată în cadrul CNTD.(7) Membrii CNTD pot renunța unilateral la statutul de membru.(8) Statutul de membru se pierde prin înregistrarea a cinci absențe consecutive nemotivate de la ședințele CNTD.(9) Ședințele CNTD se împart în ordinare și extraordinare.(10) Anual, se convoacă două ședințe ordinare; ședințele ordinare sunt anunțate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.(11) La solicitarea a cel puțin un sfert dintre membrii CNTD se pot convoca oricâte ședințe extraordinare. Ședințele extraordinare sunt anunțate cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte.(12) Ședințele se pot ține în prezența a cel puțin un sfert dintre membrii CNTD.(13) Secretariatul CNTD elaborează procesul verbal al ședinței, supus spre aprobarea CNTD în debutul ședinței următoare.(14) În desfășurarea activităților sale, CNTD poate emite luări de poziție publice, aprobate cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor.(15) În marja CNTD, se pot constitui grupuri de lucru tematice, prin decizie a președintelui ADR.  +  Articolul 18(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Agenția pentru Agenda Digitală a României“ se înlocuiește cu denumirea „Autoritatea pentru Digitalizarea României“ și, respectiv, abrevierea „AADR“ se înlocuiește cu abrevierea „ADR“.(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare în domeniul societății informaționale, tehnologiei informației și interoperabilității, denumirile „Ministerul pentru Societatea Informațională“ și „Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale“ se vor citi „Autoritatea pentru Digitalizarea României“ și, respectiv, abrevierile „MSI“ și „MCSI“ se înlocuiesc cu abrevierea „ADR“.  +  Articolul 19(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 89.  +  ANEXĂ^1^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AUTORITĂȚII PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
  ----