HOTĂRÂRE nr. 201 din 18 martie 2020privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 19 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prin prezenta hotărâre se aprobă normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină.(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura spații special amenajate pentru carantină în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(3) În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, identificarea și stabilirea spațiilor pentru carantină se realizează cu sprijinul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(4) Autoritățile administrației publice locale solicită direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontarea cheltuielilor aferente carantinei persoanelor prevăzute la art. 2 pe baza borderoului centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărâre, însoțit de documente justificative. (la 03-04-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 269 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) (5) Categoriile de persoane care pot fi carantinate în spațiile prevăzute la alin. (2) sunt:a) persoane stabilite prin Metodologia de supraveghere a COVID-19, elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică;b) personal medico-sanitar confirmat COVID-19 care nu necesită internarea sau personal medico-sanitar care interacționează cu pacienți și care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru;c) persoane confirmate COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare pentru care nu este necesară internarea în unități sanitare pentru tratare. (la 03-04-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 269 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 )  +  Articolul 2Cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană sunt următoarele:a) alocația de cazare în valoare de 230 lei/zi, care include, pe lângă costurile legate de asigurarea spațiului de locuit, costurile cu servicii de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor persoanelor și a altor efecte personale ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuieli cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei; (la 03-04-2020, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 269 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) a^1) în situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în mod gratuit, alocația de cazare este în valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile pentru serviciile de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora; cheltuielile cu colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuielile cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei, se vor deconta pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 30 lei/zi/persoană; (la 03-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 269 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) b) indemnizația de cazare, în cuantum de 70 lei/zi, care include următoarele cheltuieli:(i) cheltuieli cu hrana - 3 mese/zi, servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor și a veselei de unică folosință;(ii) cheltuieli cu apa - între 2-4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosință;(iii) cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare - câte 2 pijamale și 2 perechi de papuci de unică folosință pentru toată perioada de carantinare;c) în cazul în care persoana aflată în carantină necesită servicii de traducere, cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe bază de documente justificative;d) în cazul în care persoana aflată în carantină necesită tratament pentru afecțiuni preexistente sau care pot apărea în perioada de carantină, acesta se va acorda în baza unor documente medicale de tipul: scrisoare medicală, rețetă, iar cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza documentelor justificative.  +  Articolul 2^1Toate sumele prevăzute în prezenta hotărâre includ TVA. (la 03-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 269 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 )  +  Articolul 3(1) Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, lunar, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pe baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente, la sfârșitul perioadei de carantină.(2) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontează cheltuielile aferente carantinei, prevăzute la art. 2, la solicitarea autorităților administrației publice locale, în baza borderoului și a documentelor justificative, prevăzute la art. 1 alin. (4). (la 03-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 269 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 )  +  Articolul 4Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la cap. 66.01 „Sănătate“ titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, prin introducerea unui nou articol bugetar „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină“, cu suma de 42.000 mii lei destinată finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 5Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 18 martie 2020.Nr. 201.  +  ANEXAla normele metodologice
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  Nr. ................/Data .....................
  cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terțiar de credite care însoțesc cererea fundamentată
  pentru luna ....... sursa ................... titlul ...........................
  Nr. crt.DocumentulDenumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziționate**Suma solicitată de finanțat (lei)
  Felul*Denumirea furnizoruluiSeriaNumărulData emiterii (Ziua/Luna/Anul)
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  ........
  xxxxx
  xxxxx
  xxxxx
  Semnături autorizate* Se va menționa numele documentului în conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările si completările ulterioare (de exemplu: factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.).** Subsemnatul, ..............................., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATĂ“. (la 03-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 269 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 )
  -----