ORDIN nr. 1.376 din 5 august 2016privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 163 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prevederile prezentului ordin se aplică numai persoanelor fizice rezidente și nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 718/2008 pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite online (prin internet) de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 5 august 2016.Nr. 1.376.  +  Anexă
  Cod clasificațieDenumire indicatori Denumire impozit/taxă
   Impozit pe venit Impozit pe venit
  03.01.01 Impozit pe venituri din activități independente Impozit pe veniturile din activități independente
  03.01.02 Impozit pe venituri din salarii Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  03.01.03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor Impozit pe veniturile din cedarea folosințeibunurilor
  03.01.04 Impozit pe venituri din dividende Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dividende din străinătate
  03.01.05 Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dobânzi din străinătate
  03.01.06 Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile din pensii din străinătate
  03.01.07 Impozit pe veniturile din premii Impozit pe veniturile din premii
  03.01.09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul titlurilorde valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumentefinanciare derivate
  Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul aurului financiar
  03.01.11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
  03.01.13 Impozit pe venituri din activități agricole Impozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură
  03.01.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
  03.01.22 Impozit pe veniturile din jocurile de noroc Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
  03.01.50 Impozit pe venituri din alte surse Impozit pe veniturile din investiții sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice
  Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice
  03.01.60 Regularizări Regularizări
   Impozit pe veniturile obținute din Româniade nerezidenți - persoane fizice Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți - persoane fizice
  05.01.01.01 Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din dividende obținutedin România de persoane nerezidente
  05.01.01.02 Impozit pe veniturile din dobânzi obținutedin România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente
  05.01.01.03 Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din redevențe obținutedin România de persoane nerezidente
  05.01.01.04 Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente
  05.01.01.05 Impozit pe veniturile obținute din Româniade persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment
  05.01.01.06 Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române
  05.01.01.07 Impozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidente
  05.01.01.08 Impozit pe veniturile obținute de persoanefizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
  05.01.01.09 Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoanefizice nerezidente Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
  05.01.01.10 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente
   Accize Accize
  14.01.02.01 Accize încasate din vânzarea de alcool etilic Accize încasate din vânzarea de alcool etilic
  14.01.03.01 Accize încasate din vânzarea de țigarete Accize încasate din vânzarea de țigarete
  14.01.12 Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006 Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006
  14.01.13.01 Accize încasate în vamă din importul de produse de țigarete Accize încasate în vamă din importul de produse de țigarete
   Contribuții de asigurări sociale Contribuții de asigurări sociale
  21.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați Contribuția individuală de asigurări socialereținută de la asigurați
  20.03.01.01 Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator
  21.03.12 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică Contribuția de asigurări sociale datorată deîntreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice
  Contribuția de asigurări sociale datorată depersoanele care realizează venituri din activități independente și din activități economice
  21.03.13 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Contribuția de asigurări sociale datorată depersoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
   Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  20.03.04.01 Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator
   Contribuții de asigurări sociale de sănătate Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  21.05.03.01 Contribuția datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contribuția de asigurări sociale de sănătatereținută de angajator de la asigurații angajați (salariați)
  21.05.03.03 Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurat Contribuția de asigurări sociale de sănătatedatorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002privind asigurarea pentru accidente de muncăși boli profesionale
  20.05.03.01 Contribuții de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat Contribuția de asigurări sociale de sănătatedatorată de angajator
  20.05.03.06 Contribuția suportată de angajator pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională Contribuția de asigurări sociale de sănătatedatorată de angajator pentru persoanele carese află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională
  20.05.03.04 Contribuții pentru concedii și indemnizații de la persoane juridice sau fizice Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele fizice care au calitatea de angajator
  21.05.03.02 Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activități independente și alte activități și persoanele care nu realizează venituri Contribuția individuală de asigurări socialede sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activități independente, activități economice și din drepturi de proprietate intelectuală
  Contribuția individuală de asigurări socialede sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Codul fiscal
  21.05.23 Contribuții individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor Contribuția individuală de asigurări socialede sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinței bunurilor, investiții, premii și câștiguri din jocuri
  21.05.24 Regularizări Regularizări
   Contribuții de asigurări pentru șomaj Contribuții de asigurări pentru șomaj
  21.04.02.01 Contribuții individuale Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați
  20.04.02.01 Contribuții ale angajatorilor și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator
   Taxa pe valoare adăugată Taxa pe valoare adăugată
  10.01.01.01 TVA încasată pentru operațiuni interne Taxa pe valoarea adăugată
   Amenzi, penalități și confiscări Amenzi, penalități și confiscări
  35.01.01.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală
  35.01.01.02 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate
  35.01.05 Amenzi judiciare Amenzi judiciare
  35.01.07 Penalități datorate în cazul eșalonării la plată Penalități datorate în cazul eșalonării la plată
  35.01.08 Penalități de nedeclarare Penalități de nedeclarare
   Obligații fiscale de plată ale contribuabililor persoane fiziceObligații fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice
  55.04Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuireSume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire
  (la 02-04-2020, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.816 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020 )