REGULI din 9 august 2017de transparentizare a decontării în cadrul părților responsabile cu echilibrarea
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 17 august 2017  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 76 din 9 august 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017.
  Notă
  Reproducem prevederile art. V - VII din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020:
  „Articolul V
  Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. actualizează procedurile operaționale și/sau convențiile în concordanță cu prevederile prezentului ordin, pe care le publică pe pagina proprie de internet și le aplică de la 1 septembrie 2020.
  Articolul VI
  (1) Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. actualizează procedurile necesare funcționării pieței intrazilnice de energie electrică cu prevederile specifice referitoare la participarea agregatorului la piețele intrazilnice, prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.
  (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu data de 1 septembrie 2020.
  Articolul VII
  În aplicarea prevederilor art. 3 lit. o) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare), prin contract de furnizare pe termen lung se înțelege contractul cu perioada de livrare mai mare de 1 an”.
   +  Articolul 1 Prezentele reguli se aplică părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora și au drept scop creșterea gradului de transparență privind activitatea desfășurată în cadrul părților responsabile cu echilibrarea.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentelor reguli, termenii și expresiile folosite, altele decât cele prevăzute la alin. (2), au semnificațiile definite în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare) (în continuare, Regulamentul 943/2019) și în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  (2) În prezentele reguli, termenii și abrevierile de mai jos au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) ID - Interval de decontare; (la 01-04-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  c) notificare - informație care cuprinde programul privind producția netă, consumul, tranzacțiile de vânzare, respectiv tranzacțiile de cumpărare ale unui participant la piață, importul, exportul și tranzitele de energie electrică pe fiecare ID, transmisă de participantul la piață către partea responsabilă cu echilibrarea, în vederea determinării notificării fizice a acesteia; (la 01-04-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  d) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;e) abrogată; (la 01-04-2020, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, abrogarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  f) agregator - participant la piață implicat în agregare, așa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019. (la 01-04-2020, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 3(1) Fiecare PRE aplică unitar regula de alocare internă a dezechilibrelor pentru toți participanții la piață membri ai PRE respective, în conformitate cu prevederile art. 5. (2) Fiecare PRE are obligația asigurării accesului necondiționat, pentru fiecare participant la piață membru al PRE, la volumul și valoarea dezechilibrelor rezultate în urma alocării interne a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele înregistrate pe fiecare ID, corespunzătoare fiecărui membru al PRE, precum și la valoarea costului/venitului suplimentar, atribuită în urma alocării interne a dezechilibrelor, corespunzătoare oricărui membru al PRE respective. (la 01-04-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 4(1) Participanții la piață membri ai PRE transmit PRE notificările proprii în termenele stabilite și conform prevederilor Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, consumatorilor dispecerizabili și instalațiilor de stocare dispecerizabile. Agregatorul transmite PRE și participanților la piață cu care realizează transferuri de energie conform prevederilor Regulamentului de programare a unităților de producție, consumatorilor dispecerizabili și instalațiilor de stocare dispecerizabile informațiile specificate în acesta, la termene care să le permită acestora încadrarea în cele prevăzute în reglementările aplicabile. (2) PRE verifică dacă notificările transmise de membrii PRE sunt în echilibru. (3) În situația în care PRE constată existența notificării în dezechilibru a unui membru al său, aceasta atenționează membrul respectiv, în vederea corectării situației, prin modificarea producției și/sau contractarea energiei electrice pe piața intrazilnică. (4) Dacă mai mulți membri ai PRE sunt agregați, agregatorul transmite o singură notificare aferentă întregii agregări, conform prevederilor alin. (1).(5) În situația prevăzută la alin. (4), prevederile art. 5 se aplică pentru conturul agregării. (la 01-04-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 5Modul de alocare între membrii unei PRE a costurilor/veniturilor generate de dezechilibrele nete ale PRE se realizează pentru fiecare ID, în conformitate cu următorul algoritm: (la 01-04-2020, Partea introductivă a Articolului 5 a fost modificată de Punctul 8, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  1. Calculul valorii dezechilibrului pentru fiecare membru al PRE se determină considerând înregistrarea ca PRE individuală, virtuală: (la 01-04-2020, Partea introductivă a Punctului 1. din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 9, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  a) poziția netă contractuală, PNC(i), a PRE(i), se calculează astfel: p q PNC(i) = Σ SB(vij) - Σ SB(cik) [MWh] j=1 k=1 unde: PRE(i) reprezintă parte responsabilă cu echilibrarea individuală, virtuală; SB(vij) reprezintă schimbul bloc de vânzare a PRE(i) virtuală către o altă PRE, determinat pe baza notificării transmise conform art. 4 alin. (1); SB(cik) reprezintă schimbul bloc de cumpărare a PRE(i) virtuală de la o altă PRE determinat pe baza notificării transmise conform art. 4 alin. (1); iar p, respectiv q reprezintă numărul schimburilor bloc de vânzare, respectiv de cumpărare ale PRE(i);b) poziția netă măsurată a PRE(i) se calculează astfel: PNM(i) = Pm(i) - Cm(i) [MWh] unde: PNM(i) reprezintă poziția netă măsurată a PRE(i); Pm(i) reprezintă cantitatea de energie electrică totală livrată în rețea de către PRE(i); Cm(i) reprezintă cantitatea de energie electrică totală consumată de PRE(i);c) dezechilibrul PRE(i) se determină: DEZ(i) = PNM(i) - PNC(i) [MWh]d) valoarea dezechilibrului PRE(i) se determină:VDEZ(i) = DEZ(i) x Pdef dacă DEZ(i) < 0 [lei]VDEZ(i) = DEZ(i) x Pex dacă DEZ(i) > 0 [lei],unde:DEZ(i) reprezintă dezechilibrul PRE(i);Pdef, Pex reprezintă prețul de deficit, respectiv prețul de excedent corespunzător ID respectiv din luna de livrare, determinat de către Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A.; (la 01-04-2020, Litera d) din Punctul 1., Articolul 5 a fost modificată de Punctul 10, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  2. Din calculul valorii dezechilibrului pentru PRE care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru mai mulți membri ai PRE, realizat de operatorul de decontare, Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A., se identifică, pentru fiecare ID, următoarele informații: (la 01-04-2020, Partea introductivă a Punctului 2. din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 11, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  a) dezechilibrul PRE, DEZ [MWh];b) valoarea dezechilibrului PRE, VDEZ [lei].3. Suma algebrică a valorii dezechilibrelor tuturor PRE(i) se determină astfel:
  Vtotal=n Σ VDEZ(i)i
  unde n este numărul membrilor PRE. (la 01-04-2020, Punctul 3. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 12, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  4. Se calculează prețurile de deficit și de excedent revizuite, aplicabile intern la nivelul PRE, astfel: P(def int) = P(def) - C [lei/MWh] P(ex int) = P(ex) + C [lei/MWh] unde: P(def int), P(ex int) reprezintă prețul de deficit revizuit, respectiv prețul de excedent revizuit5. Costurile/Veniturile fiecărui participant la piață i, membru al PRE, rezultate în urma redistribuirii interne a costurilor/ veniturilor aferente dezechilibrelor, se calculează astfel: (la 01-04-2020, Partea introductivă a Punctului 5. din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 13, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  a) dacă DEZ(i) < 0 atunci int VDEZ = DEZ(i) * P(def int) [lei] ib) dacă DEZ(i) > 0 atunci int VDEZ = DEZ(i) * P(ex int) [lei] i6. Redistribuirea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului aferente PRE către membrii PRE se determină pe baza aportului fiecărui membru al PRE și al fiecărei PRE, în fiecare ID, la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la creșterea dezechilibrului sistemului. (la 01-04-2020, Punctul 6. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 14, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 6Fiecare PRE care își asumă responsabilitatea echilibrării pentru alți participanți la piață întocmește o procedură privind derularea activităților conexe acestui proces, care va conține inclusiv elementele de ordin financiar privind preluarea responsabilității echilibrării unui participant la piață. Procedura se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor membrilor PRE respective și se publică pe pagina de internet a PRE. (la 01-04-2020, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 15, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 7(1) Informațiile aferente dezechilibrelor cantitative pentru fiecare ID ale PRE și ale fiecărui membru al PRE, valorile revizuite ale prețurilor aferente dezechilibrelor negative, respectiv dezechilibrelor pozitive și valoarea costului/venitului suplimentar alocat în urma redistribuirii interne fiecărui participant la PRE se păstrează de PRE cel puțin 5 ani. (la 01-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 16, Articolul IV din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  (2) Ori de câte ori se solicită, PRE pun la dispoziția ANRE informațiile prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare.
  -------