ORDIN nr. 76 din 9 august 2017pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părților responsabile cu echilibrarea și modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 17 august 2017    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3), alin. (5) și alin. (6) și ale art. 36 alin. (7) lit. j) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile de transparentizare a decontării în cadrul părților responsabile cu echilibrarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin  +  Articolul 2Articolul 32 din Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 3 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Fiecare titular de licență depune toate eforturile în vederea adaptării producției și/sau a încheierii de tranzacții de vânzare și/sau cumpărare de energie electrică astfel încât suma dintre producție, import și achiziție să fie egală cu suma dintre consum, export și vânzare la nivelul fiecărui interval de dispecerizare. Titularii de licență trimit înainte de ora 16,30 a zilei anterioare celei de livrare valorile acestor mărimi la PRE căreia și-au delegat responsabilitatea echilibrării, precum și la OTS. O NF este considerată ca fiind în dezechilibru dacă suma producției, importurilor și SB primite nu este egală cu suma consumului, exporturilor și SB livrate, separat pentru fiecare zonă de tranzacționare și interval de dispecerizare.  +  Articolul 3(1) Titularii de licență duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) În sensul prezentului ordin, prin titular de licență se înțelege persoana fizică sau juridică deținătoare a unei autorizații/licențe acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sau persoana juridică străină, din statele membre ale Uniunii Europene, căreia Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei ia acordat dreptul de participare la piețele de energie electrică din România, în condițiile reglementărilor aplicabile în vigoare.  +  Articolul 4Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 octombrie 2017.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Niculae Havrileț
    București, 9 august 2017.Nr. 76.  +  ANEXĂREGULIde transparentizare a decontării în cadrul părților responsabile cu echilibrarea