REGULAMENT din 3 septembrie 2014 de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 11 septembrie 2014  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 82 din 3 septembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 668 din 11 septembrie 2014.
  Notă
  Reproducem prevederile art. V - VII din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020:
  „Articolul V
  Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. actualizează procedurile operaționale și/sau convențiile în concordanță cu prevederile prezentului ordin, pe care le publică pe pagina proprie de internet și le aplică de la 1 septembrie 2020.
  Articolul VI
  (1) Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. actualizează procedurile necesare funcționării pieței intrazilnice de energie electrică cu prevederile specifice referitoare la participarea agregatorului la piețele intrazilnice, prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.
  (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu data de 1 septembrie 2020.
  Articolul VII
  În aplicarea prevederilor art. 3 lit. o) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare), prin contract de furnizare pe termen lung se înțelege contractul cu perioada de livrare mai mare de 1 an”.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește cadrul pentru organizarea și funcționarea pieței pentru ziua următoare de energie electrică în condițiile implementării mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, și anume:a) activitățile desfășurate de părțile implicate, rolurile și responsabilitățile acestora;b) modul de organizare a ofertării și principiile de stabilire a tranzacțiilor;c) principiile decontării tranzacțiilor.  +  Articolul 2Regulile pieței pentru ziua următoare stabilesc un cadru centralizat de piață pentru vânzarea și cumpărarea energiei electrice de către participanții la piața angro de energie electrică, necesar pentru:a) a facilita formarea unei piețe angro de energie electrică națională și regională în condiții de concurență, transparență și nediscriminare;b) stabilirea prețurilor de referință pentru alte tranzacții din piața angro;c) optimizarea utilizării capacităților limitate de interconexiune cu țările vecine prin aplicarea mecanismului de alocare implicită a acestora.  +  Articolul 3Prezentul Regulament se aplică:a) participanților la piața pentru ziua următoare; (la 01-04-2020, Litera a) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  b) operatorului pieței de energie electrică;c) operatorului de transport și sistem.
   +  Articolul 4Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;ATC - capacitate disponibilă de interconexiune;CET - ora Europei Centrale;Euphemia - acronim pentru Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm;mTMF - funcția de management a OTS;MCF - funcția de cuplare a piețelor;NF - notificări fizice;OPE - operatorul pieței de echilibrare;OPEE - operatorul pieței de energie electrică;OTS - operator de transport și sistem;4M MC - proiectul de cuplare a piețelor pentru ziua următoare ale României, Cehiei, Slovaciei și Ungariei;PCR - mecanismul de cuplare prin preț a piețelor regionale;PE - piața de echilibrare;PI - piața intrazilnică de energie electrică;PIP - prețul de închidere a PZU pentru zona de ofertare națională;PMB - PCR Matcher/Broker (sistemul comun utilizat ca soluție a inițiativei PCR);PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;PRE-PZU - partea responsabilă cu echilibrarea corespunzătoare OPEE în calitate de contraparte pe PZU;PZU - piața pentru ziua următoare;SEN - Sistemul Electroenergetic Național;UIOLI - principiul comercial "folosești sau pierzi".  +  Articolul 5(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile următoare:1. agent de transfer - rolul pe care îl îndeplinesc OTS-urile în mecanismul de cuplare prin preț a piețelor, reflectat prin transferul fizic și comercial al energiei electrice între două zone de ofertare de la/către bursa de energie electrică din zona proprie către/de la agentul/agenții de transfer vecin/vecini;2. bursă de energie electrică - operator care acționează pe o piață națională de energie electrică, ce administrează PZU la nivel național;3. bursă de energie electrică deservită pentru funcția de cuplare a piețelor - bursă de energie electrică participantă la mecanismul de cuplare a piețelor care nu deține activele PCR și care a desemnat un furnizor de servicii de cuplare pentru a acționa în numele său în realizarea funcției de cuplare a piețelor; OPEE este bursă de energie electrică deservită în 4M MC;4. cod de identificare - cod alfanumeric alocat fiecărui participant la PZU de OPEE, la înregistrare;5. convenție de participare la PZU - contract încheiat între OPEE și un participant la PZU, care cuprinde drepturile și obligațiile reciproce ale OPEE și ale participantului la PZU;6. comitet de incidente - structură formată din reprezentanți executivi ai burselor de energie electrică și OTS-urilor implicate în cuplarea piețelor, cu rol de supraveghere și decizie în cazul incidentelor zilnice de operare a cuplării piețelor;7. congestie - situația în care o interconexiune nu poate face față tuturor fluxurilor fizice care rezultă din schimburile internaționale solicitate de participanții la piață, din cauza unei lipse de capacitate a interconexiunilor și/sau a sistemelor naționale de transport implicate;8. coordonator - operatorul de cuplare căruia îi revine, pe baza principiului rotațional, responsabilitatea corelării ofertelor și determinării rezultatelor cuplării piețelor în una dintre zile;9. corelare - combinare a ofertelor de sens contrar care conduc la o tranzacție, conform algoritmului de cuplare;10. domeniul prețurilor-prag - mulțimea valorilor PIP care sunt mai mari decât pragul minim și mai mici decât pragul maxim, care sunt acceptate ca rezultate ale mecanismului de cuplare fără declanșarea licitației secundare;11. executare a unei oferte - stabilirea unei tranzacții pe PZU care satisface condițiile ofertei, de către participantul la PZU care a introdus-o, în urma derulării mecanismului de cuplare;12. export - livrarea fizică sau comercială de energie electrică din SEN în alte țări;13. funcția de cuplare a piețelor - ansamblu de operații care include utilizarea algoritmului unificat de corelare a ofertelor, denumit Euphemia, în vederea realizării unei corelări comune a ofertelor și determinării rezultatelor cuplării piețelor;14. funcția de management a OTS-urilor - ansamblu de activități coordonate ale OTS-urilor participante la cuplarea piețelor, realizate de la nivel central de către furnizorul mTMF;15. furnizor de servicii de cuplare - parte care deține activele PCR, desemnată de o bursă de energie electrică deservită să realizeze în numele său funcția de cuplare a piețelor;16. furnizorul funcției de management al OTS - OTS participant la cuplarea piețelor, desemnat de comun acord de toți ceilalți OTS să efectueze centralizat funcțiile aflate în responsabilitatea OTS-urilor, aferente mecanismului de cuplare a piețelor;17. garanție financiară - sume de bani și/sau instrumente financiare destinate garantării obligațiilor de plată ale participanților la PZU față de OPEE, acceptate de acesta în baza prevederilor unei proceduri publice;18. import - livrarea fizică sau comercială de energie electrică din alte țări în SEN;19. interconexiune - ansamblul de instalații și echipamente prin care se realizează schimburile de energie electrică între sistemele electroenergetice reprezentate ca zone de ofertare;20. interval de tranzacționare - perioadă de o oră, pentru care o tranzacție individuală poate fi încheiată pe PZU;21. informare de piață - document emis de OPEE în scopul comunicării cu participanții la PZU;22. licitație-umbră - licitație explicită pentru alocarea capacității disponibile de interconexiune transfrontaliere aferente piețelor cuplate, ale cărei rezultate se publică și devin executorii doar în cazul declarării aplicării procedurii de ultimă instanță;23. limita de tranzacționare cantitativă - cantitatea maximă orară de energie electrică acceptată de OPEE ca sumă a cantităților din ofertele unui participant la PZU, conform solicitării prealabile a acestuia;24. limita de tranzacționare valorică - valoarea maximă însumată a perechilor preț-cantitate și ofertelor bloc de cumpărare la preț pozitiv și/sau a celor de vânzare la preț negativ, acceptată de OPEE pentru un participant la PZU, corespunzătoare garanțiilor financiare disponibile ale acestuia;25. mecanism de cuplare prin preț a piețelor pentru ziua următoare - mecanism coordonat de corelare a tuturor curbelor cererii și ofertei furnizate de bursele de energie electrică și a ofertelor bloc prin care se stabilesc, pe bază de licitație, tranzacțiile cu energie electrică pentru ziua următoare, ținând seama de capacitatea de interconexiune pusă la dispoziție de OTS și prin care se realizează alocarea implicită a acesteia, utilizând o unică aplicație informatică ce cuprinde algoritmul de cuplare;26. mecanismul PCR - metodă unică la nivel european de cuplare prin preț a piețelor regionale de energie electrică în scopul armonizării piețelor naționale europene și creării pieței interne europene de energie electrică;27. norul OTS - mediu informatic care reprezintă mediul de comunicare și sursa unică de date aflate în responsabilitatea OTS, necesare atât OTS-urilor, cât și burselor de energie electrică;28. norul 4M MC PCR - mediu informatic care reprezintă mediul de comunicare și sursa unică de date de intrare și de rezultate privind cuplarea piețelor, aflate la dispoziția coordonatorului și operatorilor de cuplare;29. notificare fizică - informație transmisă formalizat de o PRE, care cuprinde programul privind producția netă, schimburile bloc și consumul de energie electrică, precum și importurile, exporturile și tranzitele aferente participanților la piață pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării;30. ofertă - document electronic prin care un participant la PZU transmite la OPEE prețul-limită, precum și cantitatea pentru care dorește încheierea unei tranzacții pe PZU;31. ofertă orară - ofertă de vânzare sau de cumpărare pe PZU care se referă la un singur interval de tranzacționare, compusă din maximum 32 de perechi preț-cantitate;32. ofertă bloc - combinație de oferte simple de vânzare sau de cumpărare aferente mai multor intervale orare, a căror executare este interdependentă, și anume se execută toate sau nu se execută niciuna;33. ofertă de cumpărare - oferta transmisă de un participant la PZU în scopul cumpărării de energie electrică de pe PZU;34. ofertă simplă de cumpărare - ofertă de cumpărare orară care conține o singură valoare de preț;35. ofertă de vânzare - ofertă transmisă de un participant la PZU în scopul vânzării de energie electrică pe PZU;36. ofertă simplă de vânzare - ofertă de vânzare orară care conține o singură valoare de preț;37. operator de cuplare - parte care are instalate activele PCR, respectiv Euphemia și PMB, care acționează în nume propriu, dacă este una dintre bursele de energie electrică care activează în cuplarea piețelor, sau în numele unei burse de energie electrică deservite, efectuând rularea paralelă, concomitent cu coordonatorul, a algoritmului de cuplare, inclusiv validarea încrucișată, conform procedurilor PCR; operatorul de cuplare poate prelua integral responsabilitatea realizării sesiunii de cuplare a piețelor, în rol de coordonator, dacă acesta întâmpină probleme tehnice, ca urmare a deciziei comitetului de incidente;38. ora de închidere a porții PZU - ora până la care ofertele pe PZU pot fi transmise OPEE, din ziua de tranzacționare care precedă ziua de livrare; sinonim cu ora de închidere a registrului ofertelor al PZU;39. Abrogat. (la 01-04-2020, Punctul 39. din Alineatul (1), Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, abrogarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  40. pereche preț-cantitate - o combinație între un preț și o cantitate, indicând prețul minim sau maxim la care un participant la PZU intenționează să vândă sau să cumpere, după caz, o cantitate de energie electrică ce nu va depăși cantitatea specificată;41. participant implicit la PZU - participant la PZU care îndeplinește rolul de agent de transfer în mecanismul de cuplare și care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;42. participant la PZU - participant la piață, în înțelesul art. 2 pct. 25 din Regulamentul 943/2019, care se înscrie la această piață și respectă convenția de participare aferentă acestei modalități de tranzacționare, precum și reglementările aplicabile; (la 01-04-2020, Punctul 42. din Alineatul (1), Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  43. prag minim - limita minimă pentru PIP în orice zonă de ofertare, situată în interiorul scalei de preț, la atingerea și depășirea căreia se declanșează licitația secundară, considerându-se că piața se află într-o situație severă, ce poate fi îmbunătățită;44. prag maxim - limita maximă pentru PIP în orice zonă de ofertare, situată în interiorul scalei de preț, la atingerea și depășirea căreia se declanșează licitația secundară, considerându-se că piața se află într-o situație severă, care poate fi îmbunătățită;45. preț maxim al scalei de preț - valoarea maximă a prețurilor la care pot fi introduse oferte;46. preț minim al scalei de preț - valoarea minimă a prețurilor la care pot fi introduse oferte;47. poziție netă - soldul cantitativ al tuturor vânzărilor și cumpărărilor rezultate din aplicarea mecanismului de cuplare, pentru un interval de tranzacționare, într-o zonă de ofertare;48. procedura normală - procedura zilnică ce cuprinde acțiunile operatorilor implicați în mecanismul de cuplare a piețelor în cazul în care nu apare nicio problemă;49. procedura de ultimă instanță - procedura care cuprinde acțiunile operatorilor implicați în mecanismul de cuplare a piețelor în cazul în care o informație nu poate fi produsă/schimbată nici prin procedura normală, nici prin soluția de rezervă sau dacă o verificare nu poate fi realizată sau este de așteptat să nu fie realizată înainte de termenul țintă pentru publicarea rezultatelor cuplării;50. Abrogat. (la 21-08-2019, Punctul 50. din Alineatul (1), Articolul 5, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 178 din 13 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, abrogarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  51. registrul ofertelor - produs informatic securizat, administrat de OPEE, care stochează informațiile privind participanții la PZU și cu care OPEE identifică, primește, stochează și ordonează ofertele de vânzare și de cumpărare introduse de participanți pe PZU pe baza regulilor din prezentul regulament;52. renta aferentă congestiilor pe liniile de interconexiune - suma produselor dintre diferența între PIP al zonei importatoare și PIP al zonei exportatoare pentru fiecare interconexiune și fluxul de energie pe respectiva interconexiune rezultat din tranzacțiile pe PZU, având semnificația de valoare monetară a capacităților de interconexiune, rezultată din alocarea implicită;53. scala de preț - domeniu admis pentru prețurile de ofertă;54. schimb bloc - schimb de energie electrică între două PRE-uri, rezultat din agregarea pe vânzare și pe cumpărare a tuturor tranzacțiilor dintre participanții din cele două PRE-uri într-un interval de dispecerizare;55. soluția de rezervă - acțiunile desfășurate de către operatorul de cuplare în paralel cu coordonatorul, în scopul preluării responsabilităților acestuia, în situația în care apare un incident; de exemplu: o informație nu poate fi produsă/transmisă, o validare nu poate fi realizată înainte de termenul țintă sau este de așteptat să nu fie realizată înainte de termenul țintă etc.;56. surplusul cumpărătorului - concept economic care reflectă diferența dintre suma maximă pe care cumpărătorul ar fi fost dispus să o plătească pentru energia electrică cumpărată, conform ofertelor transmise și suma dată de cumpărător pentru aceasta;57. surplusul vânzătorului - concept economic care reflectă diferența dintre suma primită de vânzător pentru energia electrică vândută și suma minimă pe care ar fi fost dispus să o primească pentru aceasta, conform ofertelor transmise;58. termen-țintă - momentul estimat pentru finalizarea unei proceduri normale;59. tranzacție pe PZU - contract agreat între OPEE și participantul la PZU, de vânzare sau cumpărare a energiei electrice pentru ziua următoare, pe baza rezultatelor mecanismului PCR;60. Abrogat. (la 01-04-2020, Punctul 60. din Alineatul (1), Articolul 5, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, abrogarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  61. zi de tranzacționare - ziua în care are loc licitația pe PZU și se stabilesc tranzacțiile cu energie electrică cu livrare în ziua următoare;62. zi de livrare - ziua în care are loc livrarea/consumul energiei electrice prevăzute în tranzacțiile pe PZU, zi care urmează celei în care are loc licitația;63. zonă de ofertare - zonă geografică în care participanții la piață pot transfera energie electrică fără a fi necesară verificarea încadrării în capacitatea disponibilă de interconexiune și alocarea acesteia;64. zona de ofertare națională - zona de ofertare la care sunt conectați consumatorii de energie electrică și producătorii de energie electrică din România.65. agregator - participant la piață implicat în agregare, așa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019. (la 01-04-2020, Punctul 65. din Alineatul (1), Articolul 5, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  (2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite, altele decât cele prevăzute la alin. (1), au semnificațiile definite în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare) (în continuare Regulamentul 943/2019) și în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-04-2020, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, completarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 6(1) Pe PZU se încheie, în fiecare zi de tranzacționare, tranzacții ferme cu energie electrică activă pentru fiecare interval de tranzacționare al zilei de livrare corespunzătoare, pe baza ofertelor transmise de participanții la PZU.(2) PZU este administrată de OPEE.  +  Articolul 7Tranzacțiile pe PZU se efectuează prin corelarea ofertelor de vânzare și de cumpărare prin mecanismul de licitație stabilit conform PCR, după parcurgerea etapelor de ofertare, validare și de agregare a ofertelor, anterioare corelării acestora.  +  Articolul 8Licitația are loc zilnic, după ora de închidere a porții PZU.  +  Articolul 9Principiile mecanismului de licitație care se aplică ofertelor sunt următoarele:a) corelarea ofertelor se realizează conform unei metode transparente corespunzătoare mecanismului PCR și prin care sunt puse în aplicare principii cunoscute public;b) corelarea ofertelor asigură un mediu nediscriminatoriu participanților la PZU;c) corelarea ofertelor se desfășoară în conformitate cu specificațiile acestora;d) rezultatele licitației se publică într-un termen rezonabil după ora de închidere a porții PZU;e) înainte de închiderea porții PZU, OPEE poate refuza acceptarea ofertelor unui participant la PZU din motive de depășire a limitei de tranzacționare cantitative sau valorice.  +  Articolul 10OPEE înscrie toate ofertele primite în registrul ofertelor.  +  Articolul 11OPEE anonimizează ofertele primite și le transmite coordonatorului sub formă de curbe agregate ale cererii și ale ofertei, la care adaugă ofertele bloc.  +  Articolul 12Prețul de închidere a licitației corespunde intersecției curbelor agregate ale cererii și ofertei rezultate din combinarea ofertelor orare și a ofertelor bloc din piețele naționale participante, în limita capacității disponibile de interconexiune.  +  Articolul 13Fiecare tranzacție corespunde unei livrări de energie electrică la o putere constantă de-a lungul intervalului de tranzacționare respectiv.  +  Articolul 14Rezultatul licitației este publicat de către OPEE.  +  Articolul 15OPEE este contraparte pentru fiecare participant la PZU, în tranzacțiile încheiate pe PZU.  +  Articolul 16Tranzacțiile sunt finalizate prin livrarea fizică a energiei electrice în SEN, în ziua de livrare.  +  Articolul 17Livrarea energiei electrice se consideră realizată prin transmiterea notificărilor fizice în conformitate cu prevederile din Regulamentul de programare a unităților de producție și consumurilor dispecerizabile și cu procedurile OTS aferente, pentru tranzacțiile încheiate pe PZU.  +  Articolul 18În vederea îndeplinirii sarcinilor de programare și notificare față de OTS și în scopul realizării decontării fizice a tranzacțiilor încheiate pe PZU, OPEE înregistrează un PRE dedicat tranzacțiilor încheiate pe PZU, în calitatea sa de contraparte în aceste tranzacții.  +  Articolul 19În scopul integrării în piața de echilibrare a rolului de agent de transfer și participant implicit pe PZU al OTS, acesta înregistrează un PRE distinct pentru tranzacțiile înregistrate în această calitate.  +  Articolul 20În PRE-PZU înregistrat de OPEE nu mai pot intra alți membri, iar toate tranzacțiile sunt executate prin intermediul schimburilor bloc notificate cu alte PRE-uri în sistemul pieței de echilibrare administrate de OTS.  +  Articolul 21Livrarea energiei electrice se face în orice punct de injecție sau extracție al SEN.  +  Articolul 22Tranzacțiile încheiate pe PZU la prețuri pozitive determină o obligație a respectivului participant la PZU de a livra energia electrică, în cazul în care tranzacțiile s-au bazat pe oferte de vânzare, sau o obligație de a accepta livrarea energiei electrice, în cazul în care tranzacțiile s-au bazat pe oferte de cumpărare, în conformitate cu specificațiile respectivei tranzacții.  +  Articolul 23Tranzacțiile se pot încheia la prețuri negative. O tranzacție cu preț negativ are semnificația furnizării unui serviciu de debarasare/îndepărtare a energiei electrice, de către partea care primește energia către partea care o livrează, neavând semnificația livrării de bunuri de către partea care livrează energia.  +  Articolul 24Fiecare tranzacție pe PZU se referă la un interval de tranzacționare, acesta fiind o oră a unei zile, primul interval de tranzacționare fiind intervalul dintre ora 0,00, CET, și ora 1,00, CET (intervalul 1,00-2,00, ora României).  +  Articolul 25Ziua de livrare are 24 de intervale de tranzacționare, cu excepția zilei de trecere de la ora de vară la cea de iarnă, care are 25 de intervale de tranzacționare, și a zilei de trecere de la ora de iarnă la cea de vară, care are 23 de intervale de tranzacționare.
   +  Capitolul II Participarea la PZU  +  Articolul 26Participarea la PZU este voluntară, fiind permisă participanților la piață care au fost înregistrați ca participanți la PZU. (la 01-04-2020, Articolul 26 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 27Pentru îndeplinirea funcției de agent de transfer, OTS se înscrie ca participant implicit la PZU.  +  Articolul 28În calitate de participant implicit, OTS nu poate introduce oferte pe PZU.  +  Articolul 29O ofertă este acceptată doar dacă este introdusă de un participant la PZU sau de OPEE în numele acestuia, dacă este mandatat în acest sens, și anume dacă oferta conține codul de identificare al participantului la PZU înregistrat.  +  Articolul 30Pentru a deveni participant la PZU, un participant la piață trebuie să fie înregistrat de OPEE conform prevederilor unei proceduri publice, elaborate de OPEE în acest scop, în urma unui proces de consultare publică. (la 01-04-2020, Articolul 30 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 31Operatorii de rețea pot deveni participanți la PZU și pot participa la PZU numai în scopul îndeplinirii funcțiilor lor prevăzute expres în lege. Niciun operator de rețea nu are dreptul să tranzacționeze pe PZU doar în scopul obținerii unui profit.  +  Articolul 32(1) Un participant la piață poate efectua tranzacții cu energie electrică pe PZU în mod individual sau agregat.(2) Agregarea participanților la piață se realizează separat pentru activitatea de producție, respectiv pentru consum.(3) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacționează energia electrică și căruia îi revin integral toate responsabilitățile și drepturile prevăzute în convenția de participare la PZU, precum și cele prevăzute în reglementări naționale și/sau ale Uniunii Europene corespunzătoare participării la piața de energie electrică.(4) Agregatorul comunică OPEE lista clienților finali/producătorilor agregați, iar OPEE o include, ca anexă, în Convenția de participare la PZU; agregatorul notifică OPEE ori de câte ori intervin modificări ale listei.(5) Un participant la piață care dorește să devină participant la PZU are obligația să achite tarifele aplicabile stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare. (6) În cazul înregistrării agregatorului care combină energia electrică produsă din mai multe surse, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPEE se realizează pe baza puterii instalate însumate a capacităților de producere agregate.(7) În cazul înregistrării agregatorului care combină sarcinile mai multor clienți finali, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPEE se realizează pe baza sumei puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienților finali agregați. (la 01-04-2020, Articolul 32 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 33Participantul la PZU care are intenția să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive sau oferte de vânzare cu prețuri negative trebuie să depună la OPEE o garanție financiară, determinată conform prevederilor unei proceduri publice a OPEE, realizată cu consultare publică.  +  Articolul 34Un participant la piață este înregistrat ca participant la PZU ulterior înregistrării sale ca PRE sau transferării responsabilității echilibrării către o PRE, în cazul clienților finali participanți la piață. (la 01-04-2020, Articolul 34 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 35(1) OPEE stabilește conținutul convenției de participare la PZU, care trebuie să cuprindă drepturile și responsabilitățile reciproce ale OPEE și ale participantului la PZU. Înregistrarea ca participant la PZU devine efectivă după semnarea de către părți a convenției de participare, de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Participantului la PZU desemnat de o entitate agregată îi revin integral toate responsabilitățile și drepturile prevăzute în convenția de participare prevăzută la alin. (1), precum și cele prevăzute în reglementări naționale și/sau comunitare corespunzătoare participării la piața de energie electrică. (la 21-08-2019, Articolul 35 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul III din ORDINUL nr. 178 din 13 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 36La înregistrare, fiecare participant la PZU primește un cod de identificare pe PZU.  +  Articolul 37Un participant la PZU se poate retrage de la PZU, iar OPEE poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la PZU, dacă acesta nu mai îndeplinește condițiile de înregistrare sau nu respectă convenția de participare/regulile aplicabile.  +  Articolul 38Retragerea, suspendarea sau revocarea unui participant la PZU nu exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor angajate pe PZU până la acel moment.  +  Articolul 39OPEE întocmește și păstrează un registru al ofertelor, care conține informațiile relevante despre fiecare participant la PZU și prin care sunt administrate ofertele acestora.
   +  Capitolul III Condiții aplicabile ofertelor pe PZU  +  Articolul 40Participanții la PZU introduc oferte pe PZU la nivel agregat pe portofoliul propriu de vânzare/cumpărare.  +  Articolul 41O ofertă exprimă angajamentul ferm al participantului la PZU de a intra într-un contract având ca obiect vânzarea sau cumpărarea ori debarasarea/îndepărtarea de energie electrică, ai cărui termeni și condiții sunt descrise în prezentul regulament și detaliate în procedurile aplicabile elaborate de OPEE.  +  Articolul 42Ofertele transmise de către participanții înregistrați la PZU conțin cel puțin următoarele informații:a) codul de identificare al participantului la PZU;b) identificarea ca ofertă de vânzare sau ca ofertă de cumpărare;c) identificarea ca ofertă orară sau ca ofertă bloc;d) valabilitatea (ziua de livrare, intervalele de tranzacționare la care se referă);e) cantitatea, pentru fiecare pereche preț-cantitate;f) prețul-limită, pentru fiecare pereche preț-cantitate.  +  Articolul 43Ofertele pot fi de următoarele categorii:a) oferte corespunzătoare unui singur interval de tranzacționare, identificate ca oferte orare;b) oferte corespunzătoare mai multor intervale de tranzacționare, interdependente, identificate ca oferte bloc.  +  Articolul 44Prețurile ofertelor de vânzare sau de cumpărare pe PZU sunt numere cu două zecimale, exprimate în lei/MWh, iar în vederea corelării, sunt echivalate de către OPEE în euro/MWh, la cursul oficial leu/euro comunicat de Banca Națională a României (BNR) valabil pentru ziua de tranzacționare, cu maximum 11 zecimale.  +  Articolul 45Prețurile ofertelor după echivalare trebuie să se încadreze în scala de preț, și anume să fie mai mari sau egale cu echivalentul în lei al prețului minim al scalei de preț și mai mici sau egale cu echivalentul în lei al prețului maxim al scalei de preț care se rotunjesc la două zecimale, la cea mai apropiată valoare.  +  Articolul 46Prețul maxim al scalei de preț este +3.000 euro/MWh, iar prețul minim al scalei de preț este -500 euro/MWh; aceste valori pot fi modificate în urma acordului tuturor burselor de energie electrică și al autorităților de reglementare.  +  Articolul 47OPEE publică pe site-ul său limitele scalei de preț exprimate în lei valabile pentru ziua de tranzacționare următoare, în cel mult o oră de la publicarea de către BNR a cursului de schimb leu/euro valabil pentru acea zi.  +  Articolul 48Cantitățile ofertelor de vânzare sau de cumpărare pe PZU sunt exprimate în MWh, cu o zecimală.  +  Articolul 49Fiecare ofertă orară de vânzare sau de cumpărare pe PZU conține minimum una și maximum 32 de perechi preț-cantitate.  +  Articolul 50Fiecare pereche preț-cantitate a unei oferte orare de cumpărare pentru un interval de tranzacționare definește prețul unitar maxim, la care participantul la PZU este dispus să cumpere o cantitate de energie electrică ce nu depășește cantitatea menționată în perechea preț-cantitate.  +  Articolul 51Fiecare pereche preț-cantitate a unei oferte orare de vânzare pentru un interval de tranzacționare definește prețul unitar minim la care participantul la PZU este dispus să vândă o cantitate de energie electrică ce nu depășește cantitatea menționată în perechea preț-cantitate.  +  Articolul 52Ofertele de cumpărare și ofertele de vânzare nu pot fi combinate într-o singură ofertă.  +  Articolul 53Ofertele orare de vânzare sau de cumpărare pe PZU sunt monotone.  +  Articolul 54O ofertă orară de vânzare monotonă constă în perechi preț-cantitate pentru un interval de tranzacționare, în care prețurile menționate în perechile preț-cantitate consecutive vor fi constant crescătoare.  +  Articolul 55O ofertă orară de cumpărare monotonă constă în perechi preț-cantitate pentru un interval de tranzacționare, în care prețurile menționate în perechile preț-cantitate consecutive vor fi constant descrescătoare.  +  Articolul 56Ofertele bloc de vânzare sau de cumpărare reprezintă o combinație de oferte simple de vânzare sau de cumpărare pentru cel puțin două intervale de tranzacționare, a căror executare este interdependentă.  +  Articolul 57Intervalele de tranzacționare cuprinse în ofertele bloc pot fi consecutive sau nu.  +  Articolul 58Ofertele bloc sunt caracterizate de o cotă minimă de acceptare a cantităților orare.  +  Articolul 59Ofertele bloc pot fi interdependente una față de alta, și anume acceptarea unei oferte bloc să poată avea loc doar dacă a fost acceptată altă ofertă bloc a participantului la PZU pentru ziua de tranzacționare respectivă.  +  Articolul 60Ofertele bloc pot fi executate prin corelarea cu alte oferte bloc sau cu oferte orare pe aceeași combinație de intervale de tranzacționare.  +  Articolul 61(1) Tipul și caracteristicile ofertelor bloc, numărul maxim de oferte bloc din fiecare zi de livrare pentru fiecare portofoliu și numărul maxim de oferte bloc dependente, precum și regulile de introducere a ofertelor bloc sunt stabilite de OPEE într-o procedură publică, elaborată în urma desfășurării unui proces de consultare publică.(2) Procedura trebuie să prevadă expres termene pentru includerea etapizată, în setul de oferte bloc puse la dispoziția participanților la PZU, a tuturor tipurilor de oferte bloc care pot fi prelucrate de algoritmul de cuplare și care sunt disponibile la celelalte burse de energie electrică ale piețelor cuplate, nu mai târziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 62Prețurile ofertelor nu includ TVA.  +  Articolul 63Introducerea ofertelor se poate face, pentru orice zi de tranzacționare pentru care au fost publicate de către OPEE limitele scalei de preț, începând cu ora la care au fost publicate acestea, în intervalul orar zilnic stabilit și publicat de OPEE.  +  Articolul 64Intervalul orar de introducere a ofertelor se încheie la ora de închidere a porții PZU, intervalele orare în care este deschis registrul ofertelor fiind prevăzute în procedurile elaborate conform prevederilor art. 193.  +  Articolul 65Înainte de ora de închidere a porții PZU, ofertele pot fi oricând modificate sau anulate de către participantul la PZU care le-a introdus. Fiecare modificare stabilește o nouă ofertă, aceasta fiind cea luată în considerare de algoritmul de corelare.  +  Articolul 66Ofertele sunt transmise electronic de către participanții la PZU, prin intermediul unei interfețe electronice către sistemul de tranzacționare în vederea corelării și executării.  +  Articolul 67OPEE primește și înregistrează ofertele în registrul ofertelor, iar după ora de închidere a porții PZU le conferă acestora caracter de anonimitate, în vederea aplicării mecanismului de corelare.  +  Articolul 68După ora de închidere a porții PZU, ofertele nu mai pot fi modificate sau anulate, fiind irevocabile.  +  Articolul 69Formatul și conținutul-cadru pentru oferte sunt stabilite de OPEE și sunt publicate pe site-ul OPEE cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a regulamentului.  +  Capitolul IV Validarea ofertelor  +  Articolul 70OPEE poate stabili și modifica în orice moment limita de tranzacționare pentru un participant la PZU, pe baza garanțiilor financiare disponibile ale acestuia sau la solicitarea acestuia.  +  Articolul 71Limitele de tranzacționare se aplică sub formă de limite de cantitate sau limite de valoare.  +  Articolul 72Fiecare participant la PZU poate solicita OPEE invalidarea ofertelor care conțin o cantitate orară totală mai mare decât o anumită limită specificată în avans de respectivul participant la PZU. Participanții la PZU pot specifica limite de cantitate diferite pentru ofertele de cumpărare și ofertele de vânzare.  +  Articolul 73Dacă oferta nu respectă limita de tranzacționare valorică stabilită de către OPEE conform unei proceduri publice elaborate cu consultare publică, aceasta este respinsă. Participantul la PZU este notificat despre respingere printr-un mesaj transmis de către OPEE și poate modifica oferta pentru încadrarea în limita de tranzacționare, înainte de închiderea porții PZU.  +  Capitolul V Algoritmul utilizat pentru stabilirea rezultatelor PZU  +  Articolul 74Algoritmul utilizat pentru corelarea ofertelor și determinarea PIP în procesul de cuplare a piețelor sau în funcționarea decuplată are ca principiu maximizarea bunăstării sociale la nivelul piețelor cuplate, respectiv pieței naționale, în cazul decuplării, și anume a sumei dintre surplusul vânzătorului, surplusul cumpărătorului și renta aferentă congestiilor pe liniile de interconexiune, dacă este cazul.  +  Articolul 75Prin utilizarea unui astfel de algoritm, se urmărește alocarea eficientă a resurselor din piața de energie electrică și a capacităților de interconexiune din regiunile cuplate, luând în considerare toate ofertele introduse în fiecare din piețele cuplate și toate informațiile privind capacitățile disponibile de interconexiune.  +  Articolul 76Algoritmul utilizat pentru cuplarea piețelor este cel recomandat de ACER pentru cuplarea prin preț a regiunilor în vederea creării pieței interne europene de energie electrică, și anume cel utilizat de Euphemia sau oricare succesor al acestuia care corespunde acelorași criterii de performanță, în baza agreării sale de către ACER și de către toate guvernele, autoritățile de reglementare, bursele de energie electrică și OTS-urile statelor participante la cuplare.  +  Articolul 77Soluția de cuplare PCR are în vedere utilizarea unui singur algoritm pentru toată piața internă europeană, care să asigure determinarea echitabilă și transparentă a prețurilor cu o zi înainte de livrare și alocarea capacităților transfrontaliere, să respecte principiul partajării descentralizate a datelor, ceea ce asigură robustețe și siguranță în operare, precum și pe cel al responsabilității individuale a burselor, prin schimbul de oferte anonimizate și de capacități de transfer interzonale între burse pentru calcularea prețurilor zonale și a altor prețuri de referință, precum și a fluxurilor de energie electrică între zone, pentru toate zonele incluse în mecanism.  +  Articolul 78Scopul algoritmului Euphemia este acela de a determina ofertele bloc care se execută și pe cele care rămân neexecutate și de a determina prețurile de tranzacționare zonale și pozițiile nete pe zonele de ofertare, astfel încât să se maximizeze bunăstarea socială la nivelul regiunilor generată de executarea ofertelor, iar fluxurile de energie generate de executarea ofertelor să nu depășească capacitatea elementelor de rețea relevante.  +  Articolul 79Euphemia tratează în mod egal toate ofertele de același tip, ofertele bloc care se concurează fiind testate în ordine aleatorie. Euphemia ține seama de configurația interconexiunilor dintre rețelele de transport, care sunt modelate sub formă de restricții care trebuie respectate de soluția finală.  +  Articolul 80Pentru cuplarea piețelor Hu-Sk-Cz-Ro, cantitatea maximă de energie electrică schimbată între zonele de ofertare se determină pe baza unui model tip ATC. Modelul ATC pornește de la ipoteza că zonele de ofertare sunt legate prin linii de interconexiune cu o anumită topologie, iar energia trece de la o zonă la alta prin intermediul acestor linii, fiind limitată de capacitatea disponibilă de transfer (ATC) a acestora.  +  Articolul 81Existența ofertelor bloc, care sunt acceptate doar dacă sunt respectate pe toate intervalele orare condițiile specifice prestabilite de fiecare piață la definirea acestor oferte, transformă problema într-una complexă, soluția fiind utilizarea unui algoritm de optimizare combinatorială modelat ca o problemă de programare discretă mixtă cuadratică, care să rezolve problema principală, de maximizare a bunăstării.  +  Articolul 82Ca regulă generală, o ofertă bloc este executată sau nu, prin compararea prețului său cu media prețurilor de închidere în orele respective, ponderate cu cantitățile din fiecare oră ale ofertei bloc. Având în vedere complexitatea problemei, este posibil ca o ofertă bloc să nu fie executată chiar dacă prețul său ar fi permis executarea la prețul de închidere.  +  Articolul 83Următoarele condiții sunt satisfăcute pentru zona de piețe cuplate: prețul de închidere a pieței în zona de ofertare importatoare este mai mare sau egal cu prețul de închidere a pieței din zona de ofertare exportatoare, iar dacă fluxul de import sau export este mai mic decât capacitatea disponibilă de interconexiune, prețurile de închidere în cele două zone sunt egale.  +  Articolul 84Algoritmul se oprește în următoarele cazuri:a) au fost explorate toate ramurile, caz în care este determinat rezultatul optim;b) limita de timp a fost atinsă;c) numărul limită de iterații a fost atins.  +  Articolul 85Algoritmul Euphemia oferă ca rezultate următoarele date:a) prețul de închidere aferent fiecărei zone de ofertare;b) poziția netă aferentă fiecărei zone de ofertare;c) fluxurile de energie electrică prin fiecare interconexiune, aferente tranzacțiilor pe PZU;d) cantitățile executate, pentru fiecare ofertă bloc.  +  Articolul 86OPEE utilizează rezultatele furnizate de Euphemia pentru determinarea tranzacțiilor pe PZU ale fiecărui participant la PZU.  +  Capitolul VI Caracteristicile rezultatelor corelării  +  Articolul 87Ofertele orare de vânzare nu sunt executate pentru cantitățile oferite la prețuri mai mari decât PIP.  +  Articolul 88Ofertele orare de cumpărare nu sunt executate pentru cantitățile oferite la prețuri mai mici decât PIP.  +  Articolul 89Ofertele orare de vânzare sunt executate pentru cantitățile oferite la prețuri strict mai mici decât PIP.  +  Articolul 90Ofertele orare de cumpărare sunt executate pentru cantitățile oferite la prețuri strict mai mari decât PIP.  +  Articolul 91Ofertele orare pot să nu fie executate sau pot fi executate parțial pentru cantitățile oferite la vânzare/cumpărare la prețuri egale cu PIP.  +  Articolul 92O ofertă bloc de vânzare nu va fi executată dacă prețul său este mai mare decât prețul mediu al pieței rezultat din media PIP orare publicate pe intervalele de tranzacționare la care se referă oferta bloc, ponderată cu volumele aferente fiecărui interval de tranzacționare din oferta bloc.  +  Articolul 93O ofertă bloc de cumpărare nu va fi executată dacă prețul său este mai mic decât prețul mediu al pieței rezultat din media PIP orare publicate pe intervalele de tranzacționare la care se referă oferta bloc, ponderată cu volumele aferente fiecărui interval de tranzacționare din oferta bloc.  +  Articolul 94În cazul în care intersecția curbei cererii cu cea a ofertei are loc pe un interval comun de prețuri, PIP este stabilit la mijlocul intervalului comun de prețuri.  +  Articolul 95În cazul în care intersecția curbei cererii cu cea a ofertei are loc pe un interval comun de cantități, cantitatea tranzacționată este cea maximă a intervalului comun de cantități.  +  Capitolul VII Procedura licitației secundare  +  Articolul 96Dacă licitația conduce, în orice zonă de ofertare, la un preț în afara domeniului prețurilor-prag, atunci OPEE sau orice altă bursă de energie electrică declanșează procedura licitației secundare.  +  Articolul 97Domeniul prețurilor prag este cuprins între -150 euro/MWh și +500 euro/MWh; acesta este prevăzut în procedura de funcționare a PZU și poate fi modificat de comun acord de bursele de energie electrică și autoritățile de reglementare.  +  Articolul 98Procedura licitației secundare are ca scop informarea participanților la PZU cu privire la condițiile severe ale pieței într-o zonă de ofertare în anumite ore și oferirea posibilității de a îmbunătăți această situație, prin următoarele măsuri: adăugarea de cantități la vânzare/micșorarea cantităților la cumpărare sau reducerea prețurilor de vânzare/cumpărare, în cazurile în care situația se caracterizează prin prețuri prea mari, respectiv adăugarea de cantități la cumpărare/micșorarea cantităților la vânzare sau creșterea prețurilor de vânzare/cumpărare, în cazurile în care situația se caracterizează prin prețuri prea mici.  +  Articolul 99În cazul în care se declanșează procedura licitației secundare, OPEE informează toți participanții la PZU despre caracteristicile situației în care se află piața, tipul de modificări admise și despre amânarea orei de închidere a porții PZU (închiderii registrului ofertelor)/redeschiderea perioadei de introducere a ofertelor.  +  Articolul 100Informarea privind redeschiderea registrului ofertelor este făcută de toate bursele de energie electrică, care redeschid propriile registre ale ofertelor în același scop și pe aceeași perioadă.  +  Articolul 101Pe perioada redeschiderii registrului ofertelor nu este admisă modificarea sau ștergerea ofertelor existente, dacă aceste acțiuni nu sunt realizate în sensul permis de situația pieței.  +  Articolul 102PIP rezultate în urma desfășurării procedurii licitației secundare sunt confirmate ca rezultate ale cuplării piețelor, chiar dacă nu se încadrează în domeniul prețurilor-prag.  +  Capitolul VIII Condiții aplicabile tranzacțiilor încheiate pe PZU  +  Articolul 103PIP rezultat pentru zona de ofertare națională în urma utilizării algoritmului pentru corelarea ofertelor în timpul licitației este prețul la care au loc toate tranzacțiile aferente unui interval de tranzacționare.  +  Articolul 104Pentru perechile preț-cantitate menționate ca executate în rezultatele cuplării se stabilește o tranzacție fermă între OPEE, pe de o parte, și participantul la PZU, pe de altă parte, pentru livrarea energiei electrice în cantitatea final executată, în zona de ofertare națională, la timpul (ziua de livrare, intervalul de tranzacționare) specificate în ofertă și la un preț egal cu PIP stabilit pentru zona și timpul respectiv.  +  Articolul 105Cantitatea aferentă poziției nete determină o tranzacție între OPEE și OTS român în calitatea sa de agent de transfer, la PIP aferent zonei de ofertare naționale pentru intervalul de tranzacționare respectiv.  +  Articolul 106OPEE informează participanții la PZU asupra tuturor tranzacțiilor încheiate pe PZU, conform prevederilor unei proceduri publice elaborate de OPEE în acest scop, în urma derulării unui proces de consultare publică. Pentru fiecare zi de livrare, OPEE transmite confirmări de tranzacție separate.  +  Articolul 107Livrarea energiei electrice aferentă unei tranzacții încheiate pe PZU se consideră realizată odată cu transmiterea la OPE, în cadrul procedurii transmiterii notificărilor fizice ale PRE conform reglementărilor în vigoare, a schimbului bloc corespunzător, între PRE-PZU și PRE-ul din care face parte participantul la PZU, respectiv PRE-ul agentului de transfer; toate PRE-urile au obligația de a transmite NF privind tranzacțiile pe PZU.  +  Capitolul IX Desfășurarea procesului  +  Articolul 108Perioada în care se desfășoară activitățile aferente tranzacționării pe PZU cuprinde trei subperioade consecutive:a) perioada de precuplare;b) perioada de cuplare;c) perioada postcuplare.  +  Secţiunea 1 Activitățile de precuplare  +  Articolul 109OPEE deschide registrul ofertelor în vederea primirii/modificării ofertelor.  +  Articolul 110OTS analizează rețeaua proprie și realizează calculul coordonat al capacității disponibile de interconexiune, și anume al ATC cu celelalte sisteme, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.  +  Articolul 111Ulterior primirii notificărilor zilnice referitoare la graficele de schimb pentru ziua de livrare privind utilizarea capacităților de interconexiune deja alocate explicit la licitațiile anuale, lunare, săptămânale, de către participanții la licitații care le-au obținut, OTS furnizează informațiile privind ATC determinate individual către furnizorul funcției de management al OTS, și anume operatorul funcției mTMF.  +  Articolul 112Toate activitățile precuplare coordonate ale OTS-urilor sunt acoperite de funcția de management la nivelul OTS, denumită în continuare mTMF, care este realizată la nivel central de către furnizorul mTMF. Aceasta asigură pregătirea în timp util și fără erori a tuturor datelor de intrare în procesul de cuplare a piețelor referitoare la capacitatea de interconexiune, provenite de la OTS-uri.  +  Articolul 113OTS realizează calculul coordonat al capacității de interconexiune și determină parametrii ATC prin intermediul mTMF a OTS-urilor și pune la dispoziție aceste informații prin intermediul unui mediu informatic numit nor OTS, care reprezintă sursa unică de date în responsabilitatea OTS-urilor, necesare atât acestora, cât și burselor de energie electrică și/sau furnizorilor lor de servicii de cuplare.  +  Articolul 114Norul OTS folosește interfața PCR, respectiv standardele/formatele de fișiere PCR și este accesibil părților implicate în cuplarea piețelor.  +  Articolul 115Furnizorul mTMF corelează informațiile primite de la OTS și furnizează valorile finale ale capacității disponibile de interconexiune, și anume ale ATC pentru OTS-uri, iar prin intermediul norului OTS, le pune la dispoziția furnizorului de servicii de cuplare și a burselor de energie electrică.  +  Articolul 116OPEE extrage din norul OTS informațiile privind capacitatea disponibilă de interconexiune cu piețele cuplate și le publică pe site-ul propriu; furnizorul de servicii de cuplare extrage aceste informații din norul OTS;  +  Articolul 117Participanții la PZU introduc/modifică oferte de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice pentru ziua de livrare.  +  Articolul 118La ora de închidere a porții PZU, OPEE închide registrul ofertelor.  +  Articolul 119Până la ora de închidere a registrului ofertelor, participanții la PZU pot introduce/modifica/anula oferte de vânzare sau de cumpărare, sistemul de tranzacționare luând în considerare ultima formă a ofertei fiecărui participant la PZU. După această oră, ofertele nu mai pot fi modificate sau anulate, ele fiind ferme și irevocabile.  +  Articolul 120După închiderea registrului ofertelor, OPEE realizează curbele agregate de vânzare și cumpărare anonimizate pe baza ofertelor orare colectate de la participanți și pune la dispoziție aceste informații, alături de ofertele bloc, furnizorului de servicii de cuplare. Acesta distribuie informațiile și către bursa de energie electrică membru PCR care are calitatea de coordonator, prin intermediul unui mediu informatic comun, numit norul 4M MC PCR.  +  Articolul 121OPEE determină curba ofertei prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preț-cantitate din ofertele orare de vânzare, sortate în ordine crescătoare a prețurilor, începând cu perechea preț-cantitate cu prețul cel mai mic până la cea cu prețul cel mai mare.  +  Articolul 122OPEE determină curba cererii prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preț-cantitate din ofertele orare de cumpărare, sortate în ordinea descrescătoare a prețurilor, începând cu perechea preț-cantitate cu prețul cel mai mare, până la cea cu prețul cel mai mic.  +  Secţiunea a 2-a Activitățile de cuplare  +  Articolul 123Corelarea ofertelor, în concordanță cu principiile Euphemia, se realizează zilnic de către coordonator, care este o bursă de energie electrică a statelor implicate în cuplare, dacă aceasta este membru deplin al PCR sau furnizorul de servicii de cuplare al unei burse de energie electrică deservite, în cazul în care aceasta nu este membru PCR, pe baza principiului rotațional; procesul de corelare este realizat și în paralel, constituind soluția de rezervă, de un operator de cuplare care are instalate activele PCR, pentru asigurarea validării rezultatelor.  +  Articolul 124Funcția de cuplare a pieței, numită în continuare MCF, se află sub guvernanța burselor de energie electrică, fiind realizată de către acestea, fie direct, ca bursă membru deplin, fie prin intermediul furnizorului de servicii de cuplare cu care au contract bursele de energie electrică deservite.  +  Articolul 125Bursa de energie electrică sau furnizorul de servicii de cuplare care asigură soluția de rezervă poate prelua sesiunea de cuplare și poate îndeplini rolul de coordonator în cazul unor probleme tehnice ale coordonatorului, în conformitate cu decizia comitetului de incidente.  +  Articolul 126Sesiunea de cuplare este realizată zilnic de către coordonator și constă în:a) conducerea activităților de cuplare, inclusiv organizarea apelurilor operative și apelurilor Comitetului de incidente, dacă este necesar;b) efectuarea calculului rezultatelor cuplării;c) distribuirea rezultatelor cuplării, prin intermediul norului 4M MC PCR, către bursele de energie electrică și furnizorul de servicii de cuplare, care le validează în conformitate cu procedurile PCR;d) distribuirea confirmării preliminare globale, sub rezerva aprobării rezultatelor cuplării de către bursele de energie electrică;e) distribuirea confirmării finale globale către bursele de energie electrică membru PCR și către furnizorul de servicii de cuplare, sub rezerva aprobării rezultatelor cuplării de către bursele de energie electrică.  +  Articolul 127Bursele de energie electrică implicate în proiectul de cuplare asigură serviciul de cuplare prin rotație, pe perioade de timp egale, fie direct, dacă bursa de energie electrică este membru PCR, fie prin furnizorul de servicii de cuplare care o deservește. Principiul rotațional face obiectul unei proceduri detaliate convenite de către bursele de energie electrică.  +  Articolul 128Fluxul de informații care derivă din rotația coordonatorilor este stabilit de comun acord în procedurile utilizate în cadrul cooperării OTS - Burse de energie electrică.  +  Articolul 129Rezultatele furnizate de algoritmul de cuplare constau în:a) poziția netă a fiecărei zone de ofertare;b) prețul de închidere din fiecare zonă de ofertare;c) ofertele bloc executate;d) fluxurile de energie transfrontaliere rezultate din tranzacțiile pe PZU.  +  Articolul 130Fluxurile de energie transfrontaliere între zonele de ofertare sunt verificate de către bursele de energie electrică responsabile pentru fiecare flux transfrontalier. OPEE verifică încadrarea fluxului de energie rezultat pe interconexiunea Ungaria-România în ATC, în sensul respectiv aferent acestei interconexiuni.  +  Articolul 131OTS nu condiționează publicarea rezultatelor cuplării de aprobarea/validarea proprie a fluxurilor de energie transfrontaliere față de valorile ATC furnizate.  +  Articolul 132OPEE verifică și validează rezultatele cuplării.  +  Articolul 133OPEE alocă pe participanți rezultatele cuplării și confirmă coordonatorului realizarea cu succes a acestei operații.  +  Articolul 134După ce primește confirmările de la toate bursele de energie electrică sau/și de la furnizorii serviciului de cuplare, coordonatorul transmite confirmarea globală către bursele de energie electrică care au acționat în calitate de operatori de cuplare și/sau către bursele de energie electrică deservite, prin intermediul furnizorului serviciului de cuplare.  +  Articolul 135Toate bursele de energie electrică publică în același timp rezultatele finale ale cuplării: prețurile de închidere, volumele tranzacționate, pozițiile nete, schimburile transfrontaliere.  +  Articolul 136După publicarea rezultatelor, coordonatorul sau operatorul de cuplare care a derulat soluția de rezervă, în cazul preluării responsabilităților coordonatorului, pune rezultatele la dispoziția funcției mTMF prin intermediul norului OTS în vederea derulării activităților postcuplare.  +  Articolul 137OTS publică rezultatele prin intermediul funcției mTMF conform obligațiilor de transparență pe care le are, dar nu înaintea publicării lor oficiale de către bursele de energie electrică.  +  Secţiunea a 3-a Activitățile de postcuplare  +  Articolul 138În procesul de postcuplare, OTS-urile au rol de agenți de transfer ai energiei electrice rezultate din algoritmul de cuplare ca fiind transferată între două zone de ofertare adiacente.  +  Articolul 139În această calitate, OTS transferă energia electrică, atât fizic, cât și comercial, către OTS vecin și administrează veniturile din congestii pe interconexiunea respectivă.  +  Articolul 140OTS realizează notificarea fluxurilor bilaterale transfrontaliere rezultate din cuplarea piețelor în concordanță cu regulile aplicabile.  +  Articolul 141OTS acționează ca intermediar din punct de vedere comercial pentru transferul fluxurilor de energie electrică transfrontaliere, astfel:a) dacă SEN a rezultat ca fiind zonă exportatoare, OTS cumpără energia electrică de la OPEE la prețul zonei de ofertare naționale și o vinde la același preț denominat în euro către OTS vecin;b) dacă SEN a rezultat ca fiind zonă importatoare, OTS cumpără energia electrică de la OTS vecin la prețul zonei de ofertare vecine și o vinde către OPEE la prețul zonei de ofertare naționale.  +  Articolul 142Din acest tip de decontare, OTS care operează zona de ofertare importatoare obține veniturile corespunzătoare alocării implicite a capacității de interconexiune respective pentru ziua următoare, în cazul în care pe interconexiunea respectivă a apărut o congestie, iar prețurile celor două zone de ofertare sunt diferite.  +  Articolul 143Veniturile corespunzătoare congestiei sunt împărțite lunar între cei doi OTS conform regulilor aplicabile, implementate în mTMF.  +  Articolul 144Pentru fiecare zi, mTMF determină valoarea netă a tranzacțiilor între cei doi OTS, care urmează regulile corespunzătoare procesului de decontare. Facturarea se efectuează lunar.  +  Articolul 145OPEE pune la dispoziție fiecărui participant la PZU, inclusiv agentului de transfer în calitate de participant implicit, informațiile proprii privind tranzacțiile, sub forma confirmărilor de tranzacție și a notelor de decontare.  +  Articolul 146Confirmarea tranzacțiilor pusă la dispoziție de OPEE participanților la PZU conține prețul și cantitatea determinate de algoritmul de corelare pentru fiecare oră și sinteza tranzacțiilor pentru ofertele bloc.  +  Articolul 147Prețul de tranzacționare pe PZU pentru fiecare interval de tranzacționare este cel care rezultă din transformarea în lei a PIP pentru zona de ofertare națională determinat de algoritmul de corelare, la același curs leu/euro utilizat pentru echivalarea ofertelor pentru ziua de livrare respectivă, rotunjit la cea mai apropiată sutime.  +  Articolul 148OTS primește datele privind schimburile de energie electrică de la mTMF și realizează notificarea graficelor de schimb pentru energia transferată prin interconexiuni conform regulilor și termenelor convenite cu OTS parteneri sau această activitate este realizată de către mTMF în numele său.  +  Articolul 149În cazul în care valorile notificate ale fluxurilor transfrontaliere depășesc capacitatea liniilor de interconexiune relevante, deoarece după publicarea rezultatelor aceasta s-a redus față de valoarea avută în vedere de MCF, OTS aplică măsurile de redispecerizare/schimburi în contrapartidă/ restricționare conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003.  +  Articolul 150În cazul apariției congestiei pe o interconexiune, reflectată prin prețuri diferite de închidere în cele două zone de ofertare vecine, mTMF calculează veniturile din congestie și le publică, împreună cu datele relevante, în numele OTS.  +  Articolul 151OPEE stabilește notificări fizice corespunzătoare schimburilor bloc aferente tranzacțiilor pe PZU, pe care le pune la dispoziția fiecărui PRE de care aparțin respectivii participanți la PZU.  +  Articolul 152PRE-PZU transmite notificări fizice către sistemul pieței de echilibrare în conformitate cu prevederile Regulamentului de programare a unităților de producție și consumurilor dispecerizabile.  +  Articolul 153Tranzacțiile între OPEE și OTS în calitate de agent de transfer care rezultă din cuplarea piețelor sunt notificate ca schimburi bloc între PRE-PZU și PRE-ul înregistrat de OTS special pentru tranzacțiile realizate în calitate de participant implicit la PZU și agent de transfer.  +  Secţiunea a 4-a Decontarea  +  Articolul 154OPEE elaborează procedurile pentru realizarea funcțiilor specifice decontării conform prezentelor prevederi.  +  Articolul 155Fiecare solicitant care dorește să fie înregistrat în calitate de participant la PZU, inclusiv OTS în calitate de participant implicit, trebuie să deschidă un cont în numerar la o bancă comercială care îndeplinește criteriile prevăzute într-o procedură publică elaborată de OPEE, denumită în continuare bancă de decontare. (la 01-04-2020, Articolul 155 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 9, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 156OPEE deschide un cont central al PZU la o bancă comercială de pe teritoriul României, pentru plățile aferente tranzacțiilor încheiate pe PZU.  +  Articolul 157OTS în calitate de agent de transfer deschide, pentru plățile aferente tranzacțiilor pe PZU, atât un cont în euro, cât și un cont în lei, la o bancă comercială din România participantă în casa de compensare automată și încheie o convenție cu banca prin care sumele în euro să fie schimbate în lei, iar în conformitate cu mandatul de debitare directă încheiat cu banca, contravaloarea obligațiilor de plată către OPEE să fie transferată în contul acestuia pe baza instrucțiunilor de debitare directă, respectiv sumele în lei să fie schimbate în euro conform obligațiilor de plată, iar contravaloarea acestora să fie transferată în contul agentului de transfer vecin.  +  Articolul 158Un solicitant care dorește să devină participant la PZU depune la OPEE, înainte de a transmite oferte de vânzare cu preț negativ/oferte de cumpărare energie electrică cu preț pozitiv, mandatul privind plata prin debitare directă încheiat cu banca sa de decontare care să permită OPEE încasarea sumelor la care este îndreptățit conform notelor de decontare. (la 01-04-2020, Articolul 158 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 10, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 159OPEE are dreptul să solicite participantului la PZU constituirea unei garanții financiare înainte ca respectivul participant la PZU să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive sau oferte de vânzare cu prețuri negative; participantul implicit nu este obligat să constituie garanții financiare, dar ia toate măsurile astfel încât termenele de decontare să nu fie depășite din cauza lipsei de disponibilități în conturile sale de decontare. (la 21-08-2019, Articolul 159 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 12, Articolul III din ORDINUL nr. 178 din 13 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Articolul 160OTS în calitate de agent de transfer stabilește termenele de plată și încasare aferente obligațiilor de plată, respectiv drepturilor de încasare zilnice către/de la OTS vecin conform valorii nete a fluxurilor transfrontaliere pe PZU pe interconexiunea respectivă, ținând seama de termenele de plată/încasare ale OPEE, respectiv ale OTS partener, și asigură sumele necesare în conturile de decontare astfel încât să asigure fluiditatea decontării pe PZU.  +  Articolul 161OPEE elaborează procedurile pentru determinarea necesarului și a tipurilor de garanții financiare solicitate, procedurile privind realizarea și verificarea constituirii garanțiilor, precum și procedurile privind efectuarea plăților aferente tranzacțiilor pe PZU.  +  Articolul 162Pentru fiecare participant la PZU, OPEE determină zilnic valoarea în lei a obligațiilor de plată/drepturilor de încasare, prin însumarea produselor dintre cantitățile și prețurile pentru toate tranzacțiile pe care respectivul participant la PZU le-a încheiat cu OPEE pe PZU pentru ziua de livrare corespunzătoare.  +  Articolul 163Separat pentru fiecare participant la PZU și pentru fiecare zi de livrare, OPEE întocmește o notă de decontare zilnică ce cuprinde toate valorile care trebuie debitate sau creditate în contul central al PZU. Nota de decontare zilnică conține și valorile rezultate din aplicarea tarifelor OPEE aferente tranzacționării pe PZU și a oricăror altor taxe aplicate conform legislației aplicabile.  +  Articolul 164OTS nu plătește tarife către OPEE aferente tranzacționării pe PZU în calitate de participant implicit la PZU.  +  Articolul 165OPEE pune la dispoziția fiecărui participant la PZU, înainte de sfârșitul zilei de tranzacționare, nota de decontare zilnică și transmite instrucțiunile de debitare directă către banca unde este deschis contul central al PZU, conform prevederilor unei proceduri publice elaborate de OPEE cu respectarea principiului de consultare publică.  +  Articolul 166Notele de decontare trebuie achitate prin mecanismul de debit direct în termenele prevăzute în procedura publică având acest obiect elaborată de OPEE, precum și conform termenelor de plată/de încasare stabilite de OTS în calitate de agent de transfer cu OTS vecin. Plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul central al PZU.  +  Articolul 167OTS reține sau asigură, după caz, sumele corespunzătoare diferențelor de curs valutar rezultate din decontarea tranzacțiilor realizate în calitate de agent de transfer, astfel încât fluxurile de numerar să nu fie afectate, iar costurile/veniturile aferente acestei activități sunt cumulate cu veniturile realizate din managementul congestiilor pe interconexiuni.
   +  Secţiunea a 5-a Contestații  +  Articolul 168OPEE admite contestații cu privire la conținutul confirmărilor de tranzacție numai în cazul unor erori rezultate din acțiunile OPEE.  +  Articolul 169Dacă, în intervalul de timp specificat într-o procedură publică elaborată de OPEE cu respectarea procedurii de consultare publică, un participant la PZU nu transmite nicio contestație la confirmările de tranzacție primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.  +  Articolul 170Formularea unei contestații nu exonerează participanții la PZU de îndeplinirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile contestate.  +  Articolul 171OPEE este răspunzător pentru orice cost direct indus participantului la PZU ca urmare a faptului că acesta și-a îndeplinit obligațiile rezultate din tranzacțiile contestate, dovedite eronate.  +  Secţiunea a 6-a Transparența  +  Articolul 172OTS publică următoarele informații aferente cuplării piețelor, pe pagina web a funcției mTMF, în mod centralizat: ATC, programele de schimburi transfrontaliere și rentele aferente congestiilor.  +  Articolul 173Informațiile care trebuie publicate de OTS pe o pagină comună ENTSO-E (EMFIP) conform Regulamentului (CE) nr. 714/2009, sunt publicate în mod centralizat de furnizorul mTMF, în ceea ce privește ATC furnizat pentru cuplare și rentele aferente congestiilor pe interconexiuni și individual, de OTS, în ceea ce privește programele de schimburi transfrontaliere, PIP și poziția netă a zonei de ofertare naționale.  +  Articolul 174(1) OPEE publică, pe pagina sa web, PIP al fiecărei zonei de ofertare, volumele vândute și cumpărate pentru zona de ofertare națională, poziția netă a zonei de ofertare naționale, curbele agregate ale cererii, respectiv ofertei pentru zona de ofertare națională, pentru toate intervalele de tranzacționare, incluzând ofertele bloc, concomitent cu celelalte burse de energie electrică, conform orarului stabilit pentru fiecare situație a pieței. Suplimentar, OPEE poate publica volumele agregate ale ofertelor bloc executate, prețurile medii ale ofertelor bloc tip, precum și curbele agregate ale cererii și ale ofertei pentru fiecare interval de tranzacționare cu includerea ofertelor bloc executate și a fluxurilor transfrontaliere rezultate din cuplarea PZU.(2) În ziua calendaristică următoare celei de livrare, OPEE publică pe pagina sa web cantitatea de energie electrică vândută pe PZU de către OPEE fiecărui participant, precum și cantitatea de energie electrică cumpărată pe PZU de către OPEE de la fiecare participant, aferente fiecărui interval orar al zilei de livrare respective, inclusiv identitatea acestora. (la 17-04-2015, Art. 174 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 68 din 8 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015. )  +  Articolul 175OTS publică pe site-ul propriu descrierea metodei de calcul al capacității de interconexiune și metoda folosită pentru managementul congestiilor.  +  Articolul 176OPEE publică pe site-ul propriu descrierea algoritmului Euphemia.
   +  Capitolul X Procedura pentru situații excepționale  +  Secţiunea 1 Soluția de rezervă  +  Articolul 177Procedura zilnică normală include soluția de rezervă, care constă în derularea tuturor operațiunilor și determinarea rezultatelor cuplării piețelor de încă un operator de cuplare, în afara coordonatorului, în scopul preluării responsabilităților acestuia în cazul în care coordonatorul se află în imposibilitatea de a le duce la îndeplinire. Modul de aplicare a soluției de rezervă se stabilește prin procedurile operaționale stabilite și elaborate de OPEE de comun acord de bursele de energie electrică.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de ultimă instanță  +  Articolul 178În cazul în care cuplarea piețelor devine imposibilă, și anume nu pot fi determinate și validate rezultatele cuplării, de exemplu anumite date din cadrul rezultatelor nu pot fi determinate, algoritmul sau sistemul pe care acesta este rulat se avariază, din procesul de validare se constată că rezultatele nu sunt conforme etc., se aplică procedura decuplării totale, denumită procedura de ultimă instanță.  +  Articolul 179Dacă rezultatul cuplării nu a fost publicat până la termenul țintă, un mesaj lansat de PCR prin intermediul OPEE informează participanții la PZU cu privire la amânarea publicării și o posibilă situație de aplicare a procedurii de ultimă instanță.  +  Articolul 180Procedura de ultimă instanță constă în decuplarea piețelor și aplicarea de către OPEE a algoritmului de corelare pentru ofertele înregistrate în registrul propriu de oferte.  +  Articolul 181Procedura de ultimă instanță presupune aplicarea rezultatelor alocării explicite a capacității de interconexiune cu sistemele piețelor cuplate, realizată ca licitație-umbră.  +  Articolul 182Licitația-umbră este administrată de către unul dintre OTS care administrează interconexiunea respectivă, pe baza procedurii de licitație transparentă și nediscriminatorie derulată conform regulilor publicate pe site-ul acestuia și a responsabilităților convenite în acordurile de alocare a capacităților de interconexiune încheiate între OTS și OTS vecin.  +  Articolul 183Pentru derularea licitațiilor-umbră pentru ziua următoare pe interconexiunea care este inclusă în mecanismul de cuplare a piețelor, participanții la PZU care doresc realizarea de schimburi transfrontaliere introduc/modifică/retrag oferte pentru alocarea de capacitate pe interconexiunea respectivă, în termenele indicate de procedura aplicabilă. (la 01-04-2020, Articolul 183 din Sectiunea a 2-a , Capitolul X a fost modificat de Punctul 11, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 184Participanții la PZU care doresc să participe la licitația-umbră se înregistrează la aceasta conform procedurilor publice elaborate de OTS care o derulează, înainte de începerea sesiunii de cuplare a PZU pentru ziua de tranzacționare respectivă, independent de înregistrarea la PZU, devenind de drept parte semnatară a contractului de alocare a capacității de interconexiune împreună cu OTS care o derulează. (la 01-04-2020, Articolul 184 din Sectiunea a 2-a , Capitolul X a fost modificat de Punctul 12, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 185Ofertele introduse de către participanții la licitația-umbră sunt obligatorii și irevocabile, aceștia fiind obligați să respecte drepturile și obligațiile ce rezultă din derularea licitației-umbră, în situația declarării și aplicării procedurii de ultimă instanță.  +  Articolul 186Ofertele introduse de participanții la PZU înregistrați pentru alocarea explicită a capacității de interconexiune prin licitația-umbră pentru o zi de livrare nu sunt active decât în cazul aplicării procedurii de ultimă instanță pentru ziua respectivă. (la 01-04-2020, Articolul 186 din Sectiunea a 2-a , Capitolul X a fost modificat de Punctul 13, Articolul III din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 187OTS stabilește valoarea ATC pentru fiecare sens al interconexiunii în conformitate cu regulile aplicabile, convenite în avans cu OTS vecin și conforme cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 714/2009.  +  Articolul 188Capacitatea de interconexiune câștigată de un participant în licitația-umbră este pierdută de acesta, aplicându-se principiul UIOLI, dacă nu notifică utilizarea acesteia conform procedurilor aplicabile.  +  Articolul 189Termenele de înregistrare, introducere/ modificare/retragere a ofertelor pentru licitația-umbră, termenele pentru stabilirea și publicarea rezultatelor, precum și cele pentru confirmarea tranzacțiilor de alocare a ATC sunt stabilite de OTS care o administrează, fiind convenite de OTS implicați, în acord cu termenele stabilite de bursele de energie electrică pentru activitățile derulate în procedura de ultimă instanță și cu cele din procedurile privind notificările fizice pentru piața de echilibrare.  +  Articolul 190Registrul ofertelor pe PZU se redeschide și rămâne deschis suficient timp după publicarea rezultatelor licitației-umbră, pentru introducerea/modificarea/retragerea ofertelor pe PZU în cadrul procedurii de ultimă instanță.  +  Articolul 191Aplicarea procedurii de ultimă instanță poate fi declarată în orice moment înaintea termenului-limită de publicare a rezultatelor cuplării stabilit în comun de bursele de energie electrică și OTS-urile statelor participante la proiectul de cuplare, iar termenele-limită pentru toate activitățile ulterioare se decalează corespunzător. (la 17-04-2015, Art. 191 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 68 din 8 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015. )  +  Articolul 192În cazul în care, în urma aplicării procedurii de ultimă instanță, nu se poate determina PIP pentru zona de ofertare națională din motive referitoare la funcționarea sistemelor informatice, OPEE informează imediat participanții la PZU, OTS și ANRE că nu este posibilă închiderea pieței, iar PIP este declarat la valoarea sa stabilită sau declarată, după caz, pentru intervalul de tranzacționare respectiv al zilei anterioare, care este ziua bancară anterioară, dacă incidentul are efect asupra unei zile bancare, sau ziua nebancară anterioară, dacă incidentul are efect asupra unei zile nebancare. (la 17-04-2015, Art. 192 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 68 din 8 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015. )  +  Articolul 192^1În cazul în care, în urma aplicării procedurii normale sau în urma aplicării procedurii de ultimă instanță, nu se poate determina PIP pentru zona de ofertare națională din motive referitoare la situația pieței, cum ar fi: lipsa cererii, lipsa ofertei sau neintersectarea curbei cererii cu cea a ofertei, OPEE informează imediat participanții la PZU, OTS și ANRE că situația pieței nu permite determinarea PIP, iar PIP este declarat la o valoare determinată astfel:a) dacă nu există oferte de cumpărare, PIP declarat este egal cu media aritmetică între pragul minim al domeniului prețurilor prag și cel mai mic preț al ofertelor de vânzare;b) dacă nu există oferte de vânzare, PIP declarat este egal cu media aritmetică între pragul maxim al domeniului prețurilor prag și cel mai mare preț al ofertelor de cumpărare;c) dacă nu există intersecție între curba cererii și curba ofertei, PIP declarat este egal cu media aritmetică între cel mai mare preț al ofertei de cumpărare și cel mai mic preț al ofertei de vânzare. (la 17-04-2015, Art. 192^1 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 68 din 8 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015. )  +  Articolul 192^2Prevederile cap. VIII se aplică și tranzacțiilor rezultate din aplicarea procedurii de ultimă instanță, cu modificările rezultate ca urmare a lipsei tranzacțiilor agentului de transfer. (la 17-04-2015, Art. 192^2 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 68 din 8 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015. )
   +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 193Orarul zilnic și termenele limită în cazul situațiilor normale, respectiv în cazul aplicării procedurii de ultimă instanță, pentru efectuarea activităților aferente PZU în funcționare cuplată, sunt stabilite și pot fi modificate de către OPEE, respectiv OTS, în urma unui proces de consultare publică și cu acordul tuturor burselor de energie electrică, operatorilor de transport și sistem și autorităților de reglementare ale statelor cuprinse în proiectul de cuplare, sunt cuprinse în procedurile operaționale proprii și sunt publicate cu cel puțin 30 de zile înainte de data aplicării.  +  Articolul 194Ultima zi de livrare pe baza regulilor PZU național, înaintea celei de aplicare a mecanismului de cuplare a piețelor bazat pe orar CET, va avea 25 de intervale de tranzacționare.  +  Articolul 195Dacă este cazul, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului regulament și data aplicării efective a mecanismului de cuplare, se consideră că piața este decuplată și se aplică procedura de ultimă instanță. Notă
  Potrivit art. 2 din ORDINUL nr. 28 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 13 februarie 2018, prevederile din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor și modificarea unor acte normative care reglementează piața pentru ziua următoare de energie electrică, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la condițiile aplicabile ofertelor pe PZU, se modifică și se completează în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.
  Anexă
  Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri
  în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015
  de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor
  OPEED-urile, luând în considerare următoarele:
  Întrucât  +  Context(1) Acest document reprezintă o propunere comună concepută de toți operatorii pieței de energie electrică desemnați („OPEED“) pentru produsele care pot fi luate în considerare în cuplarea unică pentru ziua următoare (denumită în continuare „Propunerea privind produsele pentru ZU“) în conformitate cu articolele 40 și 53 din Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1.222 din 24 iulie 2015, care stabilește o linie directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (denumit în continuare „Regulamentul ACGC“). (2) În conformitate cu articolul 40(1) din Regulamentul ACGC „În termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, OPEED-urile transmit o propunere comună privind produsele care pot fi luate în considerare în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare. OPEED-urile se asigură că ofertele generate de aceste produse, transmise pentru algoritmul de cuplare prin preț, sunt exprimate în euro și se referă la timpul pieței. Toate OPEED-urile se asigură că algoritmul de cuplare prin preț este în măsură să gestioneze oferte generate de aceste produse și care acoperă o unitate de timp a pieței și mai multe unități de timp ale pieței.“(3) În conformitate cu articolul 40(4) și 40(5) din Regulamentul ACGC: „În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior din doi în doi ani, toate OPEED-urile consultă, în conformitate cu articolul 12: (a) participanții la piață, pentru a se asigura că produsele disponibile corespund nevoilor lor; (b) toate OTS-urile, pentru a se asigura că produsele țin seama în mod corespunzător de siguranța în funcționare; (c) toate autoritățile de reglementare, pentru a se asigura că produsele disponibile sunt în conformitate cu obiectivele prezentului regulament. Toate OPEED-urile modifică produsele, dacă este necesar, în conformitate cu rezultatele consultării.“ (4) Toate OPEED-urile transmit propunerea pentru produsele ZU spre aprobare autorităților de reglementare în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului ACGC. OPEED-urile nu sunt obligate prin Regulamentul ACGC să se consulte cu privire la Propunerea de produse ZU înainte de a o transmite autorităților de reglementare. Însă OPEED-urile apreciază răspunsul părților interesate privind valoarea propunerilor și s-au decis să se consulte. (5) În conformitate cu paragraful (14) din Regulamentul ACGC „Din motive de eficiență și pentru a implementa cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice cât mai curând posibil, cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice ar trebui să utilizeze operatorii pieței existenți și soluții deja puse în aplicare, după caz, fără a exclude concurența din partea noilor operatori“, produsele propuse în Propunerea produselor ZU se bazează pe soluțiile actuale de cuplare, fie implementate, fie în curs de dezvoltare și actualizate sau modificate unde se consideră de cuviință. (6) OPEED-urile vor stabili, în conformitate cu planul OCP, printr-un Acord de colaborare al OPEED-urilor, încheiat de toate OPEED-urile, un Comitet al OPEED-urilor conform Regulamentului ACGC. Deciziile comune ale OPEED-urilor și responsabilitățile privind această propunere pentru produsele ZU vor fi luate prin Comitetul OPEED și prin aranjamente de guvernanță asociate. Deoarece introducerea unor produse noi sau modificate poate necesita o modificare a algoritmului de cuplare prin preț, orice modificare se va supune Principiilor de gestionare a schimbărilor stabilite în conformitate cu propunerea OPEED-urilor privind algoritmul de cuplare prin preț și privind algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă (denumită în continuare „Propunerea de algoritmi“).(7) Deciziile Comitetului OPEED-urilor din această propunere se referă la deciziile tuturor OPEED-urilor coordonate prin Comitetul OPEED-urilor.  +  Impactul asupra obiectivelor Regulamentului ACGC(8) Propunerea de produse ZU sugerată ia în considerare obiectivele generale ale cooperării în domeniul alocării capacităților și al gestionării congestiilor, descrise în articolul 3 din Regulamentul ACGC.(1) Impunând disponibilitatea unei game ample de produse pe care OPEED-urile să le poată pună la dispoziția participanților la piață ca parte din Cuplarea unică pentru ziua următoare (CUPZU), Propunerea pentru produsele ZU promovează concurența eficientă în generarea, tranzacționarea și furnizarea de electricitate pentru a se asigura că Propunerea pentru produsele ZU continuă să promoveze concurența eficientă, OPEED-urile pot consulta participanții la piață cel puțin o dată la 2 ani pentru a se asigura că produsele disponibile reflectă nevoile lor. (2) Gama de produse pe care OPEED-urile le pot pune la dispoziția participanților la piață ca parte din CUPZU reflectă nevoile exprimate de participanții la piață de-a lungul anilor. Ca atare, gama propusă de produse susține lichiditatea globală cu privire la tranzacționarea OTC și Propunerea pentru produsele ZU promovează reziliența prețurilor și maximizarea bunăstării. (3) Deoarece ofertele ce rezultă din produse sunt compatibile cu caracteristicile capacității interzonale, Propunerea pentru produsele ZU ajută la promovarea alocării optime a capacității interzonale și la asigurarea utilizării optime a infrastructurii de transport. Deoarece toate ofertele reflectând produsele disponibile vor putea accesa capacitatea interzonală disponibilă prin Funcția OCP ZU, Propunerea pentru produsele ZU asigură accesul nediscriminatoriu la capacitatea interzonală. (4) Propunerea pentru produsele ZU va asigura securitatea operațională, deoarece OPEED-urilor li se cere să se consulte cu OTS-urile cel puțin o dată la 2 ani pentru a se asigura că produsele disponibile țin cont de securitatea operațională. Mai mult, dacă OTS-urile identifică orice provocare cu privire la securitatea operațională, au dreptul să ceară OPEED-urilor să propună o modificare în Propunerea pentru produsele ZU. (5) Produsele enumerate în Propunerea pentru produsele ZU vor fi disponibile OPEED-urilor pentru ca acești operatori să le ofere participanților la piață și toate sunt compatibile cu CUZU. Drept urmare, Propunerea pentru produsele ZU asigură tratamentul echitabil și nediscriminatoriu al OTS-urilor, OPEED-urilor, Agenției, autorităților de reglementare și participanților la piață. Pentru a se asigura că Propunerea pentru produsele ZU continuă să promoveze tratamentul echitabil și nediscriminatoriu, OPEED-urile vor consulta toate părțile cel puțin o dată la 2 ani cu privire la produsele disponibile. (6) În plus, orice modificări în produsele disponibile vor fi gestionate în conformitate cu Principiile de gestionare a schimbărilor și cu procesul descris în propunerea de algoritmi. Aceste principii: a) asigură o manieră deschisă, transparentă, nediscriminatorie de gestionare a cererilor de schimbare, inclusiv opiniile părților interesate, unde este cazul; b) asigură că performanța algoritmului va fi menținută la niveluri acceptabile în prezent și pentru o perioadă rezonabilă de timp în viitor, presupunând creșterea și dezvoltarea plauzibilă a pieței;c) facilitează susținerea cererilor individuale ale OPEED-urilor și OTS-urilor atunci când aceasta nu îi afectează pe ceilalți sau include măsurile de micșorare a oricărui prejudiciu;d) stabilesc un proces echitabil și eficient care susține dezvoltarea la timp a pieței.(7) Respectând Principiile de monitorizare a algoritmilor, pentru a monitoriza calitatea rezultatelor pieței și pentru a identifica posibila deteriorare în performanța algoritmilor, și Principiile de gestionare a schimbării și procesul descris în propunerea tuturor OPEED-urilor pentru algoritmul de cuplare prin preț și pentru algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă atunci când introduc modificări în produsele disponibile, OPEED-urile se vor asigura că Propunerea pentru produsele ZU respectă necesitatea de a avea o piață echitabilă și ordonată și o stabilire echitabilă și ordonată a prețurilor.(8) Cerând OPEED-urilor să publice și să mențină o descriere publică detaliată a produselor susținute pentru CUZU, Propunerea pentru produsele ZU va asigura și spori transparența și fiabilitatea informațiilor. Mai mult, OPEED-urile vor implica toate părțile interesate în orice consultație necesară pentru a gestiona modificările la Propunerea pentru produsele ZU sau produsele disponibile. (9) Propunerea pentru produsele ZU creează un cadru nediscriminatoriu pentru OPEED-uri deoarece toate produsele enumerate în Propunerea pentru produsele ZU vor fi disponibile pentru toate OPEED-urile și orice modificare operată în produsele disponibile va fi guvernată de Principiile de gestionare a modificărilor în propunerea de algoritmi. (10) Consultându-se cu toate părțile cel puțin o dată la 2 ani cu privire la produsele disponibile, toate OPEED-urile se vor asigura că Propunerea pentru produsele ZU continuă să contribuie la operarea eficientă pe termen lung și la dezvoltarea sistemului de transport al energiei electrice și la sectorul de energie electrică în Uniune. (11) Fiecare produs individual poate avea impact asupra performanței algoritmului, care depinde de utilizarea lor efectivă și de compoziția efectivă a ofertelor. În mod deosebit, impactul asupra performanței algoritmului depinde de, printre altele:(i) numărul de oferte transmise cu privire la produsul respectiv;(ii) valorile specifice ale parametrilor precizați în ofertele transmise cu privire la produsul respectiv, inclusiv prețurile și cantitățile și relația blocuri , în ceea ce privește produsele bloc;(iii) utilizarea în același timp cu alte produse și cerințele OTS-urilor.
  Articolul 1 Subiectul și scopul1. Produsele prezentate în CUPZU așa cum sunt determinate în Propunerea de produse ZU reprezintă propunerea comună a tuturor OPEED-urilor în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) 2015/1.222.
  Articolul 2 Definiții
  În scopul acestei propuneri, termenii folosiți au înțelesul stabilit în definițiile incluse în articolul 2 al Regulamentului 2015/1.222, în celelalte articole ale legislației menționate în prezenta și în Planul OCP. În plus, se vor aplica următoarele definiții:1. Cererea de schimbare: se referă la o cerere formală a uneia sau mai multor părți pentru orice modificare ce urmează a fi operată în algoritmii de cuplare prin preț sau de tranzacționare prin corelare continuă sau pentru folosirea în producție.2. Condiția maximă de plată (CMP): se referă la condiția economică ce poate fi asociată ofertelor complexe de cumpărare care au ca scop asigurarea că plata aferentă ofertei din orice perioadă nu trebuie să depășească un cost fix de consum, care este global pentru întregul set de perioade, și un cost de consum per MWh.3. Condiția venitului minim (CVM): se referă la condiția economică ce poate fi asociată unor oferte de vânzare complexe menite să se asigure că venitul aferent ofertei în orice perioadă trebuie să acopere cel puțin costurile de producție de bază, cuantificate în funcție de costul de punere în funcțiune a unei centrale electrice și de costurile operaționale per MWh ale aceleiași centrale electrice.4. Oprirea planificată: se referă la condiția ce poate fi adăugată unei CVM și se aplică atunci când oferta CVM este dezactivată. Se aplică doar acelor perioade definite în condiție și se referă la cea mai ieftină subofertă din aceste perioade ca ofertă bazată pe o unitate standard (totală) de timp al pieței. Scopul acestei condiții este de a evita oprirea bruscă de generare a energiei electrice.5. Raportul de acceptare: se referă la procentajul minim din volumul oferit pentru care poate fi acceptată o ofertă în bloc. Nu poate fi diferit pentru perioadele referitoare la același bloc.6. UTP: înseamnă unitate de timp a pieței.7. Ofertă PUN: pentru fiecare UTP, se referă la media prețurilor de închidere în zonele de ofertare unde sunt active ofertele din ordinea de merit PUN (volumul oferit din ofertele din ordinea de merit PUN mai mari decât 0), stabilite ca pondere pentru totalul achizițiilor acceptate din ofertele din ordinea de merit PUN.
  Articolul 3 Cerințe generale1. Fiecare OPEED va publica, pentru participanții la piață, lista de produse disponibile în conformitate cu regulile de piață relevante ale OPEED-urilor. 2. Toate ofertele ce rezultă din aceste produse supuse algoritmului de cuplare prin preț vor fi exprimate în euro și vor face referire la timpul pieței. OPEED-urile au dreptul să ceară ca ofertele transmise de participanții la piață să fie exprimate și decontate în valutele locale sau în euro. 3. Produsele noi sau modificate se supun cererii de schimbare. O astfel de cerere de schimbare va fi supusă Principiilor de gestionare a modificărilor stabilite în propunerea de algoritmi.
  Articolul 4 Produse de cuplare unică pentru ziua următoare1. Algoritmul de cuplare prin preț va susține următoarele produse, acoperind una sau mai multe UTP:  +  Oferte totale UTP2. Cererea (respectiv oferta) de oferte totale UTP reprezintă toate ofertele indicate ale tuturor participanților la piață, depuse în aceeași zonă de ofertare și cumulate într-o singură curbă denumită curba cererii (respectiv ofertei) totale stabilită pentru fiecare perioadă din zi. Ofertele sunt sortate în funcție de preț:a) Ofertele de cumpărare sunt sortate de la cel mai mare preț la cel mai mic;b) Ofertele de vânzare sunt sortate de la cel mai mic preț la cel mai mare. 3. În funcție de natura ofertelor totale UTP, există:a) Curbe liniare pe porțiuni ce conțin doar oferte interpolate (curbele trebuie să fie strict monotone, adică două puncte consecutive ale aceleiași curbe nu pot avea același preț, exceptând primele două puncte definite la prețul maxim/minim din zona de ofertare);b) Curbele în trepte ce conțin doar oferte în trepte (curbele trebuie să fie monotone, adică două puncte consecutive au mereu fie același preț, fie aceeași cantitate). c) Curbele hibrid care conțin ambele tipuri de oferte (alcătuite din segmente atât liniare, cât și în trepte).4. O ofertă UTP din cerere (respectiv ofertă) este în limitele sumelor de bani stabilite atunci când prețul de închidere al pieței este mai mic (respectiv mai mare) decât prețul ofertei UTP. Orice ofertă în limitele sumelor de bani trebuie să fie acceptată în totalitate.5. O ofertă UTP din cerere (respectiv ofertă) este în afara limitelor sumelor de bani stabilite atunci când prețul de închidere al pieței este mai mare (respectiv mai mic) decât prețul ofertei UTP. Orice ofertă în afara limitelor sumelor de bani trebuie să fie respinsă.6. O ofertă UTP din cerere sau din ofertă este la limita sumelor de bani stabilite atunci când prețul ofertei UTP este egal cu prețul de închidere al pieței. Orice ofertă la limita sumelor de bani poate fi fie acceptată (integral sau parțial), fie respinsă.  +  Oferte complexe7. Ofertele complexe includ ofertele ce țin de condiția venitului minim (respectiv ofertele CMP) și ofertele ce țin de panta sarcinii.8. Ofertele MIC (respectiv ofertele CMP) sunt alcătuite din:a) N seturi de suboferte UTP (vânzare pentru oferte CVM; cumpărare pentru oferte CMP, având în vedere că N este numărul de UTP incluse într-o zi), un set per UTP; b) o condiție economică, ce reprezintă venitul minim (respectiv plata maximă) estimat de titularul ofertei, definită prin:(i) un termen fix (Tf) în euro;(ii) un termen variabil (Tv) în euro per MWh acceptat.9. Dacă acea condiție economică nu a fost îndeplinită, CVM (CMP) trebuie respinsă. Dacă acea condiție economică a fost îndeplinită, oferta CVM (CMP) poate fi acceptată. Dacă acea condiție economică a fost îndeplinită, dar CVM (respectiv CMP) este respinsă, CVM (CMP) se definește ca fiind „respinsă în mod paradoxal“.10. Condiția de oprire programată se aplică doar ofertelor CVM dezactivate și doar în perioadele declarate ca parte din intervalul de oprire planificat până la oferta CVM. În cazul în care CVM este dezactivată, prima subofertă pe oră din setul de oferte aparținând ofertei CVM dezactivate în perioadă va rămâne activată și va fi (ar putea fi) acceptată dacă se încadrează în limitele sumelor de bani (la limita sumelor de bani) stabilite.11. Ofertele ce țin de panta sarcinii: (oferte complexe de vânzare cu sau fără condiția CVM) condiția limitează variațiile dintre volumul acceptat al unei oferte într-o perioadă și volumul acceptat al aceleiași oferte în perioadele adiacente, conform unei pante ascendente și/sau unei pante descendente. Între două perioade consecutive, volumul acceptat de oferte ce țin de panta sarcinii nu poate crește peste pantele definite.  +  Oferte bloc12. O ofertă bloc este alcătuită dintr-o limită de preț fix (prețul minim pentru blocul de vânzare și prețul maxim pentru blocul de cumpărare), un raport minim de acceptare și un volum pentru un anumit număr de perioade. Dacă volumul nu este același pentru toate perioadele, blocul poate fi definit și ca profil.13. Ofertele bloc nu pot fi acceptate pentru un volum mai mic decât raportul minim de acceptare al acestora. Raportul de acceptare trebuie să fie identic pentru toate perioadele aferente blocului. 14. Pentru ofertele bloc se va calcula un singur preț la media ponderată a volumului dintre prețurile respective pentru UTP. 15. Condiția de respingere a unei oferte bloc depinde de prețurile de închidere a pieței cu marjă medie ponderată ale volumului blocurilor în toate perioadele:a) ofertele bloc de vânzare trebuie respinse dacă media ponderată a volumului blocurilor MCP (prețul de închidere al pieței) este mai mică decât prețul ofertelor bloc;b) ofertele bloc de cumpărare trebuie respinse dacă media ponderată a volumului blocurilor MCP (prețul de închidere al pieței) este mai mare decât prețul ofertelor bloc;c) un bloc poate fi respins în mod paradoxal (neacceptat în blocul monetar), dar nu poate fi acceptat în mod paradoxal (acceptat din exteriorul blocului monetar).16. Ofertele bloc asociate: oferte bloc în același domeniu de ofertare pot fi asociate într-o relație de părinte-copil. Un bloc-copil nu poate fi acceptat dacă blocul-părinte este respins. Un bloc-părinte din exteriorul blocului monetar poate fi salvat de unul sau mai multe blocuri-copii monetare (dacă acceptarea blocului-copil compensează, în materie de bunăstare, pierderea asociată cu acceptarea blocului-părinte).17. Grupuri exclusive de oferte bloc: este un set de oferte bloc pentru care suma rapoartelor de acceptare nu poate depăși 1.18. Oferte flexibile UTP: o ofertă flexibilă UTP este o ofertă bloc normală cu durata de o singură perioadă unică, dar pentru care perioada este lăsată liberă (nu este definită de participant). Perioada în care oferta flexibilă pe oră este acceptată se calculează prin algoritm și este determinată prin criteriul de optimizare.  +  Oferte de merit și oferte PUN19. Oferte de merit și oferte PUN: o ofertă în trepte normală pe oră pentru fiecare domeniu de ofertare care include un număr de oferte de merit. Acest număr de oferte de merit va acționa ca regulă de partaj, stabilind prioritatea de acceptare dintre ofertele de merit la același preț (nu se aplică criteriile pro-quota pentru ofertele de merit). Ofertele de merit pot fi împărțite în:a) oferte de merit de vânzare/cumpărare:(i) sunt tranzacționate la propriul preț de închidere al zonei de ofertare;(ii) trebuie acceptate dacă se încadrează în limitele sumelor de bani stabilite;(iii) trebuie respinse dacă nu se încadrează în limitele sumelor de bani stabilite;(iv) pot fi acceptate sau respinse dacă se află la limita sumelor de bani stabilite;(v) nu pot fi acceptate sau respinse în mod paradoxal;b) oferte de merit PUN:(i) oferte de merit de cumpărare tranzacționate la prețul PUN;(ii) trebuie acceptate dacă se încadrează în limitele sumelor de bani stabilite;(iii) trebuie respinse dacă nu se încadrează în limitele sumelor de bani stabilite;(iv) pot fi acceptate sau respinse dacă se află la limita sumelor de bani stabilite;(v) nu pot fi acceptate sau respinse în mod paradoxal.20. Utilizarea și parametrizarea unui produs individual este decizia fiecărui OPEED individual, conform, în măsura în care are un impact asupra rezultatelor algoritmului, aplicării Procedurii de control al schimbărilor stabilite în conformitate cu Propunerea de algoritmi.
  Articolul 5 Termenul pentru implementare1. În urma aprobării Propunerii de produse IZ, fiecare OPEED o va publica pe internet în conformitate cu articolul 9(14) din Regulamentul ACGC.2. a) OPEED-urile vor implementa propunerea de produse IZ în ceea ce privește implementarea CUPZU, imediat după aprobarea de către ANR-uri a propunerii de produse IZ și în ceea ce privește operarea CUPZU, imediat după implementarea funcției OCP în conformitate cu Planul OCP, în acord cu articolul 7(3) din Regulamentul ACGC.
  Articolul 6 Limba1. Limba de referință pentru această propunere va fi limba engleză. Pentru a evita orice dubiu, în situația în care OPEED-urile au nevoie să traducă această propunere în limbile lor naționale, în caz de discrepanțe între varianta în limba engleză publicată de OPEED-uri în conformitate cu articolul 9(14) din Regulamentul ACGC și orice versiune într-o altă limbă, OPEED-urile vor fi obligate să le elimine, revizuind traducerea propunerii și trimițând o versiune finală corectă autorităților naționale de reglementare relevante.