LEGE nr. 73 din 29 decembrie 1969privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 29 decembrie 1969     +  Articolul 1În R.S.R. sînt interzise producerea, deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia produselor ori a substanţelor stupefiante, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin substanţe stupefiante, prescrierea de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau a substanţelor stupefiante, precum şi organizarea ori îngăduirea consumului acestora în locuri anumite.De asemenea, sînt interzise experimentarea produselor sau a substanţelor stupefiante, administrarea acestora sub orice formă unei alte persoane, fără indicaţie medicală, precum şi recoltarea ori deţinerea, în scop de prelucrare, a plantelor care conţin substanţe stupefiante.Prin "producerea, deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia produselor ori a substanţelor stupefiante" se înţelege, după caz, fabricarea extractia, condiţionarea, prepararea, oferirea, punerea în vînzare, vînzarea, cumpărarea, distribuirea şi transportul sub orice formă ale acestor produse sau substanţe.  +  Articolul 2Lista produselor şi a substanţelor stupefiante se stabileşte de Ministerul Sănătăţii şi se aduce la cunoştinţa generală prin publicare în Buletinul Oficial.  +  Articolul 3Activităţile prevăzute în art. 1 sînt permise prin derogare de la prevederile acelui articol, numai în scop uman sau veterinar, ştiinţific sau industrial, pe baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Sănătăţii.Modul de eliberare a autorizaţiei se va stabili prin instrucţiuni emise de Ministrul Sănătăţii.  +  Articolul 4Pentru fabricarea şi condiţionarea de produse şi substanţe stupefiante, în afară de autorizaţia eliberata de Ministerul Sănătăţii este obligatorie şi înregistrarea la organele militiei competente din punct de vedere teritorial.  +  Articolul 5Întreprinderile producătoare pot livra produse şi substanţe stupefiante fabricilor, depozitelor de medicamente şi întreprinderilor pentru comerţul exterior, autorizate în acest scop de Ministerul Sănătăţii.Produsele şi substantele stupefiante, din import, se livreaza de către întreprinderile importatoare numai unităţilor autorizate de Ministerul Sănătăţii sa primească asemenea produse de import.Includerea în planul de import şi în planul de export a produselor şi substanţelor stupefiante se face cu acordul Ministerului Sănătăţii. Importul şi exportul se efectuează în baza autorizaţiilor de import şi export eliberate de Ministerul Comerţului Exterior. Beneficiarii importurilor şi furnizorii pentru export vor obţine, înainte de a depune fişele tehnice de import sau de a oferi produse la export, autorizaţia necesară de la Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 6Ministerele şi celelalte organe şi organizaţii centrale, comitetele executive ale CPJ şi al mun. Bucureşti, în subordinea cărora se afla unităţi care desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, sînt obligate sa comunice periodic Ministerului Sănătăţii date privind intrările, consumurile şi stocurile produselor şi substanţelor stupefiante, precum şi cantităţile de plante care conţin stupefiante şi care fac obiectul activităţii acelor unităţi.  +  Articolul 7Produsele şi substantele stupefiante pot fi folosite în scop medical numai pe baza prescripţiilor medicilor umani sau, după caz, ale medicilor veterinari.Prescripţia se face pe formulare speciale, cu timbru sec, sau în condici de prescripţii medicale, ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii produselor sau substanţelor stupefiante în cadrul unităţilor sanitare umane sau veterinare.Sînt exceptate de la prevederile prezentului articol produsele sau substantele stupefiante a căror lista se va aduce la cunoştinţa generală prin publicare în Buletinul Oficial.  +  Articolul 8Direcţiile sanitare judeţene sau, după caz, Direcţia sanitară a municipiului Bucureşti, pot elibera bolnavilor sau delegaţilor acestora autorizaţii pentru obţinerea cantităţilor de produse sau substanţe stupefiante necesare tratamentelor indelungate.  +  Articolul 9Organele şi organizaţiile care desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe stupefiante vor păstra o evidenta zilnica a miscarii acestora.  +  Articolul 10Personalul medico-sanitar uman sau veterinar şi orice alte persoane care prin specificul activităţii lor trebuie să manipuleze stupefiante şi care cunosc cazuri de toxicomanie prin stupefiante au obligaţia de a sesiza, de îndată, direcţiile sanitare judeţene sau a mun. Bucureşti, în vederea luării măsurilor legale.  +  Articolul 11Personalul medico-sanitar uman sau veterinar şi orice alte persoane care prin specificul activităţii lor trebuie să manipuleze produse sau substanţe stupefiante şi care s-au dovedit a fi toxicomani prin stupefiante nu pot prescrie sau manipula astfel de produse.  +  Articolul 12Stabilirea cazurilor de toxicomanie prin stupefiante se va face de către organele sanitare, cu procedura prevăzută în instrucţiunile Ministerului Sănătăţii.Organele sanitare care au stabilit asemenea cazuri au obligaţia de a sesiza, de îndată, organele de urmărire penală.  +  Articolul 13Cantităţile de produse sau substanţe stupefiante obţinute în condiţiile prevederilor art. 8, rămase neconsumate de la bolnavii decedati, vor fi restituite, în termen de 10 zile de la data decesului, unităţilor de unde au fost ridicate, de către cei care locuiau împreună cu cel decedat.Medicul care prescrie sau farmacistul care eliberează produse sau substanţe stupefiante este obligat sa încunoştiinţeze pe cei care primesc asemenea prescripţii medicale şi pe cei care ridica produsele respective, cu privire la obligaţia de restituire a cantităţilor neconsumate.  +  Articolul 14Ministerul Sănătăţii îndrumă, coordonează, controlează întreaga activitate cu stupefiante.Controlul respectării dispoziţiilor legale privitoare la activitatea cu stupefiante se efectuează şi de către organele de specialitate ale direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către organele Ministerului Afacerilor Interne.În unităţile în care se desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, organele Ministerului Afacerilor Interne vor efectua controlul însoţit de un specialist-medic, farmacist, toxicolog - din partea ministerelor, celorlalte organe şi organizaţii centrale sau din partea comitetelor executive ale CPJ ori al municipiului Bucureşti, în subordinea cărora se afla unităţile respective.În unităţile Ministerului Forţelor Armate, ale Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, controlul se executa de către specialişti ai acestor organe.  +  Articolul 15La punctele de trecere a frontierei de stat - aeriene, navale, rutiere şi feroviare - controlul aplicării regimului legal stabilit pentru activitatea cu stupefiante se face de către Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu organele Ministerului Comerţului Exterior şi cu cele ale Ministerului Forţelor Armate. În caz de necesitate, controlul se poate face şi de specialişti ai Ministerului Sănătăţii sau ai altor organe, delegaţi în acest scop.  +  Articolul 16Nerespectarea art. 1 alin. 1 se pedepseşte potrivit dispoziţiilor art. 312 din codul penal.Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută în art. 312 din codul penal, nerespectarea dispoziţiilor art. 1 alin. 2.  +  Articolul 17Organele de control autorizate sau, după caz, organele de urmărire penală vor ridica, în vederea confiscării, produsele şi substantele stupefiante deţinute fără drept.Acestea vor fi depuse în custodie la farmacia cea mai apropiată de locul unde se efectuează urmărirea penală.  +  Articolul 18Organele şi organizaţiile de stat ori obşteşti precum şi persoanele fizice, care desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, de natura celor prevăzute la art. 1, sînt obligate ca, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sa ceara autorizaţia menţionată la art. 3.  +  Articolul 19Ministerul Sănătăţii va emite instrucţiuni cu privire la producerea, deţinerea, circulaţia şi utilizarea produselor sau substanţelor stupefiante.  +  Articolul 20Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la publicare.Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 227/1950 pentru reglementarea întrebuinţării stupefiantelor, HCM nr. 1178/1954 privind comunicarea unor date în legătură cu importul, folosirea şi difuzarea stupefiantelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.----------