LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (**republicată**)privind alocația pentru susținerea familiei*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012  Notă
  LEGEA nr. 277 din 24 DECEMBRIE 2010 REPUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 22 NOIEMBRIE 2012, SE VA ABROGA LA DATA DE 1 IANUARIE 2024, CONFORM LITEREI B) A ARTICOLULUI 96 DIN LEGEA NR. 196/2016 PRIVIND VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 NOIEMBRIE 2016. LEGEA NR. 196/2016 INTRĂ ÎN VIGOARE LA DATA DE 1 IANUARIE 2024, CONFORM ARTICOLULUI 97 DIN ACEST ACT NORMATIV, A CĂRUI APLICARE A FOST PRELUNGITĂ CONFORM ARTICOLULUI II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 AUGUST 2022, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 AUGUST 2022.
  **) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010 și a mai fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 111/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 iunie 2011, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012.  +  Capitolul I Alocația pentru susținerea familiei  +  Articolul 1(1) Prin prezenta lege se instituie alocația pentru susținerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocație.(2) Acordarea alocației prevăzute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.  +  Articolul 2(1) Beneficiază de alocația prevăzută la art. 1 familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.(2) Beneficiază de alocație și familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.(3) Se consideră familie în înțelesul prevederilor alin. (1) și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.  +  Articolul 3Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:a) este necăsătorită;b) este văduvă;c) este divorțată;d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c).  +  Articolul 4(1) Sunt considerați ca făcând parte din familia definită la art. 2 și copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.(2) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocație doar pentru copiii săi, luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu excepția celor provenite din alocațiile de plasament și alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:a) 0,1640 ISR pentru familia cu un copil;b) 0,3280 ISR pentru familia cu 2 copii;c) 0,4920 ISR pentru familia cu 3 copii;d) 0,6560 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți. (la 20-10-2014, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014. ) (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:a) 0,1500 ISR pentru familia cu un copil;b) 0,3000 ISR pentru familia cu 2 copii;c) 0,4500 ISR pentru familia cu 3 copii;d) 0,6000 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți. (la 20-10-2014, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014. ) (3) Dacă din calculul în lei al alocației rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului." (la 01-07-2013, Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 21 mai 2013. )  +  Articolul 6(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, după cum urmează:a) 0,214 ISR pentru familia cu un copil;b) 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii;c) 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii;d) 0,856 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți. (la 20-10-2014, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014. ) (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:a) 0,204 ISR pentru familia cu un copil;b) 0,408 ISR pentru familia cu 2 copii;c) 0,612 ISR pentru familia cu 3 copii;d) 0,816 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți. (la 20-10-2014, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014. ) (3) Dacă din calculul în lei al alocației rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului. (la 01-07-2013, Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 21 mai 2013. )  +  Articolul 7(1) Beneficiază de alocație familiile ai căror membri sunt cetățeni români care au domiciliul sau reședința în România, precum și cetățeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.(2) Beneficiază de alocație și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au solicitat alocația de la alte primării.  +  Articolul 8(1) Familiile definite la art. 2, care au în întreținere copii de vârstă școlară, beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.(2) Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), în baza certificatului de încadrare în grad de handicap, primăria va solicita o dovadă secretariatelor comisiilor pentru protecția copilului, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ prevăzută de lege.(4) În situația prevăzută la alin. (1), dacă unul dintre copii, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. (la 12-12-2016, Articolul 8 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Capitolul II Stabilirea și plata drepturilor de alocație  +  Articolul 9Alocația se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.  +  Articolul 10(1) Cererile pentru stabilirea și acordarea alocației se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.(2) Pentru cetățenii altor state sau apatrizi, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.(4) În sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuință de domiciliu sau reședință stabilită ori fără locuință se înțelege persoanele care nu dețin o locuință principală sau, după caz, o locuință secundară, în condițiile legii.(5) Locuința de domiciliu sau reședința este construcția aflată în proprietate personală sau închiriată ori asupra căreia titularul sau un membru al familiei exercită un drept de folosință în condițiile legii, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condițiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educație și igienă ale persoanei singure sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiași legi.  +  Articolul 11(1) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabilește de către soți sau, în caz de neînțelegere între aceștia, de către autoritatea tutelară.(2) În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singură.(3) În cazul persoanei prevăzute la alin. (2) care are copii în întreținere și nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitate deplină de exercițiu, sau, după caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.(4) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 12(1) Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali se dovedesc cu livretul de familie.(2) Pentru situațiile în care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidențiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.  +  Articolul 13(1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocația se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, așa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care familia definită la art. 2 locuiește și gospodărește împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocație se iau în considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie, precum și sumele reprezentând obligații legale de întreținere față de copiii pentru care se solicită dreptul și/sau, după caz, față de părinții acestora.  +  Articolul 14Formularul de cerere, declarația pe propria răspundere pentru solicitarea alocației, precum și lista actelor doveditoare privind membrii familiei și veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 15(1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială.(2) Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul protecției sociale din aparatul de specialitate al primarului. (la 29-11-2016, Alineatul (2) al Articolului 15 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei: domeniul asistenței sociale de Alineatul (2), Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) (3) Răspunderea asupra conținutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta socială și primarului.(4) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a alocației. Notă
  Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 prevede:
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 11 și 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 15 și 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, efectuarea anchetei sociale se suspendă.
  (2) În cazul în care, după încetarea stării de urgență, în urma verificării ulterioare în condițiile art. 14^1 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată că beneficiarul nu îndeplinește condițiile de acordare, dreptul încetează, în condițiile legii.
   +  Articolul 16(1) Stabilirea dreptului la alocație și a cuantumului acesteia se face prin dispoziție scrisă a primarului.(2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligația să comunice solicitanților dispoziția de acordare a dreptului sau respingerea cererii.  +  Articolul 17Dreptul la alocație se acordă începând cu luna următoare înregistrării/depunerii cererii. (la 12-12-2016, Articolul 17 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Articolul 18Titularul alocației este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.  +  Articolul 18^1(1) Dreptul la alocație poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social acordat în condițiile art. 9 alin. (5^1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, caz în care se completează același formular de cerere.(2) În situația în care familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, solicită ulterior stabilirii acestui drept și alocația prevăzută de prezenta lege, aceasta se acordă luând în considerare documentele doveditoare depuse de titular pentru acordarea dreptului la ajutorul social privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia.(3) Stabilirea dreptului la alocație în situația prevăzută la alin. (2) se face cu condiția ca la data depunerii cererii familia să fie în plata drepturilor de ajutor social.(4) Pentru familiile al căror drept de ajutor social este încetat sau suspendat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la alocație se acordă luând în considerare numai documentele privind componența familiei.(5) Formularul de cerere pentru solicitarea alocației în situația prevăzută la alin. (2) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(6) Cererea prevăzută la alin. (5) se depune în condițiile art. 10 alin. (1), însoțită de copii ale documentelor de identitate, în cazul în care componența familiei se modifică.(7) Stabilirea dreptului la alocație se face prin dispoziție a primarului, prevederile art. 10, 11 și 15-18 aplicându-se corespunzător.(8) Pentru situația prevăzută la alin. (1) dispoziția primarului conține acordarea ambelor drepturi. (la 12-12-2016, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Articolul 19Plata drepturilor pentru alocație se asigură de către agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului.  +  Articolul 20Emiterea deciziei directorului agenției teritoriale are la bază dispoziția primarului privind acordarea dreptului la alocație, însoțită de cererea prevăzută la art. 10 alin. (1), respectiv de cea prevăzută la art. 18^1 alin. (5). (la 12-12-2016, Articolul 20 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Articolul 21Pentru familiile care îndeplinesc condițiile de acordare a alocației, primarul are obligația de a transmite agenției teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 20.  +  Articolul 22(1) Plata alocației se realizează de către agențiile teritoriale pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.(2) În cazul achitării drepturilor la alocație în cont curent personal sau cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agențiile teritoriale și unitățile bancare.(3) În cazul achitării drepturilor la alocație prin mandat poștal, agențiile teritoriale efectuează plata prin intermediul Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decât cel utilizat în cazul altor drepturi de asistență socială.(4) Pentru situația prevăzută la alin. (3), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială încheie convenție cu Compania Națională "Poșta Română" - S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(5) Fondurile necesare achitării comisionului prevăzut la alin. (2) și (3) se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, din aceleași fonduri din care se suportă plata drepturilor la alocație.  +  Articolul 23(1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite. Comunicarea este însoțită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite.(2) În situația în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocație, primarul are obligația să dispună verificarea, prin anchetă socială, a modificărilor intervenite și să emită dispoziție scrisă referitoare la noul cuantum.(3) Primarul transmite agenției teritoriale documentele prevăzute la art. 20, în termenul prevăzut la art. 21, iar acordarea noului cuantum al alocației se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. (la 12-12-2016, Articolul 23 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 12-12-2016, Articolul 24 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Articolul 25(1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocație, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.(2) În situația în care beneficiarii de alocație sunt și beneficiari ai ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistență socială acordate.(3) În situația în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocației sau, după caz, la încetarea dreptului la alocație, primarul emite dispoziție scrisă, pe care o comunică agenției teritoriale, însoțită de ancheta socială.(4) În situația modificării cuantumului alocației, în condițiile prevăzute la alin. (3), acesta se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială sau, după caz, celei în care au intervenit modificările.(5) În situația în care în urma efectuării anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se constată modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocației, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.(6) În cazul în care titularul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1), se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a alocației și, în baza unui referat motivat, se emite dispoziția primarului de încetare a acordării dreptului. Notă
  Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 prevede:
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 11 și 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 15 și 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, efectuarea anchetei sociale se suspendă.
  (2) În cazul în care, după încetarea stării de urgență, în urma verificării ulterioare în condițiile art. 14^1 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată că beneficiarul nu îndeplinește condițiile de acordare, dreptul încetează, în condițiile legii.
   +  Articolul 26Ancheta socială prevăzută la art. 15 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (2), art. 25 alin. (1) și art. 28 alin. (2) se întocmește potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi și constituie probă legală pentru instanțele judecătorești în legătură cu dreptul la alocație. (la 12-12-2016, Articolul 26 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Articolul 27(1) Pentru copiii de vârstă școlară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul școlar are obligația să transmită agenției teritoriale, în luna următoare încheierii semestrului școlar, situația privind frecventarea cursurilor de către acești copii. Situația se transmite electronic în formatul convenit cu agențiile teritoriale și va conține, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor și reprezentanților familiei, adresa de domiciliu sau reședință și numărul de absențe înregistrate.(2) În cazul în care se constată absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar, cuantumul alocației se diminuează proporțional cu numărul absențelor, după cum urmează:a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 și 19 absențe;b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absențe.(3) În situația în care unul dintre copii finalizează cursurile învățământului general obligatoriu și nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale ori absențele înregistrate și nemotivate depășesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. (la 12-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 ) (3^1) În situația prevăzută la alin. (3), când unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale ori absențele înregistrate și nemotivate depășesc numărul de 20/semestru, alocația se poate solicita și pentru acesta, numai după începerea anului școlar următor, respectiv după începerea semestrului următor. (la 12-12-2016, Articolul 27 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 ) (4) Diminuarea prevăzută la alin. (2) se aplică începând cu luna următoare celei în care inspectoratul școlar a transmis situația prevăzută la alin. (1), în baza căreia se constată neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 8 alin. (1), și se menține pe o perioadă de 3 luni.(5) După perioada de 3 luni prevăzută la alin. (4), alocația se acordă în cuantumul aprobat anterior.(6) Agenția teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile beneficiare pentru care se aplică diminuarea prevăzută la alin. (2), precum și cu cele pentru care se produce modificarea cuantumului în condițiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 28(1) Plata alocației se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situații:a) pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgență într-un serviciu de tip rezidențial;b) agenția teritorială constată că dreptul la alocație a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componența familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;c) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul alocației;d) abrogată; (la 12-12-2016, Litera d) din Articolul 28 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 ) e) abrogată; (la 12-12-2016, Litera e) din Articolul 28 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 ) f) abrogată; (la 29-06-2016, Lit. f) a alin. (1) al art. 28 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016. ) g) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei sau a veniturilor beneficiarilor.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c), directorul agenției teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuiește familia verificarea situației, prin anchetă socială. Rezultatul verificării se comunică agenției teritoriale. (la 12-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 ) (3) În situația prevăzută la alin. (2), dacă din verificare nu rezultă modificarea dreptului sau încetarea acestuia, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia de către agenția teritorială, din oficiu. (la 12-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 29-06-2016, Art. 29 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016. )  +  Articolul 30Abrogat. (la 29-06-2016, Art. 30 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016. )  +  Articolul 31Abrogat. (la 29-06-2016, Art. 31 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016. )  +  Articolul 32Dreptul la alocație încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 33(1) Diminuarea cuantumului alocației în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (2), precum și suspendarea plății alocației prevăzute la art. 28 se fac prin decizie a directorului agenției teritoriale, iar modificarea cuantumului în condițiile art. 27 alin. (3) și încetarea dreptului se stabilesc prin dispoziție scrisă a primarului. (la 12-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 ) (2) Decizia directorului agenției teritoriale, precum și dispoziția primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.  +  Articolul 34(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul general de prescripție prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocație se face de către agenția teritorială, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015.(3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, reprezentantul legal semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, acestea putând fi recuperate și din alte drepturi plătite de agenția teritorială. În situația în care reprezentantul legal refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar. (la 12-12-2016, Articolul 34 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
   +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 35(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 16, art. 21, art. 23 alin. (3) și (4), art. 25 alin. (1) și (2) și art. 33 alin. (2).(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul protecției sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2); (la 29-11-2016, Litera a) din Alineatul (1) al Articolului 35 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei: domeniul asistenței sociale de Alineatul (2), Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) b) neîndeplinirea de către inspectoratul școlar județean a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîndeplinirea de către titularul alocației pentru susținerea familiei a obligațiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și art. 24 alin. (1).(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:a) de către inspectorii sociali, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2);b) de către primari sau de către persoanele împuternicite de aceștia, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (3).(5) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are obligația de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(7) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(9) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condițiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, după caz. (la 01-01-2017, Articolul 35 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul 18, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 01-01-2017, Articolul 36 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 18, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 37În baza controlului intern Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială verifică, prin sondaj, la nivelul agențiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse și stabilirea plății drepturilor la alocație. Neregulile constatate se sancționează în condițiile legii.  +  Articolul 38Alocația este o formă de sprijin cu destinație specială, acordată din bugetul de stat, și nu se ia în considerare la stabilirea obligațiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistență socială și se supune executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, inclusiv în situația prevăzută la art. 34 alin. (3). (la 12-12-2016, Articolul 38 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )  +  Articolul 39(1) Fondurile pentru plata alocației, precum și pentru cheltuielile cu transmiterea dreptului la alocație se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condițiilor și stabilirea drepturilor la alocație se suportă din bugetul local al unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 40Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 41(1) Dispoziția scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocație și decizia directorului de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cererile, acțiunile și căile de atac privind dreptul la alocație sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 42(1) Familiile care au stabilit până la 31 decembrie 2010 dreptul la alocația familială complementară ori alocația de susținere pentru familia monoparentală, în vederea asigurării plății începând cu anul 2011 a alocației prevăzute de prezenta lege, au obligația să depună cererea și documentele doveditoare pentru stabilirea dreptului, în perioada 1-30 ianuarie 2011.(2) Pentru familiile prevăzute la alin. (1) primarii nu au obligația să dispună efectuarea anchetei sociale.(3) Pentru familiile prevăzute la alin. (1), veniturile care se iau în calcul la stabilirea dreptului la alocația prevăzută de prezenta lege sunt cele realizate în luna anterioară depunerii cererii.  +  Articolul 43Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul 44Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 45La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  NOTĂReproducem mai jos prevederi care nu au fost incluse în forma republicată a Legii nr. 277/2010 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare:1. Art. VI, VII, VIII, IX și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2011:Art. VI. - În tot cuprinsul Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, și al Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare, denumirea «Agenția Națională pentru Prestații Sociale» se înlocuiește cu denumirea «Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială», denumirea «direcția de muncă și protecție socială» se înlocuiește cu denumirea «agenția pentru plăți și inspecție socială», iar denumirea «direcții teritoriale» se înlocuiește cu denumirea «agenții teritoriale».Art. VII. - (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 12-14, precum și art. 58 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice altă prevedere contrară.(3) Prevederile art. II pct. 3, precum și ale art. V pct. 4 se aplică după cum urmează:a) începând cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu această dată;b) începând cu data la care se împlinește termenul prevăzut la art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 25 alin. (1)**) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare, în cazul drepturilor stabilite prin dispoziție a primarului până la data de 31 decembrie 2011, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.----------**) Art. 25 alin. (1) a devenit în forma republicată a Legii nr. 277/2010 art. 24 alin. (1).(4) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. b), drepturile de ajutor social, respectiv de alocație pentru susținerea familiei se mențin în cuantumurile stabilite anterior.(5) Pentru drepturile reevaluate în condițiile alin. (3) primarul emite o nouă dispoziție.Art. VIII. - Prevederile referitoare la constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor intră în vigoare în conformitate cu reglementările art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.Art. IX. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează hotărârile pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.Art. X. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială are obligația de a lua măsurile necesare pentru modificarea programului informatic în vederea implementării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.2. Art. II, III, IV, V și VI din Legea nr. 166/2012:Articolul IIModificările aduse prin prezenta lege la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (2) și (3), art. 7, 9 și art. 30 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite până la această dată.Art. III. - (1) Modificările aduse prin prezenta lege la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu luna octombrie 2012.(2) Pentru drepturile de ajutor social, respectiv de alocație pentru susținerea familiei stabilite până la data prevăzută la alin. (1), noile cuantumuri, calculate potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică de la data la care se împlinește termenul de verificare prevăzut la art. 14^1 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 25*) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.----------*) Art. 25 a devenit în forma republicată a Legii nr. 277/2010 art. 24.Art. IV. - (1) În situația în care drepturile reglementate de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare, au încetat ca urmare a neachitării impozitelor și taxelor locale, acestea pot fi solicitate din nou, prin depunerea unei noi cereri și, respectiv, acte doveditoare la primarul localității de domiciliu ori reședință sau, în cazul drepturilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.(2) În situația drepturilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, dreptul se acordă de la data la care a fost depusă cererea și pot fi luate în considerare documentele existente.Art. V. - (1) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi se află în cele 4 luni de concediu fără plată pentru creșterea copilului, astfel cum au fost acordate în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, anterior modificărilor aduse prin prezenta lege, sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru creșterea copilului și indemnizația aferentă, de la data depunerii cererii.(2) Angajatorii au obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului, în condițiile art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, în caz contrar fiindu-le aplicabile sancțiunile prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.Art. VI. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează modificările și completările Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu modificările și completările ulterioare.-----