NORME METODOLOGICE din 31 martie 2017de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 13 aprilie 2017  Notă
  Aprobate de ORDINUL nr. M.25 din 31 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 13 aprilie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Rezerviștii voluntari sunt încadrați, din timp de pace, în funcții prevăzute în statele de organizare ale comandamentelor, marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale, denumite în continuare structuri militare, pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract.(2) Rezerviștii voluntari sunt destinați pentru asigurarea cu prioritate a structurii de forțe a armatei cu resursele umane necesare realizării capacității de luptă complete, potrivit prevederilor actelor normative specifice privind asigurarea capacității de luptă a Armatei României.(3) Forma și conținutul contractului menționat la alin. (1) sunt prevăzute în modelul din anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Anual, pe baza propunerilor directorilor programelor majore pentru structurile aflate în finanțare, prin Directiva de planificare a apărării, se aprobă numărul maxim de posturi prevăzute a fi încadrate cu rezerviști voluntari în anul următor, pe categorii de personal.(2) Numărul maxim de posturi finanțate în vederea încadrării rezerviștilor voluntari se evidențiază în cadrul anexelor de personal din documentele de planificare, iar fondurile necesare se aprobă în bugetul Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 3(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării Directivei de planificare a apărării, în baza art. 13 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, denumită în continuare Lege, Statul Major General elaborează și supune aprobării ministrului apărării naționale repartiția numărului de funcții prevăzute a fi încadrate cu rezerviști voluntari pe structuri centrale, categorii de forțe ale armatei și comandamente de armă/sprijin, respectiv pe surse de proveniență a acestora.(2) Stabilirea nominală a structurilor militare care urmează să încadreze rezerviști voluntari, respectiv aprobarea repartiției numărului de funcții pentru fiecare dintre acestea se realizează având în vedere prevederile documentelor de planificare a apărării, cu respectarea reglementărilor privind asigurarea capacității de luptă a Armatei României, astfel:a) de către directorii/șefii structurilor centrale, altele decât Statul Major General, la propunerea șefilor structurilor cu atribuții pe linia asigurării cu resurse umane, pentru structurile militare aflate în subordine și/sau în coordonare;b) de către șeful Statului Major General, la propunerea locțiitorului șefului Statului Major General, pentru structurile militare din subordinea nemijlocită a acestuia, altele decât statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei și comandamentele de armă/sprijin, respectiv la propunerea șefilor categoriilor de forțe ale armatei și comandanților comandamentelor de armă/sprijin, pentru structurile militare din subordinea acestora.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), numărul de funcții prevăzute a fi încadrate cu rezerviști voluntari în Direcția generală de informații a apărării și structurile subordonate se supune aprobării ministrului apărării naționale de către directorul general al Direcției generale de informații a apărării.  +  Articolul 4(1) În situația în care, în statele de organizare ale structurilor militare stabilite potrivit prevederilor art. 3 alin. (2), există posturi prevăzute numai la război, pentru încadrarea acestora cu rezerviști voluntari se elaborează fișe-anexă cu modificări la statul de organizare, cu valabilitate temporară, denumite în continuare fișe-anexă, potrivit metodologiei stabilite prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S 77/2012 privind aprobarea "Normelor pentru elaborarea, modificarea, avizarea și aprobarea statelor de organizare ale structurilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale", cu modificările și completările ulterioare*). Notă
  *) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S 77/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât este clasificat.
  (2) Fișele-anexă elaborate potrivit prevederilor alin. (1) au valabilitate până la expirarea termenului până la care a fost încheiat contractul în calitate de rezervist voluntar sau până la instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau a stării de război.
   +  Articolul 5 În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin candidat se înțelege cetățeanul român, bărbat sau femeie, care își exprimă opțiunea de a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar prin completarea unei cereri de înscriere în procesul de recrutare și selecție.
   +  Capitolul II Recrutarea, selecția, formarea și dezvoltarea profesională a rezerviștilor voluntari  +  Secţiunea 1 Responsabilități  +  Articolul 6(1) Structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale responsabile cu organizarea și executarea recrutării și selecției candidaților pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar sunt centrele militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare centre militare.(2) Structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale responsabile cu organizarea și executarea selecției candidaților pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar sunt centrele zonale de selecție și orientare. (la 30-03-2020, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.57 din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 )  +  Articolul 7 Recrutarea și selecția candidaților pentru încadrarea funcțiilor din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate/coordonate/aflate în control operațional al acesteia se realizează de către structurile beneficiare, în baza criteriilor specifice și metodologiei aprobate de către ministrul apărării naționale, la propunerea directorului general al Direcției generale de informații a apărării.  +  Secţiunea a 2-a Criterii de recrutare a rezerviștilor voluntari  +  Articolul 8 Candidații care optează pentru serviciul militar în calitate de rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii generale de recrutare:a) să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii de înscriere;b) să fie declarați "apt medical" pentru arma/serviciul/specialitatea militară în care urmează să fie instruiți;c) să fie evaluați și declarați "admis" din punct de vedere psihologic;d) să fie evaluați și declarați "admis" din punctul de vedere al pregătirii fizice;e) să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;f) să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice serviciului militar;g) să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează îndeplinirea serviciului militar.  +  Articolul 9(1) Candidații care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Lege, denumiți în continuare candidați rezerviști, și care optează pentru serviciul militar în calitate de cadru militar rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să dețină gradul corespunzător funcției pe care urmează să o încadreze sau gradul imediat inferior, în cadrul aceleiași categorii de personal militar;b) să fie confirmați în arma/serviciul/specialitatea militară a funcției pe care urmează să o încadreze;c) să îndeplinească cerințele privind nivelul studiilor, corespunzătoare categoriei de personal militar din care fac parte, prevăzute de actele normative în vigoare;d) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.(2) Candidații care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Lege, denumiți în continuare candidați fără pregătire militară, și care optează pentru serviciul militar în calitate de ofițer rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să fie absolvenți, cu diplomă, ai studiilor universitare de licență sau de master, în instituții de învățământ superior acreditate, potrivit legii, corespunzător prevederilor de studii ale funcțiilor pe care urmează să le încadreze și în specializări corespunzătoare armelor/serviciilor sau specialităților militare ale acestora;b) să dețină documente de atestare a calificării de pilot, emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română - numai candidații care optează pentru funcții prevăzute cu arma "aviație", specialitățile militare "pilot pe aeronave cu motoare clasice (piston)" și "pilot pe aeronave cu motoare reactive";c) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.(3) Candidații fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de maistru militar rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai studiilor postliceale cu profil corespunzător armei/serviciului și specialității militare corespunzătoare funcției pentru care candidează;b) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai pentru cei care optează pentru funcții prevăzute cu armele "auto", "geniu", "artilerie și rachete", "artilerie și rachete antiaeriene" sau "tancuri", dacă îndeplinirea atribuțiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective;c) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.(4) Candidații fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de subofițer rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să fie absolvenți cel puțin ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data semnării angajamentului prevăzut la art. 14 alin. (5) din Lege, denumit în continuare angajament;b) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai pentru cei care optează pentru funcții prevăzute cu armele "auto", "geniu" "artilerie și rachete", "artilerie și rachete antiaeriene" sau "tancuri", dacă îndeplinirea atribuțiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective;c) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.(5) Corespondența studiilor/specializărilor prevăzute la alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) cu armele/serviciile și specialitățile militare se stabilește prin dispoziție a șefului Direcției management resurse umane.  +  Articolul 10(1) Candidații rezerviști care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să dețină grad în rezervă corespunzător corpului gradaților și soldaților;b) să fie confirmați în arma/serviciul/specialitatea militară a funcției pe care urmează să o încadreze;c) să fie absolvenți cel puțin ai învățământului general obligatoriu;d) să nu împlinească vârsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.(2) Candidații fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să fie absolvenți cel puțin ai învățământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data semnării angajamentului;b) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai candidații care optează pentru funcții prevăzute cu armele "auto", "geniu", "artilerie și rachete", "artilerie și rachete antiaeriene" sau "tancuri", dacă îndeplinirea atribuțiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective;c) să nu împlinească vârsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.  +  Articolul 11(1) Candidații rezerviști care nu se încadrează în prevederile art. 15 alin. (3) din Lege pot opta pentru a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar pe o funcție corespunzătoare altei categorii de personal militar, superioară din punct de vedere ierarhic, în următoarele condiții:a) îndeplinesc criteriile generale și specifice de recrutare corespunzătoare categoriei de personal militar respective, stabilite potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice pentru candidații fără pregătire militară;b) își exprimă acordul scris pentru a urma cursul de formare inițială în aceleași condiții ca și candidații fără pregătire militară.(2) Candidații rezerviști pot opta pentru a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar pe o funcție prevăzută cu altă armă/specialitate militară decât cea în care sunt confirmați, în cadrul aceleiași categorii de personal, dacă îndeplinesc toate celelalte criterii generale și specifice de recrutare și își exprimă acordul scris pentru a urma modulul pregătirii de specialitate înainte de a semna primul contract.  +  Articolul 12(1) În funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale, pentru unele funcții prevăzute cu arme și specialități militare specifice categoriilor de forțe ale armatei și comandamentelor de armă/sprijin, criteriile specifice prevăzute la art. 9 și 10 pot fi completate cu criterii suplimentare, prevăzute în actele normative care reglementează domeniile de activitate specifice acestora.(2) În situația prevăzută la alin. (1), criteriile suplimentare se aduc la cunoștința candidaților în etapele inițiale ale procesului de recrutare, prevăzute la art. 15 lit. a)-c), iar dosarele de candidat ale acestora se completează cu actele/documentele corespunzătoare.  +  Secţiunea a 3-a Procesul de recrutare a rezerviștilor voluntari  +  Articolul 13Recrutarea candidaților, cu excepția celor prevăzuți la art. 7, se realizează de către personalul birourilor informare-recrutare din cadrul centrelor militare. (la 30-03-2020, Articolul 13 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.57 din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 )  +  Articolul 14(1) Recrutarea candidaților se realizează, de regulă, din județele în care sunt dislocate structurile militare stabilite potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) și din cele limitrofe, în baza unui plan anual, aprobat de către șeful Direcției personal și mobilizare.(2) Prin planul anual de recrutare se stabilesc repartiția pe centre militare a posturilor pentru care se organizează recrutarea și perioadele de desfășurare a acesteia, cuprinzând cel puțin detalii referitoare la indicativul numeric al structurii militare, localitatea de dislocare a acesteia, denumirea funcției, precum și gradul, arma și specialitatea militară a acesteia.(3) În vederea elaborării planului prevăzut la alin. (1), statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei și comandamentele de armă/sprijin transmit Direcției personal și mobilizare situații centralizatoare cu funcțiile stabilite pentru a fi încadrate cu rezerviști voluntari în structurile militare din subordine, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la nominalizarea acestora potrivit prevederilor art. 3 alin. (2).(4) Pentru structurile subordonate direct Statului Major General și pentru structurile centrale, altele decât Statul Major General, responsabilitatea întocmirii și transmiterii situațiilor prevăzute la alin. (3) revine structurilor cu atribuții pe linia asigurării cu resurse umane din compunerea acestora.(5) Direcția personal și mobilizare transmite extrase din planul prevăzut la alin. (1) tuturor centrelor militare stabilite pentru punerea acestuia în execuție, care vor cuprinde numai elemente neclasificate de identificare a structurilor și posturilor pentru care se organizează recrutarea.  +  Articolul 15 Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape:a) prezentarea funcțiilor disponibile, a criteriilor de recrutare, a procesului de recrutare și selecție, a condițiilor necesare pentru formare și îndeplinire a serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, la sediul centrelor militare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a serviciului militar în calitate de rezervist voluntar în mediul civil;b) punerea la dispoziția candidaților a materialelor de informare;c) consilierea candidaților;d) punerea la dispoziția candidaților a fișei de examinare medicală și îndrumarea acestora privind modalitatea de efectuare a examinării medicale;e) completarea dosarului de candidat cu toate documentele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestor documente;f) informarea candidaților privind data participării la selecție, respectiv condițiile și modul de desfășurare a probelor.  +  Articolul 16(1) Dosarul de candidat conține următoarele documente:a) cererea de înscriere;b) actul de identitate, în copie;c) fișa de examinare medicală - document tipizat;d) Abrogată; (la 30-03-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.57 din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii;f) acte de studii și alte documente care atestă alte competențe dobândite, în copie;g) copia permisului de conducere - pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor funcției pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;h) copia livretului militar - numai pentru candidații rezerviști.(2) Dosarul de candidat se constituie de către centrul militar pe a cărui rază de responsabilitate domiciliază cel în cauză, în perioadele planificate în acest scop.(3) Pentru un candidat, pe parcursul unui an calendaristic, se întocmește un singur dosar de candidat, pentru categoria de personal corespunzătoare funcțiilor pentru care a optat.  +  Articolul 17(1) Cererea de înscriere prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. a) se completează potrivit modelului și precizărilor prevăzute în anexa nr. 3.(2) Documentele prevăzute la art. 16 alin. (1), prezentate în copie, se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către personalul centrelor militare, după confruntarea cu documentele originale.(3) Modelul formularului prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. c) este cel prevăzut în Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019. (la 30-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 17 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.57 din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 )  +  Secţiunea a 4-a Selecția rezerviștilor voluntari  +  Articolul 18(1) Selecția candidaților, cu excepția celor prevăzuți la art. 7, se execută centralizat, la nivel de județ/sector, la unul dintre sediile structurilor militare beneficiare, stabilite de către șefii categoriilor de forțe ale armatei/comandanții comandamentelor de armă/sprijin în a căror subordine se află acestea, care îndeplinesc condițiile necesare organizării și desfășurării selecției, referitoare la asigurarea bazei materiale și a personalului specializat.(2) Selecția candidaților, în condițiile alin. (1), se execută de către o comisie de selecție, stabilită la nivel de județ/sector, formată din:a) președinte, un ofițer din cadrul centrului militar;b) secretar, un cadru militar din cadrul centrului militar;c) 1-3 specialiști psihologi, în funcție de numărul de candidați;d) 2 specialiști în educație fizică;e) 1 consilier juridic;f) 1 sanitar;g) câte un ofițer cu atribuții pe linie de resurse umane din fiecare structură militară beneficiară.(3) Membrii comisiei de selecție, prevăzuți la alin. (2) lit. c)-f) se asigură din cadrul structurilor militare beneficiare și/sau al altor structuri militare din subordinea categoriei de forțe ale armatei/comandamentului de armă/sprijin de care aparțin acestea.  +  Articolul 19(1) Selecția candidaților cuprinde următoarele tipuri de probe:a) probe psihologice;b) probe fizice.(2) Probele de selecție prevăzute la alin. (1) se desfășoară în aceeași zi.(3) În funcție de numărul candidaților și posibilitățile de examinare ale comisiei prevăzute la art. 18 alin. (2), selecția acestora se poate derula pe durata mai multor zile, pe serii de candidați.  +  Articolul 20 În activitatea de selecție se utilizează, diferențiat, pe categorii de candidați/personal militar, instrumente de evaluare a capacităților cognitive, a trăsăturilor de personalitate, a capacității motrice, precum și a altor caracteristici stabilite de către structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 21(1) În activitatea de evaluare psihologică a candidaților se aplică criteriile, metodologiile, manualele și procedurile profesionale de evaluare specifice, elaborate de către Centrul de investigații sociocomportamentale și aprobate de către șeful Direcției management resurse umane.(2) În activitatea de evaluare a nivelului capacității motrice a candidaților se aplică probele și baremele prevăzute în anexa nr. 4.(3) Instrumentele de selecție nu se schimbă pe parcursul unui an de selecție.  +  Articolul 22 La activitatea de selecție participă candidații care dețin adeverință eliberată de către medicul de familie din care să rezulte faptul că sunt apți pentru efort fizic și care declară, sub semnătură, că starea psihică și cea fizică le permit susținerea probelor.  +  Articolul 23(1) Procesul de selecție se încheie cu declararea candidatului în una dintre următoarele situații:a) "Admis" - dacă îndeplinește baremul/cerințele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;b) "Respins" - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele/cerințele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/ aplicate sau dacă nu s-a prezentat pentru susținerea cel puțin a uneia dintre probele prevăzute la art. 19 alin. (1), până la încheierea perioadei de selecție.(2) În urma desfășurării procesului de selecție, comisia prevăzută la art. 18 alin. (2) întocmește un proces-verbal, semnat de către toți membrii acesteia, în care se consemnează rezultatul final pentru fiecare candidat, potrivit alin. (1), la care se anexează tabelele nominale cu rezultatele parțiale obținute de către candidați pe fiecare probă.(3) Candidaților participanți la procesul de selecție li se înmânează, la cerere, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la această activitate.  +  Articolul 24(1) Rezultatele obținute în urma desfășurării procesului de selecție se afișează la sediul centrului zonal de selecție și orientare, pentru fiecare serie de candidați, în ziua susținerii probelor.(2) În baza procesului-verbal prevăzut la art. 23 alin. (2), centrul zonal de selecție și orientare emite, pentru fiecare candidat, o adeverință în care se consemnează rezultatul selecției și care se introduce în dosarul de candidat. (la 30-03-2020, Articolul 24 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.57 din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 )  +  Articolul 25 Contestațiile privind rezultatul selecției se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor și se soluționează de către o comisie constituită la nivelul centrului militar, prin compararea rezultatelor parțiale obținute cu rezultatul final.  +  Articolul 26(1) Candidații declarați "Admis" în urma parcurgerii procesului de selecție, potrivit dispozițiilor art. 23 alin. (1), efectuează examinarea medicală pe baza fișei de examinare medicală, în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, conform dispozițiilor șefului Direcției medicale.(2) Expertizarea medico-militară a candidaților se realizează în baza baremului medical stabilit pentru candidații care urmează să fie chemați în rândul cadrelor militare în activitate, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/ 210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 și 686 bis din 19 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) Cheltuielile aferente examinării medicale a candidaților se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 27(1) În funcție de specificul funcției pentru care candidează, unele categorii de candidați efectuează examinarea medicală și/sau psihologică specială, astfel:a) candidații pentru funcții pentru care îndeplinirea atribuțiilor presupune desfășurarea de activități aeronautice militare, la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu";b) candidații pentru funcții prevăzute cu specialitatea militară "scafandri" sau pentru care îndeplinirea atribuțiilor presupune ambarcarea pe orice tip de navă, la Centrul de Medicină Navală.(2) Prin excepție de la prevederile art. 26 alin. (1), candidații prevăzuți la alin. (1) pot efectua examinarea medicală concomitent cu examinarea medicală și/sau psihologică specială, la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu", respectiv la Centrul de Medicină Navală, după caz.  +  Articolul 28Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în cadrul procesului de selecție, cele eliberate în urma examinării medicale și, după caz, a examinării medicale și/sau psihologice speciale se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obținerii/eliberării lor sau, după caz, la expirarea termenului legal de rezolvare a contestațiilor depuse. (la 30-03-2020, Articolul 28 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.57 din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 )  +  Articolul 29(1) Candidații declarați «Admis» la selecție și «Apt» în urma examinării medicale în condițiile art. 26 sau ale art. 27, după caz, sunt repartizați pe funcții/structuri militare, pe baza opțiunilor exprimate și a criteriilor de departajare a candidaților prevăzute în anexa nr. 4^1. (la 30-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 29 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.57 din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) (2) Repartiția candidaților pe funcții, în condițiile alin. (1), se realizează de către centrele militare, în baza unei metodologii elaborate de către Direcția personal și mobilizare.(3) Dosarele candidaților rezerviști repartizați, care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1), sunt trimise la structurile beneficiare în vederea încheierii contractelor.(4) Dosarele candidaților fără pregătire militară și ale candidaților rezerviști prevăzuți la art. 11, repartizați, sunt trimise la instituțiile în care se desfășoară formarea inițială.(5) Dosarele candidaților declarați "Respins", respectiv ale celor declarați "Inapt" în urma desfășurării examinării medicale în condițiile art. 26 sau ale art. 27 sunt clasate și se păstrează timp de 1 an la centrele militare care le-au întocmit.  +  Articolul 30(1) Candidații fără pregătire militară și candidații rezerviști prevăzuți la art. 11, repartizați pentru funcții prevăzute cu arme/servicii și specialități militare, pentru care este necesară deținerea permisului auto sau obținerea brevetului de conducere a tehnicii specifice armelor respective, efectuează examinarea psihotehnică specifică la prezentarea în instituțiile în care se desfășoară formarea inițială, prin grija laboratoarelor psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit actelor normative în vigoare.(2) Dosarele candidaților declarați "Respins" în urma examinării psihotehnice specifice se trimit la centrele militare care le-au întocmit în vederea clasării.  +  Secţiunea a 5-a Formarea rezerviștilor voluntari  +  Articolul 31(1) Formarea rezerviștilor voluntari este inițială și continuă.(2) Formarea inițială a rezerviștilor voluntari reprezintă procesul de instruire instituționalizată a candidaților fără pregătire militară, respectiv a candidaților rezerviști prevăzuți la art. 11, pe timpul programului de instruire inițială prevăzut la art. 15 din Lege, pentru formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și atitudini necesare pentru îndeplinirea la parametri maximali a atribuțiilor funcțiilor în care vor fi încadrați.(3) Formarea continuă se desfășoară pe timpul îndeplinirii serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar.  +  Articolul 32(1) Instruirea prevăzută la art. 31 alin. (2) se execută atât în instituțiile de formare continuă, cât și în alte structuri nominalizate prin ordin al șefului Statului Major General, pe arme și specialități militare, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naționale.(2) Programul de instruire inițială se execută sub forma unui curs de formare, a cărui structură este diferențiată în funcție de sursa de proveniență a candidaților, categoria de personal, arma și specialitatea militară.(3) Pentru candidații fără pregătire militară, cursul de formare este structurat conform ordinului șefului Statului Major General privind instruirea rezerviștilor voluntari, pe module de instruire individuală de bază, individuală de specialitate și de leadership.(4) Pentru candidații rezerviști prevăzuți la art. 11 alin. (1), cursul de formare cuprinde toate modulele prevăzute la alin. (3), iar pentru cei prevăzuți la art. 11 alin. (2), numai modulele instruirii individuale de specialitate și/sau de leadership, după caz.(5) În funcție de specificul și conținutul instruirii, unele module/etape/secvențe din cadrul cursului de formare se pot desfășura prin gruparea candidaților de la mai multe arme/specialități militare, familii de posturi/funcții.  +  Articolul 33(1) Pe timpul cursului de formare, în urma semnării angajamentului întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, personalului participant i se atribuie statutul de cursant, având drepturile și îndatoririle prevăzute la art. 15 alin. (2) din Lege.(2) La finalizarea cursului de formare, absolvenții beneficiază de certificat de absolvire sau brevet de cadru militar rezervist aferent categoriei de personal pentru care s-a instruit, după caz.  +  Articolul 34 Instruirea rezerviștilor voluntari continuă pe timpul derulării contractului, prin participarea acestora la activitățile de instruire planificate, organizate și desfășurate în cadrul structurilor în care au fost încadrați sau în instituțiile de formare continuă pentru parcurgerea cursurilor de specializare sau de carieră, care să le asigure evoluția în carieră.  +  Articolul 35(1) Pentru actualizarea cunoștințelor/deprinderilor dobândite pe timpul îndeplinirii serviciului militar, rezerviștii voluntari proveniți din rezerviști participă, în primul an de contract, la un curs de specializare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), rezerviștii voluntari care au îndeplinit serviciul militar activ în calitate de militar profesionist și au trecut în rezervă cu cel mult 5 ani înainte de data semnării contractului nu participă la cursul de specializare, dacă arma/specializarea deținută în calitate de militar profesionist corespunde postului pe care este încadrat ca rezervist voluntar.(3) Planificarea rezerviștilor voluntari în vederea participării la cursuri de specializare și/sau carieră se realizează de către structura militară în care sunt încadrați și se comunică acestora în termenul prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. a) din Lege.  +  Articolul 36(1) Determinarea cheltuielilor efectuate pe timpul recrutării și selecției se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 6.(2) Determinarea cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii inițiale se elaborează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.111/2011 pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naționale a cheltuielilor de întreținere și de instruire pe timpul școlarizării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 21 decembrie 2011, precum și a precizărilor Direcției financiar-contabile privind aplicarea acestora.  +  Capitolul III Serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar  +  Secţiunea 1 Raporturile de serviciu dintre rezerviștii voluntari și Ministerul Apărării Naționale  +  Articolul 37(1) Raporturile de serviciu ale rezerviștilor voluntari se stabilesc odată cu semnarea contractului prevăzut la art. 1 alin. (1) și se exercită în baza ordinului de numire în funcție.(2) La încheierea contractului, Ministerul Apărării Naționale este reprezentat de către comandantul/șeful structurii militare în al cărei stat de organizare se regăsește funcția prevăzută a fi încadrată de titularul acestuia.(3) Ordinul de numire în funcție prevăzut la alin. (1) se emite după semnarea contractului, cu respectarea competențelor pentru numirea în funcție a personalului militar, corespunzătoare gradului funcției care urmează a fi încadrată, stabilite potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.  +  Articolul 38(1) Pe durata executării contractului, rezerviștii voluntari îndeplinesc serviciul militar în rezervă, în forma prevăzută la art. 3 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare.(2) Limita de vârstă până la care rezerviștii voluntari pot îndeplini serviciul militar în această calitate este cea prevăzută de lege pentru menținerea rezerviștilor în clasa a III-a de evidență, corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte.  +  Articolul 39 Cu 6 luni înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc, în scris, asupra intenției de continuare sau de încetare a raporturilor de serviciu.  +  Articolul 40(1) Raporturile de serviciu ale rezerviștilor voluntari pot fi modificate prin act adițional, în situația detașării sau trimiterii în misiune a acestora, în condițiile legii.(2) Raporturile de serviciu ale rezerviștilor voluntari pot fi modificate numai în cadrul categoriei de personal militar din care fac parte.  +  Articolul 41(1) Rezerviștii voluntari participă la întreaga gamă de misiuni și operații în afara teritoriului statului român, în condițiile art. 15 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, precum și ale art. 21 din Lege.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), rezerviștii voluntari pot fi selecționați pentru încadrarea unor funcții în statul de organizare pentru misiune și/sau pentru rezerva de înlocuire, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale, potrivit Criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Rezerviștii voluntari selecționați potrivit prevederilor alin. (2) participă la programul de pregătire pentru misiune, în aceleași condiții ca și personalul militar în activitate.  +  Articolul 42 Rezerviștii voluntari pot fi detașați în cadrul Ministerului Apărării Naționale în alte structuri militare decât cele în care sunt încadrați, în următoarele situații:a) pentru exercitarea atribuțiilor unei alte funcții;b) pentru participarea la diferite forme de dezvoltare profesională;c) pentru desfășurarea unor activități în interesul instituției militare.  +  Articolul 43(1) În situațiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Lege, contractele rezerviștilor voluntari se suspendă de drept, în baza ordinului de concentrare sau de mobilizare, după caz, începând cu data înscrisă în acestea.(2) La revenirea la starea de pace, ca urmare a încetării stărilor prevăzute la alin. (1), executarea contractului în calitate de rezervist voluntar se reia începând cu data înscrisă în ordinul de demobilizare sau de desconcentrare, după caz, iar termenul de expirare al acestuia se stabilește proporțional cu perioada rămasă neexecutată la data suspendării.  +  Secţiunea a 2-a Îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar  +  Articolul 44(1) Pe timp de pace și pe timpul stării de urgență, chemarea rezerviștilor voluntari la concentrare pentru instruire sau pentru îndeplinirea unor misiuni se realizează în baza ordinului de chemare întocmit potrivit modelului din anexa nr. 7a.(2) Chemarea rezerviștilor voluntari la exercițiile și antrenamentele de mobilizare se realizează pe baza ordinului de chemare întocmit potrivit modelului din anexa nr. 7b.(3) Chemarea rezerviștilor voluntari la instituirea stării de asediu, la declararea stării de mobilizare sau a stării de război se realizează pe baza ordinului de chemare prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviștilor la exercițiile și antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război și a rezerviștilor voluntari la mobilizare sau la război.(4) Chemarea rezerviștilor voluntari pentru actualizarea datelor de evidență se face prin ordin de chemare pentru clarificarea situației militare, întocmit potrivit normelor de evidență militară.  +  Articolul 45(1) În situațiile în care motivele chemării și/sau perioadele de desfășurare ale instruirilor se modifică, se întocmește și se înmânează un nou ordin de chemare, cu respectarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (4) din Lege.(2) La înmânarea noului ordin de chemare se reține vechiul ordin de chemare.  +  Articolul 46 În situațiile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. c) din Lege, chemarea se face prin delegatul structurii militare în care aceștia sunt încadrați, care va avea asupra lui delegația de serviciu.  +  Articolul 47 Pe durata instruirii prevăzută la art. 22 alin. (1) din Lege, programul efectiv de lucru al rezerviștilor voluntari se stabilește numai în zilele lucrătoare, în limita a 8 ore zilnic.  +  Articolul 48 Pe timpul participării la instruire sau la misiuni, între rezerviștii voluntari și personalul militar în activitate, respectiv personalul civil se stabilesc tipurile de relații prevăzute de actele normative specifice în vigoare pentru militari/personalul civil din Armata României.  +  Articolul 49(1) Examenul medical periodic al rezerviștilor voluntari se realizează în baza fișei de examinare medicală tip Ministerul Apărării Naționale, potrivit metodologiei stabilite prin dispoziție a șefului Direcției medicale.(2) Examenele medicale prin care se asigură supravegherea stării de sănătate a rezerviștilor voluntari se planifică în perioadele premergătoare concentrărilor pentru participare la instruire, de către unitățile sanitare militare, de comun acord cu structurile militare cu care aceștia au încheiate contracte.(3) Expertizarea medico-militară a rezerviștilor voluntari, la examenul medical periodic, se realizează în baza baremului medical aplicabil personalului militar în activitate.  +  Articolul 50(1) Accesul rezerviștilor voluntari la informații clasificate este permis în baza documentelor de acces și cu respectarea principiului necesității de a cunoaște.(2) Accesul rezerviștilor voluntari în obiectivele militare, în zonele de securitate și zonele administrative se face în conformitate cu prevederile Normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 9/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 și 115 bis din 28 februarie 2013.  +  Secţiunea a 3-a Drepturi și obligații pe durata îndeplinirii serviciului militar  +  Articolul 51(1) Rezerviștilor voluntari li se asigură drepturile de echipament stabilite pentru aceștia prin Hotărârea Guvernului nr. 809/1994 privind aprobarea normelor de echipare, în timp de pace, a personalului din instituțiile publice, aparținând Sectorului de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, cu modificările și completările ulterioare.(2) Rezerviștii voluntari poartă uniforma militară numai pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, potrivit Legii.(3) Articolele de echipament pentru rezerviștii voluntari se asigură pe durata contractului și se păstrează la structura militară în care sunt încadrați, în perioadele când nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, în încăperi special destinate.  +  Articolul 52(1) Pe timpul desfășurării instruirii inițiale, a concentrărilor pentru participare la instruire/misiuni sau la alte forme de instruire, rezerviștii voluntari beneficiază de aceleași condiții de cazare prevăzute în actele normative specifice în vigoare pentru personalul militar în activitate.(2) Rezerviștii voluntari, pe timpul cât sunt concentrați pentru instruire, pot să nu fie încazarmați, numai în situația în care au domiciliul în localitatea de dislocare a structurii militare unde sunt încadrați sau în localități situate la distanțe mai mici de 50 km, cu decontarea cheltuielilor de transport.  +  Articolul 53 Rezerviștii voluntari, pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, beneficiază de normele de hrană, sub formă de hrană preparată sau de valoarea financiară neimpozabilă a acestora, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate.  +  Articolul 54(1) Rezerviștii voluntari au obligația de a-și menține nivelul de pregătire fizică pe timpul cât nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni.(2) Anual, pe timpul instruirii prevăzute la art. 22 alin. (1) din Lege se execută evaluarea nivelului de pregătire fizică a rezerviștilor voluntari.(3) Evaluarea nivelului de pregătire fizică a rezerviștilor voluntari se realizează pe baza baremelor stabilite pentru personalul militar în activitate prin Regulamentul educației fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 și 88 bis din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Acordarea gradelor, înaintarea în gradul următor și promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari  +  Articolul 55(1) Rezerviștilor voluntari proveniți potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Lege li se acordă primul grad militar corespunzător categoriei de personal din care fac parte, la semnarea contractului în această calitate, prin ordine ale comandaților care au competențe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) În formulele de adresare/prezentare și în înscrisuri se folosește expresia "....... (gradul) rezervist voluntar".  +  Articolul 56(1) Rezerviștii voluntari pot fi înaintați în gradul următor, de regulă, la finalizarea perioadei de concentrare pentru îndeplinirea unei misiuni sau la reînnoirea/prelungirea contractului, cu respectarea competențelor prevăzute în actele normative specifice în vigoare.(2) Pe timpul executării contractului, rezerviștii voluntari pot fi înaintați în gradul următor cu respectarea stagiilor minime în grad prevăzute de lege pentru personalul militar în rezervă și numai dacă permite gradul funcției de încadrare prevăzută în contract.(3) Pentru a fi înaintați în gradul următor, rezerviștii voluntari trebuie să îndeplinească aceleași condiții de studii/cursuri ca și personalul militar în activitate.  +  Articolul 57(1) Promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari se realizează cu respectarea prevederilor actelor normative specifice referitoare la competențele de numire în funcție, după finalizarea cel puțin a primului contract de 4 ani.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari se poate realiza și înainte de finalizarea primului contract dacă, în cazul desființării funcției în care sunt încadrați sau la încadrarea acesteia cu personal militar în activitate, există posibilitatea încadrării pe o funcție superioară și îndeplinesc toate celelalte condiții legale.(3) Promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari, în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), se realizează prin încheierea unui nou contract pentru funcția respectivă.(4) Pentru promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari, aceștia trebuie să îndeplinească aceleași condiții de studii/cursuri ca și personalul militar în activitate.  +  Secţiunea a 5-a Încetarea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar  +  Articolul 58(1) Raporturile de serviciu ale rezerviștilor voluntari încetează prin decizie a comandantului/șefului structurii militare cu care au încheiat contractul.(2) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a), d), e), k), n)p) și ș) din Lege, decizia se emite la propunerea structurii de resurse umane.(3) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b),c), h) j), l),m), q) și s) din Lege, decizia se emite la propunerea comandantului sau șefului direct al rezervistului voluntar.(4) Propunerea pentru încetarea contractului se face prin raport scris, avizat de către consilierul juridic.(5) Decizia de încetare a contractului se consemnează în ordinul de zi pe unitate și se comunică în scris centrului militar pe a cărui rază de responsabilitate își are acesta domiciliul.  +  Articolul 59 În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a) din Lege, data de încetare a contractului este prima zi după expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul.  +  Articolul 60(1) În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b) din Lege, raportul se întocmește în 5 zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare sau a unor modificări ale celor actuale.(2) Data de încetare a contractului este, de regulă, cu cel puțin o zi înainte de data intrării în vigoare a ordinelor de desființare ori a noilor state de organizare.  +  Articolul 61(1) Încetarea contractului în situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c) din Lege se face în baza aprobării pe raportul scris al rezervistului voluntar adresat comandantului/șefului structurii militare.(2) Data de încetare a contractului este convenită de ambele părți.  +  Articolul 62 În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. d) din Lege, contractul încetează la data în care rezervistul voluntar trece la îndeplinirea serviciului militar activ.  +  Articolul 63(1) În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. e) din Lege, raportul privind încetarea contractului se întocmește până la data de 20 a lunii premergătoare celei în care rezervistul voluntar împlinește limita de vârstă pentru scoaterea din evidența militară ca rezervist.(2) Data de încetare a contractului este ziua în care împlinește limita de vârstă pentru scoaterea din evidența militară ca rezervist.  +  Articolul 64(1) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. f) și r) din Lege, comandantul/șeful structurii militare înștiințează rezervistul voluntar în cauză despre motivele care stau la baza desfacerii unilaterale a contractului, din inițiativa Ministerului Apărării Naționale.(2) Raportul se întocmește cu cel puțin 60 de zile înainte de data încetării contractului.  +  Articolul 65(1) În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. g) din Lege, contractul încetează la cererea rezervistului voluntar.(2) Rezervistul voluntar care solicită să îi înceteze contractul prin demisie adresează raport scris comandantului/șefului structurii militare în care specifică data de încetare a acestuia.(3) Raportul se aprobă la termenul și întrunirea condițiilor legale.  +  Articolul 66(1) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. h),i) și s) din Lege, în raportul cu propunerea pentru încetarea contractului se prezintă motivele încetării acestuia.(2) Raportul se prezintă spre aprobare comandantului/șefului structurii militare în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de sancționare propusă prin actul de constatare întocmit de către comisia de cercetare.(3) Data de încetare a contractului este a 15-a zi lucrătoare, calculată de la data comunicării deciziei de sancționare.  +  Articolul 67(1) În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. j) din Lege, raportul cu propunerea de încetare a contractului, la care se anexează o copie de pe hotărârea judecătorească, se prezintă comandantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii judecătorești definitive.(2) Contractul încetează după 15 zile lucrătoare de la data prezentării propunerilor comandantului/șefului structurii militare.  +  Articolul 68 În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. k) și n) din Lege, raportul se prezintă comandantului structurii militare în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii judecătorești la care se anexează o copie după aceasta.  +  Articolul 69(1) În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. l) din Lege, raportul se prezintă comandantului structurii militare în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii condițiilor de la momentul încheierii contractului.(2) Data de încetare a contractului este la 5 zile lucrătoare de la data aprobării raportului.  +  Articolul 70(1) În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. m) din Lege, raportul se prezintă comandantului structurii militare în termen de două zile lucrătoare de la data primirii deciziei autorității competente privind retragerea motivată a avizului de securitate la care se anexează o copie de pe aceasta.(2) Contractul încetează după 15 zile lucrătoare de la primirea propunerii.  +  Articolul 71(1) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. o) și p) din Lege, raportul se prezintă comandantului structurii militare în termen de 5 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a deciziei medicale a comisiilor de expertiză medico-militară.(2) Încetarea contractului se dispune în termen de 30 de zile de la data primirii actelor medicale.  +  Articolul 72 În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. q) din Lege, data încetării contractului corespunde cu data plecării în străinătate.  +  Articolul 73 În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. ș) din Lege, data încetării contractului este cea consemnată în certificatul de deces.  +  Secţiunea a 6-a Evidența rezerviștilor voluntari  +  Articolul 74(1) Sistemul de evidență a rezerviștilor voluntari se constituie în scopul cunoașterii permanente și exacte a situației necesarului și existentului acestei categorii de personal, precum și a principalelor date necesare evoluției în carieră, asigurării drepturilor materiale, financiare și de altă natură cuvenite acestora, potrivit prevederilor legale.(2) Comandanții/Șefii structurilor militare au obligația să asigure organizarea și ținerea evidenței rezerviștilor voluntari, iar șefii compartimentelor/similare de resurse umane răspund de actualizarea permanentă a datelor și documentelor de evidență militară a rezerviștilor voluntari.  +  Articolul 75(1) Documentul care atestă calitatea de rezervist voluntar este legitimația militară.(2) Emiterea, evidența, utilizarea și retragerea legitimațiilor militare prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor metodologiilor și instrucțiunilor specifice, aplicabile personalului militar în activitate.(3) Pentru cadrele militare rezerviști voluntari, în aplicarea metodologiei privind emiterea, utilizarea, retragerea și evidența legitimațiilor militare, se respectă următoarele particularități:a) culoarea cardului este mov pal;b) seriile legitimațiilor militare sunt reprezentate de înscrisul RzV;c) fotografia se descarcă din cadrul sistemului informatic pentru managementul persoanelor ce încadrează funcții la război din structurile militare ale Ministerului Apărării Naționale;d) termenul de emitere a legitimațiilor militare este de 90 de zile de la semnarea contractului;e) pe durata contractului, în perioadele în care nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, legitimațiile militare se păstrează la structura de resurse umane la care aceștia sunt în evidență.  +  Articolul 76(1) La prezentarea pentru participare la instruire sau îndeplinirea unor misiuni, rezerviștii voluntari predau livretele militare compartimentului de resurse umane al structurii militare în care sunt încadrați, care le păstrează și le actualizează pe toată durata desfășurării acestora.(2) La încheierea activităților prevăzute la alin. (1), rezerviștilor voluntari li se înmânează livretele militare actualizate cu datele corespunzătoare activităților desfășurate.  +  Articolul 77 Rezerviștii voluntari au obligația să înștiințeze de îndată structura militară cu care au încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidență și anunțare, în scopul actualizării operative a documentelor de evidență nominală și a bazei de date a sistemului informatic.  +  Articolul 78(1) La încetarea contractului rezerviștilor voluntari și trecerea acestora în poziția de rezerviști, în rezerva de mobilizare, documentele de evidență ale acestora se trimit centrului militar pe a cărui rază de responsabilitate își au domiciliul.(2) În situația în care rezerviștii voluntari sunt declarați "admis" pentru a urma o formă de îndeplinire a serviciului militar în activitate, documentele de evidență ale acestora se trimit structurilor militare unde au fost repartizați pentru instruire/formare.  +  Articolul 79(1) Consultarea și comunicarea de date și informații din sistemul de evidență nominală a rezerviștilor voluntari se realizează numai cu aprobarea comandantului/șefului structurii militare la care acestea se păstrează, cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor personale.(2) Prevederile normelor privind protecția informațiilor clasificate în Armata României se aplică și pentru documentele de evidență nominală ale rezerviștilor voluntari.  +  Secţiunea a 7-a Decontarea cheltuielilor de deplasare  +  Articolul 80(1) Rezerviștii voluntari care au domiciliul/reședința în afara perimetrului localității de dislocare a structurii militare în care sunt încadrați sau în care se instruiesc beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare la chemarea la exerciții de mobilizare, la concentrare sau la mobilizare, precum și în alte situații prevăzute de Lege.(2) De decontarea cheltuielilor de deplasare beneficiază și cetățenii prevăzuți la art. 14 alin. (5) din Lege, la prezentarea pentru participarea la programul de instruire inițială, dacă au domiciliul/reședința în afara perimetrului localității de dislocare a structurii militare în care se desfășoară acesta.(3) La încheierea activităților pentru care au fost chemați, celor care se încadrează în prevederile alin. (1) și/sau (2) li se asigură documente militare de transport sau sume în numerar pentru deplasarea în localitățile de domiciliu/reședință.  +  Articolul 81(1) Deplasarea rezerviștilor voluntari și a cetățenilor prevăzuți la art. 14 alin. (5) din Lege, în condițiile prevăzute la art. 80 alin. (1) și (2), se poate realiza cu categoriile de mijloace de transport în comun la care au dreptul, aparținând operatorilor economici autorizați pentru a presta servicii de transport de persoane, denumiți în continuare transportatori, sau cu mijloace auto personale.(2) Cheltuielile de deplasare se calculează pentru distanța dintre localitatea de domiciliu/reședință și localitatea de dislocare a structurii militare în care este încadrat cel în cauză sau în care se instruiește, pe drumul cel mai scurt cu mijlocul de transport ales.(3) Valoarea cheltuielilor de deplasare reprezintă, după caz:a) pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun - suma valorilor legitimațiilor de călătorie emise de către transportatori, la care se adaugă sumele plătite pentru comisioane percepute de agențiile de voiaj și/sau ca taxe specifice pentru călători, reglementate în legislația națională;b) pentru deplasarea cu mijloace auto personale - contravaloarea carburantului consumat pe distanța prevăzută la alin. (2), în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare aplicabile personalului militar în activitate, la care se pot adăuga sumele plătite ca taxe de autostradă, taxe de transbordare sau alte taxe specifice reglementate în legislația națională.(4) Nu fac obiectul decontării următoarele categorii de cheltuieli:a) taxe percepute suplimentar pentru depășirea limitei de greutate a bagajelor de mână;b) taxe percepute suplimentar de agențiile de voiaj pentru diferite servicii prestate;c) amenzi pentru nerespectarea prevederilor legislației rutiere în vigoare.(5) Cuantumul sumei în numerar asigurată în condițiile art. 80 alin. (3) este egal cu contravaloarea documentelor militare de transport la care au dreptul cei în cauză.  +  Articolul 82(1) Decontarea cheltuielilor de deplasare se realizează în baza ordinului de chemare, a legitimațiilor de călătorie și a altor documente justificative, după caz.(2) Pentru admiterea la decontare a legitimațiilor de călătorie, acestea trebuie să aibă înscrise denumirea transportatorului, prețul și data efectuării călătoriei.(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) sunt:a) bon fiscal/chitanță eliberat(ă) de stația de alimentare cu carburanți, din care să rezulte prețul de achiziție al carburantului la data alimentării;b) bonuri fiscale/chitanțe eliberate la plata taxelor prevăzute la art. 81 alin. (3);c) nota personală, anexată la ordinul de chemare, în care se menționează ruta și numărul de kilometri parcurși - numai la deplasarea cu mijloace auto personale.(4) În toate situațiile, legitimațiile de călătorie și documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) se admit la decontare numai dacă data înscrisă pe acestea este anterioară cu cel mult 24 de ore față de data înscrisă în ordinul de chemare.  +  Articolul 83(1) Decontarea cheltuielilor de deplasare ale rezerviștilor voluntari în condițiile prezentelor norme se realizează de către structurile militare în care aceștia sunt încadrați, iar cele ale cetățenilor prevăzuți la art. 14 alin. (5) din Lege, de către structurile militare în care desfășoară programul de pregătire inițială, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor prevăzute la art. 82 alin. (1).(2) Pentru asigurarea drepturilor de decontare a cheltuielilor de deplasare, structurile militare prevăzute la alin. (1) și centrele militare solicită de la structurile teritoriale abilitate, anual, până la 1 decembrie, sau ori de câte ori este nevoie, lista operatorilor economici licențiați să presteze servicii de transport de persoane și datele de identificare socială/fiscală ale acestora.(3) Lista operatorilor economici prevăzută la alin. (2) se aduce la cunoștința rezerviștilor voluntari, prin grija structurilor militare în care sunt încadrați, respectiv a cetățenilor prevăzuți la art. 14 alin. (5) din Lege, prin grija centrelor militare.(4) În sensul prezentelor norme, prin structuri teritoriale abilitate se înțelege organismele și agențiile teritoriale ale autorităților și instituțiilor publice care acordă licențe de transport rutiere, feroviare, aeriene și navale, potrivit legii.(5) Structurile militare care nu au structură financiar-contabilă înaintează eșalonului în a cărui asigurare financiară se află, în termen de 5 zile de la prezentarea rezerviștilor voluntari, documentele de călătorie și pe cele justificative ale acestora.  +  Articolul 84(1) Pe durata participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, rezerviștii voluntari au aceleași drepturi de transport ca și personalul militar în activitate, corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte, conform normelor metodologice în vigoare.(2) Cetățenii prevăzuți la art. 14 alin. (5) din Lege, pe durata programului de instruire inițială, au drepturile de transport corespunzătoare soldaților și gradaților profesioniști, conform normelor metodologice în vigoare.  +  Secţiunea a 8-a Prezentarea publică a informațiilor militare de către rezerviștii voluntari  +  Articolul 85(1) Prin informații militare, în sensul dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Lege, se înțelege informațiile referitoare la instituția militară sau cele din interiorul acesteia, care se gestionează potrivit prevederilor Instrucțiunilor privind activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 76/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 17 iunie 2016.(2) Rezerviștii voluntari respectă prevederile instrucțiunilor menționate la alin. (1) pe toată durata derulării contractului în această calitate, atât pe timpul participării la instruire sau la misiuni, cât și în perioada când nu participă la aceste activități.  +  Articolul 86(1) Orice opinie personală postată în conturile individuale ale rezerviștilor voluntari, deschise în nume propriu pe rețelele de socializare, nu este considerată ca reprezentând punctul de vedere al instituției militare.(2) Postările rezerviștilor voluntari pe conturile personale nu trebuie să aducă prejudicii de imagine instituției militare, trebuie să respecte regulile de comportament asumate, prevăzute de legislația în vigoare referitoare la statutul cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști.(3) Rezerviștii voluntari răspund pentru comportamentul și postările personale în mediul on-line, conform normelor și regulamentelor militare în vigoare și ale prevederilor cadrului normativ național, potrivit cărora spațiul virtual este definit ca fiind spațiu public.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 87 Comandanții/Șefii structurilor militare stabilite potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) răspund de pregătirea personalului, de asigurarea bazei materiale și a infrastructurii necesare formării, respectiv a instruirii rezerviștilor voluntari repartizați.  +  Articolul 88Anexele nr. 1-4, 4^1, 5-7b fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 30-03-2020, Articolul 88 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.57 din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  - Model -
  ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Exemplarul nr. Unitatea Militară nr. .......
  CONTRACT
  pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate
  de rezervist voluntar
  Nr. .......... din............
  A. Părțile contractului Ministerul Apărării Naționale, prin U.M. ......(indicativul numeric)...., cu sediul în .....(adresă/localitate/județ)...., telefon ....(nr. telefon)..., reprezentată legal prin .....(gradul, numele și prenumele) (funcția)....., în calitate de ........................... și domnul/doamna .......(gradul, numele și prenumele)......., domiciliat(ă) în localitatea ................., str. .............. nr. ...., bl. ......, sc. ...., ap. ...., județul ............, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria ........ nr. .........., eliberat(ă) de ........... la data de ..............., CNP ..............., denumit în continuare rezervist voluntar, am încheiat prezentul contract în următoarele condiții:B. Obiectul contractului Îndeplinirea serviciului militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar, prin încadrarea unei funcții prevăzute în statul de organizare al U.M. nr. .......(indicativul numeric și localitatea de dislocare)........C. Funcția– .......(denumirea funcției, fără detalii referitoare la conexiuni, elemente de salarizare etc.)......, cu specificațiile și atribuțiile prevăzute în Fișa postului înregistrată cu nr. ........D. Criterii de evaluare a activității profesionale– conform prevederilor ............................................ (Se înscrie, după caz, Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 122/2014 privind aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, pe timp de pace, cu completările ulterioare, pentru cadre militare, sau Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 39/2010 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, cu modificările și completările ulterioare, pentru gradați și soldați.)E. Riscuri specifice postului– conform prevederilor din Fișa postului nr............F. Durata contractului– pe durată determinată, de la data de ................... până la data de ............................G. Durata concediului de odihnă– pentru perioada participării la instruire: concediu de odihnă, proporțional cu numărul de zile de participare efectivă;– pentru perioada participării la misiuni în afara teritoriului național: concediul de odihnă suplimentar, conform prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare;– pentru perioada cât nu participă la instruire/misiuni: nu se acordă.H. Condițiile de acordare a preavizului și durata acestuia– 60 de zile, în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari.I. Veniturile salariale și periodicitatea plății acestora– soldă de funcție și de grad, pentru numărul de zile de participare efectivă la instruire/misiuni, în situațiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 270/2015;– indemnizație lunară în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcție pe care sunt încadrați, conform contractului încheiat și solda gradului deținut, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadrați;– drepturi salariale stabilite potrivit art. 77 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 270/2015;– primă de fidelitate - în condițiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015.J. Durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și zile/an– zilnic 8 h; 5 zile/săptămână.K. Formarea profesională– cursuri de specializare/perfecționare, .......L. Mobilitate– executarea atribuțiilor de serviciu nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz, angajatul beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport și de indemnizație de delegare/detașare.M. Păstrarea confidențialității– pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, angajatul nu transmite date sau informații de care a luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite de lege și de actele normative în vigoare.N. Comunicările în scris– prin ordine de chemare - pentru concentrări pentru participarea la instruire sau la misiuni, precum și pentru actualizarea datelor de evidență;– prin raport - pentru cereri sau alte situații.O. Drepturi și obligații generale ale părțilorO.1. Ministerul Apărării Naționale are, în principal, următoarele drepturi:a) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor funcționale;b) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii și Regulamentului disciplinei militare;c) să beneficieze de capacitatea de muncă a rezervistului voluntar în funcția repartizată, pe o perioadă de .... ani, în condițiile legii și ale prezentului contract.O.2. Rezervistul voluntar are, în principal, următoarele drepturi:a) hrană, echipament și materiale de întreținere și alte drepturi materiale gratuite, pe timpul participării la instruire și la îndeplinirea unor misiuni;b) drepturi bănești, acordate în condițiile legii și ale prezentului contract;c) condiții de instruire/pregătire prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru personalul militar în activitate, la chemarea la concentrare pentru îndeplinirea unor misiuni;d) asistență medicală și medicamente gratuite, în condițiile plății contribuției stabilite de lege.O.3. Ministerului Apărării Naționale îi revin, în principal, următoarele obligații:a) să înmâneze rezervistului voluntar ordinele de chemare în termenele prevăzute de lege;b) să acorde rezervistului voluntar toate drepturile ce decurg din prezentul contract și din actele normative în vigoare;c) să rețină și să vireze contribuțiile datorate de angajat și de angajator, pentru perioada în care rezervistul voluntar participă la instruire și la îndeplinirea unor misiuni, conform legii;d) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice necesare formării și perfecționării pregătirii militare și de specialitate a rezervistului voluntar;e) să informeze rezervistul voluntar asupra condițiilor de pregătire, drepturilor și obligațiilor acestuia pe timpul participării la instruire;f) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă pregătirea militară efectuată;g) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal.O.4. Rezervistului voluntar îi revin, în principal, următoarele obligațiia) să se prezinte la data, ora și locul prevăzute în ordinele de chemare;b) să își însușească cunoștințele și să își formeze deprinderile în arma/serviciul sau specialitatea militară în care se instruiește;c) să respecte prevederile legilor țării, jurământului militar, regulamentelor militare și celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în școlile de aplicație ale armelor/centrele de pregătire/unitățile de instrucție;d) să folosească cu eficiență baza materială și celelalte bunuri materiale de instruire existente în structura militară și să le păstreze în stare de funcționare;e) să manifeste în toate împrejurările o comportare demnă și civilizată, să apere onoarea și demnitatea de militar, să aibă o ținută militară regulamentară și să nu săvârșească abateri disciplinare;f) în cazul încetării raporturilor de serviciu cu Ministerul Apărării Naționale în condițiile art. 27 alin. (1) lit. g) - m), q) și s) din Legea nr. 270/2015, să restituie cheltuielile pentru selecție și instruire inițială*), proporțional cu perioada din contract**) rămasă neexecutată, precum și integral prima de fidelitate acordată. Notă
  *) Pentru rezerviștii voluntari care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 270/2015, în clauza prevăzută la subparagraful O.4. lit. f), în locul cheltuielilor pentru instruire inițială se va menționa restituirea cheltuielilor generate de acordarea drepturilor de echipament în condițiile art. 51 din normele metodologice.
  **) În cazul în care încetarea raporturilor de muncă cu Ministerul Apărării Naționale survine pe timpul executării celui de-al doilea contract sau ulterior, se restituite doar prima de fidelitate acordată la încheierea contractului respectiv.
  P. Dispoziții finale Orice modificare privind clauzele contractuale***) în timpul executării contractului impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale. Notă
  ***) Clauzele prevăzute în prezentul model sunt orientative, comandanții structurilor beneficiare putând adapta conținutul acestora la particularitățile fiecărei situații în parte.
  Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte****). Notă
  ****) În conținutul contractului se consemnează numai informații neclasificate.
  Prezentul contract se suspendă de drept la instituirea stării de asediu, precum și la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, potrivit legii.
  Comandantul/Șeful U.M. nr. ....., Rezervist voluntar, ............................ ........................... (gradul, numele și prenumele) (gradul, numele și prenumele) Consilier juridic, ............................. (gradul, numele și prenumele)
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice - Model - ROMÂNIA SECRET DE SERVICIU MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE (după completare) Denumirea structurii Exemplar nr. ......... Nr. ........ din ............ SITUAȚIE CENTRALIZATOARE cu funcțiile stabilite pentru a fi încadrate cu rezerviști voluntari, în structurile din subordinea ..................
  Nr. crt. Județul U.M. Garnizoana Gradul Arma Codul speciali- tății militare Denumirea specialității militare Numărul de funcții propuse pentru planul de recrutare Observații
  I. OFIȚERI
  1. Brașov 01149 Brașov Cpt. Auto 006 Auto 2
  ... ... ... ... ... ... ... ...
  II. MAIȘTRI MILITARI
  ... ... ... ... ... ... ... ...
  III. SUBOFIȚERI
  ... ... ... ... ... ... ... ...
  IV. GRADAȚI-SOLDAȚI
  ... ... ... ... ... ... ... ...
  Șeful ...................................... (denumirea structurii cu atribuții pe linia asigurării cu resurse umane) Întocmit Gradul ............................. Gradul ........................ (prenumele și numele) (prenumele și numele) Tf. serviciu
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  - Model -
  ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Centrul Militar ................ Denumirea și ștampila structurii la care candidatul și-a modificat opțiunea: ................
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  Subsemnatul(a)*), ......(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului/candidatei)....., născut/ă în anul ......., luna ....., ziua ..., în localitatea ..................., județul/sectorul .............., de cetățenie**) ............., naționalitate ............, starea civilă ............, legitimat(ă) cu BI/CI seria .... nr. ..........., eliberat(ă) de ........... la data de .........., cu domiciliul stabil în localitatea ..............., județul/sectorul ............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc ...., et. ...., ap. ...., telefon .................., cod numeric personal: [][][][][][][][][][][][][], având următoarele studii: ......(ultima formă de învățământ absolvită: denumirea, localitatea și anul absolvirii)........, ocupația actuală: ....(funcția/ocupația și locul de muncă/instituția de învățământ)....., situația militară***): ............., fiul/fiica lui ....(prenumele tatălui)........, și al/a ....(prenumele mamei)........., solicit să particip la selecția pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de****): Notă
  *) În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica și numele anterior.
  **) Se trec toate cetățeniile deținute.
  ***) Se înscrie una dintre următoarele situații: "rezervist", "cetățean încorporabil" sau "cetățean fără obligații militare"; rezerviștii înscriu inclusiv gradul, arma și specialitatea militară deținute în această calitate, conform datelor înscrise în livretul militar.
  ****) Se bifează o singură opțiune.
  1. ofițer rezervist voluntar []2. maistru militar rezervist voluntar []3. subofițer rezervist voluntar []4. soldat/gradat rezervist voluntar []
  arma/serviciul și specialitatea militară sau specializarea:1. ............................ alte opțiuni:2. ......(arma/serviciul și specialitatea militară sau specializarea)......3. ......(arma/serviciul și specialitatea militară sau specializarea)..... pe o funcție corespunzătoare din cadrul:1. U.M. nr. .........(indicativul și localitatea de dislocare)......... alte opțiuni:2. U.M. nr. .........(indicativul și localitatea de dislocare)......... Declar pe propria răspundere că:a) accept investigarea activității mele trecute după regulile specifice Ministerului Apărării Naționale;b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;c) nu fac parte din organizații aflate în afara legii;d) nu aparțin unor culte sau secte religioase interzise de lege;e) orice boală avută sau găsită în perioada de la examinarea medicală până la finalizarea selecției o voi sesiza unității sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunța unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecințele legale;f) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecție, ca urmare a stării de graviditate/maternitate. În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), mă oblig să semnez angajamentul/contractul*****) cu Ministerul Apărării Naționale, de care am luat cunoștință, în caz contrar mă oblig să restitui cheltuielile generate de recrutarea și selecția mea. Notă
  *****) După caz.
  Declar că îmi asum răspunderea exactității datelor înscrise în prezentul acord, iar în situația în care acestea nu corespund realității voi suporta consecințele legale. Semnătura candidatului/candidatei ................................. Data ............................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  Testul de evaluare a nivelului de
  pregătire fizică pentru rezerviștii voluntari
  . Vârsta . . . . . Probe/Sex . Grupa I (până la 31 ani)Grupa a II-a(31-35 ani) Grupa a III-a (36-40 ani) Grupa a IV-a (41-45 ani)Grupa a V-a(46-50 ani)Grupa a VI-a (peste 51 ani)
  Flotări (repetări) M 12 10 8 6 4 2
  F 6 5 4 3 2 1
  Abdomene (repetări) M 18 16 14 12 10 8
  F 14 12 10 8 6 4
  Aler- gare de rezis-tență 2.000 m M 12'00" 12'30" 13'00" 13'30" 14'00"
  1.000 m 8'00"
  2.000 m F 14'00" 14'30" 15'00"
  1.000 m 08'00" 08'30" 09'00"
  NOTE:1. Toate probele se execută în aceeași zi.2. Personalul execută probele în echipament sportiv.3. Pentru a fi declarat "admis", personalul trebuie să participe la toate probele și să obțină baremul minim la fiecare probă (baremul specificat în tabele pentru a fi declarat "admis").4. Modul de execuție a probelor:– abdomenele - poziția inițială: culcat dorsal cu mâinile la ceafă, sprijin la nivelul gleznelor. Se execută flexii ale abdomenului pe coapse, timp de două minute. În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar sunt permise numai atunci când se ajunge în poziția inițială;– flotările - poziția inițială: sprijin culcat facial, pe ambele brațe. Se execută flexii ale brațelor pe antebrațe până ce acestea fac între ele un unghi de 90°, timp de două minute. În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar sunt permise numai atunci când se ajunge în poziția inițială;– alergarea - se execută pe cât posibil în teren plat, startul dându-se din picioare. În condiții grele de teren și pe timp nefavorabil - teren moale, cu apă, gheață, lapoviță, ger, caniculă - baremele prevăzute se măresc cu câte 15 secunde pentru fiecare 1.000 metri.5. Ordinea de executare a probelor: flotări, abdomene și alergare6. După testarea unui grup sau colectiv la o probă se trece imediat la testarea pentru proba următoare, în aceeași ordine de execuție, pentru proba de alergare acordându-se un timp de 15-20 de minute pentru încălzirea specifică.7. Pentru departajarea personalului din punctul de vedere al nivelului de pregătire fizică, se va utiliza ca algoritm de calcul pe fiecare probă astfel:– pentru fiecare repetare executată în plus față de baremul minim la proba de abdomene, se adaugă câte 1 punct;– pentru fiecare repetare executată în plus față de baremul minim la proba de flotări, se adaugă câte 2 puncte;– pentru fiecare 5 secunde obținute sub baremul minim la proba de alergare, se adaugă câte 1 punct.8. Vârstele cuprinse în tabel sunt exprimate în ani împliniți.
   +  Anexa nr. 4^1la normele metodologice
  CRITERII DE DEPARTAJARE
  a candidaților selecționați pentru a ocupa posturile de rezervist voluntar
  În cazul în care doi sau mai mulți candidați au punctaje finale egale, aceștia sunt departajați prin valorificarea, în ordine, a următoarelor punctaje, astfel:a) punctajul obținut la criteriul „nivelul pregătirii militare“;b) punctajul obținut la criteriul „nivelul studiilor“;c) punctajul obținut la criteriul „nivelul capacității motrice“;d) punctajul obținut la criteriul „psihoaptitudinal“.1. Criteriul „nivelul pregătirii militare“Punctajul se stabilește conform tabelului:
  Corpul de personal pentru care opteazăArma/Serviciul și specialitatea militară în care este confirmatPunctaj acordat candidaților
  Fără pregătire militarăSoldat-gradatMaistru militarSubofițerOfițer
  OfițeriÎn altă/alt armă/serviciu----80
  În aceeași/același armă/serviciuÎn altă specialitate militară----90
  În aceeași specialitate militară----100
  Maiștri militariÎn altă/alt armă/serviciu--50--
  În aceeași/același armă/serviciuÎn altă specialitate militară--60--
  În aceeași specialitate militară--70--
  Subofițeri În altă/alt armă/serviciu---30-
  În aceeași/același armă/serviciuÎn altă specialitate militară---40-
  În aceeași specialitate militară---50-
  Soldați-gradațiÎn altă/alt armă/serviciu-10---
  În aceeași/același armă/serviciuÎn altă specialitate militară-20---
  În aceeași specialitate militară-30---
  2. Criteriul „nivelul studiilor“Punctajul se stabilește conform tabelului:
  Corpul de personal/gradul funcției pentru care candideazăStudii
  Liceale cu diplomă de bacalaureatPostlicealeUniversitare de licențăUniversitare de masteratUniversitare de doctorat
  Soldat-gradat1015202530
  Subofițer 015202530
  Maistru militar00202530
  Ofițer Slt.-Cpt.0002530
  Mr.-Lt. col.000030
  3. Criteriul „nivelul capacității motrice“Punctajul se stabilește conform algoritmului de calcul prevăzut la nota nr. 7 din anexa nr. 4 la normele metodologice.4. Criteriul „psihoaptitudinal“Punctajul se stabilește potrivit art. 21 alin. (1) la normele metodologice. (la 30-03-2020, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.57 din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  - Model -
  ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE NECLASIFICAT Unitatea Militară nr. ....... Exemplarul nr. .........
  ANGAJAMENT
  pentru efectuarea programului de instruire inițială
  În baza prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, subsemnatul/ subsemnata, .............., cu domiciliul în ..................., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......., județul/sectorul ...................., declar că mă angajez să parcurg întregul program de pregătire inițială, astfel:1. în perioada ..........(ziua, luna, anul de la/până la)............ la U.M. nr. .......(indicativul unității și localitatea de dislocare)........;2. în perioada ..........(ziua, luna, anul de la/până la)............ la U.M. nr. .......(indicativul unității și localitatea de dislocare)........;3. în perioada ..........(ziua, luna, anul de la/până la)............ la U.M. nr. .......(indicativul unității și localitatea de dislocare)........; și mă oblig:a) să nu mă sustrag de la activitățile specifice programului de pregătire inițială și să manifest interes pentru însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor specifice pe parcursul programului de instruire inițială;b) să respect prevederile legilor țării, ale regulamentelor militare și ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în școlile de aplicație ale armelor/centrele de pregătire/unitățile de instrucție;c) să manifest în toate împrejurările un comportament demn și civilizat, să apăr onoarea și demnitatea militară, să am o ținută militară regulamentară și să nu săvârșesc abateri disciplinare;d) după absolvirea programului de instruire inițială, în termen de ....... zile, să închei contract pe o durată de 4 (patru) ani cu Ministerul Apărării Naționale;e) să restitui cheltuielile ocazionate de recrutarea, selecția și instruirea mea, efectuate de Ministerul Apărării Naționale, dacă:– renunț la parcurgerea programului de pregătire inițială înainte de finalizarea acestuia;– sunt eliminat din programul de pregătire inițială ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului angajament;– sunt eliminat din programul de pregătire inițială ca urmare a condamnării mele pentru infracțiuni săvârșite cu intenție sau din culpă prin hotărâre judecătorească definitivă. Comandantul/Șeful U.M. nr. ....., Candidat, ..................................... .................................. (gradul, numele și prenumele) (gradul, numele și prenumele) Carte de identitate Seria ....... nr. ..... Eliberată de .......... La data de ............ Consilier juridic, ............................. (gradul, numele și prenumele) Prezentul angajament s-a înregistrat la numărul ......... din ............., după ce în prealabil s-a verificat identitatea candidatului.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE NECLASIFICAT Unitatea Militară nr. ....... Exemplarul nr. .........
  METODOLOGIA
  privind determinarea cheltuielilor efectuate
  pe timpul recrutării și selecției
  1. Cheltuielile efectuate pe timpul recrutării și selecției reprezintă cheltuieli efectuate de Ministerul Apărării Naționale cu:a) hrănirea;b) cazarea;c) transportul;d) examinarea medicală în condițiile art. 26 și 27 din normele metodologice, după caz;e) consumul bunurilor materiale utilizate în procesul de selecție pentru activitățile prevăzute la art. 19, 27 și 30 din normele metodologice, după caz.2. Stabilirea cuantumului cheltuielilor efectuate este în responsabilitatea centrelor militare.3. Cercetarea administrativă și recuperarea cheltuielilor prevăzute la pct. 1 se execută în conformitate cu prevederile actelor normative referitoare la răspunderea materială a militarilor.
   +  Anexa nr. 7ala normele metodologice
  - Model -

  ORDIN DE CHEMARE A REZERVIȘTILOR VOLUNTARI LA CONCENTRARE
  ROMÂNIA SERIA ..... Nr. ........... MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Unitatea Militară nr. ........
  DOVADA DE ÎNMÂNARE
  a ordinului de chemare a rezerviștilor
  voluntari la concentrare
  .........(gradul, numele și prenumele).........., domiciliat în ................., str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ......., județul/sectorul .............., telefon ..........., am primit ordinul de chemare a rezerviștilor voluntari la concentrare, seria ..... nr. ........ . Data primirii ....................... Semnătura de primire ................. ROMÂNIA SERIA ..... Nr. ........... MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Unitatea Militară nr. ........
  DOVADA DE ÎNCUNOȘTINȚARE
  pentru prezentarea rezerviștilor
  voluntari la concentrare
  ........(gradul, numele, prenumele tatălui și prenumele)......., am fost încunoștințat astăzi, .......(ziua, luna, anul, ora)......., de către ......(numele și prenumele)...... și mă oblig a mă prezenta la locul și termenele prevăzute în ordinul de chemare pe care îl posed. Semnătura rezervistului voluntar .................... ROMÂNIA SERIA ..... Nr. ........... MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Unitatea Militară nr. ........
  ORDIN
  de chemare a rezerviștilor voluntari la concentrare
  Domnul/Doamna ......(gradul, numele, prenumele tatălui și prenumele)......, domiciliat/ă în ................, str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ...................., legitimat/ă cu B.I./C.I. seria ... nr. ..........., eliberat/ă de ........., și livret militar seria ....... nr. ............, se prezintă la datele menționate mai jos la U.M. nr. ......... din garnizoana ..........., în baza Contractului de rezervist voluntar nr. ......... din ..........., pentru a participa la concentrarea pentru:1. instruire în perioada ......................;2. misiune în perioada ..........................;3. alte forme de instruire/activități, în perioada .....................;4. îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de urgență, începând cu data ......, ora ............. . COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE NR. ..... L.S. ................ Versoul ordinului de chemare:
  OBLIGAȚIILE POSESORULUI ORDINULUI
  DE CHEMARE LA CONCENTRARE
  1. Despre obligativitatea prezentării la data, ora și locul de prezentare prevăzute în ordin, înștiințați angajatorul cu care aveți încheiate raporturi de muncă sau de serviciu, astfel:– pentru instruirile prevăzute în contractul încheiat în condițiile legii, înștiințarea se face cu cel puțin 15 zile înainte de data prezentării la concentrare;– pentru concentrările în vederea participării la misiuni sau instruiri cu o durată mai mare de 15 zile, înștiințarea se face cu cel puțin 45 de zile înainte de termenul prevăzut pentru prezentarea la concentrare;– pentru îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de urgență, înștiințarea se face imediat după primirea ordinului de chemare.2. La prezentarea la unitate veți avea asupra dumneavoastră:– prezentul ordin de chemare;– livretul militar;– actul de identitate;– permis de conducere/documente de atestare a calificării;– documente de călătorie;– actele medicale pe care le posedați (carnet de sănătate, bilet de ieșire din spital, certificat de concediu medical, decizia de pensionare pe caz de boală etc.);– obiecte de igienă personală.3. Pierderea/Distrugerea/Furtul prezentului ordin de chemare se anunță imediat unității militare emitente.
   +  Anexa nr. 7bla normele metodologice
  - Model -

  ORDIN DE CHEMARE A REZERVIȘTILOR VOLUNTARI
  LA EXERCIȚII ȘI ANTRENAMENTE DE MOBILIZARE
  ROMÂNIA SERIA ..... Nr. ........... MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Unitatea Militară nr. ........
  DOVADA DE ÎNMÂNARE
  a ordinului de chemare a rezerviștilor voluntari
  la exerciții și antrenamente de mobilizare
  Subsemnatul, ......(gradul, numele și prenumele)......, domiciliat în ..............., str. ........... nr. .., bl. ........., sc. ......., et. ......., ap. ........, județul/sectorul ................., telefon .........., am primit ordinul de chemare a rezerviștilor voluntari la exerciții/antrenamente de mobilizare, seria .... nr. ............ . Data primirii ...................... Semnătura de primire ................. ROMÂNIA SERIA ..... Nr. ........... MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Unitatea Militară nr. ........
  ORDIN DE CHEMARE
  a rezerviștilor voluntari la exerciții
  și antrenamente de mobilizare
  În baza prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, precum și ale art. 67 alin. (2) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, domnul/doamna .......(gradul, numele, prenumele tatălui și prenumele)......., domiciliat/ă în ................., str. .............. nr. ........., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..........., legitimat/ă cu C.I. seria ..... nr. ....., eliberat/ă de ................., și livret militar seria ..... nr. ..........., se prezintă în data de ............, ora ......, la ........(indicativul U.M. și localitatea de dislocare)....... la adresa ...................., pentru a participa la un exercițiu/antrenament de mobilizare, care se desfășoară în perioada ................ . COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE NR. ...... L.S. ............. Versoul ordinului de chemare:
  OBLIGAȚIILE POSESORULUI ORDINULUI DE CHEMARE LA EXERCIȚII ȘI ANTRENAMENTE DE MOBILIZARE
  1. Despre obligativitatea prezentării la data, ora și locul de prezentare prevăzute în ordin, înștiințați imediat angajatorul cu care aveți încheiate raporturi de muncă sau de serviciu.2. La prezentarea la unitate veți avea asupra dumneavoastră:– prezentul ordin de chemare;– livretul militar;– actul de identitate;– permis de conducere/documente de atestare a calificării;– documente de călătorie;– actele medicale pe care le posedați (carnet de sănătate, bilet de ieșire din spital, certificat de concediu medical, decizia de pensionare pe caz de boală etc.);– obiecte de igienă personală.3. Pierderea/Distrugerea/Furtul prezentului ordin de chemare se anunță imediat unității militare emitente.
  ------