HOTĂRÂRE nr. 185 din 10 martie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 18 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019, cu modificările ulterioare, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Culturii asigură îndeplinirea, în domeniul său de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.3. La articolul 6 alineatul (1), după punctul 23 se introduc trei noi puncte, punctele 23^1-23^3, cu următorul cuprins:23^1. încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile sale de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;23^2. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;23^3. asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) La nivelul Ministerului Culturii funcționează, în condițiile legii, Unitatea de Management a Proiectului, în vederea:a) asigurării managementului proiectelor finanțate din împrumuturi externe, contracte sau garantate de stat, din fonduri europene sau din alte fonduri externe nerambursabile;b) gestionării asistenței financiare acordate României din fonduri europene sau din fonduri externe nerambursabile, prin implementarea programelor de finanțare;c) îndeplinirii rolului de operator de program pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European;d) gestionării programelor de investiții în domeniul culturii finanțate din bugetul de stat sau din alte surse legal constituite;e) asigurării funcționării biroului de informare și asistență tehnică pentru programul Europa Creativă și a punctului de contact Europa pentru Cetățeni.(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare pentru Unitatea de Management a Proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.(3) Pentru gestionarea/implementarea proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, personalul Unității de Management a Proiectului este încadrat pe posturi în afara organigramei Ministerului Culturii și în afara numărului maxim de posturi aprobate pentru minister.(4) Salarizarea personalului Unității de Management a Proiectului se stabilește conform legislației în vigoare.(5) Pe perioada implementării de către Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a Programului de investiții în domeniul culturii, reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019, cu modificările ulterioare, Unitatea de Management a Proiectului poate utiliza personal de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, maximum 20 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.5. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul culturii este ajutat de 3 secretari de stat, 2 subsecretari de stat și un secretar general.6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.7. La anexa nr. 2 punctul II, după numărul curent 47 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 48-50, cu următorul cuprins:
  48Muzeul Național «Constantin Brâncuși»Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  49Muzeul Ororilor Comunismului în RomâniaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  50 Muzeul Național «Brătianu»Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  8. La anexa nr. 2 punctul II, nota se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ: Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-50 pot utiliza un număr maxim de 5.862 de posturi.
   +  Articolul IIRegulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Culturii se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului, în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 10 martie 2020.Nr. 185.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Culturii
  -----